شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
کیریباتی کیریباتی
 • نرخ فعلی : 9,124.1
 • بالاترین قیمت روز : 9,149.3
 • پایین ترین قیمت روز : 9,114.1
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 11.9
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.12%
 • نرخ بازگشایی بازار : 9,127.5
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۹:۱۱:۰۸
 • نرخ روز گذشته : 9,120.9
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.04%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 3.2
 • نرخ فعلی : 1,775.99
 • بالاترین قیمت روز : 1,777.12
 • پایین ترین قیمت روز : 1,772.86
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۳ تیر
 • نرخ روز گذشته : 1,775.99
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 40.28
 • بالاترین قیمت روز : 40.49
 • پایین ترین قیمت روز : 39.88
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۳ تیر
 • نرخ روز گذشته : 40.28
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 0.8894
 • بالاترین قیمت روز : 0.8898
 • پایین ترین قیمت روز : 0.889
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۴ تیر
 • نرخ روز گذشته : 0.8894
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

شاخص‌های اقتصادی کیریباتی + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

آدرس های IP

0 2017 03 62 62 : 630 سه ماهه

آسانی کسب و کار

0 2019 12 158 79 : 164 سالیانه

بارش

0 2015 12 51.47 1.96 : 876 ماهیانه 2015-12

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

2035.40 2018 12 2025 1749 : 2048 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

1762.30 2018 12 1753 1514 : 4503 سالیانه

تولید ناخالص داخلی

0.19 2019 12 0.19 0.01 : 0.21 سالیانه 2019-12

درجه حرارت

0 2015 12 27.5 24.15 : 28.72 ماهیانه 2015-12

رتبه فساد مالی

0 2011 12 91 84 : 111 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 1190 44.88 : 20923 سه ماهه

شاخص فساد مالی

0 2011 12 32 28 : 33 سالیانه امتیاز
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2035.40 2010 2010 2010 2010 1959
تولید ناخالص داخلی سرانه 1762.30 1800 1820 1820 1800 1820
تولید ناخالص داخلی 0.19 0.18 0.22 0.22 0.18 0.22 2019-12
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی