شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
کنیا کنیا
 • نرخ فعلی : 106.25
 • بالاترین قیمت روز : 106.25
 • پایین ترین قیمت روز : 106.25
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 106.25
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۹:۵۹:۰۶
 • نرخ روز گذشته : 106.2
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.05%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.05
 • نرخ فعلی : 119.99
 • بالاترین قیمت روز : 120.04
 • پایین ترین قیمت روز : 119.87
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.08
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0%
 • نرخ بازگشایی بازار : 120.04
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۳۵:۱۶
 • نرخ روز گذشته : 120.05
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.05%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.06
 • نرخ فعلی : 12.505
 • بالاترین قیمت روز : 12.505
 • پایین ترین قیمت روز : 12.505
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۶ خرداد
 • نرخ روز گذشته : 12.505
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0