شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
جامائیکا جامائیکا
 • نرخ فعلی : 387,910.09
 • بالاترین قیمت روز : 387,910.09
 • پایین ترین قیمت روز : 387,910.09
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 387,910.09
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۰:۳۰:۴۸
 • نرخ روز گذشته : 384,905.25
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.78%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 3,004.84
 • نرخ فعلی : 425,672.84 (JMD)
 • بالاترین قیمت روز : 425,672.84
 • پایین ترین قیمت روز : 425,672.84
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 425,672.84
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۰:۳۰:۴۸
 • نرخ روز گذشته : 422,351.84
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.79%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 3,321
 • نرخ فعلی : 137 (JMD)
 • بالاترین قیمت روز : 137.06
 • پایین ترین قیمت روز : 134.0662
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 2.99
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.04%
 • نرخ بازگشایی بازار : 134.0662
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۵:۲۲:۰۴
 • نرخ روز گذشته : 137
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 148.193 (JMD)
 • بالاترین قیمت روز : 148.207
 • پایین ترین قیمت روز : 144.789
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 3.17
 • درصد بیشترین نوسان روز : 2.35%
 • نرخ بازگشایی بازار : 147.837
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۹:۰۰:۲۹
 • نرخ روز گذشته : 147.919
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.19%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.274

بازارهای ارزی جامائیکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ISK/JMD Ask 0.9528 - 0.9504 0.9528 0.00 0.17% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۹:۰۰
JPY/JMD Ask 1.2596 - 1.2542 1.2596 0.00 0.29% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۹:۰۰
MXN/JMD Ask 5.5536 - 5.514 5.5816 0.03 0.59% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۹:۰۰
NZD/JMD Ask 81.67 - 81.2 81.72 0.35 0.43% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۹:۰۰
PHP/JMD Ask 2.7032 - 2.6995 2.7129 0.00 0.18% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۹:۰۰

شاخص های بورس جامائیکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
JSE Market 387910.09 - 387910.09 387910.09 3004.84 0.78% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۰:۳۰
JSE All Jamaican Composite 425672.84 - 425672.84 425672.84 3321.00 0.79% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۰:۳۰

بازار سهام جامائیکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Derrimon Trading 1.47 - 1.47 1.47 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۲۳:۵۹
General Accident Insurance 4.1 - 4.1 4.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۲۳:۵۹
Honey Bun 1982 5.7 - 5.7 5.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۲۳:۵۹
Lasco Distributors 2.92 - 2.92 2.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۲۳:۵۹
Pan Jamaican Investment 80 - 80 80 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۲۳:۵۹

شاخص‌های اقتصادی جامائیکا + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

CPI مسکن آب و برق

266.10 2020 02 244 96.3 : 266 ماهیانه

Coronavirus Recovered

0 2020 04 2 0 : 7 روزانه 2020-04

Coronavirus Deaths

0 2020 03 1 0 : 1 روزانه 2020-03

Coronavirus Cases

0 2020 04 47 1 : 53 روزانه 2020-04

آسانی کسب و کار

0 2019 12 75 65 : 94 سالیانه

آدرس های IP

0 2017 03 164347 60356 : 175378 سه ماهه

افراد شاغل

1248400.00 2019 12 1254100 1098700 : 1254100 سه ماهه 2019-12

افراد بیکار

96700.00 2019 12 106700 96700 : 215100 سه ماهه 2019-12

ارزیابی اعتبار

0 2020 03 : ماهیانه 33

اعتبار بخش خصوصی

954894.40 2019 11 949024 62001 : 954894 ماهیانه 2019-11

بودجه دولت

0.10 2018 12 -0.1 -6.72 : 0.7 سالیانه 2018-12

بدهی های دولت

1998668.00 2019 11 2036951 1984634 : 2158846 ماهیانه 2019-11

بدهی خارجی

14040.53 2019 09 14006 8783 : 14754 سه ماهه 2019-09

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

103.30 2017 12 121 70.5 : 212 سالیانه 2017-12

بازار سهام

380787.88 2020 04 376623 1296 : 528380 روزانه

پول

134.00 2020 04 133 114 : 141 روزانه

تولید ناخالص داخلی از کشاورزی

13804.00 2019 09 15282 7631 : 15745 سه ماهه 2019-09

تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز

14944.00 2019 09 12606 11454 : 18118 سه ماهه 2019-09

تولید ناخالص داخلی از معادن

3235.00 2019 09 5263 3161 : 8526 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

8265.60 2018 12 8154 7301 : 8706 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از ساخت

16870.00 2019 09 16497 14664 : 23548 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی سرانه

4841.65 2018 12 4776 3473 : 5371 سالیانه

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

197013.00 2019 09 196960 163584 : 197086 سه ماهه 2019-09

ترازنامه بانک مرکزی

796233.40 2020 01 785457 146770 : 805876 ماهیانه 2020-01

تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی

6111.00 2019 09 6206 4158 : 6618 سه ماهه

تورم مواد غذایی

8.20 2020 02 9.7 0.1 : 35 ماهیانه 2020-02

تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی

23719.00 2019 09 24428 22427 : 25935 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی

15.72 2018 12 14.78 0.7 : 15.72 سالیانه 2018-12

تولید ناخالص داخلی از خدمات

34984.00 2019 09 33539 30200 : 36733 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی

21367.00 2019 09 22006 13697 : 23461 سه ماهه

جمعیت

2.73 2019 12 2.73 1.63 : 2.73 سالیانه 2019-12

حواله

2345.80 2018 12 2330 968 : 2346 سالیانه 2018-12

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-2.80 2018 12 -2.6 -20.4 : -1.2 سالیانه 2018-12

حساب جاری

-141.80 2019 09 -37.9 -536 : 153 سه ماهه 2019-09

ذخایر ارزی

3371.86 2020 02 3332 0 : 3971 ماهیانه 2020-02

رتبه رقابتی

0 2019 12 79 67 : 107 سالیانه

رتبه فساد مالی

0 2019 12 70 45 : 99 سالیانه

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

169.00 2019 09 151 68.7 : 274 سه ماهه 2019-09

سرعت اینترنت

0 2017 03 6576 1258 : 6790 سه ماهه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

211.80 2020 02 212 100 : 217 ماهیانه

شاخص فساد مالی

0 2019 12 44 30 : 44 سالیانه

شاخص تروریسم

0 2018 12 1.09 0 : 1.09 سالیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 57.88 3.76 : 58.25 سالیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

269.50 2020 02 268 60.9 : 271 ماهیانه 2020-02

صادرات

386061.26 2019 09 474310 244067 : 796371 سه ماهه 2019-09

عرضه پول M2

0 2019 05 551952 79732 : 560700 ماهیانه 2019-05

عرضه پول M1

0 2019 05 256591 26565 : 258036 ماهیانه 2019-05

قیمت گازوئیل

0.93 2020 02 0.92 0.37 : 1.2 ماهیانه 2020-02

گردش سرمایه

-87.20 2019 09 194 -689 : 2188 سه ماهه 2019-09

موازنه تجاری

-1147417.65 2019 09 -1176306 -1682375 : -121925 سه ماهه 2019-09

مخارج نظامی

201.00 2018 12 144 60.8 : 201 سالیانه

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

0.00 2019 09 1.3 -4.6 : 4.3 سه ماهه 2019-09

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

-0.50 2019 09 0.1 -1.8 : 2.1 سه ماهه 2019-09

نرخ تورم

0.70 2020 02 -1.1 -1.1 : 3.3 ماهیانه 2020-02

نرخ مالیات بر فروش

16.50 2020 12 16.5 16.5 : 17.5 سالیانه 2020-12

نرخ مشارکت نیروی کار

64.50 2019 12 65.2 61.7 : 65.5 سه ماهه 2019-12

نرخ تورم

6.00 2020 02 5.2 1.6 : 26.49 ماهیانه 2020-02

نرخ مالیات شرکت

25.00 2020 12 25 25 : 33.33 سالیانه 2020-12

نرخ مالیات درآمد شخصی

30.00 2020 12 30 25 : 35 سالیانه 2020-12

نرخ اشتغال

92.80 2019 12 92.2 83.7 : 92.8 سه ماهه 2019-12

نرخ بهره

0.50 2020 03 0.5 0.5 : 33 روزانه 2020-03

نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت

12.00 2020 12 12 11.5 : 12 سالیانه 2020-12

نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان

6.75 2020 12 6.75 6.5 : 6.75 سالیانه 2020-12

نرخ بهره سپرده

3.20 2018 12 3.7 3.2 : 36.4 سالیانه 2018-12

نرخ بیکاری

7.20 2019 12 7.8 7.2 : 16.5 سه ماهه 2019-12

نرخ تامین اجتماعی

18.75 2020 12 18.75 18 : 18.75 سالیانه 2020-12

نرخ بیکاری جوانان

18.00 2019 12 17.3 17.3 : 37 سه ماهه 2019-12

ورود توریست

204999.00 2019 09 295766 102095 : 487651 ماهیانه

واردات

1533478.91 2019 09 1650616 395093 : 2437559 سه ماهه 2019-09
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
CPI مسکن آب و برق 266.10 261 262 264 260 275
افراد شاغل 1248400.00 1243000 1246000 1250000 1240000 1250000 2019-12
افراد بیکار 96700.00 99000 99500 98000 100000 100000 2019-12
اعتبار بخش خصوصی 954894.40 890401 912502 928157 865616 944864 2019-11
بودجه دولت 0.10 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -2.5 2018-12
بدهی های دولت 1998668.00 2068000 2080000 2060000 2070000 2050000 2019-11
بدهی خارجی 14040.53 13800 13700 13700 14200 14377 2019-09
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 103.30 120 120 120 120 118 2017-12
بازار سهام 380787.88 366623 359730 352952 373629 339396
پول 134.00 135 137 138 134 140
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 13804.00 14961 12162 12099 13909 12317 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 14944.00 12341 13185 13117 14971 13353 2019-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 3235.00 5152 4677 4653 5352 4737
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 8265.60 7852 7852 7852 7852 7691
تولید ناخالص داخلی از ساخت 16870.00 16151 17302 17213 16151 17523
تولید ناخالص داخلی سرانه 4841.65 4599 4599 4599 4599 4505
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 197013.00 192824 186976 186019 194202 189368 2019-09
ترازنامه بانک مرکزی 796233.40 670000 672000 672000 668581 670858 2020-01
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 6111.00 6076 6090 6058 6004 6168
تورم مواد غذایی 8.20 7.4 7.1 6.3 7.8 5.1 2020-02
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 23719.00 23915 25070 24942 22652 25390
تولید ناخالص داخلی 15.72 14.11 14.11 14.11 14.11 15.24 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 34984.00 32835 31279 31119 33531 31679
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 21367.00 21544 20879 20773 20683 21147
جمعیت 2.73 2.73 2.73 2.73 2.73 2.73 2019-12
حواله 2345.80 2550 2550 2550 2550 2600 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.80 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3 -2.5 2018-12
حساب جاری -141.80 -130 -140 -150 -150 -120 2019-09
ذخایر ارزی 3371.86 3500 3550 3600 3450 3700 2020-02
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 169.00 200 230 290 250 290 2019-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 211.80 223 222 223 224 232
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 269.50 271 276 281 270 293 2020-02
صادرات 386061.26 450000 425000 385000 400000 395000 2019-09
قیمت گازوئیل 0.93 -0.73 -0.69 -0.64 -0.77 -0.64 2020-02
گردش سرمایه -87.20 -100 -90 -80 -120 -100 2019-09
موازنه تجاری -1147417.65 -1140000 -1185000 -1415000 -1250000 -1495000 2019-09
مخارج نظامی 201.00 170 170 170 170 170
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.00 -4.2 -4.6 -2.8 -1.5 1.8 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.50 -2 -0.8 0.3 -0.6 0.9 2019-09
نرخ تورم 0.70 0.5 0.3 1.3 0.8 1.3 2020-02
نرخ مالیات بر فروش 16.50 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 2020-12
نرخ مشارکت نیروی کار 64.50 64.5 64.8 65.3 65 65.7 2019-12
نرخ تورم 6.00 4.7 4.4 4 5.1 4 2020-02
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30 2020-12
نرخ اشتغال 92.80 93.3 93.5 93.6 93 93.2 2019-12
نرخ بهره 0.50 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5 2020-03
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.00 12 12 12 12 12 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75 2020-12
نرخ بهره سپرده 3.20 3.2 3.2 3.2 3.2 3.45 2018-12
نرخ بیکاری 7.20 8.7 9.2 9.6 8 9.2 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 2020-12
نرخ بیکاری جوانان 18.00 18 17.8 17.7 18.2 17.9 2019-12
ورود توریست 204999.00 290000 325000 485000 425000 490000
واردات 1533478.91 1590000 1610000 1800000 1650000 1890000 2019-09
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی