شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
گویان گویان
 • نرخ فعلی : 7,196.7
 • بالاترین قیمت روز : 7,313.3
 • پایین ترین قیمت روز : 7,192.1
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 29.8
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.53%
 • نرخ بازگشایی بازار : 7,250.1
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۸:۱۶:۰۶
 • نرخ روز گذشته : 7,248.3
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.72%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 51.6
 • نرخ فعلی : 1,683.63
 • بالاترین قیمت روز : 1,686.09
 • پایین ترین قیمت روز : 1,678.13
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.99
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.3%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,681.64
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۳۰:۱۵
 • نرخ روز گذشته : 1,680.18
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.21%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 3.45
 • نرخ فعلی : 23.21
 • بالاترین قیمت روز : 23.73
 • پایین ترین قیمت روز : 23.12
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.11
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.03%
 • نرخ بازگشایی بازار : 23.55
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۳۰:۱۵
 • نرخ روز گذشته : 23.46
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.08%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.25
 • نرخ فعلی : 0.9141
 • بالاترین قیمت روز : 0.9158
 • پایین ترین قیمت روز : 0.9141
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.9153
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۸:۱۶:۰۴
 • نرخ روز گذشته : 0.9155
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.15%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0014

بازارهای ارزی گویان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
GYD/USD Ask 0.0048 - 0.0047 0.0048 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ساعت ۸:۱۵
GBP/GYD Ask 259.0526 - 259.0526 259.0526 1.46 0.57% ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ساعت ۷:۱۴
EUR/GYD Ask 226.7818 - 226.7818 226.7818 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۱:۱۴
USD/GYD Ask 208.2786 - 208.2786 208.2786 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۱:۱۴
GYD/GBP Ask 0.0039 - 0.0039 0.0039 0.00 2.63% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱۱:۱۴

شاخص‌های اقتصادی گویان + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Recovered

0 2020 04 0 0 : 8 روزانه 2020-04

Coronavirus Deaths

0 2020 04 4 1 : 5 روزانه 2020-04

Coronavirus Cases

0 2020 04 29 1 : 33 روزانه 2020-04

آسانی کسب و کار

0 2019 12 134 98 : 140 سالیانه

آدرس های IP

0 2017 03 24972 3432 : 28467 سه ماهه

ارزیابی اعتبار

0 : ماهیانه

بودجه دولت

-3.40 2018 12 -4.5 -6.12 : 6.08 سالیانه 2018-12

بدهی خارجی

0 2019 09 1274045 953525 : 1392008 سه ماهه 2019-09

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

57.00 2018 12 52.2 50.1 : 143 سالیانه 2018-12

پول

207.36 2020 04 207 198 : 208 روزانه

تورم مواد غذایی

6.20 2019 12 6.1 -65.02 : 120 ماهیانه 2019-12

تولید ناخالص داخلی سرانه

3965.97 2018 12 3853 1449 : 3966 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

7616.69 2018 12 7399 2875 : 7617 سالیانه

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

423528.00 2018 12 406698 262880 : 423528 سالیانه 2018-12

تولید ناخالص داخلی

3.80 2019 12 3.61 0.17 : 3.8 سالیانه 2019-12

جمعیت

0.78 2019 12 0.75 0.56 : 0.78 سالیانه 2019-12

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-27.60 2018 12 -11 -37.09 : -1.2 سالیانه 2018-12

حساب جاری

-679.70 2018 12 -297 -680 : -12.4 سالیانه 2018-12

ذخایر ارزی

575.90 2020 01 576 0 : 872 ماهیانه 2020-01

رتبه فساد مالی

0 2019 12 93 85 : 136 سالیانه

رتبه رقابتی

0 2016 12 117 102 : 126 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 3241 137 : 3241 سه ماهه

شاخص رقابتی

0 2016 12 3.64 3.24 : 3.77 سالیانه امتیاز

شاخص فساد مالی

0 2019 12 37 25 : 40 سالیانه

شاخص تروریسم

0 2018 12 0.08 0 : 2.94 سالیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

119.50 2019 12 120 99.6 : 120 ماهیانه 2019-12

صادرات

414.90 2019 09 403 126 : 589 سه ماهه 2019-09

عرضه پول M2

0 2018 12 367 351 : 395 سالیانه 2018-12

موازنه تجاری

-252.50 2019 09 -335 -335 : 16.2 سه ماهه 2019-09

مخارج نظامی

0 2018 12 59.7 5 : 96.5 سالیانه

نرخ تورم

0.00 2019 12 -0.3 -2.81 : 2.6 ماهیانه 2019-12

نرخ مالیات بر فروش

14.00 2020 12 14 14 : 16 سالیانه 2020-12

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

4.10 2018 12 2.1 -13.19 : 11.36 سالیانه 2018-12

نرخ تورم

2.10 2019 12 2.1 -1.76 : 16.04 ماهیانه 2019-12

نرخ بیکاری

13.80 2018 12 12.2 10.3 : 16.8 سالیانه 2018-12

نرخ بهره

5.00 2020 03 5 5 : 8.75 ماهیانه 2020-03

نرخ بهره سپرده

1.00 2018 12 1.05 1 : 29.53 سالیانه 2018-12

ورود توریست

281.90 2018 12 247 99 : 282 سالیانه

واردات

667.30 2019 09 738 195 : 784 سه ماهه 2019-09
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
بودجه دولت -3.40 -5 -5 -4.5 -5 -4.5 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57.00 61 61 61 61 60 2018-12
پول 207.36 209 210 211 208 213
تورم مواد غذایی 6.20 6.3 6.4 6.3 6.1 6.6 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 3965.97 4063 4063 4063 4063 4177
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7616.69 7802 7802 7802 7802 8021
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 423528.00 415057 415057 429881 415057 421283 2018-12
تولید ناخالص داخلی 3.80 4 4 4.2 3.94 4.2 2019-12
جمعیت 0.78 0.8 0.77 0.77 0.8 0.78 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -27.60 -3.2 -3.2 -3.2 -3.2 -3 2018-12
حساب جاری -679.70 -370 -370 -370 -370 -250 2018-12
ذخایر ارزی 575.90 420 440 440 420 440 2020-01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 119.50 122 122 123 122 125 2019-12
صادرات 414.90 350 375 325 360 380 2019-09
موازنه تجاری -252.50 -320 -60 -175 -340 -230 2019-09
نرخ تورم 0.00 0.3 0.2 0.3 0.1 0.3 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 14.00 14 14 14 14 14 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.10 -2 -2 1.5 -2 1.5 2018-12
نرخ تورم 2.10 2.5 2.4 2.3 2.3 2.6 2019-12
نرخ بیکاری 13.80 14.1 14.1 14.1 14.1 14.5 2018-12
نرخ بهره 5.00 4.5 4.25 4.25 4.5 3.75 2020-03
نرخ بهره سپرده 1.00 0.5 1.05 0.25 0.5 1.05 2018-12
ورود توریست 281.90 310 310 310 310 340
واردات 667.30 410 550 600 680 610 2019-09
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی