شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
گینه گینه
 • نرخ فعلی : 7,314.8
 • بالاترین قیمت روز : 7,387.2
 • پایین ترین قیمت روز : 7,156.5
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 76.9
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.71%
 • نرخ بازگشایی بازار : 7,289.5
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸:۵۸:۰۷
 • نرخ روز گذشته : 7,290
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.34%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 24.8
 • نرخ فعلی : 1,671.85
 • بالاترین قیمت روز : 1,685.13
 • پایین ترین قیمت روز : 1,644.09
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 2.81
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.78%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,649.03
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸:۵۸:۴۱
 • نرخ روز گذشته : 1,649.18
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.37%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 22.67
 • نرخ فعلی : 27.23
 • بالاترین قیمت روز : 27.45
 • پایین ترین قیمت روز : 25.27
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.89
 • درصد بیشترین نوسان روز : 3.73%
 • نرخ بازگشایی بازار : 26.12
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸:۵۸:۴۱
 • نرخ روز گذشته : 25.9
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 5.14%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 1.33
 • نرخ فعلی : 0.9156
 • بالاترین قیمت روز : 0.9223
 • پایین ترین قیمت روز : 0.9142
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.921
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸:۵۷:۲۴
 • نرخ روز گذشته : 0.9206
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.55%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.005

بازارهای ارزی گینه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
GNT/USD Ask 0.0379 0.038 0.0371 0.0385 0.00 0.53% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۸:۵۱
EUR/GNF Ask 10363.6 10595.31 10363.6 10595.31 175.45 1.69% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۸:۴۹
دلار / فرانک گینه 9700 - 9476 9700 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۷:۵۰
GNF/GBP Ask 8.0E-5 - 8.0E-5 8.0E-5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
GNF/USD Ask 0.00011 - 0.00011 0.00011 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰

شاخص‌های اقتصادی گینه + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2020 04 128 1 : 144 روزانه 2020-04

Coronavirus Recovered

0 2020 04 2 0 : 5 روزانه 2020-04

CPI مسکن آب و برق

0 2020 02 710 101 : 712 ماهیانه

Coronavirus Deaths

0 2020 03 0 0 : 0 روزانه 2020-03

آسانی کسب و کار

0 2019 12 152 152 : 179 سالیانه

آدرس های IP

0 2017 03 1378 647 : 2783 سه ماهه

اندازه اصل تورم

4.40 2020 02 3.8 -4.7 : 15.2 ماهیانه 2020-02

ارزیابی اعتبار

0 : ماهیانه

بودجه دولت

-4.40 2018 12 -2.2 -13.9 : 0.5 سالیانه 2018-12

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

18.00 2018 12 16.4 16.4 : 113 سالیانه 2018-12

پول

9377.00 2020 04 9389 4329 : 9508 روزانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

2338.00 2018 12 2214 1339 : 2338 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

943.40 2018 12 893 513 : 943 سالیانه

تورم مواد غذایی

12.00 2020 02 11.5 8.77 : 14.4 ماهیانه 2020-02

تولید ناخالص داخلی

11.40 2019 12 10.99 1.92 : 11.4 سالیانه 2019-12

جمعیت

12.22 2019 12 11.88 3.49 : 12.22 سالیانه 2019-12

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-4.90 2018 12 5.51 -33.9 : 5.51 سالیانه 2018-12

حساب جاری

0 2019 09 83.15 -2311 : 884 سه ماهه 2019-09

ذخایر ارزی

0 2019 12 1105 411 : 1159 ماهیانه 2019-12

رتبه فساد مالی

0 2019 12 138 130 : 173 سالیانه

رتبه رقابتی

0 2019 12 126 122 : 147 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 2053 104 : 2053 سه ماهه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

567.40 2020 02 567 102 : 672 ماهیانه

شاخص فساد مالی

0 2019 12 28 16 : 29 سالیانه

شاخص تروریسم

0 2018 12 0.32 0 : 4.22 سالیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 43.23 2.79 : 46.13 سالیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

0 2020 02 1121 104 : 1121 ماهیانه 2020-02

صادرات

0 2019 09 926 121 : 1471 سه ماهه 2019-09

عرضه پول M1

0 2019 12 29827 590 : 30432 ماهیانه 2019-12

قیمت مصرف کننده اصلی

0 2020 02 674 373 : 682 ماهیانه 2020-02

موازنه تجاری

-2.60 2019 09 319 -1935 : 928 سه ماهه 2019-09

مخارج نظامی

192.00 2018 12 199 59.9 : 213 سالیانه

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

6.30 2019 12 7.5 -0.3 : 8.2 سالیانه 2019-12

نرخ تورم

1.10 2020 02 0.4 -3.2 : 8.9 ماهیانه 2020-02

نرخ مالیات بر فروش

18.00 2020 12 18 18 : 20 سالیانه 2020-12

نرخ تورم

9.30 2020 02 9.1 0.5 : 42.6 ماهیانه 2020-02

نرخ مالیات درآمد شخصی

40.00 2018 12 40 40 : 40 سالیانه 2018-12

نرخ مالیات شرکت

35.00 2020 12 35 35 : 35 سالیانه 2020-12

نرخ بهره سپرده

3.84 2016 12 6.69 3.84 : 23 سالیانه ٪

نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت

18.00 2019 12 18 18 : 18 سالیانه 2019-12

نرخ بهره

12.50 2020 03 12.5 9 : 22.25 روزانه 2020-03

نرخ بیکاری

3.60 2019 12 3.6 3.6 : 4.5 سالیانه 2019-12

نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان

5.00 2019 12 5 5 : 5 سالیانه 2019-12

نرخ تامین اجتماعی

23.00 2019 12 23 23 : 23 سالیانه 2019-12

واردات

0 2019 09 884 -170 : 2550 سه ماهه 2019-09
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
اندازه اصل تورم 4.40 6.2 6.2 6.3 6.1 6.4 2020-02
بودجه دولت -4.40 -3.7 -3.7 -3.7 -3.7 -3.5 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 18.00 24 24 24 24 23 2018-12
پول 9377.00 9470 9511 9551 9429 9632
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2338.00 2282 2282 2282 2282 2322
تولید ناخالص داخلی سرانه 943.40 921 921 921 921 937
تورم مواد غذایی 12.00 11.3 10 11.5 11.8 11 2020-02
تولید ناخالص داخلی 11.40 11.16 11.16 11.16 11.16 11.29 2019-12
جمعیت 12.22 13.04 13.04 13.09 13.04 13.43 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.90 -10 -10 -10 -10 -15 2018-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 567.40 615 617 615 611 666
موازنه تجاری -2.60 -110 -103 -127 -152 -179 2019-09
مخارج نظامی 192.00 185 185 185 185 190
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.30 -0.7 -0.7 -0.7 -0.7 1.8 2019-12
نرخ تورم 1.10 0.6 0.8 0.6 0.7 0.5 2020-02
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18 2020-12
نرخ تورم 9.30 9.3 8.7 8.3 9.5 8.4 2020-02
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00 40 40 40 40 40 2018-12
نرخ مالیات شرکت 35.00 35 35 35 35 35 2020-12
نرخ بهره سپرده 3.84 3.84 3.84 3.34 3.84 3.34 ٪
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 18.00 18 18 18 18 18 2019-12
نرخ بهره 12.50 12 11.5 11.5 12 10.75 2020-03
نرخ بیکاری 3.60 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5.00 5 5 5 5 5 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 23.00 23 23 23 23 23 2019-12
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی