شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
گامبیا گامبیا
 • نرخ فعلی : 9,603.2
 • بالاترین قیمت روز : 9,736.1
 • پایین ترین قیمت روز : 9,553.6
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 42
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.14%
 • نرخ بازگشایی بازار : 9,718.4
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۳:۲۸:۱۱
 • نرخ روز گذشته : 9,724.3
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.26%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 121.1
 • نرخ فعلی : 1,685.18
 • بالاترین قیمت روز : 1,685.96
 • پایین ترین قیمت روز : 1,681.25
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1.21
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.04%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,682.22
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۳۲:۵۰
 • نرخ روز گذشته : 1,681.93
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.19%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 3.25
 • نرخ فعلی : 38.95
 • بالاترین قیمت روز : 39.37
 • پایین ترین قیمت روز : 38.91
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.12
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.54%
 • نرخ بازگشایی بازار : 39.36
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۳۲:۵۰
 • نرخ روز گذشته : 39.41
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.18%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.46
 • نرخ فعلی : 0.8858
 • بالاترین قیمت روز : 0.8858
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8858
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.8858
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۹:۵۹:۰۶
 • نرخ روز گذشته : 0.8821
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.42%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0037

بازارهای ارزی گامبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
یورو / دلاسی گامبیا 58.72 - 58.67 58.76 0.03 0.05% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۱:۳۵
پوند انگلیس / دلاسی گامبیا 65.89 65.88 65.85 65.9 0.01 0.02% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۱:۲۸
دلار / دلاسی گامبیا 52 - 52 53.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲۳:۰۰

شاخص‌های اقتصادی گامبیا + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2020 06 26 1 : 26 روزانه 2020-06

Coronavirus Recovered

0 2020 06 20 0 : 21 روزانه 2020-06

CPI مسکن آب و برق

100.24 2020 03 100 100 : 216 ماهیانه

Coronavirus Deaths

0 2020 06 3 0 : 3 روزانه 2020-06

آسانی کسب و کار

0 2019 12 149 135 : 155 سالیانه

آدرس های IP

0 2017 03 3717 1065 : 4061 سه ماهه

ارزیابی اعتبار

0 : ماهیانه

اطمینان کسب و کار

72.00 2019 12 68 7 : 72 سه ماهه 2019-12

ارزش بودجه دولت

0 2019 09 -701 -2929 : 95.19 سه ماهه 2019-09

بودجه دولت

-4.10 2019 12 -6.6 -8.1 : 0.1 سالیانه 2019-12

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

81.80 2017 12 60.3 35.1 : 117 سالیانه 2017-12

پول

51.55 2020 06 51.7 26 : 52.25 روزانه

تولید ناخالص داخلی از معادن

295694513.00 2018 12 243235875 25920 : 295694513 سالیانه

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

57777815975.00 2018 12 54227525507 11741275 : 57777815975 سالیانه 2018-12

تولید ناخالص داخلی از کشاورزی

5704726584.00 2018 12 5352138357 2751330 : 12314152034 سالیانه 2018-12

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

1516.70 2018 12 1465 1346 : 1552 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز

5469794833.00 2018 12 5372347563 723080 : 5469794833 سالیانه 2018-12

تولید ناخالص داخلی سرانه

518.80 2018 12 501 404 : 538 سالیانه

تولید ناخالص داخلی

1.67 2019 12 1.62 0.04 : 1.67 سالیانه 2019-12

تولید ناخالص داخلی از ساخت

2526253675.00 2018 12 2519157817 795430 : 2941519749 سالیانه

تورم مواد غذایی

7.70 2020 03 6 4.57 : 10 ماهیانه 2020-03

تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی

2342948673.00 2018 12 1957388169 935620 : 2342948673 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی

1600367327.00 2018 12 1292970362 302830 : 1727435505 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی

600148304.00 2018 12 529873561 91330 : 600148304 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از خدمات

33151173982.00 2018 12 30164904395 7708290 : 33151173982 سالیانه

جمعیت

2.21 2019 12 2.15 0.37 : 2.21 سالیانه 2019-12

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-19.00 2018 12 -19.3 -37.57 : 12.1 سالیانه 2018-12

حساب جاری

0 2019 12 -12.36 -89.11 : 43 سه ماهه 2019-12

درآمدهای دولت

0 2019 09 4105 571 : 4933 سه ماهه 2019-09

رتبه رقابتی

0 2019 12 119 81 : 125 سالیانه

رتبه فساد مالی

0 2019 12 93 77 : 158 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 2065 175 : 2321 سه ماهه

شاخص فساد مالی

0 2019 12 37 19 : 37 سالیانه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

101.89 2020 03 101 100 : 245 ماهیانه

شاخص تروریسم

0 2018 12 0 0 : 0.38 سالیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 45.45 3.48 : 45.92 سالیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

101.25 2020 03 101 100 : 227 ماهیانه 2020-03

صادرات

0 2020 03 18014 0 : 362879 ماهیانه 2020-04

ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی

0 2018 12 129 69.76 : 136 سالیانه 2018-12

عرضه پول M2

0 2020 02 43146 738 : 43146 ماهیانه 2020-02

عرضه پول M0

0 2020 02 19054 303 : 19210 ماهیانه 2020-02

عرضه پول M1

0 2020 02 24092 366 : 24196 ماهیانه 2020-02

گردش سرمایه

0 2019 12 22.32 -53.96 : 77.73 سه ماهه 2019-12

مخارج نظامی

11.30 2018 12 14.9 0.7 : 16.4 سالیانه

موازنه تجاری

-2681685.00 2020 03 -2881622 -6674476 : -18264 ماهیانه 2020-04

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

5.40 2019 12 6.6 -8.1 : 12.39 سالیانه 2019-12

نرخ مالیات بر فروش

15.00 2020 12 15 15 : 15 سالیانه 2020-12

نرخ مالیات شرکت

31.00 2020 12 31 31 : 31 سالیانه 2020-12

نرخ مالیات درآمد شخصی

30.00 2020 12 30 30 : 35 سالیانه 2020-12

نرخ تورم

0.23 2020 03 1.02 0.09 : 1.29 ماهیانه 2020-03

نرخ تورم

7.59 2020 01 7.68 -10.91 : 75.64 ماهیانه 2020-01

نرخ بهره سپرده

9.00 2019 06 9 5 : 22 سه ماهه 2019-06

نرخ بهره

10.00 2020 04 12 12 : 34 روزانه 2020-04

نرخ بیکاری

8.90 2019 12 8.9 8.9 : 10.6 سالیانه 2019-12

واردات

0 2020 03 2899635 18264 : 6688215 ماهیانه 2020-04

ورود توریست

0 2019 12 25543 1612 : 34596 ماهیانه

هزینه های مالی

0 2019 09 4805 894 : 5525 سه ماهه 2019-09
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
CPI مسکن آب و برق 100.24 231 235 108 226 256
اطمینان کسب و کار 72.00 18 20 16 25 35 2019-12
بودجه دولت -4.10 -8 -8 -6.7 -8 -6.7 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 81.80 52 52 52 52 50 2017-12
پول 51.55 52.25 52.53 52.81 51.97 53.36
تولید ناخالص داخلی از معادن 295694513.00 306635210 306635210 310479239 306635210 321966970
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 57777815975.00 60840040222 27174472 60840040222 60840040222 28421780 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 5704726584.00 5915801468 5915801468 5989962913 5915801468 6211591541 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1516.70 1565 1565 1565 1565 1616
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 5469794833.00 5672177242 5672177242 5743284575 5672177242 5955786104 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 518.80 535 535 535 535 553
تولید ناخالص داخلی 1.67 1.75 1.75 1.66 1.75 1.66 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2526253675.00 2619725061 2619725061 2652566359 2619725061 2750711314
تورم مواد غذایی 7.70 9.2 9.4 9 8.8 9.5 2020-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 2342948673.00 2429637774 2429637774 2460096107 2429637774 2551119663
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1600367327.00 1659580918 1659580918 1680385693 1659580918 1742559964
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 600148304.00 622353791 622353791 630155719 622353791 653471481
تولید ناخالص داخلی از خدمات 33151173982.00 34908186203 34908186203 17612477 16741898 18420889
جمعیت 2.21 2.42 2.42 2.48 2.42 2.49 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -19.00 -17.5 -17.5 -17.5 -17.5 -17 2018-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 101.89 265 266 108 263 290
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101.25 242 247 108 237 269 2020-03
مخارج نظامی 11.30 15 15 15 15 12
موازنه تجاری -2681685.00 -28.99 -63.46 -57.48 -69.43 -80.89 2020-04
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.40 3.7 3.7 5 3.7 5 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15 2020-12
نرخ مالیات شرکت 31.00 31 31 31 31 31 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30 2020-12
نرخ تورم 0.23 0.8 1 0.7 1.1 1.3 2020-03
نرخ تورم 7.59 8.4 8.7 8.4 8 9 2020-01
نرخ بهره سپرده 9.00 9 9 7.5 9 10 2019-06
نرخ بهره 10.00 11 10 10 11.5 9.5 2020-04
نرخ بیکاری 8.90 9 9 9 9 9 2019-12
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی