شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
غنا غنا
 • نرخ فعلی : 7,313.4
 • بالاترین قیمت روز : 7,387.2
 • پایین ترین قیمت روز : 7,156.5
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 76.9
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.69%
 • نرخ بازگشایی بازار : 7,289.5
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۹:۰۴:۰۷
 • نرخ روز گذشته : 7,290
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.32%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 23.4
 • نرخ فعلی : 1,677.18
 • بالاترین قیمت روز : 1,685.13
 • پایین ترین قیمت روز : 1,644.09
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 2.81
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.1%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,649.03
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۹:۰۴:۲۹
 • نرخ روز گذشته : 1,649.18
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.7%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 28
 • نرخ فعلی : 28.07
 • بالاترین قیمت روز : 28.07
 • پایین ترین قیمت روز : 25.27
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.89
 • درصد بیشترین نوسان روز : 6.93%
 • نرخ بازگشایی بازار : 26.12
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۹:۰۴:۳۰
 • نرخ روز گذشته : 25.9
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 8.38%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 2.17
 • نرخ فعلی : 0.9154
 • بالاترین قیمت روز : 0.9223
 • پایین ترین قیمت روز : 0.9142
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.921
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۹:۰۱:۳۶
 • نرخ روز گذشته : 0.9206
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.57%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0052

بازارهای ارزی غنا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EUR/GHS Ask 6.2848 6.4215 6.2848 6.4491 0.07 1.13% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۸:۴۹
GHS/EUR Ask 0.159 0.1612 0.1589 0.1622 0.00 1.38% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۸:۴۹
سدی غنا / دلار 0.1761 0.1739 0.1695 0.1786 0.00 0.57% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۸:۳۶
دلار / سدی غنا 5.88 5.89 5.7 6 0.03 0.51% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۸:۳۱
GHS/GBP Ask 0.14 - 0.14 0.14 0.00 0.43% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۱:۱۴

شاخص‌های اقتصادی غنا + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2020 04 214 6 : 287 روزانه 2020-04

CPI مسکن آب و برق

116.50 2020 02 116 94.76 : 351 ماهیانه

Coronavirus Recovered

0 2020 04 31 0 : 31 روزانه 2020-04

Coronavirus Deaths

0 2020 04 5 0 : 5 روزانه 2020-04

آسانی کسب و کار

0 2019 12 114 60 : 120 سالیانه

آدرس های IP

0 2017 03 191869 14376 : 362730 سه ماهه

ارزش بودجه دولت

-3582.69 2019 09 -594 -3583 : 2060 ماهیانه 2019-09

ارزیابی اعتبار

0 2020 03 : ماهیانه 23

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

59.30 2018 12 57.3 18.5 : 79.2 سالیانه 2018-12

بودجه دولت

-3.80 2018 12 -4.5 -24.2 : -0.4 سالیانه 2018-12

بدهی خارجی

20300.00 2019 09 20500 2310 : 20679 سه ماهه 22043

بازار سهام

2109.56 2020 04 2110 1528 : 4463 روزانه

پی ام آی مرکب

41.40 2020 02 50.7 49.2 : 56.5 ماهیانه

پول

5.73 2020 04 5.71 0.92 : 5.88 روزانه

تولید ناخالص داخلی از کشاورزی

7638.80 2019 09 6464 5322 : 8724 سه ماهه 2019-09

تولید ناخالص داخلی از ساخت

4953.40 2019 09 4824 1801 : 4953 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز

3639.30 2019 09 2993 1016 : 3639 سه ماهه 2019-09

تولید ناخالص داخلی از معادن

7410.50 2019 09 7248 497 : 7410 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

4211.85 2018 12 4051 1901 : 4212 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی

182.70 2019 09 170 148 : 273 سه ماهه

تولید نفت خام

0 2019 11 214 1.4 : 218 ماهیانه 2019-11

تولید ناخالص داخلی سرانه

1807.10 2018 12 1738 694 : 1807 سالیانه

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

40358.30 2019 09 39805 4269 : 130410 سه ماهه 2019-09

تغییر قیمت تولید کننده

11.80 2020 02 13.3 2 : 48.56 ماهیانه 2020-02

ترازنامه بانک

129697.53 2019 12 124868 1924 : 129698 ماهیانه 122000

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

42612.66 2018 12 33745 3562 : 42613 سالیانه

ترازنامه بانک مرکزی

78613.29 2019 12 73291 4630 : 85873 ماهیانه 78600

تورم مواد غذایی

7.90 2020 02 7.9 5 : 9.7 ماهیانه 2020-02

تولید ناخالص داخلی از خدمات

14894.40 2019 09 15626 8690 : 15626 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی

66.00 2019 12 65.56 1.22 : 66 سالیانه 2019-12

تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی

2036.00 2019 09 2280 1472 : 3653 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی

0 2019 09 1225 862 : 1397 سه ماهه

جمعیت

30.28 2019 12 29.77 6.64 : 30.28 سالیانه 2019-12

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-4.40 2018 12 -4.5 -11.9 : 0.1 سالیانه 2018-12

حساب جاری

-1711.60 2019 12 -1205 -2184 : 328 سه ماهه 2019-12

دستمزد مشاغل با مهارت پایین

0 2018 12 698 472 : 870 سالیانه

درآمدهای دولت

4458.67 2019 09 4452 1037 : 6620 ماهیانه 2019-09

دستمزد مشاغل با مهارت بالا

2030.00 2018 12 2110 1440 : 2110 سالیانه

ذخایر طلا

0 2019 12 8.74 8.7 : 8.74 سه ماهه 2019-12

ذخایر ارزی

8249.57 2019 12 7837 300 : 9960 ماهیانه 7350

رتبه فساد مالی

0 2019 12 78 50 : 81 سالیانه

رتبه رقابتی

0 2019 12 106 102 : 119 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 3360 252 : 3368 سه ماهه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

118.29 2020 02 118 98.06 : 384 ماهیانه

شاخص فساد مالی

0 2019 12 41 33 : 48 سالیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 51.33 3.44 : 51.33 سالیانه

شاخص تروریسم

0 2018 12 0.16 0 : 1.56 سالیانه

شاخص اقتصادی مقدم

3.10 2019 11 7.5 -5.1 : 13.4 ماهیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

112.10 2020 02 112 4.47 : 112 ماهیانه 2020-02

صادرات

1375.30 2020 02 1380 142 : 1434 ماهیانه 2020-02

قیمت گازوئیل

0.85 2020 02 0.97 0.2 : 1.11 ماهیانه 2020-02

قیمت تولید

685.40 2020 02 681 136 : 685 ماهیانه 2020-02

گردش سرمایه

3119.50 2019 12 2048 -622 : 3120 سه ماهه 2019-12

موازنه تجاری

487.80 2020 02 292 -733 : 488 ماهیانه 2020-02

مخارج خانوار

20.10 2018 12 25.1 14.4 : 36.6 سالیانه

مخارج نظامی

211.00 2018 12 189 9.4 : 278 سالیانه

نرخ مالیات درآمد شخصی

25.00 2018 12 25 25 : 25 سالیانه 2018-12

نرخ مالیات شرکت

25.00 2020 12 25 25 : 32.5 سالیانه 2020-12

نرخ وام بانکی

34.50 2018 05 35.5 21.24 : 42.84 ماهیانه ٪

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

5.60 2019 09 5.7 -1.6 : 25 سه ماهه 2019-09

نرخ مالیات بر فروش

12.50 2020 12 12.5 12.5 : 15 سالیانه 2020-12

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

1.40 2019 09 1.4 -2.2 : 7.4 سه ماهه 2019-09

نرخ بیکاری

6.80 2019 12 6.7 4.6 : 10.4 سالیانه 2019-12

نرخ بهره

14.50 2020 03 16 12.5 : 27.5 روزانه 2020-03

نرخ تورم

7.80 2020 02 7.8 0.4 : 63.1 ماهیانه 2020-02

نرخ تورم

0.40 2020 02 1.4 -3.32 : 10.88 ماهیانه 2020-02

واردات

1088.03 2019 12 1012 65.23 : 1707 ماهیانه 1200

هزینه های مالی

6242.46 2019 09 5034 836 : 8421 ماهیانه 2019-09

هزینه زندگی خانواده

1720.00 2018 12 1600 1600 : 1720 سالیانه

هزینه زندگی انفرادی

900.00 2018 12 860 860 : 900 سالیانه

هزینه های دولت

27096.76 2018 12 7679 7679 : 27097 سالیانه 2018-12
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
CPI مسکن آب و برق 116.50 368 121 121 358 131
ارزش بودجه دولت -3582.69 -400 -400 1400 -650 800 2019-09
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 59.30 62.8 62.8 62.8 62.8 62.4 2018-12
بودجه دولت -3.80 -4.7 -4.7 -4.7 -4.7 -4.5 2018-12
بدهی خارجی 20300.00 19700 19700 19700 20333 20834 22043
بازار سهام 2109.56 1495 1256 1055 1780 653
پی ام آی مرکب 41.40 49.8 51 51.4 50.3 52
پول 5.73 6.02 6.13 6.24 5.91 6.46
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 7638.80 6603 7792 7906 8046 8381 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 4953.40 4927 5052 5127 4994 5434
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 3639.30 3058 3712 3767 3122 3993 2019-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 7410.50 7403 7559 7670 7126 8130
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 4211.85 4274 4274 4274 4274 4425
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 182.70 174 186 189 180 200
تولید ناخالص داخلی سرانه 1807.10 1834 1834 1834 1834 1898
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 40358.30 40661 41165 41771 40270 44277 2019-09
تغییر قیمت تولید کننده 11.80 7.3 8 8.5 10 8 2020-02
ترازنامه بانک 129697.53 120000 122000 122000 105000 124500 122000
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 42612.66 43529 43465 44104 43699 46750
ترازنامه بانک مرکزی 78613.29 76400 78600 78600 64300 82000 78600
تورم مواد غذایی 7.90 6.8 6.6 6.6 7.7 7 2020-02
تولید ناخالص داخلی از خدمات 14894.40 15962 15192 15416 15627 16341
تولید ناخالص داخلی 66.00 63.45 63.45 63.45 63.45 69.64 2019-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 2036.00 2329 2077 2107 2490 2234
جمعیت 30.28 31.2 31.2 31.07 31.2 31.72 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.40 -4.2 -4.2 -4.2 -4.2 -3.8 2018-12
حساب جاری -1711.60 -530 -1350 -2100 225 -1850 2019-12
درآمدهای دولت 4458.67 4380 4380 6600 3400 5900 2019-09
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2030.00 2000 2000 2200 2000 2350
ذخایر ارزی 8249.57 7600 7350 7350 7600 7400 7350
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 118.29 122 124 124 122 126
شاخص اقتصادی مقدم 3.10 3.4 3.6 3.8 3.7 4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 112.10 260 117 118 252 128 2020-02
صادرات 1375.30 1150 1080 1060 1335 1180 2020-02
قیمت گازوئیل 0.85 -0.79 -0.74 -0.69 -0.83 -0.69 2020-02
قیمت تولید 685.40 685 707 735 680 793 2020-02
گردش سرمایه 3119.50 950 1300 2400 2300 1800 2019-12
موازنه تجاری 487.80 150 20 -140 285 -70 2020-02
مخارج خانوار 20.10 23 23 23 23 26
مخارج نظامی 211.00 230 230 230 230 215
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25 2018-12
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25 2020-12
نرخ وام بانکی 34.50 33.5 33.5 33.5 33.5 33.5 ٪
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.60 4.3 4 3.5 5.1 6 2019-09
نرخ مالیات بر فروش 12.50 12 12 12 12 12 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.40 1.2 -0.4 1.4 -0.8 1.6 2019-09
نرخ بیکاری 6.80 6.8 6.8 6.8 6.8 7 2019-12
نرخ بهره 14.50 12.5 10 10 14.5 12 2020-03
نرخ تورم 7.80 8.1 7.8 7.8 7.6 8 2020-02
نرخ تورم 0.40 0.7 0.6 0.7 0.8 0.9 2020-02
واردات 1088.03 1060 1200 1130 1000 1250 1200
هزینه های مالی 6242.46 4780 4780 5200 4050 5100 2019-09
هزینه زندگی خانواده 1720.00 1800 1800 1850 1800 1850
هزینه زندگی انفرادی 900.00 660 660 680 660 680
هزینه های دولت 27096.76 27679 27639 28045 27788 29728 2018-12
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی