شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
غنا غنا
 • نرخ فعلی : 9,669.1
 • بالاترین قیمت روز : 9,736.1
 • پایین ترین قیمت روز : 9,651
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 14.9
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.06%
 • نرخ بازگشایی بازار : 9,718.4
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۳:۴۲:۰۷
 • نرخ روز گذشته : 9,724.3
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.57%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 55.2
 • نرخ فعلی : 1,685.18
 • بالاترین قیمت روز : 1,685.96
 • پایین ترین قیمت روز : 1,681.25
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1.21
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.04%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,682.22
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۳۲:۵۰
 • نرخ روز گذشته : 1,681.93
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.19%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 3.25
 • نرخ فعلی : 38.95
 • بالاترین قیمت روز : 39.37
 • پایین ترین قیمت روز : 38.91
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.12
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.54%
 • نرخ بازگشایی بازار : 39.36
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۳۲:۵۰
 • نرخ روز گذشته : 39.41
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.18%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.46
 • نرخ فعلی : 0.8821
 • بالاترین قیمت روز : 0.883
 • پایین ترین قیمت روز : 0.882
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۶ خرداد
 • نرخ روز گذشته : 0.8821
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

بازارهای ارزی غنا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
یورو / سدی غنا 6.5951 - 6.5887 6.598 0.00 0.05% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۱:۳۵
سدی غنا / یورو 0.1554 - 0.1554 0.1555 0.00 0.06% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۱:۳۵
سدی غنا / پوند انگلیس 0.1381 - 0.1381 0.1381 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۰:۵۶
سدی غنا / راند آفریقای جنوبی 2.9369 - 2.9369 2.9369 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۰:۵۶
راند آفریقای جنوبی / سدی غنا 0.3403 - 0.3403 0.3403 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۰:۵۶

شاخص‌های اقتصادی غنا + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

3 ماه بیل عملکرد

0 2019 09 : ماهیانه

Coronavirus Recovered

0 2020 06 2841 0 : 2947 روزانه 2020-06

CPI مسکن آب و برق

122.18 2020 02 116 94.76 : 351 ماهیانه

Coronavirus Cases

0 2020 06 7881 1 : 8070 روزانه 2020-06

Coronavirus Deaths

0 2020 06 34 0 : 36 روزانه 2020-06

آسانی کسب و کار

0 2019 12 114 60 : 120 سالیانه

آدرس های IP

0 2017 03 191869 14376 : 362730 سه ماهه

ارزیابی اعتبار

0 2020 05 : ماهیانه 23

ارزش بودجه دولت

-3582.69 2019 09 -594 -3583 : 2060 ماهیانه 2019-09

بودجه دولت

-3.80 2018 12 -4.5 -24.2 : -0.4 سالیانه 2018-12

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

59.30 2018 12 57.3 18.5 : 79.2 سالیانه 2018-12

بدهی خارجی

22900.00 2020 03 20300 2310 : 22900 سه ماهه 2020-03

بازار سهام

1941.03 2020 06 1946 1528 : 4463 روزانه

پی ام آی مرکب

31.70 2020 04 41.4 31.7 : 56.5 ماهیانه

پول

5.72 2020 06 5.71 0.92 : 5.9 روزانه

تولید ناخالص داخلی از کشاورزی

9317.44 2019 12 7639 5322 : 9317 سه ماهه 2019-12

تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز

3090.88 2019 12 3639 1016 : 3639 سه ماهه 2019-12

تولید ناخالص داخلی از معادن

6290.59 2019 12 7410 497 : 7410 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از ساخت

4548.69 2019 12 4953 1801 : 4953 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

4211.85 2018 12 4051 1901 : 4212 سالیانه

تولید نفت خام

0 2020 01 214 1.4 : 218 ماهیانه 2020-01

تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی

179.50 2019 12 183 148 : 273 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی سرانه

1807.10 2018 12 1738 694 : 1807 سالیانه

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

41139.97 2019 12 40358 4269 : 130410 سه ماهه 2019-12

ترازنامه بانک مرکزی

94536.66 2020 03 81937 4630 : 94537 ماهیانه 2020-03

تغییر قیمت تولید کننده

7.40 2020 04 6.8 2 : 48.56 ماهیانه 2020-04

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

68445.98 2019 12 42613 3562 : 68446 سالیانه

ترازنامه بانک

134836.49 2020 03 129029 1924 : 134836 ماهیانه 2020-03

تولید ناخالص داخلی از خدمات

15884.19 2019 12 14894 8690 : 15884 سه ماهه

تورم مواد غذایی

14.40 2020 04 8.4 5 : 14.4 ماهیانه 2020-04

تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی

2064.61 2019 12 2036 1472 : 3653 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی

0 2019 09 1225 862 : 1397 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی

66.00 2019 12 65.56 1.22 : 66 سالیانه 2019-12

جمعیت

30.28 2019 12 29.77 6.64 : 30.28 سالیانه 2019-12

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-4.40 2018 12 -4.5 -11.9 : 0.1 سالیانه 2018-12

حساب جاری

199.90 2020 03 -1712 -2184 : 328 سه ماهه 2020-03

دستمزد مشاغل با مهارت بالا

2030.00 2018 12 2110 1440 : 2110 سالیانه

دستمزد مشاغل با مهارت پایین

0 2018 12 698 472 : 870 سالیانه

درآمدهای دولت

4458.67 2019 09 4452 1037 : 6620 ماهیانه 2019-09

ذخایر طلا

0 2020 03 8.74 8.7 : 8.74 سه ماهه 2020-03

ذخایر ارزی

9883.04 2020 03 10037 300 : 10037 ماهیانه 2020-03

رتبه فساد مالی

0 2019 12 78 50 : 81 سالیانه

رتبه رقابتی

0 2019 12 106 102 : 119 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 3360 252 : 3368 سه ماهه

شاخص اقتصادی مقدم

2.80 2020 01 14 -5.1 : 14 ماهیانه

شاخص فساد مالی

0 2019 12 41 33 : 48 سالیانه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

116.23 2020 02 118 98.06 : 384 ماهیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 51.33 3.44 : 51.33 سالیانه

شاخص تروریسم

0 2018 12 0.16 0 : 1.56 سالیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

116.60 2020 04 113 4.47 : 117 ماهیانه 2020-04

صادرات

1183.80 2020 03 1375 142 : 1434 ماهیانه 2020-03

قیمت گازوئیل

0.71 2020 05 0.73 0.2 : 1.11 ماهیانه 2020-05

قیمت تولید

673.40 2020 04 663 136 : 688 ماهیانه 2020-04

گردش سرمایه

1375.70 2020 03 3120 -622 : 3120 سه ماهه 2020-03

مخارج خانوار

11.50 2019 12 20.1 11.5 : 36.6 سالیانه

موازنه تجاری

209.15 2020 03 488 -733 : 488 ماهیانه 2020-03

مخارج نظامی

211.00 2018 12 189 9.4 : 278 سالیانه

نرخ مالیات بر فروش

12.50 2020 12 12.5 12.5 : 15 سالیانه 2020-12

نرخ مالیات درآمد شخصی

25.00 2020 12 25 25 : 25 سالیانه 2020-12

نرخ وام بانکی

34.50 2018 05 35.5 21.24 : 42.84 ماهیانه ٪

نرخ مالیات شرکت

25.00 2020 12 25 25 : 32.5 سالیانه 2020-12

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

7.90 2019 12 5.6 -1.6 : 25 سه ماهه 2019-12

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

1.40 2019 09 1.4 -2.2 : 7.4 سه ماهه 2019-09

نرخ بیکاری

6.80 2019 12 6.7 4.6 : 10.4 سالیانه 2019-12

نرخ بهره

14.50 2020 05 14.5 12.5 : 27.5 روزانه 2020-05

نرخ تورم

10.60 2020 04 7.8 0.4 : 63.1 ماهیانه 2020-04

نرخ تورم

3.80 2020 04 0.8 -3.32 : 10.88 ماهیانه 2020-04

واردات

974.65 2020 03 898 65.23 : 1707 ماهیانه 2020-03

هزینه های مالی

6242.46 2019 09 5034 836 : 8421 ماهیانه 2019-09

هزینه زندگی خانواده

1720.00 2018 12 1600 1600 : 1720 سالیانه

هزینه زندگی انفرادی

900.00 2018 12 860 860 : 900 سالیانه

هزینه های دولت

31036.46 2019 12 27097 7679 : 31036 سالیانه 2019-12
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
CPI مسکن آب و برق 122.18 121 123 125 368 133
ارزش بودجه دولت -3582.69 -400 1400 1400 -400 800 2019-09
بودجه دولت -3.80 -5 -5 -4.7 -5 -4.7 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 59.30 62.8 62.8 62.8 62.8 62.4 2018-12
بدهی خارجی 22900.00 19700 19700 19700 20333 20834 2020-03
بازار سهام 1941.03 1373 1154 969 1635 600
پی ام آی مرکب 31.70 51 51.4 51.6 49.8 52
پول 5.72 5.92 6.02 6.13 5.81 6.35
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 9317.44 7700 9513 9504 6409 9798 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 3090.88 3668 3156 3153 2968 3250 2019-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 6290.59 7470 6423 6416 7186 6615
تولید ناخالص داخلی از ساخت 4548.69 4993 4644 4640 4783 4784
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 4211.85 4274 4274 4274 4274 4425
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 179.50 184 183 183 169 189
تولید ناخالص داخلی سرانه 1807.10 1834 1834 1834 1834 1898
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 41139.97 40681 42004 41963 39467 43264 2019-12
ترازنامه بانک مرکزی 94536.66 76400 78600 78600 64300 82000 2020-03
تغییر قیمت تولید کننده 7.40 8 8.5 7.6 7.3 8 2020-04
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 68445.98 42954 69883 69815 42250 71980
ترازنامه بانک 134836.49 120000 122000 122000 105000 124500 2020-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 15884.19 15014 16218 16202 15494 16704
تورم مواد غذایی 14.40 8 8.4 7.6 7.8 8 2020-04
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 2064.61 2052 2108 2106 2260 2171
تولید ناخالص داخلی 66.00 70 70 66 70 66 2019-12
جمعیت 30.28 31.2 31.07 31.8 31.2 31.72 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.40 -5 -5 -4.6 -5 -4.6 2018-12
حساب جاری 199.90 -1350 -2100 -150 -530 -1850 2020-03
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2030.00 2000 2000 2200 2000 2350
درآمدهای دولت 4458.67 4380 6600 6600 4380 5900 2019-09
ذخایر ارزی 9883.04 7600 7350 7350 7600 7400 2020-03
شاخص اقتصادی مقدم 2.80 3 3.6 4 2.6 4.5
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 116.23 124 124 124 122 126
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 116.60 117 119 122 118 128 2020-04
صادرات 1183.80 1080 1060 1365 1150 1180 2020-03
قیمت گازوئیل 0.71 0.77 0.73 0.69 0.81 0.66 2020-05
قیمت تولید 673.40 707 735 714 685 793 2020-04
گردش سرمایه 1375.70 1300 2400 -300 950 1800 2020-03
مخارج خانوار 11.50 23 23 23 23 26
موازنه تجاری 209.15 20 -140 235 150 -70 2020-03
مخارج نظامی 211.00 230 230 230 230 215
نرخ مالیات بر فروش 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25 2020-12
نرخ وام بانکی 34.50 33.5 33.5 33.5 33.5 33.5 ٪
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.90 1.6 2.1 2 -1.7 3 2019-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.40 1.2 -0.4 1.4 -0.8 1.6 2019-09
نرخ بیکاری 6.80 6.8 6.8 6.8 6.8 7 2019-12
نرخ بهره 14.50 10 10 10 12.5 12 2020-05
نرخ تورم 10.60 7.7 7.8 7.6 8 8 2020-04
نرخ تورم 3.80 0.8 0.7 0.4 1 0.8 2020-04
واردات 974.65 1060 1200 1130 1000 1250 2020-03
هزینه های مالی 6242.46 4780 5200 5200 4780 5100 2019-09
هزینه زندگی خانواده 1720.00 1800 1800 1850 1800 1850
هزینه زندگی انفرادی 900.00 660 660 680 660 680
هزینه های دولت 31036.46 27314 31688 31657 26866 32639 2019-12
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی