شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
گرانادا گرانادا
 • نرخ فعلی : 9,728.9
 • بالاترین قیمت روز : 9,848.5
 • پایین ترین قیمت روز : 9,648.5
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 53.1
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.4%
 • نرخ بازگشایی بازار : 9,786.1
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۳:۴۱:۲۱
 • نرخ روز گذشته : 9,789.4
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.62%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 60.5
 • نرخ فعلی : 1,682.59
 • بالاترین قیمت روز : 1,717.04
 • پایین ترین قیمت روز : 1,671.97
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 6.11
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.8%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,714.47
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۳:۴۰:۳۰
 • نرخ روز گذشته : 1,715.42
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.95%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 32.83
 • نرخ فعلی : 39.37
 • بالاترین قیمت روز : 39.6
 • پایین ترین قیمت روز : 37.06
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.29
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.97%
 • نرخ بازگشایی بازار : 37.17
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۳:۴۰:۳۰
 • نرخ روز گذشته : 37.19
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 5.86%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 2.18
 • نرخ فعلی : 0.8821
 • بالاترین قیمت روز : 0.883
 • پایین ترین قیمت روز : 0.882
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.8824
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۲:۱۴:۱۴
 • نرخ روز گذشته : 0.8823
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.02%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0002

شاخص‌های اقتصادی گرانادا + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2020 03 1 1 : 1 روزانه

Coronavirus Recovered

0 2020 03 0 0 : 0 روزانه

Coronavirus Deaths

0 2020 03 0 0 : 0 روزانه

آسانی کسب و کار

0 2019 12 147 68 : 147 سالیانه

آدرس های IP

0 2017 03 15387 5400 : 15957 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

13970.50 2018 12 13397 6995 : 13970 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

9205.70 2018 12 8828 2944 : 9206 سالیانه

تولید ناخالص داخلی

1.20 2019 12 1.21 0.07 : 1.21 سالیانه 2019-12

رتبه فساد مالی

0 2019 12 53 46 : 79 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 5207 1399 : 5700 سه ماهه

شاخص فساد مالی

0 2019 12 52 34 : 56 سالیانه

نرخ مالیات بر فروش

15.00 2020 12 15 10 : 15 سالیانه 2020-12

نرخ بهره سپرده

1.39 2018 12 1.45 1.39 : 7.5 سالیانه 2018-12
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13970.50 15000 15000 13146 15000 15500
تولید ناخالص داخلی سرانه 9205.70 9900 9900 10100 8662 10100
تولید ناخالص داخلی 1.20 1.25 1.25 1.3 1.14 1.3 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15 2020-12
نرخ بهره سپرده 1.39 1 1 1 1 1 2018-12
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی