شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
گابون گابون
 • نرخ فعلی : 9,624.1
 • بالاترین قیمت روز : 9,736.1
 • پایین ترین قیمت روز : 9,553.6
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 42
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.36%
 • نرخ بازگشایی بازار : 9,718.4
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۳:۳۲:۱۵
 • نرخ روز گذشته : 9,724.3
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.04%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 100.2
 • نرخ فعلی : 1,685.18
 • بالاترین قیمت روز : 1,685.96
 • پایین ترین قیمت روز : 1,681.25
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1.21
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.04%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,682.22
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۳۲:۵۰
 • نرخ روز گذشته : 1,681.93
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.19%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 3.25
 • نرخ فعلی : 38.95
 • بالاترین قیمت روز : 39.37
 • پایین ترین قیمت روز : 38.91
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.12
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.54%
 • نرخ بازگشایی بازار : 39.36
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۳۲:۵۰
 • نرخ روز گذشته : 39.41
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.18%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.46
 • نرخ فعلی : 0.8858
 • بالاترین قیمت روز : 0.8858
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8858
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.8858
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۹:۵۹:۰۶
 • نرخ روز گذشته : 0.8821
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.42%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0037

شاخص‌های اقتصادی گابون + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2020 06 2803 1 : 2902 روزانه 2020-06

Coronavirus Recovered

0 2020 06 631 0 : 722 روزانه 2020-06

Coronavirus Deaths

0 2020 06 20 0 : 20 روزانه 2020-06

آسانی کسب و کار

0 2019 12 169 151 : 169 سالیانه

آدرس های IP

0 2017 03 44699 2865 : 56677 سه ماهه

ارزیابی اعتبار

0 2020 05 : ماهیانه 26

بودجه دولت

-0.70 2019 12 -1.2 -12.65 : 10.87 سالیانه 2019-12

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

56.40 2019 12 60.7 20.1 : 90.1 سالیانه 2019-12

پول

577.68 2020 06 573 407 : 795 روزانه

تولید نفت خام

200.00 2020 02 190 180 : 374 ماهیانه 2020-02

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

15922.20 2018 12 16145 14991 : 20940 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

9077.00 2018 12 9204 4362 : 19563 سالیانه

تولید ناخالص داخلی

15.50 2019 12 17.02 0.14 : 18.19 سالیانه 2019-12

جمعیت

2.13 2019 12 2.09 0.5 : 2.13 سالیانه 2019-12

حساب جاری

0 2018 12 -381 -381 : 1715 سالیانه 2018-12

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-3.20 2018 12 -4.9 -19.4 : 27.3 سالیانه 2018-12

رتبه فساد مالی

0 2019 12 124 74 : 124 سالیانه

رتبه رقابتی

0 2019 12 108 99 : 119 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 1913 297 : 1961 سه ماهه

شاخص تروریسم

0 2018 12 1.2 0 : 1.2 سالیانه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

101.10 2020 02 101 97.5 : 167 ماهیانه

شاخص فساد مالی

0 2019 12 31 28 : 37 سالیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 3.79 3.7 : 47.46 سالیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

101.00 2020 02 101 101 : 144 ماهیانه 2020-03

موازنه تجاری

1854.10 2018 12 1385 439 : 3234 سالیانه 2019-12

مخارج نظامی

240.00 2018 12 267 12.6 : 267 سالیانه

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

3.40 2019 12 0.8 -11.3 : 5.9 سالیانه 2019-12

نرخ مالیات بر فروش

18.00 2020 12 18 18 : 18 سالیانه 2020-12

نرخ مالیات درآمد شخصی

35.00 2020 12 35 35 : 50 سالیانه 2020-12

نرخ تورم

0.70 2020 03 1 -16.92 : 46.95 ماهیانه 2020-03

نرخ مالیات شرکت

30.00 2020 12 30 30 : 35 سالیانه 2020-12

نرخ بهره

3.25 2020 04 3.25 2.45 : 4.25 روزانه 2020-04

نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت

16.00 2019 12 16 16 : 20.1 سالیانه 2019-12

نرخ بهره سپرده

2.45 2017 12 2.45 2.45 : 8.75 سالیانه ٪

نرخ بیکاری

19.60 2019 12 19.5 16.9 : 20.4 سالیانه 2019-12

نرخ تامین اجتماعی

18.50 2019 12 18.5 18.5 : 22.6 سالیانه 2019-12

نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان

2.50 2019 12 2.5 2.5 : 2.5 سالیانه 2019-12
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
بودجه دولت -0.70 -7 -7 -5 -7 -5 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 56.40 65 65 60 65 60 2019-12
پول 577.68 591 598 606 584 620
تولید نفت خام 200.00 270 290 280 220 250 2020-02
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 15922.20 15445 15445 15445 15445 15962
تولید ناخالص داخلی سرانه 9077.00 8805 8805 8805 8805 9100
تولید ناخالص داخلی 15.50 16.5 16.5 18 12.06 18 2019-12
جمعیت 2.13 2.25 2.24 2.31 2.25 2.3 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.20 -6 -6 -4 -6 -4 2018-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 101.10 172 173 170 172 180
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101.00 149 150 148 147 156 2020-03
موازنه تجاری 1854.10 2946 2573 2946 2946 2946 2019-12
مخارج نظامی 240.00 250 250 250 250 260
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.40 -4.5 -4.5 2 -4.5 2 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35 2020-12
نرخ تورم 0.70 4 4.3 2.7 3.4 4.3 2020-03
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30 2020-12
نرخ بهره 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 2020-04
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.00 16 16 16 16 16 2019-12
نرخ بهره سپرده 2.45 2.45 1.95 1.95 2.45 1.95 ٪
نرخ بیکاری 19.60 19.5 19.5 19.5 19.5 19.6 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 18.50 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 2.50 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2019-12
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی