شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
جزایر فارو جزایر فارو
 • نرخ فعلی : 9,735.7
 • بالاترین قیمت روز : 9,848.5
 • پایین ترین قیمت روز : 9,648.5
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 53.1
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.33%
 • نرخ بازگشایی بازار : 9,786.1
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۲:۴۱:۱۸
 • نرخ روز گذشته : 9,789.4
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.55%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 53.7
 • نرخ فعلی : 1,680.75
 • بالاترین قیمت روز : 1,717.04
 • پایین ترین قیمت روز : 1,671.97
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 6.11
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.91%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,714.47
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۲:۴۱:۱۵
 • نرخ روز گذشته : 1,715.42
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 2.06%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 34.67
 • نرخ فعلی : 39.45
 • بالاترین قیمت روز : 39.56
 • پایین ترین قیمت روز : 37.06
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.29
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.18%
 • نرخ بازگشایی بازار : 37.17
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۲:۴۱:۱۴
 • نرخ روز گذشته : 37.19
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 6.08%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 2.26
 • نرخ فعلی : 0.8821
 • بالاترین قیمت روز : 0.883
 • پایین ترین قیمت روز : 0.882
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.8824
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۲:۱۴:۱۴
 • نرخ روز گذشته : 0.8823
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.02%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0002

شاخص‌های اقتصادی جزایر فارو + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

افراد بیکار

0 2020 01 284 284 : 2924 ماهیانه 2020-02

اطمینان کسب و کار

0 2020 01 13 -36 : 40 سه ماهه 2020-01

ارزش بودجه دولت

0 2018 12 951 -592 : 1745 سالیانه 2018-12

بودجه دولت

5.10 2017 12 2.6 -4.9 : 12.6 سالیانه 2017-12

تورم مواد غذایی

0 2020 03 2.3 -1.6 : 8.7 سه ماهه 2020-03

جمعیت

0.05 2019 12 0.05 0.04 : 0.05 سالیانه 2019-12

درآمدهای دولت

0 2018 12 9880 5104 : 10453 سالیانه 2018-12

شاخص خوشبینی اقتصادی

0 2020 01 22 -29 : 47 سه ماهه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

0 2020 03 122 99.3 : 194 سه ماهه 2020-03

صادرات

0 2020 02 1109319 117047 : 1167158 ماهیانه 2020-02

ضریب اطمینان مصرف کننده

0 2020 01 19 -29 : 19 سه ماهه 2020-01

موازنه تجاری

0 2020 02 305542 -699736 : 432433 ماهیانه 2020-02

مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی

47.70 2017 12 47.5 47.5 : 59.7 سالیانه 2017-12

نرخ تورم

0 2020 03 0.9 -1.3 : 2.2 سه ماهه 2020-03

نرخ بیکاری

1.30 2020 03 1.2 1 : 14.3 ماهی��نه 2020-03

نرخ تورم

1.60 2020 03 1.5 -3.1 : 7.9 سه ماهه 2020-03

واردات

0 2020 02 803777 94549 : 1126304 ماهیانه 2020-02

هزینه های مالی

0 2018 12 8929 3948 : 9745 سالیانه 2018-12
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
بودجه دولت 5.10 -4.2 -4.2 -5.4 -4.2 -5.4 2017-12
جمعیت 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 2019-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 47.70 44.6 44.6 44.6 44.6 44 2017-12
نرخ بیکاری 1.30 2 2.2 2.5 1.5 1.8 2020-03
نرخ تورم 1.60 2 2 2 2.1 2 2020-03
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی