شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
فنلاند فنلاند
 • نرخ فعلی : 9,337.5
 • بالاترین قیمت روز : 9,401.1
 • پایین ترین قیمت روز : 9,047
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 147.4
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.23%
 • نرخ بازگشایی بازار : 9,073.2
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۹:۰۵:۱۱
 • نرخ روز گذشته : 9,069.4
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 2.96%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 268.1
 • نرخ فعلی : 1,566.27
 • بالاترین قیمت روز : 1,570.07
 • پایین ترین قیمت روز : 1,563.48
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 5.95
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.18%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,569.07
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۹:۰۵:۴۸
 • نرخ روز گذشته : 1,569.35
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.2%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 3.08
 • نرخ فعلی : 54.21
 • بالاترین قیمت روز : 54.24
 • پایین ترین قیمت روز : 53.54
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.51
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.12%
 • نرخ بازگشایی بازار : 53.61
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۹:۰۵:۱۳
 • نرخ روز گذشته : 53.59
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.16%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.62
 • نرخ فعلی : 0.9081
 • بالاترین قیمت روز : 0.9083
 • پایین ترین قیمت روز : 0.9069
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.9078
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۹:۰۵:۰۶
 • نرخ روز گذشته : 0.9076
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.06%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0005

بازار سهام فنلاند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nokia Oyj 3.68 - 3.68 3.68 0.03 0.79% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۳:۰۲
Sampo Oyj A 40.89 - 40.89 40.89 0.16 0.39% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۳:۰۲
KONE Oyj 61.02 - 61.02 61.02 3.28 5.68% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۳:۰۲
Fortum 23.12 - 23.12 23.12 0.04 0.17% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۳:۰۲
UPM-Kymmene 28.28 - 28.28 28.28 0.10 0.35% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۳:۰۲

شاخص‌های اقتصادی فنلاند + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری