شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
فیجی فیجی
 • نرخ فعلی : 7,336
 • بالاترین قیمت روز : 7,387.2
 • پایین ترین قیمت روز : 7,244.5
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 26.8
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.03%
 • نرخ بازگشایی بازار : 7,289.5
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۲:۵۲:۱۳
 • نرخ روز گذشته : 7,290
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.63%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 46
 • نرخ فعلی : 1,657.68
 • بالاترین قیمت روز : 1,659.99
 • پایین ترین قیمت روز : 1,644.09
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 2.81
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.08%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,649.03
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۲:۵۲:۲۱
 • نرخ روز گذشته : 1,649.18
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.52%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 8.5
 • نرخ فعلی : 26.36
 • بالاترین قیمت روز : 26.59
 • پایین ترین قیمت روز : 25.66
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.27
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.7%
 • نرخ بازگشایی بازار : 26.12
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۲:۵۲:۲۱
 • نرخ روز گذشته : 25.9
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.78%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.46
 • نرخ فعلی : 0.9201
 • بالاترین قیمت روز : 0.9223
 • پایین ترین قیمت روز : 0.9194
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.921
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۲:۵۱:۳۱
 • نرخ روز گذشته : 0.9206
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.05%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0005

بازارهای ارزی فیجی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
دلار / دلار فیجی 2.3234 - 2.281 2.3234 0.00 0.21% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۲:۵۰
دلار فیجی / دلار 0.4474 - 0.4306 0.4474 0.00 0.92% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۲:۵۰
AUD/FJD Ask 1.4207 - 1.4207 1.4512 0.03 1.80% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۲:۳۵
EUR/FJD Ask 2.4665 2.5239 2.4665 2.5267 0.05 2.13% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۲:۱۴
GBP/FJD Ask 2.8366 2.8748 2.8366 2.8813 0.01 0.47% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۱:۲۸

شاخص‌های اقتصادی فیجی + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

CPI مسکن آب و برق

94.40 2020 02 93.8 89.6 : 104 ماهیانه

Coronavirus Cases

0 2020 04 14 1 : 15 روزانه 2020-04

Coronavirus Recovered

0 2020 03 0 0 : 0 روزانه 2020-03

Coronavirus Deaths

0 2020 03 0 0 : 0 روزانه 2020-03

آسانی کسب و کار

0 2019 12 101 43 : 102 سالیانه

آدرس های IP

0 2017 03 28894 8367 : 38107 سه ماهه

ارزیابی اعتبار

0 2020 03 : ماهیانه 37

بودجه دولت

-4.80 2018 12 -2.3 -6.5 : 5 سالیانه 2018-12

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

48.70 2018 12 46 33.69 : 56.2 سالیانه 2018-12

پول

2.29 2020 04 2.3 1.7 : 2.36 روزانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

4858.50 2018 12 4659 1705 : 4858 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

9781.10 2018 12 9379 5679 : 9781 سالیانه

تولید ناخالص داخلی

5.60 2019 12 5.48 0.11 : 5.6 سالیانه 2019-12

تغییر قیمت تولید کننده

1.00 2019 09 0.9 -0.7 : 2.5 سه ماهه 2019-09

تولید صنعتی

2.40 2019 06 -4.6 -10.8 : 14.8 سه ماهه

تغییرات سالیانه خرده فروشی

8.90 2019 06 9.6 0.6 : 11.2 سه ماهه 2019-06

تورم مواد غذایی

-5.60 2020 02 -1.4 -6.2 : 16.5 ماهیانه 2020-02

جواز ساختمان

0 2019 03 430 259 : 2756 سه ماهه 2019-03

جمعیت

0.89 2019 12 0.88 0.39 : 0.89 سالیانه 2019-12

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-5.90 2018 12 -7.4 -16.3 : -1.4 سالیانه 2018-12

حساب جاری

0 2019 03 -461 -461 : 104 سه ماهه 2019-03

درآمد گردشگری

0 2019 09 480 272 : 649 سه ماهه

ذخایر طلا

0 2019 06 0.03 0.02 : 0.03 سه ماهه 2019-06

سرعت اینترنت

0 2017 03 7054 219 : 9530 سه ماهه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

100.00 2020 02 97.2 91.7 : 106 ماهیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

112.90 2020 02 114 102 : 117 ماهیانه 2020-02

صادرات

172864.00 2019 11 182726 79.99 : 313336 ماهیانه 2019-11

قیمت تولید

104.70 2019 09 104 99.4 : 113 سه ماهه 2019-09

موازنه تجاری

-644663.00 2019 11 -271380 -644663 : -75681 ماهیانه 2019-11

مخارج نظامی

47.00 2018 12 45.7 2.5 : 84.8 سالیانه

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

1.00 2019 12 3.5 -6.4 : 12.7 سالیانه 2019-12

نرخ تورم

-0.40 2020 02 0.2 -1.8 : 2.3 ماهیانه 2020-02

نرخ مالیات بر فروش

9.00 2020 12 9 9 : 15 سالیانه 2020-12

نرخ تورم

-2.80 2020 02 -1.9 -3 : 10.5 ماهیانه 2020-02

نرخ مالیات درآمد شخصی

20.00 2020 12 20 20 : 31 سالیانه 2020-12

نرخ مالیات شرکت

20.00 2020 12 20 20 : 31 سالیانه 2020-12

نرخ بهره سپرده

3.33 2017 12 2.82 1.24 : 7.04 سالیانه 2017-12

نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت

10.00 2019 12 10 8 : 10 سالیانه 2019-12

نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان

8.00 2019 12 8 8 : 8 سالیانه 2019-12

نرخ بهره

0.25 2020 03 0.5 0.25 : 2.5 روزانه 2020-03

نرخ بیکاری

4.20 2019 12 4.2 3.6 : 9.4 سالیانه 2019-12

نرخ تامین اجتماعی

18.00 2019 12 18 16 : 30 سالیانه 2019-12

ورود توریست

65386.00 2020 01 73740 35484 : 675050 ماهیانه

واردات

817527.00 2019 11 454106 187941 : 817527 ماهیانه 2019-11
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
CPI مسکن آب و برق 94.40 93.53 94.88 94.46 91.86 95.88
بودجه دولت -4.80 -7 -7 -7 -7 -6 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.70 54 54 54 54 53 2018-12
پول 2.29 2.32 2.33 2.34 2.31 2.36
تولید ناخالص داخلی سرانه 4858.50 4773 4773 4773 4773 4852
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 9781.10 9609 9609 9609 9609 9768
تولید ناخالص داخلی 5.60 4.95 4.95 4.95 4.95 5.22 2019-12
تغییر قیمت تولید کننده 1.00 1.7 1.6 2 1.5 2.3 2019-09
تولید صنعتی 2.40 -1.1 1.5 2.1 -3 2.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی 8.90 3.5 2 3.9 5 6.02 2019-06
تورم مواد غذایی -5.60 3.5 3.7 3.9 3.3 4 2020-02
جمعیت 0.89 0.87 0.93 0.89 0.93 0.9 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.90 -4.3 -4.3 -4.3 -4.3 -4.5 2018-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 100.00 94.72 97.19 97.28 93.02 98.74
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 112.90 116 115 114 112 116 2020-02
صادرات 172864.00 153000 210000 150000 168000 153000 2019-11
قیمت تولید 104.70 106 106 107 106 109 2019-09
موازنه تجاری -644663.00 -227000 -310000 -400000 -195000 -439000 2019-11
مخارج نظامی 47.00 43 43 43 43 43
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.00 -3 -3 -3 -3 1.3 2019-12
نرخ تورم -0.40 0.4 0.2 0.2 0.4 0.4 2020-02
نرخ مالیات بر فروش 9.00 9 9 9 9 9 2020-12
نرخ تورم -2.80 -0.5 0.3 0.6 -3.2 1.5 2020-02
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00 20 20 20 20 20 2020-12
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20 2020-12
نرخ بهره سپرده 3.33 3.08 3.08 3.08 3.33 3.83 2017-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10.00 10 10 10 10 10 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8.00 8 8 8 8 8 2019-12
نرخ بهره 0.25 0 0 0 0.25 1 2020-03
نرخ بیکاری 4.20 4.6 4.6 4.6 4.6 4.4 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 18.00 18 18 18 18 18 2019-12
ورود توریست 65386.00 83500 81500 74500 59000 78500
واردات 817527.00 380000 520000 550000 363000 592000 2019-11
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی