شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
اریتره اریتره
 • نرخ فعلی : 9,499.7
 • بالاترین قیمت روز : 9,552
 • پایین ترین قیمت روز : 9,469.2
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 37.1
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.16%
 • نرخ بازگشایی بازار : 9,531.8
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۸:۴۴:۰۹
 • نرخ روز گذشته : 9,525.9
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.28%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 26.2
 • نرخ فعلی : 1,725.28
 • بالاترین قیمت روز : 1,732.03
 • پایین ترین قیمت روز : 1,721.21
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 2.04
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.25%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,728.61
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۸:۴۴:۵۴
 • نرخ روز گذشته : 1,729.21
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.23%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 3.93
 • نرخ فعلی : 37.59
 • بالاترین قیمت روز : 37.88
 • پایین ترین قیمت روز : 36.81
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.11
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.35%
 • نرخ بازگشایی بازار : 36.87
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۸:۴۴:۲۹
 • نرخ روز گذشته : 36.81
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 2.12%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.78
 • نرخ فعلی : 0.8923
 • بالاترین قیمت روز : 0.8961
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8923
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.8958
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۸:۲۶:۰۵
 • نرخ روز گذشته : 0.8959
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.4%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0036

شاخص‌های اقتصادی اریتره + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2020 06 39 1 : 39 روزانه 2020-06

Coronavirus Recovered

0 2020 06 39 0 : 39 روزانه 2020-06

Coronavirus Deaths

0 2020 06 0 0 : 0 روزانه 2020-06

آسانی کسب و کار

0 2019 12 189 175 : 189 سالیانه

آدرس های IP

0 2017 03 114 114 : 276 سه ماهه

ارزیابی اعتبار

0 : ماهیانه

بودجه دولت

0.60 2019 12 10.9 -21.1 : 10.9 سالیانه 2019-12

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

20.10 2018 12 20.1 20.1 : 65.2 سالیانه 2018-12

پول

15.00 2020 05 15 10.22 : 18.61 روزانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

1411.16 2011 12 1326 1096 : 1772 سالیانه USD

تولید ناخالص داخلی سرانه

715.90 2011 12 668 522 : 907 سالیانه USD

تولید ناخالص داخلی

6.50 2019 12 6.72 0.34 : 6.72 سالیانه 2019-12

جمعیت

3.21 2011 12 3.17 1.01 : 3.21 سالیانه میلیون

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

11.30 2019 12 16.6 -39.27 : 39.43 سالیانه 2019-12

حساب جاری

0 2017 12 -50 -2174 : 1104 سالیانه USD - میلیون

رتبه فساد مالی

0 2019 12 157 93 : 166 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 1071 44.31 : 1747 سه ماهه

شاخص فساد مالی

0 2019 12 24 18 : 29 سالیانه

شاخص تروریسم

0 2018 12 0 0 : 3.69 سالیانه

صادرات

573.00 2018 12 482 11 : 630 سالیانه 2018-12

موازنه تجاری

-597.00 2018 12 -638 -724 : -160 سالیانه 2018-12

نرخ مالیات بر فروش

5.00 2020 12 5 4 : 5 سالیانه 2020-12

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

3.10 2019 12 4.2 -13.12 : 21.25 سالیانه 2019-12

نرخ تورم

-27.60 2019 12 -14.4 -27.6 : 34.7 سالیانه 2019-12

نرخ بیکاری

6.50 2019 12 6.5 6.1 : 7 سالیانه 2019-12

واردات

1170.00 2018 12 1120 214 : 1170 سالیانه 2018-12
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
بودجه دولت 0.60 -10 -10 -13 -10 -13 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 20.10 20 20 20 20 19.5 2018-12
پول 15.00 15.1 15.14 15.19 15.05 15.29
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1411.16 1529 1534 1534 1529 1534 USD
تولید ناخالص داخلی سرانه 715.90 587 587 587 558 587 USD
تولید ناخالص داخلی 6.50 7.7 7.7 8 7.7 8 2019-12
جمعیت 3.21 6.6 6.6 3.29 6.6 3.33 میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 11.30 7 7 5 7 5 2019-12
صادرات 573.00 450 450 465 450 465 2018-12
موازنه تجاری -597.00 -800 -800 -800 -800 -810 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 5.00 5 5 5 5 5 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.10 0.3 0.3 6 0.3 6 2019-12
نرخ تورم -27.60 1 1 1 1 2 2019-12
نرخ بیکاری 6.50 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 2019-12
واردات 1170.00 1250 1250 1275 1250 1275 2018-12
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی