شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
استونی استونی
 • نرخ فعلی : 9,483.9
 • بالاترین قیمت روز : 9,552
 • پایین ترین قیمت روز : 9,469.2
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 37.1
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.01%
 • نرخ بازگشایی بازار : 9,531.8
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۸:۳۸:۱۱
 • نرخ روز گذشته : 9,525.9
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.44%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 42
 • نرخ فعلی : 1,725.97
 • بالاترین قیمت روز : 1,732.03
 • پایین ترین قیمت روز : 1,721.21
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 2.04
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.21%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,728.61
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۸:۳۸:۳۵
 • نرخ روز گذشته : 1,729.21
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.19%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 3.24
 • نرخ فعلی : 37.56
 • بالاترین قیمت روز : 37.88
 • پایین ترین قیمت روز : 36.81
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.11
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.27%
 • نرخ بازگشایی بازار : 36.87
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۸:۳۷:۱۴
 • نرخ روز گذشته : 36.81
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 2.04%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.75
 • نرخ فعلی : 0.8923
 • بالاترین قیمت روز : 0.8961
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8923
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.8958
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۸:۲۶:۰۵
 • نرخ روز گذشته : 0.8959
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.4%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0036

صندوق های سرمایه گذاری استونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Trigon Russia Top Picks Fund D 12.436 - 12.436 12.436 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۲۰:۳۱
Trigon Russia Top Picks Fund A 10.038 - 10.038 10.038 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۲۰:۳۱
Trigon Russia Top Picks Fund C 26.855 - 26.855 26.855 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۲۰:۳۱
Trigon Baltic Fund C 13.943 - 13.943 13.943 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۲۰:۳۱
Swedbank Fund of Funds 60 E Acc 13.3 - 13.3 13.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۱۴:۳۱

شاخص‌های اقتصادی استونی + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Hospital Beds

0 2017 12 4.76 4.69 : 12.37 سالیانه 2017-12

Coronavirus Cases

0 2020 06 1865 1 : 1869 روزانه 2020-06

CPI مسکن آب و برق

0 2020 03 334 32.8 : 350 ماهیانه

Hospitals

0 2017 12 22.8 22.77 : 98.16 سالیانه 2017-12

Coronavirus Deaths

0 2020 06 67 0 : 68 روزانه 2020-06

Coronavirus Recovered

0 2020 06 1610 0 : 1625 روزانه 2020-06

آسانی کسب و کار

0 2019 12 16 11 : 24 سالیانه

آدرس های IP

0 2017 03 523132 209703 : 542382 سه ماهه

افراد بیکار

0 2020 03 36.79 12 : 95 ماهیانه 2020-04

افراد شاغل

0 2019 12 677 552 : 839 سه ماهه 2020-03

اندازه اصل تورم

0 2020 04 2 -1.5 : 7.8 ماهیانه 2020-04

اطمینان کسب و کار

0 2020 05 68.6 68.6 : 117 ماهیانه 2020-05

ارزیابی اعتبار

0 2020 05 : ماهیانه 83

ارزش بودجه دولت

67.58 2019 12 6.81 -450 : 289 ماهیانه 2019-12

استفاده از ظرفیت

0 2020 06 75.5 52.2 : 79.4 سه ماهه

استخدام تمام وقت

0 2019 12 576 477 : 599 سه ماهه 2019-12

استخراج معدن

0 2020 03 -30.1 -49 : 96.6 ماهیانه

بهره وری

0 2019 12 126 58.5 : 126 سه ماهه 2019-12

بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی

0 2018 12 185 65.26 : 204 سالیانه

بودجه دولت

-0.30 2019 12 -0.6 -3.3 : 2.9 سالیانه 2019-12

بدهی خانوار به درآمد

0 2018 12 69.5 15.01 : 93.01 سالیانه 2018-12

بازار سهام

1196.20 2020 06 1189 84.24 : 1377 روزانه

بدهی خارجی

0 2019 12 21788 883 : 22045 سه ماهه 2019-12

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

8.40 2019 12 8.4 3.8 : 10.6 سالیانه 2019-12

پست های خالی شغلی

0 2020 03 3.62 0.51 : 9.53 ماهیانه 2020-04

پول

1.12 2020 06 1.11 0.64 : 1.87 روزانه

پس انداز های شخصی

0 2018 12 10.57 -3.87 : 19.22 سالیانه 2018-12

تولید ناخالص داخلی از ساخت

847.83 2020 03 795 217 : 905 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز

368.07 2020 03 401 64.54 : 471 سه ماهه 2020-03

تولید ناخالص داخلی از خدمات

64.86 2019 12 93.33 27.32 : 97.98 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی

30.90 2019 12 30.28 3.9 : 30.9 سالیانه 2019-12

تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی

469.35 2019 12 531 178 : 531 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از کشاورزی

124.08 2020 03 172 31.98 : 218 سه ماهه 2020-03

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

30990.51 2018 12 29916 10626 : 30991 سالیانه

تولید صنعتی

-17.00 2020 04 -8.3 -32.9 : 36.9 ماهیانه

تولیدات صنعتی

-8.40 2020 04 -9.1 -10.1 : 9.4 ماهیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

19948.90 2018 12 19258 6840 : 19949 سالیانه

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

5726.05 2020 03 6498 2149 : 6498 سه ماهه 2020-03

تولید ناخالص داخلی از معادن

77.84 2019 12 71.68 24.42 : 106 سه ماهه

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

1319.81 2020 03 1858 296 : 1858 سه ماهه

تغییر اشتغال

0 2019 12 1 -5.3 : 3.4 سه ماهه 2019-12

تغییر قیمت تولید کننده

-4.40 2020 04 -3.5 -4.4 : 40.44 ماهیانه 2020-04

تولید صنعتی

0 2020 03 7.9 -33.4 : 38.9 ماهیانه

ترازنامه بانک مرکزی

0 2020 03 9330403 750702 : 9330403 سه ماهه 2020-03

ترازنامه بانک

0 2020 03 28181 256 : 29714 ماهیانه 2020-03

تغییرات سالیانه خرده فروشی

-15.10 2020 04 3.6 -21.6 : 24.7 ماهیانه 2020-04

تسهیلات اعتباری خریدار

9432.20 2020 04 9422 114 : 9432 ماهیانه 2020-04

تغییرات ماهیانه خرده فروشی

-17.80 2020 04 10.1 -28.9 : 20.8 ماهیانه 2020-04

تولید الکتریسیته

0 2019 12 629 341 : 1375 ماهیانه

تورم مواد غذایی

3.10 2020 03 4 -6.8 : 22.96 ماهیانه 2020-04

تغییرات موجودی انبار

0 2020 03 21.9 -351 : 248 سه ماهه

تولید سیمان

0 2020 03 72.1 11 : 94.1 ماهیانه

ثبت خودرو

0 2020 03 1753 205 : 3231 ماهیانه

جواز ساختمان

0 2020 03 2096 96 : 5413 سه ماهه 2020-03

جمعیت

1.33 2019 12 1.32 1.21 : 1.57 سالیانه 2019-12

حواله

0 2019 12 78.7 1.7 : 112 سه ماهه 2019-12

حداقل دستمزد

540.00 2019 12 540 79.89 : 540 سه ماهه 2019-12

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

2.20 2019 12 1.7 -14.9 : 3.2 سالیانه 2019-12

حساب جاری

0 2019 12 198 -752 : 255 سه ماهه 2019-12

دستمزد در تولید

1342.00 2020 03 1383 282 : 1383 سه ماهه 2020-03

دستمزد

1404.00 2020 03 1472 7.35 : 1472 سه ماهه 2020-03

درآمدهای دولت

0 2019 12 874 17.03 : 1344 ماهیانه 2019-12

درخواست پناهندگی

0 2019 11 5 0 : 45 ماهیانه 2019-11

ذخایر طلا

0 2019 06 0.25 0.25 : 0.25 سه ماهه 2019-06

رشد دستمزد

0 2019 12 8.2 -6.5 : 21.2 سه ماهه 2019-12

رتبه فساد مالی

0 2019 12 18 18 : 33 سالیانه

رتبه رقابتی

0 2019 12 32 26 : 35 سالیانه

سود شرکت سهامی

0 2019 12 756224 149443 : 923826 سه ماهه

سن بازنشستگی مردان

63.50 2018 12 63.25 63 : 63.5 سالیانه 2018-12

سرعت اینترنت

0 2017 03 11438 2923 : 11698 سه ماهه

سن بازنشستگی زنان

63.50 2018 12 63.25 60.5 : 63.5 سالیانه 2018-12

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

0 2019 12 566 -438 : 1780 سه ماهه 2019-12

شاخص مسکن

0 2019 12 126 50.59 : 130 سه ماهه 2019-12

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

182.13 2020 04 188 43 : 210 ماهیانه

شاخص فساد مالی

0 2019 12 73 55 : 74 سالیانه

شاخص تروریسم

0 2018 12 0.23 0 : 1.1 سالیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 70.75 4.56 : 70.91 سالیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

212.13 2020 04 213 5.84 : 216 ماهیانه 2020-04

صادرات

1229.00 2020 03 1094 32.11 : 1388 ماهیانه 2020-03

ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی

0 2020 03 114 28.77 : 115 سه ماهه 2020-03

ضریب اطمینان مصرف کننده

0 2020 05 -14.9 -38 : 12.8 ماهیانه 2020-05

عرضه پول M2

0 2020 04 18325 955 : 18617 ماهیانه 2020-04

عرضه پول M3

0 2020 04 18341 3386 : 18633 ماهیانه 2020-04

عرضه پول M1

0 2020 04 14936 786 : 15246 ماهیانه 2020-04

قیمت مصرف کننده اصلی

106.90 2020 03 107 58.71 : 109 ماهیانه 2020-03

قیمت مصرف کننده هماهنگ شده

108.98 2020 05 110 42.87 : 112 ماهیانه 2020-05

قیمت گازوئیل

1.27 2020 05 1.3 0.33 : 1.83 ماهیانه 2020-05

قیمت واردات

0 2020 04 141 98.45 : 152 ماهیانه 2020-04

قیمت صادرات

0 2020 04 315 106 : 344 ماهیانه 2020-04

قسمت مدت زمان اشتغال

0 2019 12 65.1 32.4 : 76.7 سه ماهه 2019-12

قیمت تولید

108.77 2020 04 109 26.98 : 115 ماهیانه 2020-04

گردش سرمایه

0 2019 12 466 -642 : 639 سه ماهه 2019-12

میزان ساخت و ساز

0 2019 12 -3.1 -36 : 42.2 سه ماهه 2019-12

موازنه تجاری

-150.22 2020 03 -130 -411 : 16.52 ماهیانه 2020-03

مخارج نظامی

0 2018 12 537 48.4 : 571 سالیانه

مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی

39.00 2019 12 39.1 33.5 : 45.6 سالیانه 2019-12

نرخ مالکیت مسکن

0 2018 12 81.8 81.1 : 88.9 سالیانه 2018-12

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

-0.70 2020 03 4.8 -19.3 : 13.2 سه ماهه 2020-03

نرخ مالیات بر فروش

20.00 2020 12 20 18 : 20 سالیانه 2020-12

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

-3.70 2020 03 0.9 -9.1 : 4.8 سه ماهه 2020-03

نرخ وام بانکی

3.85 2020 03 3.98 2.83 : 9.97 ماهیانه 2020-03

نرخ تورم

-0.80 2020 04 0.9 -2.17 : 11.44 ماهیانه 2020-04

نرخ مشارکت نیروی کار

0 2019 12 71.9 61.2 : 72.3 سه ماهه 2020-03

نرخ مالیات شرکت

20.00 2018 12 20 20 : 26 سالیانه 2018-12

نرخ مالیات درآمد شخصی

20.00 2018 12 20 20 : 26 سالیانه 2018-12

نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان

3.60 2019 12 3.6 0.6 : 3.6 سالیانه 2019-12

نرخ بهره

0.00 2020 04 0 0 : 4.75 روزانه 2020-04

نرخ تورم

-0.40 2020 03 0.5 -0.8 : 73.78 ماهیانه 2020-04

نرخ اشتغال

0 2019 12 69 53.1 : 76.5 سه ماهه 2020-03

نرخ بیکاری

5.00 2019 12 3.9 0.5 : 19.5 سه ماهه 2020-03

نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت

33.80 2019 12 33.8 33 : 34.4 سالیانه 2019-12

نرخ بیکاری بلند مدت

0 2019 12 0.6 0.6 : 8.3 سه ماهه 2019-12

نرخ تامین اجتماعی

37.40 2019 12 37.4 33 : 37.4 سالیانه 2019-12

نرخ بیکاری جوانان

0 2020 02 8.6 6.6 : 40.4 ماهیانه 2020-02

واردات

1379.00 2020 03 1225 30.63 : 1551 ماهیانه 2020-03

وام به بخش خصوصی

0 2020 04 7490 471 : 7618 ماهیانه 2020-04

هزینه های مصرف کننده

2967.90 2020 03 3185 996 : 3185 سه ماهه 2020-03

هزینه های کار

116.52 2019 12 118 29.81 : 126 سه ماهه 2019-12

هزینه های دولت

1045.77 2020 03 1317 600 : 1317 سه ماهه 2020-03

هزینه های مالی

0 2019 12 868 11.18 : 1276 ماهیانه 2019-12
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
ارزش بودجه دولت 67.58 15.93 14.81 14.81 15.93 14.78 2019-12
بودجه دولت -0.30 -3.8 -3.8 -4.4 -3.8 -4.4 2019-12
بازار سهام 1196.20 1168 1158 1148 1178 1128
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 8.40 9.5 9.5 10.3 9.5 10.3 2019-12
پول 1.12 1.1 1.1 1.1 1.11 1.09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 847.83 795 731 771 848 778
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 368.07 417 369 389 406 393 2020-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 64.86 88.2 77.99 82.23 82.35 83.06
تولید ناخالص داخلی 30.90 33.3 33.3 35.5 33.3 35.5 2019-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 469.35 502 487 514 486 519
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 124.08 155 158 167 77.03 168 2020-03
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 30990.51 27209 27209 27209 27209 27763
تولید صنعتی -17.00 -16 -3.2 4 -22 7
تولیدات صنعتی -8.40 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6
تولید ناخالص داخلی سرانه 19948.90 17515 17515 17515 17515 17871
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 5726.05 5775 5978 6303 5832 6367 2020-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 77.84 67.74 68.01 71.7 82.89 72.43
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1319.81 1531 1710 1803 1607 1821
تغییر قیمت تولید کننده -4.40 -1 -1.3 0.5 -2 2.2 2020-04
تغییرات سالیانه خرده فروشی -15.10 -8 -3.5 2.8 -12 5.8 2020-04
تسهیلات اعتباری خریدار 9432.20 8688 8589 9140 8471 9147 2020-04
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -17.80 -5.5 17 15 -2 15 2020-04
تورم مواد غذایی 3.10 4.1 3.7 3.7 4.3 5 2020-04
جمعیت 1.33 1.32 1.32 1.31 1.32 1.32 2019-12
حداقل دستمزد 540.00 590 590 630 590 630 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.20 1 1 1 1 2 2019-12
دستمزد در تولید 1342.00 1403 1442 1442 1410 1517 2020-03
دستمزد 1404.00 1457 1535 1535 1478 1614 2020-03
سن بازنشستگی مردان 63.50 64 64 64 64 64 2018-12
سن بازنشستگی زنان 63.50 64 64 64 64 64 2018-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 182.13 195 199 192 190 205
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 212.13 218 219 218 214 226 2020-04
صادرات 1229.00 1410 1280 1280 1400 1510 2020-03
قیمت مصرف کننده اصلی 106.90 115 113 113 113 119 2020-03
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 108.98 113 113 112 111 116 2020-05
قیمت گازوئیل 1.27 1.25 1.19 1.13 1.32 1.08 2020-05
قیمت تولید 108.77 112 117 110 111 120 2020-04
موازنه تجاری -150.22 -160 -130 -130 -190 -110 2020-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 39.00 46.8 46.8 42.6 46.8 42.6 2019-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.70 -11 -8 -3 -12.5 6.5 2020-03
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20 20 20 20 20 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -3.70 5 3 2.5 -13.5 1 2020-03
نرخ وام بانکی 3.85 4.04 4.04 4.04 4.04 4.04 2020-03
نرخ تورم -0.80 1.2 2 2.3 -0.2 3.2 2020-04
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00 20 20 20 20 20 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.60 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 2019-12
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0 2020-04
نرخ تورم -0.40 -0.1 -0.3 -0.3 0.3 0.2 2020-04
نرخ بیکاری 5.00 6.9 7.5 8.2 6.2 6.5 2020-03
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 33.80 33.8 33.8 33.8 33.8 33.8 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 37.40 37.4 37.4 37.4 37.4 37.4 2019-12
واردات 1379.00 1570 1410 1410 1590 1620 2020-03
هزینه های مصرف کننده 2967.90 2880 2930 3090 2846 3121 2020-03
هزینه های کار 116.52 123 121 121 131 128 2019-12
هزینه های دولت 1045.77 971 1212 1278 1001 1291 2020-03
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی