شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
اکوادر اکوادر
 • نرخ فعلی : 8,814.1
 • بالاترین قیمت روز : 8,993.3
 • پایین ترین قیمت روز : 8,801.7
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 35.4
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.46%
 • نرخ بازگشایی بازار : 8,939.2
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۷:۳۰:۰۸
 • نرخ روز گذشته : 8,933.7
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.36%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 119.6
 • نرخ فعلی : 1,726.11
 • بالاترین قیمت روز : 1,735.39
 • پایین ترین قیمت روز : 1,720.62
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 2.67
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.14%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,728.18
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۷:۳۰:۰۸
 • نرخ روز گذشته : 1,728.97
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.17%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 2.86
 • نرخ فعلی : 34.39
 • بالاترین قیمت روز : 34.53
 • پایین ترین قیمت روز : 33.62
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.1
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.58%
 • نرخ بازگشایی بازار : 33.72
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۷:۲۹:۵۳
 • نرخ روز گذشته : 33.7
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 2.05%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.69
 • نرخ فعلی : 0.9114
 • بالاترین قیمت روز : 0.9182
 • پایین ترین قیمت روز : 0.9112
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.9176
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۷:۲۹:۴۶
 • نرخ روز گذشته : 0.9177
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.69%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0063

شاخص های بورس اکوادر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ecuador General Adj 1265.88 - 1265.88 1265.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۰:۰۰
Guayaquil Select 193.97 - 193.97 193.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۰:۰۰

شاخص‌های اقتصادی اکوادر + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

CPI مسکن آب و برق

116.27 2020 04 106 76.41 : 116 ماهیانه

Coronavirus Recovered

0 2020 05 3536 0 : 3536 روزانه 2020-05

Coronavirus Deaths

0 2020 05 3056 0 : 3096 روزانه 2020-05

Coronavirus Cases

0 2020 05 35828 1 : 36258 روزانه 2020-05

آسانی کسب و کار

0 2019 12 123 114 : 138 سالیانه

آدرس های IP

0 2017 03 772123 98228 : 999895 سه ماهه

اعتبار بخش خصوصی

0 2020 02 30291 4285 : 30454 ماهیانه 2020-03

اطمینان کسب و کار

1414.30 2020 03 1463 403 : 1475 ماهیانه 2020-03

ارزیابی اعتبار

0 2020 05 : ماهیانه 13

ارزش بودجه دولت

832.90 2020 03 -947 -1871 : 1588 ماهیانه 2020-03

بودجه دولت

-3.00 2018 12 -5.9 -10.94 : 3.27 سالیانه 2018-12

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

49.40 2019 12 45.2 16.4 : 85.5 سالیانه 2019-12

بازار سهام

1385.45 2020 05 1385 900 : 1431 روزانه

پول

99.64 2020 05 99.86 70.7 : 165 روزانه

تولید ناخالص داخلی از کشاورزی

1391576.00 2019 12 1369858 787431 : 1426246 سه ماهه 2019-12

تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز

1451078.00 2019 12 1477438 499868 : 1775774 سه ماهه 2019-12

تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی

575251.00 2019 12 543705 121724 : 575251 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از معادن

1582924.00 2019 12 1640124 880806 : 1737371 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از ساخت

2106138.00 2019 12 2141289 1094728 : 2141289 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی سرانه

5185.09 2018 12 5206 2238 : 5412 سالیانه

تولید نفت خام

542.00 2019 12 546 329 : 563 ماهیانه 2019-12

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

10412.20 2018 12 10454 7357 : 10868 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از خدمات

1128250.00 2019 12 1129964 863720 : 1180118 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

17900370.00 2019 12 18022042 9134587 : 18083933 سه ماهه 2019-12

تولید فولاد

0 2020 03 50 0 : 71 ماهیانه

تغییرات موجودی انبار

0 2019 12 4817 -236838 : 578608 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی

1321370.00 2019 12 1341695 666729 : 1341695 سه ماهه

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

4092784.00 2019 12 4160394 1324528 : 4792365 سه ماهه

تسهیلات اعتباری خریدار

27915.00 2020 02 27621 4926 : 27915 ماهیانه 2020-02

تورم مواد غذایی

4.57 2020 04 0.35 -3.6 : 20.55 ماهیانه 2020-04

تغییر قیمت تولید کننده

-1.30 2020 04 1.6 -5.77 : 156 ماهیانه 2020-04

تولید صنعتی

3.01 2020 02 3.11 -16.99 : 18.07 ماهیانه

تولید ناخالص داخلی

109.00 2019 12 108 1.52 : 109 سالیانه 2019-12

تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی

1112360.00 2019 12 1082076 535146 : 1189560 سه ماهه

جمعیت

17.27 2019 12 17.02 4.44 : 17.27 سالیانه 2019-12

حواله

845.57 2019 09 810 239 : 892 سه ماهه 2019-09

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-0.10 2019 12 -1.2 -10.08 : 5.17 سالیانه 2019-12

حداقل دستمزد

394.00 2019 12 386 85.7 : 394 سالیانه 2019-12

حساب جاری

145.69 2019 12 -14.33 -1399 : 1548 سه ماهه 2019-12

خطوط نفت خام

0 2020 04 6 1 : 28 ماهیانه

دستمزد

466.63 2020 12 460 198 : 467 سالیانه 2020-12

دستمزد در تولید

450.00 2019 06 447 220 : 461 سه ماهه 2019-06

درآمدهای دولت

1727.26 2020 03 840 184 : 3707 ماهیانه 2020-03

ذخایر طلا

0 2020 03 16.95 11.79 : 26.3 سه ماهه 2020-03

ذخایر ارزی

0 2020 03 3400 779 : 6689 ماهیانه 2020-04

رتبه فساد مالی

0 2019 12 114 39 : 151 سالیانه

رتبه رقابتی

0 2019 12 86 71 : 105 سالیانه

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

0 2019 12 129 -286 : 788 سه ماهه 2019-12

سرعت اینترنت

0 2017 03 6337 516 : 6337 سه ماهه

شاخص فساد مالی

0 2019 12 34 20 : 38 سالیانه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

107.46 2020 04 108 79.77 : 111 ماهیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 55.85 3.55 : 55.85 سالیانه

شاخص تروریسم

0 2018 12 1.47 0.58 : 3.02 سالیانه

شاخص اقتصادی مقدم

-1.70 2020 02 13.8 -34.4 : 111 ماهیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

106.56 2020 04 106 0.01 : 107 ماهیانه 2020-04

صادرات

1585480.00 2020 03 1810123 66062 : 2603522 ماهیانه 2020-03

ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی

0 2019 12 150 41.81 : 153 سه ماهه 2019-12

ضریب اطمینان مصرف کننده

37.10 2020 02 37 26.9 : 49 ماهیانه 2020-02

عرضه پول M1

0 2020 04 26318 5917 : 26667 ماهیانه 2020-04

عرضه پول M2

0 2020 04 57895 11792 : 58415 ماهیانه 2020-04

قیمت تولید

101.69 2020 04 105 11.1 : 105 ماهیانه 2020-04

گردش سرمایه

0 2019 12 93.1 -5562 : 2077 سه ماهه 2019-12

موازنه تجاری

62504.00 2020 03 244098 -729014 : 619602 ماهیانه 2020-03

مخارج نظامی

2554.00 2018 12 2463 221 : 3010 سالیانه

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

-1.00 2019 12 -0.3 -3.4 : 10.2 سه ماهه 2019-12

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

-0.68 2019 12 -0.04 -1.91 : 3.36 سه ماهه 2019-12

نرخ مالیات بر فروش

12.00 2020 12 12 12 : 14 سالیانه 2020-12

نرخ مالیات درآمد شخصی

35.00 2020 12 35 25 : 35 سالیانه 2020-12

نرخ مشارکت نیروی کار

62.30 2019 12 64.6 61 : 70.3 سه ماهه 2019-12

نرخ مالیات شرکت

25.00 2020 12 25 15 : 36.25 سالیانه 2020-12

نرخ تورم

1.01 2020 04 0.18 -2.67 : 108 ماهیانه 2020-04

نرخ تورم

1.00 2020 04 0.2 -3.84 : 14.33 ماهیانه 2020-04

نرخ بهره

8.98 2020 05 8.4 6.67 : 72.6 روزانه 2020-05

نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان

9.45 2020 12 9.45 9.35 : 9.45 سالیانه 2020-12

نرخ اشتغال

48.02 2019 12 47.3 46.54 : 57.94 سه ماهه 2019-12

نرخ بهره بین بانکی

1.25 2020 05 1.25 0.11 : 14.67 روزانه 2020-05

نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت

11.15 2020 12 11.15 11.15 : 11.15 سالیانه 2020-12

نرخ بهره سپرده

3.60 2018 12 3.5 0 : 46.81 سالیانه 2018-12

نرخ تامین اجتماعی

20.60 2020 12 20.6 20.5 : 20.6 سالیانه 2020-12

نرخ بیکاری

4.90 2019 12 5.9 4.54 : 11.86 سه ماهه 2019-12

وام به بخش خصوصی

0 2020 02 16956 5187 : 17156 ماهیانه 2020-02

واردات

1522977.00 2020 03 1566025 117453 : 2592365 ماهیانه 2020-03

هزینه های دولت

2680558.00 2019 12 2674425 368888 : 2844942 سه ماهه 2019-12

هزینه های مالی

894.36 2020 03 1788 141 : 3819 ماهیانه 2020-03

هزینه های مصرف کننده

11349390.00 2019 12 11355209 2059948 : 11355209 سه ماهه 2019-12
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
CPI مسکن آب و برق 116.27 117 116 107 117 118
اطمینان کسب و کار 1414.30 1250 1380 1410 1100 1460 2020-03
ارزش بودجه دولت 832.90 -700 -1440 -1440 -960 -1140 2020-03
بودجه دولت -3.00 -3.7 -3.7 -3.1 -3.7 -3.1 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 49.40 57 57 59 57 59 2019-12
بازار سهام 1385.45 1349 1331 1314 1367 1278
پول 99.64 96.48 96.91 97.33 96.06 98.17
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1391576.00 1298245 1312056 1388018 1405152 1325177 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1451078.00 1388203 1402971 1484196 1443901 1417001 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 575251.00 490554 495773 524475 533483 500730
تولید ناخالص داخلی از معادن 1582924.00 1546621 1563075 1653569 1583855 1578706
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2106138.00 2003922 2025240 2142491 2035038 2045493
تولید ناخالص داخلی سرانه 5185.09 5300 5300 5400 5300 5400
تولید نفت خام 542.00 690 720 710 650 750 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 10412.20 11000 11000 10315 10315 10487
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1128250.00 1077189 1088649 1151676 1045038 1099535
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 17900370.00 16985683 17005352 17989872 17322847 17175405 2019-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1321370.00 1241790 1255000 1327658 1221229 1267550
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 4092784.00 3935047 3888145 4113248 4051226 3927026
تسهیلات اعتباری خریدار 27915.00 25151 25795 27288 24398 26053 2020-02
تورم مواد غذایی 4.57 0.1 0.4 0.6 -0.2 0.8 2020-04
تغییر قیمت تولید کننده -1.30 0.3 0.8 1 -0.5 1.5 2020-04
تولید صنعتی 3.01 -2.1 -1.7 -0.8 -3 3
تولید ناخالص داخلی 109.00 115 115 117 110 117 2019-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1112360.00 1028942 1039888 1100092 1106574 1050287
جمعیت 17.27 17.5 17.5 17.5 17.5 17.74 2019-12
حواله 845.57 730 920 920 830 980 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.10 -2.1 -2.1 -1.5 -2.1 1.6 2019-12
حداقل دستمزد 394.00 405 405 405 405 415 2019-12
حساب جاری 145.69 -130 -150 -150 -110 -50 2019-12
دستمزد 466.63 466 466 475 466 475 2020-12
دستمزد در تولید 450.00 460 470 470 460 470 2019-06
درآمدهای دولت 1727.26 1600 1760 1760 1540 1860 2020-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107.46 109 109 108 110 110
شاخص اقتصادی مقدم -1.70 -1.5 -0.5 0.3 -2.5 1.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106.56 106 106 106 106 107 2020-04
صادرات 1585480.00 1800000 1850000 1850000 1860000 1850000 2020-03
ضریب اطمینان مصرف کننده 37.10 35 37 38 33 38.6 2020-02
قیمت تولید 101.69 104 105 106 103 107 2020-04
موازنه تجاری 62504.00 -20000 -420000 -550000 20000 -420000 2020-03
مخارج نظامی 2554.00 2550 2550 2550 2550 2300
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.00 -6 -5 0.5 -3.7 1 2019-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.68 -5 -4 0.3 -2 0.6 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 12.00 12 12 12 12 12 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35 2020-12
نرخ مشارکت نیروی کار 62.30 64.2 64.5 64.7 62.3 64.9 2019-12
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25 2020-12
نرخ تورم 1.01 0.5 0.4 0.6 0.8 1.1 2020-04
نرخ تورم 1.00 0.1 0.5 0.3 0.2 0.4 2020-04
نرخ بهره 8.98 8.3 8.2 8 8.7 7.5 2020-05
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.45 9.45 9.45 9.45 9.45 9.45 2020-12
نرخ اشتغال 48.02 46.9 46.8 47 47 47.4 2019-12
نرخ بهره بین بانکی 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 2020-05
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 2020-12
نرخ بهره سپرده 3.60 2.92 2.82 2.62 3.32 2.32 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 20.60 20.6 20.6 20.6 20.6 20.6 2020-12
نرخ بیکاری 4.90 6.3 6.5 6.4 6 6.1 2019-12
واردات 1522977.00 1820000 2400000 2400000 1840000 2600000 2020-03
هزینه های دولت 2680558.00 2554161 2546530 2693961 2641821 2571995 2019-12
هزینه های مالی 894.36 2300 3200 3200 2500 3000 2020-03
هزینه های مصرف کننده 11349390.00 10638644 10781921 11406137 10817665 10889740 2019-12
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی