شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
دومینیک دومینیک
 • نرخ فعلی : 8,812.1
 • بالاترین قیمت روز : 8,993.3
 • پایین ترین قیمت روز : 8,798
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 35.4
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.48%
 • نرخ بازگشایی بازار : 8,939.2
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸:۳۰:۰۸
 • نرخ روز گذشته : 8,933.7
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.38%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 121.6
 • نرخ فعلی : 1,719.82
 • بالاترین قیمت روز : 1,735.39
 • پایین ترین قیمت روز : 1,718.68
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 3.2
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.24%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,728.18
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸:۳۰:۲۸
 • نرخ روز گذشته : 1,728.97
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.53%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 9.15
 • نرخ فعلی : 34.23
 • بالاترین قیمت روز : 34.79
 • پایین ترین قیمت روز : 33.62
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.16
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.93%
 • نرخ بازگشایی بازار : 33.72
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸:۳۰:۲۷
 • نرخ روز گذشته : 33.7
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.57%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.53
 • نرخ فعلی : 0.9111
 • بالاترین قیمت روز : 0.9182
 • پایین ترین قیمت روز : 0.911
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.9176
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸:۲۲:۴۹
 • نرخ روز گذشته : 0.9177
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.72%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0066

شاخص‌های اقتصادی دومینیک + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2020 03 1 1 : 2 روزانه

Coronavirus Recovered

0 2020 03 0 0 : 0 روزانه

Coronavirus Deaths

0 2020 03 0 0 : 0 روزانه

آسانی کسب و کار

0 2019 12 103 64 : 111 سالیانه

آدرس های IP

0 2017 03 8383 1381 : 11243 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

9466.52 2018 12 9438 6658 : 10497 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

6416.92 2018 12 6398 2316 : 7116 سالیانه

تولید ناخالص داخلی

0.50 2018 12 0.5 0.05 : 0.58 سالیانه 2018-12

رتبه فساد مالی

0 2019 12 45 33 : 53 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 4028 1106 : 11904 سه ماهه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

124.84 2019 01 127 18.64 : 131 ماهیانه

شاخص فساد مالی

0 2019 12 57 45 : 60 سالیانه

نرخ مالیات بر فروش

15.00 2020 12 15 15 : 15 سالیانه 2020-12

نرخ بهره سپرده

1.64 2018 12 1.76 1.64 : 5.67 سالیانه 2018-12
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 9466.52 9342 9342 9342 9342 9407
تولید ناخالص داخلی سرانه 6416.92 6333 6333 6333 6333 6377
تولید ناخالص داخلی 0.50 0.6 0.53 0.6 0.53 0.53 2018-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 124.84 131 131 131 130 132
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15 2020-12
نرخ بهره سپرده 1.64 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 2018-12
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی