کیپ ورد کیپ ورد
کیپ ورد

کیپ ورد

از انتقال یک صفحه: این یک تغییرمسیر است از صفحه‌ای که منتقل شده‌است (تغییرنام داشته‌است). این صفحه به‌عنوان تغییرمسیری به‌منظور جلوگیری از شکستن پیوندها، هم داخلی و هم خارجی، که ممکن است به نام صفحه‌ای قدیمی باشد نگه داشته شده‌است.
 • نرخ فعلی : 38,197.6
 • بالاترین قیمت روز : 39,126.4
 • پایین ترین قیمت روز : 34,353.6
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1,872.3
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.33%
 • نرخ بازگشایی بازار : 34,544.2
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۷:۴۲:۰۷
 • نرخ روز گذشته : 34,403.4
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 11.03%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 3,794.2
 • نرخ فعلی : 1,802.44
 • بالاترین قیمت روز : 1,811.39
 • پایین ترین قیمت روز : 1,798.63
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 2.25
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.43%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,799.11
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۷:۴۲:۱۶
 • نرخ روز گذشته : 1,802.18
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.01%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.26
 • نرخ فعلی : 71.58
 • بالاترین قیمت روز : 72.42
 • پایین ترین قیمت روز : 70.59
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.36
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.55%
 • نرخ بازگشایی بازار : 72.2
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۷:۴۲:۱۲
 • نرخ روز گذشته : 72.17
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.82%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.59
 • نرخ فعلی : 0.8488
 • بالاترین قیمت روز : 0.8502
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8476
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.8493
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۷:۳۷:۱۱
 • نرخ روز گذشته : 0.8493
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.06%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0005

بازارهای ارزی کیپ ورد

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
یورو / اسکودو کیپ وردن 111.29 111.314 110.843 111.387 0.40 0.36% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۷:۴۲
اسکودو کیپ وردن / پوند انگلیس 0.0078 - 0.0078 0.0078 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ ساعت ۴:۱۴
پوند انگلیس / اسکودو کیپ وردن 128.9928 - 128.9928 128.9928 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ ساعت ۴:۱۴
دلار / اسکودو کیپ وردن 93.435 - 93.435 93.435 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ ساعت ۴:۱۴
اسکودو کیپ وردن / دلار 0.0107 - 0.0107 0.0108 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ ساعت ۱۵:۵۲

شاخص‌های اقتصادی کیپ ورد + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2021 07 33395 0 : 33452 روزانه 2021-07

Coronavirus Recovered

0 2021 07 31565 0 : 31625 روزانه 2021-07

Coronavirus Vaccination Rate

0 2021 07 23.92 0 : 27.51 روزانه 2021-07

Coronavirus Vaccination Total

0 2021 07 132978 0 : 152937 روزانه 2021-07

CPI مسکن آب و برق

0 2021 05 101 80.3 : 114 ماهیانه

Coronavirus Deaths

0 2021 07 296 0 : 297 روزانه 2021-07

آدرس های IP

0 2017 03 14240 587 : 14959 سه ماهه

آسانی کسب و کار

0 2019 12 131 119 : 147 سالیانه

افراد بیکار

31724.00 2020 12 26259 21168 : 37915 سالیانه 2020-12

اندازه اصل تورم

1.80 2021 05 0.4 -0.8 : 3.7 ماهیانه

افراد شاغل

186627.00 2020 12 206344 177297 : 209725 سالیانه 2020-12

اعتبار بخش خصوصی

0 2021 04 116249 4270 : 117488 ماهیانه

اطمینان کسب و کار

-11.00 2021 03 -15 -15 : 20 سه ماهه

ارزیابی اعتبار

0 2021 07 : ماهیانه 27

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

155.80 2020 12 125 57.17 : 156 سالیانه 2020-12

بودجه دولت

-8.90 2020 12 -1.8 -10.5 : 6.3 سالیانه

پول

93.49 2021 07 93.64 72.84 : 106 روزانه

تولید ناخالص داخلی از ساخت

2732.00 2021 03 2577 1271 : 2849 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

6045.06 2020 12 7172 1731 : 7172 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

3293.72 2020 12 3908 680 : 3908 سالیانه

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

0 2021 03 37675 28345 : 43980 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از معادن

87.00 2021 03 90 55 : 297 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از کشاورزی

2565.00 2021 03 1149 1149 : 4151 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز

4336.00 2021 03 4488 2058 : 4645 سه ماهه

ترازنامه بانک

239345.80 2021 05 238575 134798 : 240571 ماهیانه

تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی

1270.00 2021 03 1302 204 : 1461 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از خدمات

4934.00 2021 03 3746 2659 : 4934 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی

2623.00 2021 03 2958 1130 : 3960 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی

7808.00 2021 03 8192 3137 : 8192 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی

1.70 2020 12 1.98 0.13 : 1.98 سالیانه

تورم مواد غذایی

-0.90 2021 05 -2.5 -3.7 : 13.8 ماهیانه

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

0 2021 03 20798 7054 : 21007 سه ماهه

جمعیت

0.56 2020 12 0.55 0.2 : 0.56 سالیانه 2020-12

حواله

2137.90 2021 03 1471 523 : 2297 ماهیانه

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-15.60 2020 12 0.3 -16.2 : 3.04 سالیانه 2020-12

حداقل دستمزد

15000.00 2021 01 13000 11000 : 15000 سالیانه 2021-01

حساب جاری

-6673.90 2021 03 -8395 -11803 : 2993 سه ماهه

درآمدهای دولت

0 2021 03 43751 3862 : 57389 سه ماهه

ذخایر ارزی

58889.60 2021 04 58961 784 : 76483 ماهیانه

رتبه رقابتی

0 2019 12 111 105 : 122 سالیانه

رتبه فساد مالی

0 2020 12 41 38 : 49 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 3972 209 : 5450 سه ماهه

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

1886.60 2020 12 2184 -488 : 8370 سه ماهه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

0 2021 05 103 86.4 : 109 ماهیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 50.19 3.51 : 50.83 سالیانه

شاخص فساد مالی

0 2020 12 58 49 : 60 سالیانه

صادرات

5233.00 2021 04 3181 37.3 : 5233 ماهیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

102.70 2021 05 102 81.9 : 103 ماهیانه

ضریب اطمینان مصرف کننده

14.00 2021 03 8 4 : 24 سه ماهه

عرضه پول M0

0 2021 04 108797 87393 : 110389 ماهیانه

عرضه پول M1

0 2021 04 93567 47147 : 880380 ماهیانه

عرضه پول M2

0 2021 04 202364 18496 : 1234914 ماهیانه

قیمت مصرف کننده اصلی

0 2021 03 102 92.28 : 103 ماهیانه

گردش سرمایه

0 2021 03 939 -9432 : 2518 سه ماهه

مخارج نظامی

0 2020 12 9.7 4.3 : 11.6 سالیانه

موازنه تجاری

-4351.80 2021 05 -5417 -27693 : -1865 ماهیانه 2021-05

نرخ مشارکت نیروی کار

57.04 2020 12 60.38 57.04 : 63.7 سالیانه 2020-12

نرخ مالیات بر فروش

15.00 2021 12 15 15 : 15 سالیانه

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

-11.00 2021 03 -14.6 -31.7 : 13.6 سه ماهه

نرخ تورم

1.50 2021 06 1.3 -4.4 : 10.2 ماهیانه 2021-06

نرخ تورم

0.50 2021 05 0.1 -1.3 : 1.4 ماهیانه

نرخ بیکاری جوانان

28.37 2020 12 28.01 21.3 : 41 سالیانه 2020-12

نرخ بیکاری

12.30 2020 12 11.3 10.7 : 21.4 سالیانه 2020-12

نرخ بهره سپرده

0.88 2020 12 1.5 0.88 : 5.27 سالیانه

نرخ بهره

0.25 2021 06 0.25 0.25 : 5.75 روزانه 2021-06

نرخ اشتغال

45.30 2020 12 50.9 45.3 : 54.2 سالیانه 2020-12

واردات

5427.80 2021 04 6510 2004 : 32602 ماهیانه

ورود توریست

12.10 2021 03 9034 12.1 : 312880 سه ماهه

هزینه های دولت

8172.00 2021 03 8400 4810 : 8400 سه ماهه

هزینه های مصرف کننده

21797.00 2021 03 23531 16725 : 30378 سه ماهه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
افراد بیکار 31724.00 29000 29000 29000 28600 29000 2020-12
اندازه اصل تورم 1.80 1.7 1.4 1.2 1.5 1.3
افراد شاغل 186627.00 197000 197000 197000 198000 197000 2020-12
اطمینان کسب و کار -11.00 -8 3 5 -6 8
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 155.80 138 135 135 138 135 2020-12
بودجه دولت -8.90 -7.6 -4 -4 -7.6 -4
پول 93.49 94.56 95.03 95.48 94.1 96.42
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2732.00 2670 2686 2693 2381 2809
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6045.06 6850 6850 6850 6850 7000
تولید ناخالص داخلی سرانه 3293.72 3750 3750 3750 3750 3900
تولید ناخالص داخلی از معادن 87.00 93.69 94.23 94.5 108 98.56
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2565.00 1203 1210 1214 1559 1266
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 4336.00 4652 4679 4692 5364 4894
ترازنامه بانک 239345.80 250000 250000 250000 252000 254000
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1270.00 1349 1357 1361 1547 1419
تولید ناخالص داخلی از خدمات 4934.00 3900 3922 3933 3967 4102
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 2623.00 3089 3106 3115 2752 3249
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 7808.00 8457 8506 8530 9018 8897
تولید ناخالص داخلی 1.70 1.8 1.8 1.8 1.8 1.9
تورم مواد غذایی -0.90 1.3 1.6 1.8 1 2
جمعیت 0.56 0.54 0.54 0.54 0.56 0.54 2020-12
حواله 2137.90 1400 1400 1400 1400 1577
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -15.60 -10 -10 -7 -10 -7 2020-12
حداقل دستمزد 15000.00 15000 15000 15000 15000 15000 2021-01
حساب جاری -6673.90 -1780 -1780 -1780 -1780 -2714
ذخایر ارزی 58889.60 62700 62700 62700 61970 62700
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1886.60 1750 1750 1750 1500 1750
صادرات 5233.00 740 740 740 670 740
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102.70 107 103 104 103 104
ضریب اطمینان مصرف کننده 14.00 17 18 18 15 20
موازنه تجاری -4351.80 -5712 -5712 -5712 -5830 -6660 2021-05
نرخ مشارکت نیروی کار 57.04 62 62 62 60 62 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -11.00 4.1 4.7 5 17.5 5.2
نرخ تورم 1.50 1.1 1.5 2 1.4 1.3 2021-06
نرخ تورم 0.50 0.6 0.3 0.5 0.7 0.5
نرخ بیکاری جوانان 28.37 29.7 29.7 29.7 32 29.7 2020-12
نرخ بیکاری 12.30 11.8 12 12 11.8 12 2020-12
نرخ بهره سپرده 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88
نرخ بهره 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 2021-06
نرخ اشتغال 45.30 51 51 51 51.3 51 2020-12
واردات 5427.80 7400 7400 7400 6500 7400
ورود توریست 12.10 170000 170000 170000 170000 180000
هزینه های دولت 8172.00 8744 8795 8820 8294 9199
هزینه های مصرف کننده 21797.00 24496 24637 24708 28634 25770
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی