شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
کیپ ورد کیپ ورد
کیپ ورد

کیپ ورد

از انتقال یک صفحه: این یک تغییرمسیر است از صفحه‌ای که منتقل شده‌است (تغییرنام داشته‌است). این صفحه به‌عنوان تغییرمسیری به‌منظور جلوگیری از شکستن پیوندها، هم داخلی و هم خارجی، که ممکن است به نام صفحه‌ای قدیمی باشد نگه داشته شده‌است.
 • نرخ فعلی : 6,772.9
 • بالاترین قیمت روز : 6,944.3
 • پایین ترین قیمت روز : 6,745.2
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 178.6
 • درصد بیشترین نوسان روز : 2.53%
 • نرخ بازگشایی بازار : 6,751.2
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۵:۱۱:۰۲
 • نرخ روز گذشته : 6,731.2
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.62%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 41.7
 • نرخ فعلی : 1,618.34
 • بالاترین قیمت روز : 1,622.16
 • پایین ترین قیمت روز : 1,618.34
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۶ فروردین
 • نرخ روز گذشته : 1,618.34
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 28.97
 • بالاترین قیمت روز : 24.97
 • پایین ترین قیمت روز : 24.96
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۵ فروردین
 • نرخ روز گذشته : 28.97
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 0.9256
 • بالاترین قیمت روز : 0.9256
 • پایین ترین قیمت روز : 0.924
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۶ فروردین
 • نرخ روز گذشته : 0.9256
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

بازارهای ارزی کیپ ورد

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
GBP/CVE Ask 125.3254 - 125.3254 125.3254 0.50 0.40% ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ ساعت ۷:۱۴
CVE/USD Ask 0.0098 - 0.0098 0.0099 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۵:۱۵
EUR/CVE Ask 113.366 113.387 113.366 113.555 0.07 0.06% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۴۲
CVE/GBP Ask 0.008 - 0.008 0.008 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۷:۱۴
USD/CVE Ask 99.701 - 99.701 99.701 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۷:۱۴

شاخص‌های اقتصادی کیپ ورد + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2020 04 6 1 : 7 روزانه 2020-04

Coronavirus Recovered

0 2020 03 0 0 : 0 روزانه 2020-03

CPI مسکن آب و برق

0 2020 02 100 80.3 : 114 ماهیانه

Coronavirus Deaths

0 2020 03 1 0 : 1 روزانه 2020-03

آسانی کسب و کار

0 2019 12 131 119 : 147 سالیانه

آدرس های IP

0 2017 03 14240 587 : 14959 سه ماهه

اندازه اصل تورم

1.50 2020 02 1.2 -0.8 : 3.7 ماهیانه 2020-02

افراد بیکار

27028.00 2018 12 28424 21168 : 37915 سالیانه 2018-12

افراد شاغل

195000.00 2018 12 203775 177297 : 209725 سالیانه 2018-12

اعتبار بخش خصوصی

0 2019 11 106882 4270 : 108075 ماهیانه 2019-11

اطمینان کسب و کار

15.00 2019 12 12 -15 : 20 سه ماهه 2019-12

ارزیابی اعتبار

0 2020 03 : ماهیانه 30

بودجه دولت

-2.60 2018 12 -3.1 -12.4 : 6.3 سالیانه 2018-12

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

124.00 2018 12 127 57.17 : 128 سالیانه 2018-12

پول

101.82 2020 04 101 72.84 : 106 روزانه

تولید ناخالص داخلی از کشاورزی

1632.00 2019 09 2710 1375 : 4151 سه ماهه 2019-09

تولید ناخالص داخلی از معادن

83.10 2019 09 83 64.6 : 297 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز

4034.10 2019 09 3998 2058 : 4645 سه ماهه 2019-09

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

6662.00 2018 12 6387 1659 : 6662 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از ساخت

2427.40 2019 09 2435 1271 : 2547 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی سرانه

2738.31 2013 12 2749 497 : 2749 سالیانه

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

0 2019 09 42078 29063 : 42286 سه ماهه 2019-09

ترازنامه بانک

0 2019 12 227133 134798 : 230474 ماهیانه 2019-12

تورم مواد غذایی

3.70 2020 02 3.5 -3.7 : 13.8 ماهیانه 2020-02

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

0 2019 09 15900 6801 : 19599 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی

1461.10 2019 09 1340 204 : 1461 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی

1.90 2019 12 1.99 0.13 : 1.99 سالیانه 2019-12

تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی

6717.70 2019 09 6874 3137 : 6874 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از خدمات

4591.70 2019 09 4435 3282 : 4819 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی

3908.40 2019 09 3817 2680 : 3908 سه ماهه

جمعیت

0.55 2019 12 0.54 0.2 : 0.55 سالیانه 2019-12

حواله

1726.20 2019 07 1570 523 : 2034 ماهیانه 2019-07

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-4.50 2018 12 -6.4 -16.2 : 3.04 سالیانه 2018-12

حداقل دستمزد

13000.00 2020 01 13000 11000 : 13000 سالیانه 2020-01

حساب جاری

-2033.35 2019 06 3012 -11803 : 3012 سه ماهه 2019-06

درآمدهای دولت

0 2019 09 13204 3862 : 15703 سه ماهه 2019-09

ذخایر ارزی

69521.30 2019 09 68673 784 : 69521 ماهیانه 2019-09

رتبه فساد مالی

0 2019 12 45 38 : 49 سالیانه

رتبه رقابتی

0 2019 12 111 105 : 122 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 3972 209 : 5450 سه ماهه

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

1076.10 2019 06 3141 -488 : 8370 سه ماهه 2019-06

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

0 2020 02 100 86.4 : 109 ماهیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 50.19 3.51 : 50.83 سالیانه

شاخص فساد مالی

0 2019 12 57 49 : 60 سالیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

102.10 2020 02 102 81.9 : 102 ماهیانه 2020-02

صادرات

541.60 2019 09 544 37.3 : 4909 ماهیانه 2019-09

ضریب اطمینان مصرف کننده

16.00 2019 12 16 4 : 24 سه ماهه 2019-12

عرضه پول M2

0 2019 07 186330 18496 : 1234914 ماهیانه 2019-07

عرضه پول M1

0 2019 07 79798 47147 : 525141 ماهیانه 2019-07

عرضه پول M0

0 2019 11 107639 87393 : 107640 ماهیانه 2019-11

قیمت مصرف کننده اصلی

0 2020 02 102 92.28 : 102 ماهیانه 2020-02

گردش سرمایه

0 2019 06 2216 -9432 : 2518 سه ماهه 2019-06

موازنه تجاری

-5345.60 2019 09 -6335 -27693 : -1865 ماهیانه 2019-09

مخارج نظامی

0 2018 12 9 4 : 11 سالیانه

نرخ تورم

0.10 2020 02 -0.3 -1.3 : 1.4 ماهیانه 2020-02

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

6.70 2019 09 6.2 -3.4 : 13.6 سه ماهه 2019-09

نرخ مشارکت نیروی کار

55.60 2018 12 59.2 55.6 : 63.7 سالیانه 2018-12

نرخ مالیات بر فروش

15.00 2020 12 15 15 : 15 سالیانه 2020-12

نرخ تورم

1.90 2020 02 1.7 -4.4 : 10.2 ماهیانه 2020-02

نرخ بیکاری جوانان

27.80 2018 12 32.4 21.3 : 41 سالیانه 2018-12

نرخ بهره

1.00 2020 02 5.5 5.5 : 10.5 روزانه 2020-02

نرخ اشتغال

48.80 2018 12 51.9 48.8 : 54.2 سالیانه 2018-12

نرخ بهره سپرده

1.90 2018 12 2.5 1.9 : 5.27 سالیانه 2018-12

نرخ بیکاری

12.20 2018 12 12.2 10.7 : 21.4 سالیانه 2018-12

ورود توریست

181664.00 2019 09 179874 71246 : 312880 سه ماهه

واردات

5887.20 2019 09 6879 2004 : 32602 ماهیانه 2019-09

هزینه های دولت

7067.10 2019 09 6497 4810 : 7825 سه ماهه 2019-09

هزینه های مصرف کننده

27112.50 2019 09 26472 16725 : 28133 سه ماهه 2019-09
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
اندازه اصل تورم 1.50 1.3 1.3 1.6 1.2 1.4 2020-02
افراد بیکار 27028.00 28600 28600 28600 28600 29000 2018-12
افراد شاغل 195000.00 198000 198000 198000 198000 197000 2018-12
اطمینان کسب و کار 15.00 -7 -12 -10 -5 6 2019-12
بودجه دولت -2.60 -1.7 -1.7 -1.7 -1.7 -1.5 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 124.00 120 120 120 120 120 2018-12
پول 101.82 103 103 104 102 105
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1632.00 2741 1658 1681 2187 1770 2019-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 83.10 83.95 84.43 85.59 73.81 90.13
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 4034.10 4044 4099 4155 3522 4375 2019-09
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6662.00 6513 6513 6513 6513 6527
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2427.40 2463 2466 2500 2579 2633
تولید ناخالص داخلی سرانه 2738.31 2699 2699 2699 2699 2727
تورم مواد غذایی 3.70 1.8 1.8 1.9 1.8 2.4 2020-02
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1461.10 1355 1484 1505 1329 1585
تولید ناخالص داخلی 1.90 1.82 1.82 1.82 1.82 1.77 2019-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 6717.70 6953 6825 6919 6705 7286
تولید ناخالص داخلی از خدمات 4591.70 4486 4665 4729 4342 4980
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 3908.40 3861 3971 4026 3393 4239
جمعیت 0.55 0.56 0.56 0.54 0.56 0.54 2019-12
حواله 1726.20 1960 1400 1400 1960 1577 2019-07
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.50 -6 -6 -6 -6 -6.5 2018-12
حداقل دستمزد 13000.00 13000 13000 13000 13000 15000 2020-01
حساب جاری -2033.35 -2977 -1780 -1780 -2338 -2714 2019-06
ذخایر ارزی 69521.30 64100 60500 61970 61230 62700 2019-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1076.10 2000 1900 1500 3300 1750 2019-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102.10 103 102 104 102 105 2020-02
صادرات 541.60 620 485 670 440 740 2019-09
ضریب اطمینان مصرف کننده 16.00 4 8 10 6 14 2019-12
موازنه تجاری -5345.60 -6370 -6415 -5830 -4760 -6660 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.70 2.3 3.2 3 2.5 5.3 2019-09
نرخ مشارکت نیروی کار 55.60 60 60 60 60 62 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15 2020-12
نرخ تورم 1.90 1.6 1.3 1.3 2 1.5 2020-02
نرخ بیکاری جوانان 27.80 32 32 32 32 29.7 2018-12
نرخ بهره 1.00 5.5 5.5 5.5 5.5 5 2020-02
نرخ اشتغال 48.80 51.3 51.3 51.3 51.3 51 2018-12
نرخ بهره سپرده 1.90 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 2018-12
نرخ بیکاری 12.20 11.4 11.4 11.4 11.4 10 2018-12
ورود توریست 181664.00 188100 182000 225000 245000 240000
واردات 5887.20 6990 6900 6500 5200 7400 2019-09
هزینه های دولت 7067.10 6572 7180 7279 7834 7665 2019-09
هزینه های مصرف کننده 27112.50 26776 27546 27926 24690 29406 2019-09
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی