کیپ ورد کیپ ورد
کیپ ورد

کیپ ورد

از انتقال یک صفحه: این یک تغییرمسیر است از صفحه‌ای که منتقل شده‌است (تغییرنام داشته‌است). این صفحه به‌عنوان تغییرمسیری به‌منظور جلوگیری از شکستن پیوندها، هم داخلی و هم خارجی، که ممکن است به نام صفحه‌ای قدیمی باشد نگه داشته شده‌است.
 • نرخ فعلی : 12,829.2
 • بالاترین قیمت روز : 12,968.9
 • پایین ترین قیمت روز : 12,737.8
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 49.9
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.05%
 • نرخ بازگشایی بازار : 12,737.8
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۰۹:۰۶
 • نرخ روز گذشته : 12,736.5
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.73%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 92.7
 • نرخ فعلی : 1,924.59
 • بالاترین قیمت روز : 1,925.01
 • پایین ترین قیمت روز : 1,924.2
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.29
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,924.64
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۰:۳۰:۱۳
 • نرخ روز گذشته : 1,924.63
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.04
 • نرخ فعلی : 40
 • بالاترین قیمت روز : 40.02
 • پایین ترین قیمت روز : 39.94
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.04
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.15%
 • نرخ بازگشایی بازار : 40
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۰:۲۹:۴۰
 • نرخ روز گذشته : 40
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 0.8433
 • بالاترین قیمت روز : 0.8435
 • پایین ترین قیمت روز : 0.843
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.8435
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۰۸:۰۵
 • نرخ روز گذشته : 0.8436
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.04%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0003

بازارهای ارزی کیپ ورد

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
یورو / اسکودو کیپ وردن 115.045 - 114.977 115.045 0.03 0.03% ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۰
اسکودو کیپ وردن / دلار 0.0108 - 0.0108 0.0108 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ساعت ۱۴:۵۷
پوند انگلیس / اسکودو کیپ وردن 121.4005 - 121.4005 121.4005 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۷
دلار / اسکودو کیپ وردن 94.093 - 94.093 94.093 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۷
اسکودو کیپ وردن / پوند انگلیس 0.0082 - 0.0082 0.0082 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ ساعت ۶:۰۷

شاخص‌های اقتصادی کیپ ورد + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2020 10 7526 1 : 7638 روزانه 2020-10

CPI مسکن آب و برق

0 2020 08 99.97 80.3 : 114 ماهیانه

Coronavirus Deaths

0 2020 10 82 0 : 85 روزانه 2020-10

Coronavirus Recovered

0 2020 10 6348 0 : 6425 روزانه 2020-10

آدرس های IP

0 2017 03 14240 587 : 14959 سه ماهه

آسانی کسب و کار

0 2019 12 131 119 : 147 سالیانه

ارزیابی اعتبار

0 2020 09 : ماهیانه 27

اطمینان کسب و کار

-8.00 2020 06 -7 -15 : 20 سه ماهه

اعتبار بخش خصوصی

0 2020 05 109856 4270 : 110627 ماهیانه

افراد بیکار

26259.00 2019 12 27028 21168 : 37915 سالیانه 2019-12

افراد شاغل

206344.00 2019 12 195000 177297 : 209725 سالیانه 2019-12

اندازه اصل تورم

1.10 2020 07 1.1 -0.8 : 3.7 ماهیانه

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

124.00 2018 12 127 57.17 : 128 سالیانه 2018-12

بودجه دولت

-1.80 2019 12 -2.7 -10.5 : 6.3 سالیانه

پول

92.85 2020 10 93.13 72.84 : 106 روزانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

7171.80 2019 12 6864 1731 : 7172 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

3907.70 2019 12 2749 497 : 2749 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از ساخت

1627.00 2019 12 2427 1271 : 2547 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

0 2020 03 44007 29063 : 44007 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از معادن

55.00 2019 12 83 64.6 : 297 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از کشاورزی

2272.00 2019 12 1631 1375 : 4151 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز

2701.00 2019 12 4033 2058 : 4645 سه ماهه

تورم مواد غذایی

1.30 2020 08 0.7 -3.7 : 13.8 ماهیانه

تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی

1248.00 2019 12 1461 204 : 1461 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از خدمات

2653.00 2019 12 4537 3282 : 4819 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی

1128.00 2019 12 3908 2680 : 3975 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی

7198.00 2019 12 6695 3137 : 7365 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی

1.98 2019 12 1.97 0.13 : 1.98 سالیانه

ترازنامه بانک

235917.82 2020 07 233669 134798 : 235907 ماهیانه

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

0 2019 09 15900 6801 : 19599 سه ماهه

جمعیت

0.55 2019 12 0.54 0.2 : 0.55 سالیانه 2019-12

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-0.20 2019 12 -4.5 -16.2 : 3.04 سالیانه 2019-12

حواله

1952.80 2020 03 1863 523 : 2169 ماهیانه

حداقل دستمزد

13000.00 2020 01 13000 11000 : 13000 سالیانه 2020-01

حساب جاری

-8181.60 2020 03 1644 -11803 : 2993 سه ماهه

درآمدهای دولت

0 2019 12 12709 3862 : 19586 سه ماهه

ذخایر ارزی

72275.60 2020 05 76483 784 : 76483 ماهیانه

رتبه رقابتی

0 2019 12 111 105 : 122 سالیانه

رتبه فساد مالی

0 2019 12 45 38 : 49 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 3972 209 : 5450 سه ماهه

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

1309.20 2020 03 2627 -488 : 8370 سه ماهه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

0 2020 08 102 86.4 : 109 ماهیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 50.19 3.51 : 50.83 سالیانه

شاخص فساد مالی

0 2019 12 57 49 : 60 سالیانه

صادرات

179.70 2020 05 325 37.3 : 4909 ماهیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

101.77 2020 08 102 81.9 : 102 ماهیانه

ضریب اطمینان مصرف کننده

13.00 2020 06 14 4 : 24 سه ماهه

عرضه پول M0

0 2020 05 108460 87393 : 108470 ماهیانه

عرضه پول M1

0 2020 05 87937 47147 : 880380 ماهیانه

عرضه پول M2

0 2020 05 196398 18496 : 1234914 ماهیانه

قیمت مصرف کننده اصلی

0 2020 07 102 92.28 : 103 ماهیانه

گردش سرمایه

0 2020 03 -5664 -9432 : 2518 سه ماهه

مخارج نظامی

0 2018 12 9 4 : 11 سالیانه

موازنه تجاری

-4352.50 2021 05 -4654 -27693 : -1865 ماهیانه 2021-05

نرخ مشارکت نیروی کار

57.40 2019 12 55.6 55.6 : 63.7 سالیانه 2019-12

نرخ مالیات بر فروش

15.00 2020 12 15 15 : 15 سالیانه

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

-31.70 2020 06 5.9 -31.7 : 13.6 سه ماهه

نرخ تورم

0.00 2020 08 0.4 -1.3 : 1.4 ماهیانه

نرخ تورم

0.80 2020 08 0.3 -4.4 : 10.2 ماهیانه 2020-09

نرخ بیکاری جوانان

24.90 2019 12 27.8 21.3 : 41 سالیانه 2019-12

نرخ بیکاری

11.29 2019 12 12.2 10.7 : 21.4 سالیانه 2019-12

نرخ بهره سپرده

1.50 2019 12 1.9 1.5 : 5.27 سالیانه

نرخ بهره

1.00 2020 08 1 1 : 10.5 روزانه 2020-08

نرخ اشتغال

50.90 2019 12 48.8 48.8 : 54.2 سالیانه 2019-12

واردات

4532.20 2020 05 4979 2004 : 32602 ماهیانه

ورود توریست

170778.00 2020 03 224049 71246 : 312880 سه ماهه

هزینه های دولت

7970.00 2019 12 7044 4810 : 7970 سه ماهه

هزینه های مصرف کننده

30374.00 2019 12 27025 16725 : 30374 سه ماهه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
اطمینان کسب و کار -8.00 -7 2 4 -6 5.5
افراد بیکار 26259.00 28600 28600 28600 28600 29000 2019-12
افراد شاغل 206344.00 198000 198000 198000 198000 197000 2019-12
اندازه اصل تورم 1.10 2.1 1.7 1.5 1.8 1.6
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 124.00 140 135 135 140 135 2018-12
بودجه دولت -1.80 -8 -8 -8 -9 -8
پول 92.85 93.79 94.21 94.62 93.38 95.43
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7171.80 6600 6850 6850 6600 6850
تولید ناخالص داخلی سرانه 3907.70 2699 2699 2699 2699 2727
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1627.00 2437 2483 2473 2233 2300
تولید ناخالص داخلی از معادن 55.00 81.2 82.72 82.4 74.4 76.63
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2272.00 1740 1772 1765 1594 1642
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2701.00 3961 4035 4019 3629 3738
تورم مواد غذایی 1.30 0.3 0.7 1 -0.3 1
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1248.00 1449 1477 1471 1328 1368
تولید ناخالص داخلی از خدمات 2653.00 4788 4877 4859 4387 4518
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1128.00 4035 4110 4094 3697 3808
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 7198.00 7475 7615 7586 6849 7055
تولید ناخالص داخلی 1.98 1.6 1.8 1.8 1.6 1.8
ترازنامه بانک 235917.82 248000 252000 252000 245000 250000
جمعیت 0.55 0.54 0.56 0.56 0.56 0.54 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.20 -8 -7 -7 -8 -7 2019-12
حواله 1952.80 1400 1400 1400 1400 1577
حداقل دستمزد 13000.00 13000 15000 15000 13000 15000 2020-01
حساب جاری -8181.60 -1780 -1780 -1780 -1780 -2714
ذخایر ارزی 72275.60 61970 61970 61970 61970 62700
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1309.20 1500 1500 1500 1500 1750
صادرات 179.70 670 670 670 485 740
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101.77 103 103 102 105 107
ضریب اطمینان مصرف کننده 13.00 10 13 15 12 20
موازنه تجاری -4352.50 -5830 -5830 -5830 -6415 -6660 2021-05
نرخ مشارکت نیروی کار 57.40 60 60 60 60 62 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -31.70 1.5 3.4 3 -7 3
نرخ تورم 0.00 0.2 0.5 0.5 0.8 0.6
نرخ تورم 0.80 1.3 0.4 0.6 0.8 1.1 2020-09
نرخ بیکاری جوانان 24.90 32 32 32 32 29.7 2019-12
نرخ بیکاری 11.29 14 12.8 12.8 14 12.8 2019-12
نرخ بهره سپرده 1.50 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
نرخ بهره 1.00 1 1 1 1 1 2020-08
نرخ اشتغال 50.90 51.3 51.3 51.3 51.3 51 2019-12
واردات 4532.20 6500 6500 6500 6900 7400
ورود توریست 170778.00 160000 163000 157000 158000 170000
هزینه های دولت 7970.00 8090 8241 8209 7412 7634
هزینه های مصرف کننده 30374.00 30830 31407 31285 28248 29095
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی