کیپ ورد کیپ ورد
کیپ ورد

کیپ ورد

از انتقال یک صفحه: این یک تغییرمسیر است از صفحه‌ای که منتقل شده‌است (تغییرنام داشته‌است). این صفحه به‌عنوان تغییرمسیری به‌منظور جلوگیری از شکستن پیوندها، هم داخلی و هم خارجی، که ممکن است به نام صفحه‌ای قدیمی باشد نگه داشته شده‌است.
 • نرخ فعلی : 49,065.6
 • بالاترین قیمت روز : 49,760.2
 • پایین ترین قیمت روز : 46,577.2
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 634.8
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.45%
 • نرخ بازگشایی بازار : 47,123.9
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۷:۰۰:۴۴
 • نرخ روز گذشته : 56,489.4
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 15.13%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 7,423.8
 • نرخ فعلی : 1,843.27
 • بالاترین قیمت روز : 1,844.16
 • پایین ترین قیمت روز : 1,842.12
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۵ اردیبهشت
 • نرخ روز گذشته : 1,837.55
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.31%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 5.72
 • نرخ فعلی : 65.36
 • بالاترین قیمت روز : 65.36
 • پایین ترین قیمت روز : 65.36
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 65.36
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۴:۴۷:۵۳
 • نرخ روز گذشته : 64.86
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.77%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.5
 • نرخ فعلی : 0.8234
 • بالاترین قیمت روز : 0.8237
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8234
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۵ اردیبهشت
 • نرخ روز گذشته : 0.8235
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.01%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0001

بازارهای ارزی کیپ ورد

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
یورو / اسکودو کیپ وردن 114.388 114.369 110.296 115.243 0.57 0.50% ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ ساعت ۱:۴۲
اسکودو کیپ وردن / دلار 0.011 - 0.0109 0.011 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ ساعت ۱۲:۲۲
اسکودو کیپ وردن / پوند انگلیس 0.0079 - 0.0079 0.0079 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ ساعت ۴:۱۴
پوند انگلیس / اسکودو کیپ وردن 126.9398 - 126.9398 126.9398 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ ساعت ۴:۱۴
دلار / اسکودو کیپ وردن 91.276 - 91.276 91.276 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ ساعت ۴:۱۴

شاخص‌های اقتصادی کیپ ورد + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2021 05 27386 0 : 27672 روزانه 2021-05

CPI مسکن آب و برق

0 2021 02 101 80.3 : 114 ماهیانه

Coronavirus Deaths

0 2021 05 243 0 : 244 روزانه 2021-05

Coronavirus Recovered

0 2021 05 24289 0 : 24546 روزانه 2021-05

آدرس های IP

0 2017 03 14240 587 : 14959 سه ماهه

آسانی کسب و کار

0 2019 12 131 119 : 147 سالیانه

ارزیابی اعتبار

0 2021 05 : ماهیانه 27

اطمینان کسب و کار

-11.00 2021 03 -15 -15 : 20 سه ماهه

اعتبار بخش خصوصی

0 2020 11 113196 4270 : 113253 ماهیانه

افراد بیکار

26259.00 2019 12 27028 21168 : 37915 سالیانه 2019-12

افراد شاغل

206344.00 2019 12 195000 177297 : 209725 سالیانه 2019-12

اندازه اصل تورم

1.00 2021 03 0.2 -0.8 : 3.7 ماهیانه

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

124.70 2019 12 125 57.17 : 128 سالیانه 2019-12

بودجه دولت

-8.90 2020 12 -1.8 -10.5 : 6.3 سالیانه

پول

90.79 2021 05 91.24 72.84 : 106 روزانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

7171.80 2019 12 6864 1731 : 7172 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

3907.70 2019 12 2749 497 : 2749 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از ساخت

2565.00 2020 12 2026 1271 : 2857 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

0 2020 12 34268 28374 : 44007 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از معادن

90.00 2020 12 92 55 : 297 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از کشاورزی

1156.00 2020 12 1327 1156 : 4151 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز

4469.00 2020 12 4565 2058 : 4645 سه ماهه

تورم مواد غذایی

-3.30 2021 03 -3.1 -3.7 : 13.8 ماهیانه

تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی

1296.00 2020 12 1317 204 : 1461 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از خدمات

3746.00 2020 12 3376 2659 : 4819 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی

2967.00 2020 12 2342 1128 : 3960 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی

8124.00 2020 12 7675 3137 : 8124 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی

1.98 2019 12 1.97 0.13 : 1.98 سالیانه

ترازنامه بانک

237242.93 2021 02 240219 134798 : 240571 ماهیانه

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

0 2020 09 11650 6801 : 19599 سه ماهه

جمعیت

0.55 2019 12 0.54 0.2 : 0.55 سالیانه 2019-12

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-0.20 2019 12 -4.5 -16.2 : 3.04 سالیانه 2019-12

حواله

2296.60 2020 12 1673 523 : 2297 ماهیانه

حداقل دستمزد

13000.00 2020 01 13000 11000 : 13000 سالیانه 2020-01

حساب جاری

-8730.80 2020 12 -8491 -11803 : 9533 سه ماهه

درآمدهای دولت

0 2020 09 19710 3862 : 57389 سه ماهه

ذخایر ارزی

60323.30 2021 02 63555 784 : 76483 ماهیانه

رتبه رقابتی

0 2019 12 111 105 : 122 سالیانه

رتبه فساد مالی

0 2020 12 41 38 : 49 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 3972 209 : 5450 سه ماهه

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

1886.60 2020 12 2184 -488 : 8370 سه ماهه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

0 2021 02 99.37 86.4 : 109 ماهیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 50.19 3.51 : 50.83 سالیانه

شاخص فساد مالی

0 2020 12 58 49 : 60 سالیانه

صادرات

186.20 2021 02 289 37.3 : 4909 ماهیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

102.11 2021 03 101 81.9 : 102 ماهیانه

ضریب اطمینان مصرف کننده

8.00 2020 12 16 4 : 24 سه ماهه

عرضه پول M0

0 2020 11 110294 87393 : 110294 ماهیانه

عرضه پول M1

0 2020 11 91030 47147 : 880380 ماهیانه

عرضه پول M2

0 2020 11 201324 18496 : 1234914 ماهیانه

قیمت مصرف کننده اصلی

0 2021 01 102 92.28 : 103 ماهیانه

گردش سرمایه

0 2020 12 -5944 -9432 : 2518 سه ماهه

مخارج نظامی

0 2019 12 10.7 4.5 : 12.1 سالیانه

موازنه تجاری

-4351.80 2021 05 -5417 -27693 : -1865 ماهیانه 2021-05

نرخ مشارکت نیروی کار

57.04 2020 12 60.38 57.04 : 63.7 سالیانه 2020-12

نرخ مالیات بر فروش

15.00 2020 12 15 15 : 15 سالیانه

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

-14.60 2020 12 -18.2 -31.7 : 13.6 سه ماهه

نرخ تورم

0.10 2021 04 0.7 -1.3 : 1.4 ماهیانه

نرخ تورم

0.00 2021 04 0 -4.4 : 10.2 ماهیانه 2021-04

نرخ بیکاری جوانان

28.37 2020 12 28.01 21.3 : 41 سالیانه 2020-12

نرخ بیکاری

12.30 2020 12 11.3 10.7 : 21.4 سالیانه 2020-12

نرخ بهره سپرده

1.50 2019 12 1.9 1.5 : 5.27 سالیانه

نرخ بهره

0.25 2021 04 0.25 0.25 : 5.75 روزانه 2021-04

نرخ اشتغال

50.90 2019 12 48.8 48.8 : 54.2 سالیانه 2019-12

واردات

4805.10 2021 02 5518 2004 : 32602 ماهیانه

ورود توریست

9034.00 2020 12 3701 3701 : 312880 سه ماهه

هزینه های دولت

7067.00 2020 09 7040 4810 : 7964 سه ماهه

هزینه های مصرف کننده

24395.00 2020 09 22550 16725 : 30378 سه ماهه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
اطمینان کسب و کار -11.00 -12 -10 5 -15 8
افراد بیکار 26259.00 28600 29000 29000 28600 29000 2019-12
افراد شاغل 206344.00 198000 197000 197000 198000 197000 2019-12
اندازه اصل تورم 1.00 1.5 1.7 1.4 1.3 1.8
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 124.70 138 138 138 138 137 2019-12
بودجه دولت -8.90 -8 -8 -8 -8 -6
پول 90.79 91.59 92 92.4 91.19 93.2
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7171.80 6850 6850 6850 6850 7000
تولید ناخالص داخلی سرانه 3907.70 3750 3750 3750 3750 3900
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2565.00 2381 2148 2152 2034 2279
تولید ناخالص داخلی از معادن 90.00 108 97.52 97.7 68.75 103
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1156.00 1559 1407 1409 2840 1492
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 4469.00 5364 4839 4848 3376 5134
تورم مواد غذایی -3.30 1 1 1 0.7 2.3
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1296.00 1547 1396 1399 1560 1481
تولید ناخالص داخلی از خدمات 3746.00 3973 3584 3591 3316 3802
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 2967.00 2718 2452 2456 1410 2601
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 8124.00 9028 8144 8159 8998 8641
تولید ناخالص داخلی 1.98 1.8 1.8 1.8 1.8 1.9
ترازنامه بانک 237242.93 252000 250000 250000 252000 254000
جمعیت 0.55 0.56 0.54 0.54 0.56 0.54 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.20 -7 -7 -7 -7 -4.7 2019-12
حواله 2296.60 1400 1400 1400 1400 1577
حداقل دستمزد 13000.00 15000 15000 15000 15000 15000 2020-01
حساب جاری -8730.80 -1780 -1780 -1780 -1780 -2714
ذخایر ارزی 60323.30 61970 62700 62700 61970 62700
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1886.60 1500 1750 1750 1500 1750
صادرات 186.20 670 740 740 670 740
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102.11 102 103 104 102 104
ضریب اطمینان مصرف کننده 8.00 15 17 18 13 20
موازنه تجاری -4351.80 -5830 -5712 -5712 -5830 -6660 2021-05
نرخ مشارکت نیروی کار 57.04 60 62 62 60 62 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -14.60 17.5 6 6.2 25 6.1
نرخ تورم 0.10 0.5 0.6 0.6 0.5 0.4
نرخ تورم 0.00 0.6 1.1 1.5 0.4 1.3 2021-04
نرخ بیکاری جوانان 28.37 32 29.7 29.7 32 29.7 2020-12
نرخ بیکاری 12.30 12.8 12.8 12.4 12.8 12.4 2020-12
نرخ بهره سپرده 1.50 1.5 3 1.5 1.5 1.5
نرخ بهره 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 2021-04
نرخ اشتغال 50.90 51.3 51 51 51.3 51 2019-12
واردات 4805.10 6500 7400 7400 6500 7400
ورود توریست 9034.00 170000 170000 170000 157000 180000
هزینه های دولت 7067.00 8304 7491 7505 8800 7948
هزینه های مصرف کننده 24395.00 28664 25859 25907 28188 27436
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی