شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
کامرون کامرون
 • نرخ فعلی : 9,644.4
 • بالاترین قیمت روز : 9,736.1
 • پایین ترین قیمت روز : 9,553.6
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 42
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.57%
 • نرخ بازگشایی بازار : 9,718.4
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۳:۳۶:۱۴
 • نرخ روز گذشته : 9,724.3
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.83%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 79.9
 • نرخ فعلی : 1,685.18
 • بالاترین قیمت روز : 1,685.96
 • پایین ترین قیمت روز : 1,681.25
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1.21
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.04%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,682.22
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۳۲:۵۰
 • نرخ روز گذشته : 1,681.93
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.19%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 3.25
 • نرخ فعلی : 38.95
 • بالاترین قیمت روز : 39.37
 • پایین ترین قیمت روز : 38.91
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.12
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.54%
 • نرخ بازگشایی بازار : 39.36
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۳۲:۵۰
 • نرخ روز گذشته : 39.41
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.18%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.46
 • نرخ فعلی : 0.8858
 • بالاترین قیمت روز : 0.8858
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8858
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.8858
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۹:۵۹:۰۶
 • نرخ روز گذشته : 0.8821
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.42%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0037

شاخص‌های اقتصادی کامرون + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2020 06 6585 2 : 6752 روزانه 2020-06

Coronavirus Recovered

0 2020 06 3629 0 : 3715 روزانه 2020-06

CPI مسکن آب و برق

0 2019 09 117 105 : 117 ماهیانه

Coronavirus Deaths

0 2020 06 200 0 : 200 روزانه 2020-06

آسانی کسب و کار

0 2019 12 166 161 : 171 سالیانه

آدرس های IP

0 2017 03 26475 6624 : 38164 سه ماهه

ارزیابی اعتبار

0 2020 05 : ماهیانه 28

بودجه دولت

-2.30 2019 12 -2.5 -6.4 : 33 سالیانه 2019-12

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

34.00 2018 12 35.7 9.3 : 131 سالیانه 2018-12

پول

577.68 2020 06 573 407 : 795 روزانه

تولید ناخالص داخلی از کشاورزی

0 2019 09 346 194 : 346 سه ماهه 2019-09

تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز

0 2019 09 273 183 : 285 سه ماهه 2019-09

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

0 2019 09 4320 2440 : 4401 سه ماهه 2019-09

تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی

0 2019 06 225 197 : 253 سه ماهه

تولید نفت خام

0 2020 01 69 59 : 124 ماهیانه 2020-01

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

3352.10 2018 12 3313 2344 : 3352 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

1497.80 2018 12 1480 871 : 1829 سالیانه

تورم مواد غذایی

2.70 2019 12 2.5 -0.8 : 3.8 ماهیانه 2019-12

تغییرات موجودی انبار

0 2019 06 -52.9 -308 : 205 سه ماهه

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

0 2019 06 1064 969 : 1192 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی

0 2019 09 480 398 : 575 سه ماهه

تولید صنعتی

0 2019 06 3.7 -14.03 : 32.33 سه ماهه

تولید صنعتی

0 2019 06 4.98 -14.84 : 33.7 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی

38.00 2019 12 38.5 0.62 : 38.5 سالیانه 2019-12

جمعیت

24.35 2019 12 23.79 5.18 : 24.35 سالیانه 2019-12

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-3.70 2019 12 -3.7 -7.26 : 1.38 سالیانه 2019-12

حساب جاری

0 2018 12 -541 -730 : -118 سالیانه 2018-12

ذخایر طلا

0 2019 03 0 0 : 0.93 سه ماهه 2019-03

رتبه فساد مالی

0 2019 12 152 49 : 153 سالیانه

رتبه رقابتی

0 2019 12 121 109 : 123 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 2048 161 : 2292 سه ماهه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

0 2019 09 124 104 : 124 ماهیانه

شاخص تروریسم

0 2018 12 6.62 0 : 7 سالیانه

شاخص فساد مالی

0 2019 12 25 14 : 27 سالیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 45.1 3.36 : 46.02 سالیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

116.30 2019 12 116 104 : 116 ماهیانه 2019-12

صادرات

205.08 2019 06 190 108 : 3590 ماهیانه 2019-06

مخارج نظامی

0 2018 12 408 139 : 408 سالیانه

موازنه تجاری

-43.20 2019 06 -120 -1187 : 304 ماهیانه 2019-06

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

3.80 2019 09 4.3 0 : 8.5 سه ماهه 2019-09

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

0 2018 03 -0.4 -1.6 : 2.9 سه ماهه ٪

نرخ مالیات بر فروش

19.25 2020 12 19.25 19.25 : 19.25 سالیانه 2020-12

نرخ مالیات شرکت

33.00 2020 12 33 33 : 38.5 سالیانه 2020-12

نرخ تورم

2.40 2019 12 2.5 0.3 : 5 ماهیانه 2019-12

نرخ مالیات درآمد شخصی

38.50 2020 12 38.5 35 : 38.5 سالیانه 2020-12

نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت

16.20 2019 12 16.2 16.2 : 16.2 سالیانه 2019-12

نرخ بهره

3.25 2020 04 3.25 2.45 : 4.25 روزانه 2020-04

نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان

4.20 2019 12 4.2 2.8 : 4.2 سالیانه 2019-12

نرخ بهره سپرده

2.45 2017 12 2.45 2.45 : 8.08 سالیانه ٪

نرخ بیکاری

3.30 2019 12 3.4 3.1 : 8.1 سالیانه 2019-12

نرخ تامین اجتماعی

20.40 2019 12 20.4 19 : 20.4 سالیانه 2019-12

واردات

248.28 2019 06 309 175 : 4292 ماهیانه 2019-06

هزینه های دولت

0 2019 09 510 418 : 600 سه ماهه 2019-09

هزینه های مصرف کننده

0 2019 09 3005 2474 : 3005 سه ماهه 2019-09
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
بودجه دولت -2.30 -6 -6 -5.7 -6 -5.7 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 34.00 30 30 30 30 32 2018-12
پول 577.68 591 598 606 584 620
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3352.10 3336 3336 3336 3336 3353
تولید ناخالص داخلی سرانه 1497.80 1490 1490 1490 1490 1498
تورم مواد غذایی 2.70 4 4 3.3 3.6 4.2 2019-12
تولید ناخالص داخلی 38.00 39 39 39.3 37.61 39.3 2019-12
جمعیت 24.35 26.52 26.52 27.4 26.52 27.17 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.70 -3 -3 -3.2 -3 -3.2 2019-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 116.30 119 120 119 119 125 2019-12
صادرات 205.08 220 240 240 200 230 2019-06
موازنه تجاری -43.20 -50 -33 -9 -52 -30 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.80 0.3 -3.2 3 -3.6 4 2019-09
نرخ مالیات بر فروش 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 2020-12
نرخ مالیات شرکت 33.00 33 33 33 33 33 2020-12
نرخ تورم 2.40 3 2.8 2.5 2.7 2.3 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.50 38.5 38.5 38.5 38.5 38.5 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.20 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 2019-12
نرخ بهره 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 2020-04
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4.20 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 2019-12
نرخ بهره سپرده 2.45 2.45 2.45 1.95 2.45 1.95 ٪
نرخ بیکاری 3.30 3.3 3.3 3.3 3.3 3.2 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 20.40 20.4 20.4 20.4 20.4 20.4 2019-12
واردات 248.28 253 249 249 250 260 2019-06
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی