ساحل عاج ساحل عاج
ساحل عاج

ساحل عاج

ساحل عاج (فرانسه Côte d'Ivoire)، کشوری در غرب آفریقا می باشد که پایتخت فعلی آن یاموسوکرو و پایتخت قبلی آن آبیجان بوده‌است. جمعیت این کشور حدود ۲۶٫۳ میلیون نفر استکه حدود ۴۲ درصد از آن از قوم آکان و بقیه از چندین قوم دیگر هستند. ۳۹ درصد از مردم این کشور مسلمان و ۳۳ درصد مسیحی هستند. زبان رسمی ساحل عاج، فرانسوی و واحد پول آن، فرانک سی‌اف‌ای آفریقای غربی است.ساحل عاج از شمالشرق با بورکینافاسو، از شمال با مالی، از شمالغرب با گینه، از غرب با غنا و از شرق با لیبریا همسایه است و از سوی جنوب به اقیانوس اطلس می رسد. ساحل عاج در ۴۴–۱۸۳۳ تحت‌الحمایه فرانسه شد و پس از آن در سال ۱۸۹۳ مستعمره کشور فرانسه درآمد. ساحل عاج در سال ۱۹۶۰ به رهبری فلیکس اوفویت-بوانی به استقلال رسید، وی تا سال ۱۹۹۶ بر این کشور حکومت کرد.
 • نرخ فعلی : 135.55
 • بالاترین قیمت روز : 135.55
 • پایین ترین قیمت روز : 135.55
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱ مرداد
 • نرخ روز گذشته : 135.55
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 5,717.7
 • بالاترین قیمت روز : 5,759.9
 • پایین ترین قیمت روز : 5,717.6
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۰ دی
 • نرخ روز گذشته : 5,717.7
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 9,626.75
 • بالاترین قیمت روز : 9,628
 • پایین ترین قیمت روز : 9,460.75
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱ مرداد
 • نرخ روز گذشته : 4.19
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 229655.37%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 9,622.56

شاخص های بورس ساحل عاج

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BRVM 10 135.55 - 135.55 135.55 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ ساعت ۲۳:۰۵
BRVM Composite 166.67 - 166.67 166.67 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ ساعت ۲۳:۰۵

بازار سهام ساحل عاج

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Societe Nationale des Telecom 14290 - 14290 14290 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ ساعت ۲۳:۵۷
Coris Bank 8200 - 8200 8200 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ ساعت ۲۳:۵۷
Bollore Africa Logistics 1705 - 1705 1705 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ ساعت ۲۳:۵۷
Societe Ivoirienne Banque 3500 - 3500 3500 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ ساعت ۲۳:۵۷
Societe de Limonaderie 91700 - 91700 91700 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ ساعت ۲۳:۵۷

شاخص‌های اقتصادی ساحل عاج + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2021 07 49288 0 : 49386 روزانه 2021-07

Coronavirus Deaths

0 2021 07 322 0 : 324 روزانه 2021-07

Coronavirus Recovered

0 2021 07 47816 0 : 47834 روزانه 2021-07

Coronavirus Vaccination Rate

0 2021 07 3.43 0 : 3.43 روزانه 2021-07

Coronavirus Vaccination Total

0 2021 07 906089 0 : 906089 روزانه 2021-07

CPI مسکن آب و برق

0 2021 06 113 102 : 120 ماهیانه

آدرس های IP

0 2017 03 402272 15969 : 492392 سه ماهه

آسانی کسب و کار

0 2019 12 122 110 : 170 سالیانه

ارزیابی اعتبار

0 2021 07 : ماهیانه 38

استفاده از ظرفیت

0 2021 03 76.2 50.8 : 78.6 سه ماهه

افراد بیکار

0 2013 12 216158 169125 : 426225 سالیانه

افراد شاغل

0 2013 12 7787952 6288163 : 7787952 سالیانه

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

30.00 2019 12 31.9 22.9 : 84.2 سالیانه 2019-12

بودجه دولت

-5.50 2020 12 -2.3 -5.5 : 2.4 سالیانه

پول

553.65 2021 07 552 415 : 632 روزانه

تغییرات سالیانه خرده فروشی

0 2021 03 -1.3 -15.8 : 43.5 سه ماهه

تورم مواد غذایی

6.00 2021 06 7 -5.2 : 9 ماهیانه

تولید صنعتی

-0.70 2020 12 -14.3 -16.4 : 110 ماهیانه

تولید ناخالص داخلی

61.35 2020 12 58.54 0.55 : 61.35 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

1714.54 2020 12 1727 1132 : 2471 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

5174.10 2020 12 5213 3418 : 5213 سالیانه

تولید نفت خام

0 2021 03 34 2.9 : 66.3 ماهیانه

جمعیت

26.37 2020 12 25.8 3.47 : 26.37 سالیانه 2020-12

حساب جاری

0 2020 12 -790 -1192 : 1256 سالیانه

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-3.70 2020 12 -2.8 -17.95 : 7 سالیانه 2020-12

رتبه فساد مالی

0 2020 12 106 59 : 154 سالیانه

رتبه رقابتی

0 2019 12 114 99 : 131 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 3184 276 : 3184 سه ماهه

شاخص تروریسم

0 2019 12 2.6 1.95 : 4.3 سالیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 47.57 3.34 : 48.15 سالیانه

شاخص فساد مالی

0 2020 12 35 19 : 36 سالیانه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

0 2021 06 103 55.44 : 110 ماهیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

0 2021 06 111 97.7 : 111 ماهیانه

عرضه پول M2

0 2021 04 13553207 1495582 : 13820100 ماهیانه

عرضه پول M0

0 2021 04 5099300 138062 : 5218200 ماهیانه

مخارج نظامی

0 2020 12 536 60.9 : 610 سالیانه

موازنه تجاری

506.80 2021 02 343 -1058 : 2029 ماهیانه 2021-02

نرخ تورم

0.70 2021 05 0.9 -1.4 : 1.3 ماهیانه

نرخ مالیات شرکت

25.00 2020 12 25 25 : 38 سالیانه

نرخ مالیات درآمد شخصی

60.00 2021 12 60 60 : 60 سالیانه

نرخ مالیات بر فروش

18.00 2020 12 18 18 : 18 سالیانه

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

3.50 2021 03 2.1 -10.96 : 17.61 سه ماهه

نرخ تورم

3.50 2021 06 4.2 -3.84 : 9.63 ماهیانه 2021-06

نرخ بهره بین بانکی

3.79 2021 05 3.98 2.5 : 7.35 ماهیانه

نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان

6.30 2020 12 6.3 3.2 : 6.3 سالیانه

نرخ تامین اجتماعی

24.75 2020 12 24.75 13.75 : 24.75 سالیانه

نرخ بیکاری

3.50 2020 12 3.2 2.6 : 7.3 سالیانه 2020-12

نرخ بهره سپرده

6.49 2017 12 6.93 6.49 : 8.58 سالیانه ٪

نرخ بهره

4.00 2021 04 4 3.5 : 4.5 روزانه 2021-06

نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت

18.45 2020 12 18.45 10.55 : 18.45 سالیانه

هزینه های دولت

5678289.21 2019 12 4797737 1562998 : 5678289 سالیانه

هزینه های مصرف کننده

0 2019 12 26549424 4771015 : 40765607 سالیانه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 30.00 37 39 39 37 39 2019-12
بودجه دولت -5.50 -3.7 -3.3 -3.3 -3.7 -3.3
پول 553.65 563 568 574 557 585
تورم مواد غذایی 6.00 5.3 4.7 4.2 5.6 4
تولید صنعتی -0.70 8 8 8 8 7.5
تولید ناخالص داخلی 61.35 62 64 64 62 64
تولید ناخالص داخلی سرانه 1714.54 1720 1730 1730 1720 1730
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5174.10 5200 5250 5250 5200 5250
جمعیت 26.37 27.09 27.09 27.09 27.3 27.72 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.70 -3.7 -3.4 -3.4 -3.7 -3.4 2020-12
موازنه تجاری 506.80 -4.7 -4.7 -4.7 -4.98 -4.7 2021-02
نرخ تورم 0.70 1 0.8 0.6 0.7 0.6
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 60.00 60 60 60 60 60
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.50 6.5 5 5.5 4.5 6.1
نرخ تورم 3.50 3.8 3.4 2.7 4.2 2.4 2021-06
نرخ بهره بین بانکی 3.79 4.44 4.55 4.55 4.55 4.55
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.30 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3
نرخ تامین اجتماعی 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75
نرخ بیکاری 3.50 3.5 3.2 3.2 3.5 3.2 2020-12
نرخ بهره سپرده 6.49 6.49 6.24 5.99 6.49 6.49 ٪
نرخ بهره 4.00 4 4 4 4 4 2021-06
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 18.45 18.45 18.45 18.45 18.45 18.45
هزینه های دولت 5678289.21 2771862627 6047378 5962204 5842960 6416268
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی