شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
کنگو برازویل کنگو برازویل
کنگو برازویل

کنگو برازویل

جمهوری کُنگو که به نام کنگو برازاویل (به فرانسوی: République du Congo) نیز شناخته می‌شود کشوری است در مرکز آفریقا. پایتخت آن برازاویل است. این کشور به کنگوی برازاویل شهرت دارد، که برای تمایز با کشور همسایه بزرگ‌تر هم‌نام آن جمهوری دموکراتیک کنگو استفاده می‌شود. جمعیت این کشور براساس تخمین سال ۲۰۱۸ حدود ۵٬۲۰۰٬۰۰۰ نفر و زبان رسمی آن فرانسوی است. واحد پول این کشور فرانک سی‌اف‌ای آفریقای میانه (فرانک سی‌اف‌آ) است. کنگو برازاویل در آفریقای مرکزی واقع شده و با گابن، کامرون، جمهوری آفریقای مرکزی، جمهوری دموکراتیک کنگو و برون‌بوم کابیندا که متعلق به آنگولا است هم‌مرز است.
 • نرخ فعلی : 8,890.3
 • بالاترین قیمت روز : 8,980.5
 • پایین ترین قیمت روز : 8,817.1
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 26.1
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.38%
 • نرخ بازگشایی بازار : 8,895.8
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۳:۲۴:۲۴
 • نرخ روز گذشته : 8,889.8
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.01%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.5
 • نرخ فعلی : 1,557.47
 • بالاترین قیمت روز : 1,559.38
 • پایین ترین قیمت روز : 1,556.35
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.5
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.03%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,559.37
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۲۹:۰۴
 • نرخ روز گذشته : 1,559.76
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.15%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 2.29
 • نرخ فعلی : 58.78
 • بالاترین قیمت روز : 58.8
 • پایین ترین قیمت روز : 58.67
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.05
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.02%
 • نرخ بازگشایی بازار : 58.67
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۲۹:۱۱
 • نرخ روز گذشته : 58.63
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.26%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.15
 • نرخ فعلی : 0.9018
 • بالاترین قیمت روز : 0.9018
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8965
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.01
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0%
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.9016
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۱:۱۴:۳۶
 • نرخ روز گذشته : 0.8965
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.59%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0053

شاخص‌های اقتصادی کنگو برازویل + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

آدرس های IP

0 2017 03 28620 797 : 33923 سه ماهه IP

آسانی کسب و کار

0 2019 12 184 182 : 187 سالیانه

استخراج معدن

0 2019 06 8.6 -38.56 : 59.56 ماهیانه ٪

ارزش بودجه دولت

245990.00 2019 08 96490 -192333 : 315067 ماهیانه CDF - میلیون

ارزیابی اعتبار

0 2020 01 : ماهیانه

بودجه دولت

-4.80 2018 12 -12.5 -19.65 : 26.1 سالیانه ٪

بدهی خارجی

0 2017 12 4542 4542 : 12468 سالیانه USD - میلیون

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

98.50 2018 12 125 42.3 : 204 سالیانه ٪

پول

1675.00 2020 01 1675 4.27 : 1678 روزانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

827.14 2018 12 808 545 : 1387 سالیانه USD

تولید ناخالص داخلی سرانه

418.70 2018 12 409 276 : 1134 سالیانه USD

تولید نفت خام

0 2019 08 15 15 : 30 ماهیانه BBL/D/1K

تورم مواد غذایی

8.40 2018 12 9.8 -24.25 : 102 ماهیانه ٪

تولید ناخالص داخلی

47.23 2018 12 38.02 2.88 : 47.23 سالیانه USD - میلیارد

تغییرات سالیانه خرده فروشی

0 2019 11 3.61 1.16 : 52.95 ماهیانه ٪

تولید صنعتی

0 2016 12 1.5 -27.9 : 8.9 سالیانه ٪

جمعیت

84.07 2018 12 81.4 15.25 : 84.07 سالیانه میلیون

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-1.10 2018 12 -3.6 -17 : 5.1 سالیانه ٪

حساب جاری

0 2017 12 -1334 -2922 : 0.9 سالیانه USD - میلیون

درآمدهای دولت

0 2019 08 867364 87124 : 1037913 ماهیانه CDF - میلیون

ذخایر ارزی

0 2019 08 3956 2441 : 4598 ماهیانه USD - میلیون

رتبه فساد مالی

0 2018 12 161 133 : 171 سالیانه

رتبه رقابتی

0 2019 12 135 127 : 139 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 2689 155 : 3463 سه ماهه KBps

شاخص فساد مالی

0 2018 12 21 17 : 22 سالیانه امتیاز

شاخص رقابتی

0 2019 12 38.24 36.14 : 40.88 سالیانه

شاخص تروریسم

0 2018 12 7.06 4.18 : 7.11 سالیانه

صادرات

11548.20 2017 12 11886 880 : 12321 سالیانه USD - میلیون

عرضه پول M2

0 2019 09 11392477 605562 : 11644505 ماهیانه CDF - میلیون

عرضه پول M1

0 2019 09 2617329 805418 : 2714461 ماهیانه CDF - می��یون

موازنه تجاری

208.20 2017 12 -263 -578 : 891 سالیانه USD - میلیون

مخارج نظامی

0 2018 12 295 19 : 456 سالیانه

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

5.82 2018 12 3.7 -26.1 : 9.7 سالیانه ٪

نرخ مالیات بر فروش

16.00 2018 12 16 13 : 16 سالیانه ٪

نرخ مالیات شرکت

35.00 2018 12 35 35 : 40 سالیانه ٪

نرخ تورم

3.80 2019 08 4.6 1.35 : 511 ماهیانه ٪

نرخ مالیات درآمد شخصی

30.00 2018 12 30 30 : 30 سالیانه ٪

نرخ بهره

9.00 2019 10 9 2 : 70 روزانه ٪

نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت

5.00 2019 12 5 5 : 9 سالیانه ٪

نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان

3.50 2019 12 3.5 3.5 : 3.5 سالیانه ٪

نرخ بیکاری

46.10 2013 12 49.1 45.4 : 66.9 سالیانه ٪

نرخ تامین اجتماعی

8.50 2019 12 8.5 8.5 : 12.5 سالیانه ٪

واردات

11340.00 2017 12 12149 773 : 12706 سالیانه USD - میلیون

هزینه های مالی

0 2019 08 770874 85918 : 820126 ماهیانه CDF - میلیون
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
ارزش بودجه دولت 245990.00 -47552 -47552 -47590 -47552 -47569 CDF - میلیون
بودجه دولت -4.80 -4.8 -4.8 -4.8 -4.8 -4.8 ٪
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 98.50 77 77 77 77 72 ٪
پول 1675.00 1689 1697 1704 1682 1720
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 827.14 837 837 854 711 854 USD
تولید ناخالص داخلی سرانه 418.70 435 435 435 435 440 USD
تورم مواد غذایی 8.40 4.4 4.4 7 4.2 7 ٪
تولید ناخالص داخلی 47.23 49 49 49 49 52 USD - میلیارد
جمعیت 84.07 91 91 89.41 91 92.08 میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.10 0.3 0.3 0.3 0.3 1 ٪
صادرات 11548.20 12500 12500 12500 12500 13500 USD - میلیون
موازنه تجاری 208.20 -500 -500 -500 -500 -300 USD - میلیون
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.82 3.9 3.9 3.9 3.9 4.1 ٪
نرخ مالیات بر فروش 16.00 16 16 16 16 16 ٪
نرخ مالیات شرکت 35.00 35 35 35 35 35 ٪
نرخ تورم 3.80 3.7 3.6 3.4 3.7 3.7 ٪
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30 ٪
نرخ بهره 9.00 9 9 9 9 9 ٪
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5.00 5 5 5 5 5 ٪
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.50 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 ٪
نرخ بیکاری 46.10 36 36 36 38 36 ٪
نرخ تامین اجتماعی 8.50 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 ٪
واردات 11340.00 13000 13000 13000 13000 13800 USD - میلیون