بوتان بوتان
بوتان

بوتان

از انتقال یک صفحه: این یک تغییرمسیر است از صفحه‌ای که منتقل شده‌است (تغییرنام داشته‌است). این صفحه به‌عنوان تغییرمسیری به‌منظور جلوگیری از شکستن پیوندها، هم داخلی و هم خارجی، که ممکن است به نام صفحه‌ای قدیمی باشد نگه داشته شده‌است.
 • نرخ فعلی : 49,654.81
 • بالاترین قیمت روز : 49,725.00
 • پایین ترین قیمت روز : 48,591.68
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 822.99
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.82%
 • نرخ بازگشایی بازار : 49,262.40
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۰:۴۴:۴۳
 • نرخ روز گذشته : 49,440.71
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.43%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 214.1
 • نرخ فعلی : 1,783.38
 • بالاترین قیمت روز : 1,784.63
 • پایین ترین قیمت روز : 1,782.34
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۳ آذر
 • نرخ روز گذشته : 1,783.38
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 66.27
 • بالاترین قیمت روز : 66.56
 • پایین ترین قیمت روز : 66.16
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۳ آذر
 • نرخ روز گذشته : 66.27
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 0.8839
 • بالاترین قیمت روز : 0.885
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8839
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۳ آذر
 • نرخ روز گذشته : 0.8839
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

بازارهای ارزی بوتان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
یورو / انگولتروم بوتان 85.9276 - 85.9276 85.9276 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۳ ساعت ۲:۱۴
پوند انگلیس / انگولتروم بوتان 100.3797 - 100.3797 100.3797 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۳ ساعت ۲:۱۴

شاخص‌های اقتصادی بوتان + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری
Coronavirus Cases
0 2021 10 2617 0 : 2620 روزانه
Coronavirus Deaths
0 2021 10 2 0 : 3 روزانه
Coronavirus Recovered
0 2021 10 1747 0 : 1773 روزانه
Coronavirus Vaccination Rate
0 2021 10 141 0 : 141 روزانه
Coronavirus Vaccination Total
0 2021 10 1103506 0 : 1103506 روزانه
CPI مسکن آب و برق
0 2021 08 110 70.71 : 110 ماهیانه
آدرس های IP
0 2017 03 3365 1363 : 5147 سه ماهه
آسانی کسب و کار
0 2019 12 81 70 : 146 سالیانه
ارزش بودجه دولت
0 2020 12 -3776 -11889 : 4296 سالیانه 2020-12
ارزیابی اعتبار
0 : ماهیانه
اعتبار بخش خصوصی
118812.50 2019 12 104850 3939 : 118812 سالیانه
بدهی خارجی
2989.70 2020 12 2873 406 : 2990 سالیانه
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی
120.74 2020 12 107 35.43 : 121 سالیانه 2020-12
بودجه دولت
-6.20 2020 12 -2 -12.8 : 4.1 سالیانه
پول
74.79 2021 10 75.06 0.63 : 77.01 روزانه
تغییر قیمت تولید کننده
3.80 2020 12 3.6 -5.3 : 7.4 ماهیانه
تورم مواد غذایی
4.40 2021 07 10.14 1.3 : 18.72 ماهیانه
تولید ناخالص داخلی
2.41 2020 12 2.53 0.13 : 2.53 سالیانه
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی
4953.18 2019 12 4564 2562 : 4953 سالیانه
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی
9120.50 2019 12 8057 2661 : 9120 سالیانه
تولید ناخالص داخلی از خدمات
33306.41 2019 12 29596 11176 : 33306 سالیانه
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی
9618.50 2019 12 8579 3262 : 10479 سالیانه
تولید ناخالص داخلی از ساخت
5956.12 2019 12 5956 2469 : 5956 سالیانه
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز
8348.20 2019 12 9782 4010 : 10631 سالیانه
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی
7385.60 2019 12 7291 6196 : 7386 سالیانه
تولید ناخالص داخلی از معادن
3775.96 2019 12 2837 531 : 3776 سالیانه
تولید ناخالص داخلی سرانه
3007.70 2020 12 3262 406 : 3262 سالیانه
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP
10909.10 2020 12 11832 2848 : 11832 سالیانه
جمعیت
0.77 2020 12 0.76 0.22 : 0.77 سالیانه
حساب جاری
-21789.50 2019 12 -35430 -41367 : 3708 سالیانه
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی
-11.40 2020 12 -12.2 -32.4 : 15.8 سالیانه
درآمد گردشگری
0.00 2021 04 0 0 : 17.3 ماهیانه
درآمدهای دولت
52726.60 2020 12 43949 7054 : 52727 سالیانه 2020-12
ذخایر ارزی
1554.40 2021 05 1584 458 : 1903 ماهیانه
رتبه رقابتی
0 2018 12 97 82 : 109 سالیانه
رتبه فساد مالی
0 2020 12 25 24 : 49 سالیانه
سرعت اینترنت
0 2017 03 3407 99.26 : 3426 سه ماهه
سرمایه گذاری مستقیم خارجی
-58.23 2021 06 49.64 -947 : 862 سه ماهه
شاخص تروریسم
0 2018 12 0.02 0 : 2.76 سالیانه
شاخص رقابتی
0 2018 12 3.87 3.73 : 4.1 سالیانه
شاخص فساد مالی
0 2020 12 68 50 : 68 سالیانه
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل
0 2021 08 109 76.15 : 110 ماهیانه
صادرات
13614.33 2021 06 9330 1130 : 25334 سه ماهه
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده
113.12 2021 07 112 72.38 : 114 ماهیانه
عرضه پول M1
0 2021 05 96528 16627 : 96938 ماهیانه
عرضه پول M2
174639.04 2021 05 172432 20869 : 174639 ماهیانه
قیمت تولید
124.60 2020 12 123 100 : 126 ماهیانه
موازنه تجاری
-4807.28 2021 06 -9613 -12993 : 7122 سه ماهه 2021-06
نرخ بهره
7.14 2021 08 6.86 6 : 7.14 روزانه
نرخ بهره سپرده
3.00 2020 12 2.25 2 : 8.25 سالیانه
نرخ بیکاری
5.00 2020 12 2.7 1.15 : 5 سالیانه
نرخ تورم
1.09 2021 07 -0.97 -0.97 : 3.27 ماهیانه
نرخ تورم
5.15 2021 07 7.42 0 : 13.53 ماهیانه
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه
-10.08 2020 12 5.8 -10.08 : 17.9 سالیانه
نرخ مالیات بر فروش
50.00 2021 12 50 50 : 50 سالیانه
واردات
18421.60 2021 06 18943 1255 : 28980 سه ماهه
ورود توریست
0.00 2021 04 0 0 : 11277 ماهیانه
هزینه های مالی
57472.30 2019 12 46725 9945 : 57472 سالیانه 2019-12
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
اعتبار بخش خصوصی 118812.50 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5
بدهی خارجی 2989.70 3000 3000 3000 3000 3000
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 120.74 118 118 118 121 118 2020-12
بودجه دولت -6.20 -12.5 -12.5 -12.5 -11 -12.5
پول 74.79 75.56 75.86 76.16 75.27 76.75
تغییر قیمت تولید کننده 3.80 10 10 10 10 10
تورم مواد غذایی 4.40 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
تولید ناخالص داخلی 2.41 2.2 2.2 2.2 2.2 2.5
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 4953.18 4700 4700 4700 4700 4700
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 9120.50 8000 8000 8000 8000 8000
تولید ناخالص داخلی از خدمات 33306.41 31000 31000 31000 31000 31000
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 9618.50 11200 11200 11200 11200 11200
تولید ناخالص داخلی از ساخت 5956.12 5950 5950 5950 5950 5950
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 8348.20 13400 13400 13400 13400 13400
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 7385.60 8800 8800 8800 8800 8800
تولید ناخالص داخلی از معادن 3775.96 2600 2600 2600 2600 2600
تولید ناخالص داخلی سرانه 3007.70 3500 3500 3500 3100 3500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 10909.10 10700 10700 10700 10700 11500
جمعیت 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 0.78
حساب جاری -21789.50 -39500 -39500 -39500 -39500 -39500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -11.40 -12 -12 -12 -22 -12
درآمد گردشگری 0.00 5.8 5.8 5.8 5.8 5.7
درآمدهای دولت 52726.60 52140 52140 52140 52140 52140 2020-12
ذخایر ارزی 1554.40 1532 1532 1532 1532 1713
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -58.23 84.5 84.5 84.5 84.5 84.5
صادرات 13614.33 10500 10500 10500 10500 10500
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 113.12 111 111 111 111 116
عرضه پول M2 174639.04 162615 162615 162615 162615 178597
قیمت تولید 124.60 153 153 153 153 184
موازنه تجاری -4807.28 -9000 -9000 -9000 -9000 -9000 2021-06
نرخ بهره 7.14 7 7 7 6.86 7
نرخ بهره سپرده 3.00 2.8 3.14 3.14 2.8 3.14
نرخ بیکاری 5.00 4.1 4.1 4.1 4.32 4.1
نرخ تورم 1.09 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
نرخ تورم 5.15 5.1 4.5 4.2 5.5 4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -10.08 4.5 4.5 1.8 1.8 4.5
نرخ مالیات بر فروش 50.00 50 50 50 50 50
واردات 18421.60 19500 19500 19500 19500 19500
ورود توریست 0.00 2000 2000 2000 2000 3500
هزینه های مالی 57472.30 61700 61700 61700 61700 61700 2019-12
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی