شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
بوتان بوتان
 • نرخ فعلی : 9,731.9
 • بالاترین قیمت روز : 9,848.5
 • پایین ترین قیمت روز : 9,648.5
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 53.1
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.37%
 • نرخ بازگشایی بازار : 9,786.1
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۳:۰۱:۲۲
 • نرخ روز گذشته : 9,789.4
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.59%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 57.5
 • نرخ فعلی : 1,680.34 (BTN)
 • بالاترین قیمت روز : 1,717.04
 • پایین ترین قیمت روز : 1,671.97
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 6.11
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.93%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,714.47
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۳:۰۱:۱۹
 • نرخ روز گذشته : 1,715.42
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 2.09%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 35.08
 • نرخ فعلی : 39.42 (BTN)
 • بالاترین قیمت روز : 39.6
 • پایین ترین قیمت روز : 37.06
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.29
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.1%
 • نرخ بازگشایی بازار : 37.17
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۳:۰۱:۱۸
 • نرخ روز گذشته : 37.19
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 6%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 2.23
 • نرخ فعلی : 0.8821 (BTN)
 • بالاترین قیمت روز : 0.883
 • پایین ترین قیمت روز : 0.882
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.8824
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۲:۱۴:۱۴
 • نرخ روز گذشته : 0.8823
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.02%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0002

بازارهای ارزی بوتان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
انگولتروم بوتان / پوند انگلیس 0.0105 - 0.0105 0.0105 0.00 1.90% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۳:۰۷
پوند انگلیس / انگولتروم بوتان 94.6446 - 94.6446 94.6446 0.44 0.46% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۳:۰۷
یورو / انگولتروم بوتان 84.608 - 84.608 84.608 0.78 0.93% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۳:۰۷
انگولتروم بوتان / دلار 0.0132 0.0133 0.0132 0.0133 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۳:۰۱

شاخص‌های اقتصادی بوتان + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Recovered

0 2020 06 6 0 : 9 روزانه 2020-06

Coronavirus Deaths

0 2020 06 0 0 : 0 روزانه 2020-06

Coronavirus Cases

0 2020 06 43 1 : 47 روزانه 2020-06

آسانی کسب و کار

0 2019 12 81 70 : 146 سالیانه

آدرس های IP

0 2017 03 3365 1363 : 5147 سه ماهه

اعتبار بخش خصوصی

15.70 2018 12 15.4 6.4 : 40.7 سالیانه 2018-12

ارزیابی اعتبار

0 : ماهیانه

ارزش بودجه دولت

0 2018 12 -5345 -5345 : 4296 سالیانه 2018-12

بودجه دولت

-1.10 2018 12 -3.6 -12.8 : 4.1 سالیانه 2018-12

بدهی خارجی

2728.40 2019 12 2642 406 : 2728 سالیانه 2019-12

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

110.10 2018 12 112 36.9 : 116 سالیانه 2018-12

پول

75.09 2020 06 75.31 7.19 : 77.01 روزانه

تولید ناخالص داخلی از کشاورزی

8059.80 2018 12 7795 6043 : 8060 سالیانه 2018-12

تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز

10644.10 2018 12 10009 4010 : 10644 سالیانه 2018-12

تولید ناخالص داخلی از معادن

2062.30 2018 12 1927 447 : 2062 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

9347.80 2018 12 9247 2327 : 9348 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از ساخت

5753.00 2018 12 5453 2214 : 5753 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

3172.80 2018 12 3138 406 : 3173 سالیانه

تورم مواد غذایی

4.40 2020 02 3.9 -0.5 : 18.72 ماهیانه 2020-02

تولید ناخالص داخلی

2.53 2018 12 2.53 0.14 : 2.53 سالیانه 2018-12

تغییر قیمت تولید کننده

-4.20 2019 12 -5.3 -5.3 : 7.4 ماهیانه 2019-12

تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی

10079.80 2018 12 10479 3262 : 10479 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی

4641.90 2018 12 4621 2562 : 4642 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از خدمات

26905.30 2018 12 25466 11176 : 26905 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی

7184.60 2018 12 6410 2661 : 7185 سالیانه

جمعیت

0.76 2019 12 0.75 0.22 : 0.76 سالیانه 2019-12

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-23.71 2019 12 -19.5 -32.4 : 15.8 سالیانه 2019-12

حساب جاری

-39677.40 2019 12 -31307 -41436 : 3708 سالیانه 2019-12

درآمدهای دولت

54666.70 2018 12 42673 7054 : 54667 سالیانه 2018-12

درآمد گردشگری

2.40 2020 02 3.7 0.5 : 17.3 ماهیانه

ذخایر ارزی

1213.60 2019 12 1173 458 : 1903 ماهیانه 2019-12

رتبه فساد مالی

0 2019 12 25 25 : 49 سالیانه

رتبه رقابتی

0 2018 12 97 82 : 109 سالیانه

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

-72.70 2019 06 715 -947 : 862 سه ماهه 2019-06

سرعت اینترنت

0 2017 03 3407 99.26 : 3426 سه ماهه

شاخص رقابتی

0 2018 12 3.87 3.73 : 4.1 سالیانه

شاخص فساد مالی

0 2019 12 68 50 : 68 سالیانه

شاخص تروریسم

0 2018 12 0.02 0 : 2.76 سالیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

102.00 2020 02 102 73.9 : 102 ماهیانه 2020-02

صادرات

8571.50 2019 06 5752 1130 : 25334 سه ماهه 2019-06

عرضه پول M2

132499.10 2019 12 132068 20869 : 132499 ماهیانه 2019-12

عرضه پول M1

0 2019 12 72515 16627 : 72515 ماهیانه 2019-12

قیمت تولید

120.10 2019 12 119 100 : 126 ماهیانه 2019-12

موازنه تجاری

-8927.70 2019 06 -8958 -12698 : 3470 سه ماهه 2019-06

نرخ تورم

0.10 2020 02 0.3 -1.2 : 2 ماهیانه 2020-02

نرخ مالیات بر فروش

50.00 2019 12 50 50 : 50 سالیانه 2019-12

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

3.00 2018 12 4.7 3 : 17.9 سالیانه 2018-12

نرخ تورم

2.50 2020 02 2.4 0 : 13.53 ماهیانه 2020-02

نرخ بیکاری

3.40 2018 12 2.4 1.15 : 4 سالیانه 2018-12

نرخ بهره

7.02 2020 05 7.02 6 : 7.04 روزانه 2020-05

نرخ بهره سپرده

2.00 2018 12 2.8 2 : 8.25 سالیانه 2018-12

واردات

17499.20 2019 06 14710 1255 : 28980 سه ماهه 2019-06

ورود توریست

2329.00 2020 02 3318 459 : 11277 ماهیانه

هزینه های مالی

56513.50 2018 12 48018 9945 : 56514 سالیانه 2018-12
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
اعتبار بخش خصوصی 15.70 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 2018-12
بودجه دولت -1.10 -9.5 -9.5 -11 -9.5 -11 2018-12
بدهی خارجی 2728.40 3500 3500 3000 3500 3000 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 110.10 105 105 105 105 103 2018-12
پول 75.09 76.19 76.54 76.89 75.84 77.58
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 8059.80 8800 8800 8800 8800 8800 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 10644.10 13400 13400 13400 13400 13400 2018-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 2062.30 2600 2600 2600 2600 2600
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 9347.80 9675 9675 9675 9675 10326
تولید ناخالص داخلی از ساخت 5753.00 5950 5950 5950 5950 5950
تولید ناخالص داخلی سرانه 3172.80 3284 3284 3284 3284 3505
تورم مواد غذایی 4.40 4 4 3.5 4.5 4.5 2020-02
تولید ناخالص داخلی 2.53 2.86 2.86 3.03 2.86 3.03 2018-12
تغییر قیمت تولید کننده -4.20 2.2 7 8.6 -1 10 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 10079.80 11200 11200 11200 11200 11200
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 4641.90 4700 4700 4700 4700 4700
تولید ناخالص داخلی از خدمات 26905.30 31000 31000 31000 31000 31000
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 7184.60 8000 8000 8000 8000 8000
جمعیت 0.76 0.76 0.76 0.77 0.76 0.77 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -23.71 -25 -25 -22 -25 -22 2019-12
حساب جاری -39677.40 -45500 -45500 -39500 -45500 -39500 2019-12
درآمدهای دولت 54666.70 52140 52140 52140 52140 52140 2018-12
درآمد گردشگری 2.40 5.9 5.9 5.8 5.9 5.8
ذخایر ارزی 1213.60 1305 1350 1395 1259 1532 2019-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -72.70 72.3 84.5 84.5 72.3 84.5 2019-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102.00 105 106 108 104 111 2020-02
صادرات 8571.50 13100 10500 10500 13100 10500 2019-06
عرضه پول M2 132499.10 142638 146634 150629 138643 162615 2019-12
قیمت تولید 120.10 127 131 136 124 153 2019-12
موازنه تجاری -8927.70 -5000 -5000 -9000 -5000 -9000 2019-06
نرخ تورم 0.10 1.8 1.5 1.5 1.8 1.5 2020-02
نرخ مالیات بر فروش 50.00 50 50 50 50 50 2019-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.00 7 7 5.6 7 5.6 2018-12
نرخ تورم 2.50 3.9 4.2 4.5 4.2 4.5 2020-02
نرخ بیکاری 3.40 3.2 3.2 3.2 3.2 3 2018-12
نرخ بهره 7.02 7 7 7.04 7.02 7.04 2020-05
نرخ بهره سپرده 2.00 2 2.8 2.8 2.8 2.8 2018-12
واردات 17499.20 18100 19500 19500 18100 19500 2019-06
ورود توریست 2329.00 4000 4000 5050 2500 5500
هزینه های مالی 56513.50 61700 61700 61700 61700 61700 2018-12
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی