بوتان بوتان
بوتان

بوتان

از انتقال یک صفحه: این یک تغییرمسیر است از صفحه‌ای که منتقل شده‌است (تغییرنام داشته‌است). این صفحه به‌عنوان تغییرمسیری به‌منظور جلوگیری از شکستن پیوندها، هم داخلی و هم خارجی، که ممکن است به نام صفحه‌ای قدیمی باشد نگه داشته شده‌است.
 • نرخ فعلی : 44,995.5
 • بالاترین قیمت روز : 45,754.5
 • پایین ترین قیمت روز : 42,594.1
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 730.7
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.96%
 • نرخ بازگشایی بازار : 44,106.4
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۱:۳۵:۱۸
 • نرخ روز گذشته : 44,042.6
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 2.16%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 952.9
 • نرخ فعلی : 1,870.59 (BTN)
 • بالاترین قیمت روز : 1,873.45
 • پایین ترین قیمت روز : 1,865.49
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1.87
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.09%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,866.33
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۱:۳۷:۰۷
 • نرخ روز گذشته : 1,866.4
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.22%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 4.19
 • نرخ فعلی : 66.78 (BTN)
 • بالاترین قیمت روز : 66.78
 • پایین ترین قیمت روز : 66.25
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.2
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0%
 • نرخ بازگشایی بازار : 66.31
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۱:۳۵:۵۵
 • نرخ روز گذشته : 66.31
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.71%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.47
 • نرخ فعلی : 0.8207 (BTN)
 • بالاترین قیمت روز : 0.823
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8204
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.8224
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۱:۳۶:۱۴
 • نرخ روز گذشته : 0.8226
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.23%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0019

بازارهای ارزی بوتان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
انگولتروم بوتان / دلار 0.0137 - 0.0137 0.0137 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ساعت ۱۵:۴۷
انگولتروم بوتان / پوند انگلیس 0.0098 - 0.0098 0.0098 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۲:۱۴
یورو / انگولتروم بوتان 88.6302 - 88.6302 88.6302 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۲:۱۴
پوند انگلیس / انگولتروم بوتان 102.3768 - 102.3768 102.3768 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۲:۱۴

شاخص‌های اقتصادی بوتان + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2021 05 1279 0 : 1286 روزانه 2021-05

Coronavirus Recovered

0 2021 05 1121 0 : 1177 روزانه 2021-05

CPI مسکن آب و برق

0 2020 12 104 70.71 : 104 ماهیانه

Coronavirus Deaths

0 2021 05 0 0 : 1 روزانه 2021-05

آدرس های IP

0 2017 03 3365 1363 : 5147 سه ماهه

آسانی کسب و کار

0 2019 12 81 70 : 146 سالیانه

ارزش بودجه دولت

0 2020 12 -3776 -11889 : 4296 سالیانه

ارزیابی اعتبار

0 : ماهیانه

اعتبار بخش خصوصی

118812.50 2019 12 104850 3939 : 118812 سالیانه

بودجه دولت

-6.20 2020 12 -2 -12.8 : 4.1 سالیانه

بدهی خارجی

2989.70 2020 12 2873 406 : 2990 سالیانه

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

120.74 2020 12 107 35.43 : 121 سالیانه 2020-12

پول

73.10 2021 05 73.33 0.63 : 77.01 روزانه

تولید ناخالص داخلی از ساخت

5956.12 2019 12 5956 2469 : 5956 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

11832.20 2019 12 11348 2753 : 11832 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

3262.20 2019 12 3129 390 : 3262 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از معادن

3775.96 2019 12 2837 531 : 3776 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از کشاورزی

7385.60 2019 12 7291 6196 : 7386 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز

8348.20 2019 12 9782 4010 : 10631 سالیانه

تغییر قیمت تولید کننده

1.60 2020 06 1.8 -5.3 : 7.4 ماهیانه

تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی

9618.50 2019 12 8579 3262 : 10479 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از خدمات

33306.41 2019 12 29596 11176 : 33306 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی

9120.50 2019 12 8057 2661 : 9120 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی

4953.18 2019 12 4564 2562 : 4953 سالیانه

تولید ناخالص داخلی

2.53 2019 12 2.45 0.14 : 2.53 سالیانه

تورم مواد غذایی

14.82 2020 12 14.77 1.3 : 18.72 ماهیانه

جمعیت

0.76 2019 12 0.75 0.22 : 0.76 سالیانه 2019-12

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-12.20 2019 12 -21.2 -32.4 : 15.8 سالیانه 2019-12

حساب جاری

-21789.50 2019 12 -35430 -41367 : 3708 سالیانه

درآمد گردشگری

0.00 2021 04 0 0 : 17.3 ماهیانه

درآمدهای دولت

52726.60 2020 12 43949 7054 : 52727 سالیانه

ذخایر ارزی

1491.20 2020 12 1434 458 : 1903 ماهیانه

رتبه رقابتی

0 2018 12 97 82 : 109 سالیانه

رتبه فساد مالی

0 2020 12 25 24 : 49 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 3407 99.26 : 3426 سه ماهه

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

154.71 2020 12 179 -947 : 862 سه ماهه

شاخص تروریسم

0 2018 12 0.02 0 : 2.76 سالیانه

شاخص رقابتی

0 2018 12 3.87 3.73 : 4.1 سالیانه

شاخص فساد مالی

0 2020 12 68 50 : 68 سالیانه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

0 2020 12 102 76.15 : 102 ماهیانه

صادرات

12092.68 2020 12 18061 1130 : 25334 سه ماهه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

109.46 2020 12 109 72.38 : 109 ماهیانه

عرضه پول M1

0 2020 12 89512 16627 : 95705 ماهیانه

عرضه پول M2

169195.24 2020 12 160366 20869 : 169195 ماهیانه

قیمت تولید

123.10 2020 06 124 100 : 126 ماهیانه

موازنه تجاری

-5286.51 2020 12 7122 -12993 : 7122 سه ماهه 2020-12

نرخ بهره

6.86 2021 04 6.86 6 : 7.04 روزانه 2021-04

نرخ بهره سپرده

2.25 2019 12 2 2 : 8.25 سالیانه

نرخ بیکاری

2.70 2019 12 3.4 1.15 : 4 سالیانه 2019-12

نرخ تورم

0.56 2020 12 0.2 -0.56 : 3.27 ماهیانه

نرخ تورم

7.72 2020 12 7.52 0 : 13.53 ماهیانه 2020-12

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

5.50 2019 12 3.1 3.1 : 17.9 سالیانه

نرخ مالیات بر فروش

50.00 2019 12 50 50 : 50 سالیانه

واردات

17379.19 2020 12 10940 1255 : 28980 سه ماهه

ورود توریست

0.00 2021 04 0 0 : 11277 ماهیانه

هزینه های مالی

64615.47 2019 12 44054 9945 : 64615 سالیانه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
اعتبار بخش خصوصی 118812.50 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5
بودجه دولت -6.20 -11 -11 -11 -11 -12.5
بدهی خارجی 2989.70 3000 3000 3000 3000 3000
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 120.74 121 121 121 121 118 2020-12
پول 73.10 73.89 74.24 74.57 73.55 75.25
تولید ناخالص داخلی از ساخت 5956.12 5950 5950 5950 5950 5950
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11832.20 10700 10700 10700 10700 11500
تولید ناخالص داخلی سرانه 3262.20 3100 3100 3100 3100 3500
تولید ناخالص داخلی از معادن 3775.96 2600 2600 2600 2600 2600
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 7385.60 8800 8800 8800 8800 8800
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 8348.20 13400 13400 13400 13400 13400
تغییر قیمت تولید کننده 1.60 8.6 10 10 8.6 10
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 9618.50 11200 11200 11200 11200 11200
تولید ناخالص داخلی از خدمات 33306.41 31000 31000 31000 31000 31000
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 9120.50 8000 8000 8000 8000 8000
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 4953.18 4700 4700 4700 4700 4700
تولید ناخالص داخلی 2.53 2.2 2.2 2.2 2.2 2.5
تورم مواد غذایی 14.82 3.5 4.5 4.5 3.5 4.5
جمعیت 0.76 0.77 0.77 0.77 0.77 0.78 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -12.20 -22 -22 -22 -22 -15 2019-12
حساب جاری -21789.50 -39500 -39500 -39500 -39500 -39500
درآمد گردشگری 0.00 5.8 5.8 5.8 5.8 5.7
درآمدهای دولت 52726.60 52140 52140 52140 52140 52140
ذخایر ارزی 1491.20 1441 1532 1532 1441 1713
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 154.71 84.5 84.5 84.5 84.5 84.5
صادرات 12092.68 10500 10500 10500 10500 10500
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 109.46 108 111 111 108 116
عرضه پول M2 169195.24 154625 162615 162615 154625 178597
قیمت تولید 123.10 136 153 153 136 184
موازنه تجاری -5286.51 -9000 -9000 -9000 -9000 -9000 2020-12
نرخ بهره 6.86 6.86 6.86 7 6.86 7 2021-04
نرخ بهره سپرده 2.25 2.25 2.8 2.25 2.25 2.25
نرخ بیکاری 2.70 4.2 4.3 4.1 4.2 3.9 2019-12
نرخ تورم 0.56 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
نرخ تورم 7.72 6.6 5.5 5.1 7.4 4 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.50 -1 -1 -1 -1 2
نرخ مالیات بر فروش 50.00 50 50 50 50 50
واردات 17379.19 19500 19500 19500 19500 19500
ورود توریست 0.00 1700 2000 2000 1500 3500
هزینه های مالی 64615.47 61700 61700 61700 61700 61700
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی