شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
بوتان بوتان
بوتان

بوتان

از انتقال یک صفحه: این یک تغییرمسیر است از صفحه‌ای که منتقل شده‌است (تغییرنام داشته‌است). این صفحه به‌عنوان تغییرمسیری به‌منظور جلوگیری از شکستن پیوندها، هم داخلی و هم خارجی، که ممکن است به نام صفحه‌ای قدیمی باشد نگه داشته شده‌است.
 • نرخ فعلی : 8,324.4
 • بالاترین قیمت روز : 8,511
 • پایین ترین قیمت روز : 8,278.1
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 41.5
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.24%
 • نرخ بازگشایی بازار : 8,478.7
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۷:۴۷:۱۱
 • نرخ روز گذشته : 8,475.1
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.81%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 150.7
 • نرخ فعلی : 1,571.45 (BTN)
 • بالاترین قیمت روز : 1,572.58
 • پایین ترین قیمت روز : 1,570.36
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.53
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.01%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,572
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۲۸:۵۲
 • نرخ روز گذشته : 1,571.16
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.02%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.29
 • نرخ فعلی : 54.2 (BTN)
 • بالاترین قیمت روز : 54.41
 • پایین ترین قیمت روز : 54.19
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.07
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.18%
 • نرخ بازگشایی بازار : 54.27
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۳۰:۱۸
 • نرخ روز گذشته : 54.34
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.26%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.14
 • نرخ فعلی : 0.9069 (BTN)
 • بالاترین قیمت روز : 0.9072
 • پایین ترین قیمت روز : 0.9069
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.9071
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۷:۴۳:۰۶
 • نرخ روز گذشته : 0.9069
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

بازارهای ارزی بوتان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BTC/GBP Ask 6360.11 - 6360.11 6360.11 11.23 0.18% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۷:۰۷
BTC/CAD Ask 10914.68 - 10914.68 10914.68 44.29 0.41% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۷:۰۷
BTC/BRL Ask 35211 - 35211 35211 361.19 1.04% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۷:۰۷
BTC/TRY Ask 49756.06 - 49756.06 49756.06 149.02 0.30% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۵:۰۷
BTC/AUD Ask 12380.6 - 12380.6 12380.6 128.08 1.05% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۳:۰۷

شاخص‌های اقتصادی بوتان + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

آدرس های IP

0 2017 03 3365 1363 : 5147 سه ماهه IP

آسانی کسب و کار

0 2019 12 81 70 : 146 سالیانه

اعتبار بخش خصوصی

15.70 2018 12 15.4 6.4 : 40.7 سالیانه BTN - میلیون

ارزش بودجه دولت

0 2018 12 -5345 -5345 : 4296 سالیانه BTN - میلیون

ارزیابی اعتبار

0 : ماهیانه

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

110.10 2018 12 112 36.9 : 116 سالیانه ٪

بودجه دولت

-1.10 2018 12 -3.6 -12.8 : 4.1 سالیانه ٪

بدهی خارجی

2642.10 2018 12 2505 406 : 2642 سالیانه USD - میلیون

پول

71.29 2020 01 71.39 7.19 : 74.48 روزانه

تولید ناخالص داخلی از کشاورزی

8059.80 2018 12 7795 6043 : 8060 سالیانه BTN - میلیون

تولید ناخالص داخلی از معادن

2062.30 2018 12 1927 447 : 2062 سالیانه BTN - میلیون

تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز

10644.10 2018 12 10009 4010 : 10644 سالیانه BTN - میلیون

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

9347.80 2018 12 9247 2327 : 9348 سالیانه USD

تولید ناخالص داخلی از ساخت

5753.00 2018 12 5453 2214 : 5753 سالیانه BTN - میلیون

تولید ناخالص داخلی سرانه

3172.80 2018 12 3138 406 : 3173 سالیانه USD

تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی

4641.90 2018 12 4621 2562 : 4642 سالیانه BTN - میلیون

تورم مواد غذایی

4.30 2019 10 4.1 -0.5 : 18.72 ماهیانه ٪

تغییر قیمت تولید کننده

-3.90 2019 06 -3.2 -3.9 : 7.4 ماهیانه ٪

تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی

10079.80 2018 12 10479 3262 : 10479 سالیانه BTN - میلیون

تولید ناخالص داخلی

2.53 2018 12 2.53 0.14 : 2.53 سالیانه USD - میلیارد

تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی

7184.60 2018 12 6410 2661 : 7185 سالیانه BTN - میلیون

تولید ناخالص داخلی از خدمات

26905.30 2018 12 25466 11176 : 26905 سالیانه BTN - میلیون

جمعیت

0.75 2018 12 0.75 0.22 : 0.75 سالیانه میلیون

حساب جاری

-31306.95 2018 12 -36143 -41436 : 3708 سالیانه BTN - میلیون

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-18.20 2018 12 -24.44 -33.1 : 15.8 سالیانه ٪

درآمدهای دولت

54666.70 2018 12 42673 7054 : 54667 سالیانه BTN - میلیون

درآمد گردشگری

3.40 2019 08 2.6 0.5 : 17.3 ماهیانه USD - میلیون

ذخایر ارزی

1066.60 2019 07 1063 458 : 1903 ماهیانه USD - میلیون

رتبه فساد مالی

0 2019 12 25 25 : 49 سالیانه

رتبه رقابتی

0 2018 12 97 82 : 109 سالیانه

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

2773.80 2019 06 715 -947 : 2774 سه ماهه BTN - میلیون

سرعت اینترنت

0 2017 03 3407 99.26 : 3426 سه ماهه KBps

شاخص فساد مالی

0 2019 12 68 50 : 68 سالیانه امتیاز

شاخص رقابتی

0 2018 12 3.87 3.73 : 4.1 سالیانه امتیاز

شاخص تروریسم

0 2018 12 0.02 0 : 2.76 سالیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

141.60 2019 10 141 103 : 142 ماهیانه امتیاز

صادرات

8571.50 2019 06 5753 1130 : 30997 سه ماهه BTN - میلیون

عرضه پول M2

117816.40 2019 07 121417 20869 : 122564 ماهیانه BTN - میلیون

عرضه پول M1

0 2019 07 69203 16627 : 70790 ماهیانه BTN - میلیون

قیمت تولید

121.20 2019 06 122 100 : 126 ماهیانه امتیاز

موازنه تجاری

-8687.50 2019 06 -9054 -20835 : 3470 سه ماهه BTN - میلیون

نرخ تورم

0.40 2019 10 0.3 -1.2 : 2 ماهیانه ٪

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

4.60 2018 12 8 2.1 : 17.9 سالیانه ٪

نرخ مالیات بر فروش

50.00 2018 12 50 50 : 50 سالیانه ٪

نرخ تورم

2.30 2019 10 3 0 : 13.53 ماهیانه ٪

نرخ بیکاری

2.40 2017 12 2.5 1.15 : 4 سالیانه ٪

نرخ بهره

7.04 2019 12 7.04 6 : 7.04 روزانه ٪

نرخ بهره سپرده

2.00 2018 12 2.8 2 : 8.25 سالیانه ٪

واردات

17259.00 2019 06 14806 1255 : 50995 سه ماهه BTN - میلیون

ورود توریست

3411.00 2019 08 2419 459 : 11277 ماهیانه

هزینه های مالی

56513.50 2018 12 48018 9945 : 56514 سالیانه BTN - میلیون
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
اعتبار بخش خصوصی 15.70 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 BTN - میلیون
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 110.10 105 105 105 105 103 ٪
بودجه دولت -1.10 -1.6 -1.6 -1.6 -1.6 -2.5 ٪
بدهی خارجی 2642.10 3200 2803 3200 3200 3200 USD - میلیون
پول 71.29 72.46 72.82 73.16 72.12 73.86
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 8059.80 8800 8800 8800 8800 8800 BTN - میلیون
تولید ناخالص داخلی از معادن 2062.30 2600 2600 2600 2600 2600 BTN - میلیون
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 10644.10 13400 13400 13400 13400 13400 BTN - میلیون
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 9347.80 9502 9502 9502 9502 9502 USD
تولید ناخالص داخلی از ساخت 5753.00 5950 5950 5950 5950 5950 BTN - میلیون
تولید ناخالص داخلی سرانه 3172.80 3423 3423 3423 3423 3534 USD
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 4641.90 4700 4700 4700 4700 4700 BTN - میلیون
تورم مواد غذایی 4.30 6.1 6.1 6.5 6.1 6.5 ٪
تغییر قیمت تولید کننده -3.90 3 3 5 3 5.5 ٪
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 10079.80 11200 11200 11200 11200 11200 BTN - میلیون
تولید ناخالص داخلی 2.53 2.86 2.86 2.86 2.86 3.03 USD - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 7184.60 8000 8000 8000 8000 8000 BTN - میلیون
تولید ناخالص داخلی از خدمات 26905.30 31000 31000 31000 31000 31000 BTN - میلیون
جمعیت 0.75 0.76 0.76 0.76 0.76 0.77 میلیون
حساب جاری -31306.95 -29500 -29500 -29500 -29500 -29500 BTN - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -18.20 -9.5 -9.5 -9.5 -9.5 -7.5 ٪
درآمدهای دولت 54666.70 52140 52140 52140 52140 52140 BTN - میلیون
درآمد گردشگری 3.40 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 USD - میلیون
ذخایر ارزی 1066.60 1010 1010 1078 1010 1078 USD - میلیون
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2773.80 72.3 72.3 84.5 72.3 84.5 BTN - میلیون
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 141.60 144 144 145 143 148 امتیاز
صادرات 8571.50 13100 13100 10500 13100 10500 BTN - میلیون
عرضه پول M2 117816.40 117800 117800 121000 117800 121000 BTN - میلیون
قیمت تولید 121.20 138 138 144 138 144 امتیاز
موازنه تجاری -8687.50 -5000 -5000 -9000 -5000 -9000 BTN - میلیون
نرخ تورم 0.40 1.8 1.8 1.5 1.8 1.5 ٪
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.60 7 7 7 7 5.6 ٪
نرخ مالیات بر فروش 50.00 50 50 50 50 50 ٪
نرخ تورم 2.30 4.2 3.9 4.2 4 4.5 ٪
نرخ بیکاری 2.40 3.2 3.2 3.2 3.2 3 ٪
نرخ بهره 7.04 7.04 6.8 8 7.04 9 ٪
نرخ بهره سپرده 2.00 2 2 2.8 2.8 2.8 ٪
واردات 17259.00 18100 18100 19500 18100 19500 BTN - میلیون
ورود توریست 3411.00 3997 3997 3997 3997 3997
هزینه های مالی 56513.50 61700 61700 61700 61700 61700 BTN - میلیون