شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
باهاما باهاما
 • نرخ فعلی : 7,293.2
 • بالاترین قیمت روز : 7,387.2
 • پایین ترین قیمت روز : 7,156.5
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 76.9
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.41%
 • نرخ بازگشایی بازار : 7,289.5
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۹:۵۸:۱۱
 • نرخ روز گذشته : 7,290
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.04%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 3.2
 • نرخ فعلی : 1,678.98 (BSD)
 • بالاترین قیمت روز : 1,685.13
 • پایین ترین قیمت روز : 1,644.09
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 2.81
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.21%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,649.03
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۹:۵۸:۴۴
 • نرخ روز گذشته : 1,649.18
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.81%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 29.8
 • نرخ فعلی : 26.11 (BSD)
 • بالاترین قیمت روز : 28.33
 • پایین ترین قیمت روز : 25.27
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.89
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.54%
 • نرخ بازگشایی بازار : 26.12
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۹:۵۸:۴۴
 • نرخ روز گذشته : 25.9
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.81%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.21
 • نرخ فعلی : 0.9146 (BSD)
 • بالاترین قیمت روز : 0.9223
 • پایین ترین قیمت روز : 0.914
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.921
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۹:۵۷:۲۴
 • نرخ روز گذشته : 0.9206
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.66%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.006

بازارهای ارزی باهاما

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BSD/USD Ask 0.9998 0.9993 0.9993 0.9998 0.00 0.05% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۵۷
BSD/GBP Ask 0.8095 0.803 0.803 0.8126 0.00 0.33% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۱۴
EUR/BSD Ask 1.0867 1.0926 1.0846 1.0926 0.00 0.02% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۱۴
GBP/BSD Ask 1.2343 1.2456 1.2296 1.2456 0.01 0.46% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۱۴
دلار / دلار باهاماس 1 0.9998 0.9998 1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۳:۴۳

شاخص‌های اقتصادی باهاما + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2020 04 33 1 : 36 روزانه 2020-04

Coronavirus Recovered

0 2020 04 5 0 : 5 روزانه 2020-04

Coronavirus Deaths

0 2020 04 5 0 : 6 روزانه 2020-04

آسانی کسب و کار

0 2019 12 118 59 : 121 سالیانه

آدرس های IP

0 2017 03 76420 35579 : 80351 سه ماهه

اعتبار بخش خصوصی

0 2019 11 5855 1580 : 6686 ماهیانه 2019-11

ارزیابی اعتبار

0 2020 03 : ماهیانه 52

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

64.60 2018 12 64.8 23.2 : 73.7 سالیانه 2018-12

بودجه دولت

-3.30 2018 12 -5.6 -6.6 : 0.33 سالیانه 2018-12

پول

1.00 2020 03 1 0.99 : 1 روزانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

28705.28 2017 12 28585 27091 : 33668 سالیانه

تولید ناخالص داخلی

13.00 2019 12 12.42 0.17 : 13 سالیانه 2019-12

تولید ناخالص داخلی سرانه

32217.87 2018 12 31827 1550 : 32218 سالیانه

جواز ساختمان

0 2018 09 391 217 : 528 سه ماهه 2018-09

جمعیت

0.38 2019 12 0.39 0.11 : 0.39 سالیانه 2019-12

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-15.50 2018 12 -16.3 -17.3 : 5.6 سالیانه 2018-12

حساب جاری

-116.20 2019 09 -65.1 -665 : 26.9 سه ماهه 2019-09

ذخایر ارزی

1380.03 2020 01 1577 18.93 : 1692 ماهیانه 2020-01

رتبه فساد مالی

0 2019 12 29 21 : 29 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 7936 1978 : 8376 سه ماهه

شاخص فساد مالی

0 2019 12 65 64 : 73 سالیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

108.30 2019 10 109 70.39 : 109 ماهیانه 2019-10

صادرات

108.80 2019 09 278 90 : 278 سه ماهه 2019-09

عرضه پول M0

0 2019 12 335 13 : 337 ماهیانه 2019-12

عرضه پول M2

0 2019 11 7079 2103 : 7215 ماهیانه 2019-11

عرضه پول M3

0 2020 01 8022 2136 : 8155 ماهیانه 2020-01

عرضه پول M1

0 2019 12 3119 443 : 3248 ماهیانه 2019-12

موازنه تجاری

-573.10 2019 09 -626 -782 : -251 سه ماهه 2019-09

نرخ مالیات بر فروش

12.00 2020 12 12 7.5 : 12 سالیانه 2020-12

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

1.60 2018 12 2.5 -4.2 : 7.9 سالیانه 2018-12

نرخ وام بانکی

10.43 2020 01 10.48 8.79 : 13.27 ماهیانه 2020-01

نرخ تورم

-0.50 2019 10 0.3 -0.77 : 2.8 ماهیانه 2019-10

نرخ مالیات شرکت

0.00 2020 12 0 0 : 0 سالیانه 2020-12

نرخ مالیات درآمد شخصی

0.00 2020 12 0 0 : 0 سالیانه 2020-12

نرخ تامین اجتماعی

9.80 2020 12 9.8 8.8 : 9.8 سالیانه 2020-12

نرخ بهره

4.00 2020 02 4 4 : 5.25 روزانه 2020-02

نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت

5.90 2020 12 5.9 5.4 : 5.9 سالیانه 2020-12

نرخ تورم

1.68 2019 11 1.31 -1.42 : 14.24 ماهیانه 2019-11

نرخ بهره سپرده

0.85 2018 12 0.99 0.85 : 7.56 سالیانه 2018-12

نرخ بیکاری

9.50 2019 12 10.7 6.9 : 15.7 سالیانه 2019-12

نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان

3.90 2020 12 3.9 3.4 : 3.9 سالیانه 2020-12

ورود توریست

706.27 2019 12 619 150 : 749 ماهیانه

واردات

681.90 2019 09 903 373 : 997 سه ماهه 2019-09
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 64.60 75 75 75 75 70 2018-12
بودجه دولت -3.30 -6.5 -6.5 -6.5 -6.5 -5.5 2018-12
پول 1.00 1 1 1 1 1
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 28705.28 26877 26877 26877 26877 26880
تولید ناخالص داخلی 13.00 12.45 12.45 12.45 12.45 12.57 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 32217.87 30143 30143 30143 30143 30034
جمعیت 0.38 0.39 0.39 0.41 0.39 0.42 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -15.50 -9 -9 -9 -9 -10 2018-12
حساب جاری -116.20 -400 -400 -450 -400 -450 2019-09
ذخایر ارزی 1380.03 1960 1960 1980 1960 1980 2020-01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108.30 111 111 111 111 114 2019-10
صادرات 108.80 230 180 155 160 175 2019-09
موازنه تجاری -573.10 -570 -580 -630 -550 -615 2019-09
نرخ مالیات بر فروش 12.00 12 12 12 12 12 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.60 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 1 2018-12
نرخ وام بانکی 10.43 9.93 9.93 9.93 10.43 9.93 2020-01
نرخ تورم -0.50 0.3 0.2 0.2 0.1 0.4 2019-10
نرخ مالیات شرکت 0.00 0 0 0 0 0 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 9.80 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 2020-12
نرخ بهره 4.00 3.5 3.5 3.5 4 3.5 2020-02
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5.90 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 2020-12
نرخ تورم 1.68 2.6 2.4 2.3 2.3 2.2 2019-11
نرخ بهره سپرده 0.85 0.35 0.35 0.35 0.85 0.35 2018-12
نرخ بیکاری 9.50 13 13 13 13 12 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.90 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 2020-12
ورود توریست 706.27 680 550 610 750 750
واردات 681.90 800 760 785 710 790 2019-09
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی