شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
بوروندی بوروندی
 • نرخ فعلی : 7,165.6
 • بالاترین قیمت روز : 7,330.2
 • پایین ترین قیمت روز : 7,109.8
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 52.6
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.77%
 • نرخ بازگشایی بازار : 7,321.6
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۴:۱۱:۰۵
 • نرخ روز گذشته : 7,330.8
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 2.31%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 165.2
 • نرخ فعلی : 1,648.76
 • بالاترین قیمت روز : 1,658.76
 • پایین ترین قیمت روز : 1,646.19
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 3.18
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.11%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,652.17
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۴:۱۲:۰۷
 • نرخ روز گذشته : 1,651.8
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.18%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 3.04
 • نرخ فعلی : 24.6
 • بالاترین قیمت روز : 24.77
 • پایین ترین قیمت روز : 23.89
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 2.1
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.03%
 • نرخ بازگشایی بازار : 24.35
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۴:۱۲:۴۵
 • نرخ روز گذشته : 24.24
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.49%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.36
 • نرخ فعلی : 0.9175
 • بالاترین قیمت روز : 0.9185
 • پایین ترین قیمت روز : 0.9171
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.9172
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۴:۰۸:۰۴
 • نرخ روز گذشته : 0.9172
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.03%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0003

بازارهای ارزی بوروندی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EUR/BIF Ask 2065.91 2065.34 2064.77 2080.48 1.32 0.06% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۴:۰۷
GBP/BIF Ask 2340.75 2339.81 2338.29 2340.75 0.94 0.04% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۴:۰۷
دلار / فرانک بوروندی 1895.5 1909.75 1895.5 1909.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۳:۳۶
BIF/USD Ask 0.0005 - 0.0005 0.0005 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ ساعت ۰:۰۰

شاخص‌های اقتصادی بوروندی + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

CPI مسکن آب و برق

0 2019 12 124 6.7 : 124 ماهیانه

آسانی کسب و کار

0 2019 12 168 140 : 177 سالیانه

آدرس های IP

0 2017 03 1786 246 : 2914 سه ماهه

ارزیابی اعتبار

0 : ماهیانه

ارزش بودجه دولت

0 2019 10 -31653 -72443 : 78737 ماهیانه 2019-10

بودجه دولت

-8.80 2018 12 -8.2 -20 : -2.3 سالیانه 2018-12

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

13.20 2018 12 14.4 13.2 : 173 سالیانه 2018-12

بدهی خارجی

0 2019 10 926129 413843 : 1651802 ماهیانه 2019-10

پول

1884.50 2020 04 1884 1208 : 1887 روزانه

تولید ناخالص داخلی

3.20 2019 12 3.08 0.16 : 3.2 سالیانه 2019-12

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

660.30 2018 12 671 660 : 1054 سالیانه

تولید صنعتی

1.90 2019 09 2.7 -29 : 34.7 ماهیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

210.80 2018 12 214 180 : 337 سالیانه

تولید الکتریسیته

0 2019 10 21.33 11.74 : 23.92 ماهیانه

ترازنامه بانک

0 2019 10 2785701 1447266 : 2799773 ماهیانه 2019-10

ترازنامه بانک مرکزی

0 2019 11 1508999 394981 : 1537488 ماهیانه

تورم مواد غذایی

8.80 2019 12 6.4 -19.9 : 34.1 ماهیانه 2019-12

جمعیت

11.51 2019 12 11.18 2.8 : 11.51 سالیانه 2019-12

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-10.40 2018 12 -11.6 -19.1 : 1 سالیانه 2018-12

حساب جاری

-361.80 2018 12 -360 -395 : 10.45 سالیانه 2018-12

دستمزد مشاغل با مهارت بالا

135200.00 2017 12 135200 135200 : 135200 سالیانه

دستمزد مشاغل با مهارت پایین

0 2017 12 98300 98300 : 98300 سالیانه

درآمدهای دولت

0 2019 10 113273 12224 : 152076 ماهیانه 2019-10

ذخایر طلا

0.03 2019 06 0.03 0.03 : 0.54 سه ماهه 2019-06

ذخایر ارزی

0 2019 10 122144 75870 : 542621 ماهیانه

رتبه فساد مالی

0 2019 12 170 130 : 172 سالیانه

رتبه رقابتی

0 2019 12 136 122 : 146 سالیانه

رابطه مبادله

0 2019 09 103 103 : 148 سه ماهه

سرعت اینترنت

0 2017 03 2270 82.78 : 3556 سه ماهه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

117.10 2019 12 117 87.2 : 120 ماهیانه

شاخص فساد مالی

0 2019 12 17 17 : 25 سالیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 37.53 2.57 : 40.25 سالیانه

شاخص تروریسم

0 2018 12 5.32 3.34 : 5.64 سالیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

114.50 2019 12 113 79.3 : 118 ماهیانه 2019-12

صادرات

23418.00 2019 10 62008 1013 : 67181 ماهیانه 2019-10

عرضه پول M3

0 2019 10 2073557 365560 : 2073880 ماهیانه 2019-10

عرضه پول M0

0 2019 12 631858 113890 : 698152 ماهیانه 2019-12

عرضه پول M2

0 2019 10 1888445 322363 : 1894762 ماهیانه 2019-10

عرضه پول M1

0 2018 07 1093022 236399 : 1098144 ماهیانه BIF - میلیون

قیمت واردات

0 2019 09 93.59 81.53 : 101 سه ماهه 2019-09

قیمت صادرات

0 2019 09 96.2 85.05 : 139 سه ماهه 2019-09

مخارج نظامی

0 2018 12 64 14 : 106 سالیانه

موازنه تجاری

-121822.30 2019 10 -68128 -170303 : -1801 ماهیانه 2019-10

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

3.30 2019 12 3.8 -13.75 : 21.33 سالیانه 2019-12

نرخ مالیات بر فروش

18.00 2020 12 18 18 : 18 سالیانه 2020-12

نرخ تورم

1.50 2019 12 0.7 -2.6 : 6.8 ماهیانه 2019-12

نرخ تورم

4.90 2019 12 3.6 -8.4 : 44.93 ماهیانه 2019-12

نرخ بهره

5.22 2019 10 5.29 5.07 : 16.24 روزانه 2019-10

نرخ بیکاری

1.50 2019 12 1.5 1.5 : 2.1 سالیانه 2019-12

واردات

145240.30 2019 10 130137 5397 : 187444 ماهیانه 2019-10

هزینه های مالی

0 2019 10 144925 18690 : 162729 ماهیانه 2019-10

هزینه زندگی انفرادی

0 2017 12 234400 234400 : 234400 سالیانه

هزینه زندگی خانواده

575800.00 2017 12 575800 575800 : 575800 سالیانه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
بودجه دولت -8.80 -9.7 -9.7 -9.7 -9.7 -9.5 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 13.20 17 17 17 17 17.5 2018-12
پول 1884.50 1884 1884 1884 1884 1884
تولید ناخالص داخلی 3.20 3.37 3.37 3.37 3.37 3.62 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 660.30 664 664 664 664 676
تولید صنعتی 1.90 -3 -0.4 3 1 2.5
تولید ناخالص داخلی سرانه 210.80 212 212 212 212 216
تورم مواد غذایی 8.80 7.8 6.6 6 9 6.4 2019-12
جمعیت 11.51 11.84 11.84 11.88 11.84 12.23 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.40 -11.2 -11.2 -11.2 -11.2 -11.5 2018-12
حساب جاری -361.80 -340 -340 -340 -340 -380 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 135200.00 136200 136200 136200 136200 136200
ذخایر طلا 0.03 38 38 38 38 38 2019-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 117.10 124 126 124 125 131
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 114.50 115 118 122 115 129 2019-12
صادرات 23418.00 23000 27000 28000 34000 30000 2019-10
موازنه تجاری -121822.30 -67500 -96000 -84000 -93000 -90000 2019-10
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.30 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 2 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18 2020-12
نرخ تورم 1.50 2.6 3 4 2 3 2019-12
نرخ تورم 4.90 5.6 6 6.2 5.3 5.7 2019-12
نرخ بهره 5.22 5.3 5.3 5.2 5.4 5 2019-10
نرخ بیکاری 1.50 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 2019-12
واردات 145240.30 90500 123000 112000 127000 120000 2019-10
هزینه زندگی خانواده 575800.00 595800 595800 595800 595800 595800
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی