بورکینافاسو بورکینافاسو
بورکینافاسو

بورکینافاسو

بورکینافاسو، کشوری در غرب آفریقا است که از شمال و باختر با مالی و از خاور با نیجر و از جنوب با بنین، توگو، غنا و ساحل عاج همسایه است. پایتخت آن واگادوگو است و جمعیت آن حدود ۲۰٫۸ میلیون نفر است. نام قدیم این کشور ولتای علیا بود. ۶۰ درصد مردم این کشور مسلمان هستند، ضمن این که ۲۳ درصد مسیحی و بقیه پیرو ادیان بومی هستند زبان رسمی این کشور، فرانسوی است.
 • نرخ فعلی : 23,892.74
 • بالاترین قیمت روز : 24,202.26
 • پایین ترین قیمت روز : 23,118.51
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 26.78
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.08%
 • نرخ بازگشایی بازار : 23,204.32
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۰:۰۴:۰۱
 • نرخ روز گذشته : 23,932.08
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.16%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 39.34
 • نرخ فعلی : 1,787.42
 • بالاترین قیمت روز : 1,789.86
 • پایین ترین قیمت روز : 1,771.4
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.36
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.08%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,773.49
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۰:۰۴:۳۳
 • نرخ روز گذشته : 1,787.89
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.03%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.47
 • نرخ فعلی : 90.67
 • بالاترین قیمت روز : 90.84
 • پایین ترین قیمت روز : 87.37
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.08
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.1%
 • نرخ بازگشایی بازار : 88.32
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۰:۰۳:۳۷
 • نرخ روز گذشته : 90.52
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.17%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.15
 • نرخ فعلی : 0.9815
 • بالاترین قیمت روز : 0.9844
 • پایین ترین قیمت روز : 0.9785
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.9826
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۰:۰۱:۵۶
 • نرخ روز گذشته : 0.9812
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.03%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0003

شاخص‌های اقتصادی بورکینافاسو + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی واحد اندازه گیری
CPI مسکن آب و برق
103 2022 05 101 امتیاز
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه
10.3 2021 12 10.5 در صد
آدرس های IP
16229 2017 03 15855 IP
آسانی کسب و کار
151 2019 12 151
ارزیابی اعتبار
20 2022 07
استخراج معدن
5.2 2021 09 0 در صد
بدهی خارجی
4594 2020 12 2595 EUR - میلیون
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی
51 2021 12 46.5 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت
-5.6 2021 12 -5.4 درصد از تولید ناخالص داخلی
پول
639 2022 08 638
تولید ناخالص داخلی از ساخت
255 2021 12 248 XOF - میلیارد
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP
2241 2021 12 2156 USD
تولید ناخالص داخلی سرانه
760 2020 12 739 USD
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت
2412 2021 12 2436 XOF - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی
285 2021 12 285 XOF - میلیارد
تورم مواد غذایی
28.9 2022 05 25.7 در صد
تولید ناخالص داخلی از خدمات
1036 2021 12 1064 XOF - میلیارد
تولید ناخالص داخلی
19.74 2021 12 17.93 USD - میلیارد
تولید صنعتی
0.6 2021 09 12.6 در صد
تغییرات موجودی انبار
7 2018 12 20.2 XOF - میلیارد
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص
1705 2018 12 2099 XOF - میلیارد
جمعیت
21.51 2020 12 20.87 میلیون
حساب جاری
1.7 2021 09 135 XOF - میلیارد
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی
5.2 2021 12 3.8 درصد از تولید ناخالص داخلی
رتبه فساد مالی
78 2021 12 86
رتبه رقابتی
130 2019 12 124
رابطه مبادله
334 2021 06 408 امتیاز
سرعت اینترنت
1006 2017 03 1133 KBps
شاخص تروریسم
6.76 2019 12 5.42
شاخص رقابتی
43.42 2019 12 43.9 امتیاز
شاخص فساد مالی
42 2021 12 40 امتیاز
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل
105 2022 05 99.2 امتیاز
صادرات
726 2021 12 615 XOF - میلیارد
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده
127 2022 06 124 امتیاز
عرضه پول M0
997700 2022 03 1424400 XOF - میلیون
میزان استفاده ازظرفیت تولید
74.2 2021 12 69.9 در صد
موازنه تجاری
-56.7 2021 12 -12.8 XOF - میلیارد
موارد کروناویروس
21128 2022 07 21044 افراد
مرگ و میر کروناویروس
387 2022 06 384 افراد
مخارج نظامی
368 2020 12 358 USD - میلیون
نرخ بهره
4 2022 05 4 در صد
نرخ بهره بین بانکی
3.52 2022 05 4.25 در صد
نرخ بیکاری
4.8 2021 12 4.9 در صد
نرخ تورم
17.8 2022 05 15.1 در صد
نرخ تورم
2 2022 05 3 در صد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه
-2.7 2021 12 2.3 در صد
واردات
782 2021 12 628 XOF - میلیارد
ورود توریست
62716 2020 12 143331
هزینه های دولت
1324 2018 12 799 XOF - میلیارد
هزینه های مصرف کننده
5514480 2020 12 5576930 XOF - میلیارد
شاخص فعلی فصل اول فصل دوم فصل سوم فصل چهارم واحد اندازه گیری
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 10.3 4.6 2 1.7 1.7 در صد
استخراج معدن 5.2 30 25 25 25 در صد
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 51 53 53 47 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -5.6 -6 -6 -5.1 -5.1 درصد از تولید ناخالص داخلی
پول 639 648 659 670 681
تولید ناخالص داخلی از ساخت 255 268 282 297 XOF - میلیارد
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2241 2185 2185 2185 USD
تولید ناخالص داخلی سرانه 760 760 780 780 USD
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2412 2528 2665 2803 XOF - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 285 298 314 331 XOF - میلیارد
تورم مواد غذایی 28.9 23 18 15 10 در صد
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1036 1086 1144 1204 XOF - میلیارد
تولید ناخالص داخلی 19.74 19 20 21 USD - میلیارد
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1705 1787 1883 1981 XOF - میلیارد
جمعیت 21.51 21.99 21.99 21.99 میلیون
حساب جاری 1.7 -160 -50 -130 -130 XOF - میلیارد
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 5.2 5.5 5.8 4.6 درصد از تولید ناخالص داخلی
رابطه مبادله 334 400 430 280 280 امتیاز
صادرات 726 480 530 470 470 XOF - میلیارد
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 127 126 126 130 137 امتیاز
میزان استفاده ازظرفیت تولید 74.2 72.8 73.4 71.5 72 در صد
موازنه تجاری -56.7 -50 -50 -110 -80 XOF - میلیارد
مخارج نظامی 368 185 188 191 204 USD - میلیون
نرخ بهره 4 4.5 4.5 4.5 4.5 در صد
نرخ بهره بین بانکی 3.52 4.02 4.02 4.02 4.02 در صد
نرخ بیکاری 4.8 4.9 4.9 4.8 4.8 در صد
نرخ تورم 17.8 14 12 10 8 در صد
نرخ تورم 2 1.8 2.4 -0.1 1.2 در صد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.7 4.5 4.8 5.2 5.4 در صد
واردات 782 590 610 570 570 XOF - میلیارد
ورود توریست 62716 135000 140000 140000 140000
هزینه های دولت 1324 1371 1384 1388 1393 XOF - میلیارد
هزینه های مصرف کننده 5514480 5707487 5762632 5779175 5801233 XOF - میلیارد
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین