بورکینافاسو بورکینافاسو
بورکینافاسو

بورکینافاسو

بورکینافاسو کشوری محصور در خشکی در غرب آفریقا است. پایتخت آن واگادوگو (Ouagadougou) است.جمعیت آن حدود ۲۰٫۸ میلیون نفر است. نام قدیم این کشور ولتای علیا بود. ۶۰ درصد مردم این کشور مسلمان هستند ، ضمن این که ۲۳ درصد مسیحی و بقیه پیرو ادیان بومی هستند زبان رسمی این کشور فرانسوی است.
 • نرخ فعلی : 50,685.6
 • بالاترین قیمت روز : 51,339.8
 • پایین ترین قیمت روز : 48,284.7
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 249.7
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.79%
 • نرخ بازگشایی بازار : 48,516.7
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۲:۱۴:۲۳
 • نرخ روز گذشته : 48,566.5
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 4.36%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 2,119.1
 • نرخ فعلی : 1,699.92
 • بالاترین قیمت روز : 1,701.69
 • پایین ترین قیمت روز : 1,697.73
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۶ اسفند
 • نرخ روز گذشته : 1,699.92
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 66.26
 • بالاترین قیمت روز : 66.35
 • پایین ترین قیمت روز : 66.15
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۶ اسفند
 • نرخ روز گذشته : 66.26
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 0.8392
 • بالاترین قیمت روز : 0.8396
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8389
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۶ اسفند
 • نرخ روز گذشته : 0.8392
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

شاخص‌های اقتصادی بورکینافاسو + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2021 03 12071 0 : 12103 روزانه 2021-03

Coronavirus Recovered

0 2021 03 11657 0 : 11677 روزانه 2021-03

CPI مسکن آب و برق

0 2021 01 97.9 90 : 125 ماهیانه

Coronavirus Deaths

0 2021 03 142 0 : 143 روزانه 2021-03

آدرس های IP

0 2017 03 15855 3017 : 16229 سه ماهه

آسانی کسب و کار

0 2019 12 151 142 : 155 سالیانه

ارزیابی اعتبار

0 2021 03 : ماهیانه 25

استخراج معدن

-2.20 2020 03 -20.1 -43 : 121 سه ماهه

استفاده از ظرفیت

0 2020 09 74 29.4 : 100 سه ماهه

بودجه دولت

-3.00 2019 12 -4.9 -6.9 : 16.7 سالیانه

بدهی خارجی

0 2019 12 3335 570 : 3335 سالیانه

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

22.60 2019 12 22.5 20.6 : 43.4 سالیانه 2019-12

پول

540.75 2021 03 541 415 : 632 روزانه

تولید ناخالص داخلی از خدمات

938.80 2018 12 863 111 : 939 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

822.38 2019 12 801 269 : 822 سالیانه

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

1996.80 2020 06 2154 451 : 2301 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از معادن

274.40 2018 12 244 6.5 : 274 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از کشاورزی

362.00 2020 06 354 118 : 964 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از ساخت

758.00 2018 12 747 234 : 758 سالیانه

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

1704.80 2018 12 2099 244 : 2099 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی

1119.50 2018 12 1068 211 : 1120 سالیانه

تولید ناخالص داخلی

15.75 2019 12 16.2 0.33 : 16.2 سالیانه

تولید صنعتی

0 2020 09 0.9 -22.2 : 71.2 سه ماهه

تورم مواد غذایی

5.40 2020 12 8.7 -9.8 : 9.75 ماهیانه

تغییرات موجودی انبار

0 2018 12 20.2 -31 : 46.8 سالیانه

تغییرات سالیانه خرده فروشی

0 2020 09 -1.8 -17.2 : 73.1 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

2189.60 2019 12 2132 1022 : 2190 سالیانه

جمعیت

20.87 2019 12 19.75 4.83 : 20.87 سالیانه 2019-12

حساب جاری

-10.80 2020 03 -50.2 -665 : 115 سه ماهه

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-6.30 2019 12 -5.8 -13.2 : 0.5 سالیانه 2019-12

رابطه مبادله

0 2020 06 370 66.9 : 410 سه ماهه

رتبه رقابتی

0 2019 12 124 112 : 140 سالیانه

رتبه فساد مالی

0 2020 12 85 65 : 105 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 1133 221 : 1133 سه ماهه

شاخص تروریسم

0 2018 12 4.81 0 : 5.42 سالیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 43.9 3.19 : 43.9 سالیانه

شاخص فساد مالی

0 2020 12 40 29 : 42 سالیانه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

0 2021 01 98.2 94.59 : 115 ماهیانه

صادرات

0 2020 06 578 1.9 : 602 سه ماهه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

104.30 2021 01 104 67.64 : 108 ماهیانه

موازنه تجاری

55.80 2020 06 -18.8 -276 : 55.8 سه ماهه 2020-06

مخارج نظامی

0 2018 12 191 5 : 291 سالیانه

نرخ بهره

4.00 2020 12 4 3.5 : 4.5 روزانه 2020-12

نرخ بهره بین بانکی

4.14 2021 01 5.17 2.5 : 7.35 ماهیانه

نرخ بهره سپرده

6.50 2017 12 6.9 6.5 : 8.6 سالیانه ٪

نرخ بیکاری

6.10 2019 12 6.1 2.4 : 6.7 سالیانه 2019-12

نرخ تورم

2.30 2020 12 4.5 -5.4 : 15.1 ماهیانه 2020-12

نرخ تورم

-1.60 2020 12 -0.8 -2.7 : 3.9 ماهیانه

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

-8.60 2020 06 -1.4 -8.6 : 25.7 سه ماهه

نرخ مالیات بر فروش

18.00 2020 12 18 18 : 18 سالیانه

واردات

0 2020 06 596 14.2 : 683 سه ماهه

ورود توریست

143331.00 2019 12 144492 107889 : 281820 سالیانه

هزینه های دولت

1324.20 2018 12 799 286 : 1324 سالیانه

هزینه های مصرف کننده

3256.20 2018 12 2923 776 : 3256 سالیانه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
استخراج معدن -2.20 12 12 30 12 25
بودجه دولت -3.00 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -3.2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 22.60 25 25 25 25 23 2019-12
پول 540.75 549 553 557 545 565
تولید ناخالص داخلی از خدمات 938.80 945 965 942 893 942
تولید ناخالص داخلی سرانه 822.38 745 745 745 745 765
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1996.80 1431 1461 5826 5522 5826
تولید ناخالص داخلی از معادن 274.40 276 282 217 205 217
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 362.00 1129 1152 1118 1060 1118
تولید ناخالص داخلی از ساخت 758.00 763 779 1058 1003 1058
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1704.80 1717 1753 2481 2352 2481
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1119.50 1127 1151 1322 1253 1322
تولید ناخالص داخلی 15.75 16 16 16 16 18
تورم مواد غذایی 5.40 4.5 3.4 2 6.5 3
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2189.60 2150 2150 2150 2150 2185
جمعیت 20.87 21.1 21.1 21.43 21.1 21.99 2019-12
حساب جاری -10.80 -200 -150 -120 110 -170
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.30 -7 -77 -7 -7 -6.5 2019-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104.30 105 106 111 106 108
موازنه تجاری 55.80 -182 -69.81 -92.52 -174 -77.48 2020-06
نرخ بهره 4.00 4 4 4 4 4 2020-12
نرخ بهره بین بانکی 4.14 3.66 3.66 4.44 4.44 4.44
نرخ بهره سپرده 6.50 6.5 6 6 6.5 6 ٪
نرخ بیکاری 6.10 6.3 6.3 6.3 6.3 6.2 2019-12
نرخ تورم 2.30 2 1.7 1.8 3 1.5 2020-12
نرخ تورم -1.60 1 0.4 0.4 -0.2 0.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -8.60 3.5 4 4.3 2.8 5.2
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18
ورود توریست 143331.00 135000 135000 135000 135000 140000
هزینه های دولت 1324.20 1333 1361 945 896 945
هزینه های مصرف کننده 3256.20 3279 3347 3455 3275 3455
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی