بورکینافاسو بورکینافاسو
بورکینافاسو

بورکینافاسو

بورکینافاسو، کشوری در غرب آفریقا است که از شمال و باختر با مالی و از خاور با نیجر و از جنوب با بنین، توگو، غنا و ساحل عاج همسایه است. پایتخت آن واگادوگو (Ouagadougou) است و جمعیت آن حدود ۲۰٫۸ میلیون نفر است. نام قدیم این کشور ولتای علیا بود. ۶۰ درصد مردم این کشور مسلمان هستند، ضمن این که ۲۳ درصد مسیحی و بقیه پیرو ادیان بومی هستند زبان رسمی این کشور، فرانسوی است.
 • نرخ فعلی : 53,953.32
 • بالاترین قیمت روز : 54,983.64
 • پایین ترین قیمت روز : 53,815.12
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 281.26
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.48%
 • نرخ بازگشایی بازار : 54,622.92
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۱:۴۵:۰۱
 • نرخ روز گذشته : 54,772.87
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.52%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 819.55
 • نرخ فعلی : 1,788.12
 • بالاترین قیمت روز : 1,815.2
 • پایین ترین قیمت روز : 1,782.2
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۵ آذر
 • نرخ روز گذشته : 1,788.12
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 68.17
 • بالاترین قیمت روز : 78.16
 • پایین ترین قیمت روز : 67.64
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۵ آذر
 • نرخ روز گذشته : 68.17
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 0.8836
 • بالاترین قیمت روز : 0.8836
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8828
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۶ آذر
 • نرخ روز گذشته : 0.8836
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

شاخص‌های اقتصادی بورکینافاسو + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری
Coronavirus Cases
0 2021 10 14759 0 : 14793 روزانه
Coronavirus Recovered
0 2021 10 13295 0 : 13301 روزانه
CPI مسکن آب و برق
0 2021 08 97.8 90 : 125 ماهیانه
Coronavirus Deaths
0 2021 10 209 0 : 214 روزانه
آدرس های IP
0 2017 03 15855 3017 : 16229 سه ماهه
آسانی کسب و کار
0 2019 12 151 142 : 155 سالیانه
ارزیابی اعتبار
0 2021 10 : ماهیانه 25
استخراج معدن
-18.40 2021 06 35.4 -43 : 121 سه ماهه
استفاده از ظرفیت
0 2021 06 61.6 29.4 : 100 سه ماهه
بودجه دولت
-5.40 2020 12 -3 -6.9 : 16.7 سالیانه
بدهی خارجی
0 2019 12 3335 570 : 3335 سالیانه
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی
25.00 2020 12 22.6 20.6 : 43.4 سالیانه 2020-12
پول
563.00 2021 10 569 415 : 632 روزانه
تولید ناخالص داخلی از خدمات
1067.70 2021 06 989 173 : 1068 سه ماهه
تولید ناخالص داخلی سرانه
815.48 2020 12 822 269 : 822 سالیانه
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت
2479.10 2021 06 2425 449 : 2486 سه ماهه
تولید ناخالص داخلی از معادن
274.40 2018 12 244 6.5 : 274 سالیانه
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی
346.80 2021 06 376 72.5 : 376 سه ماهه
تولید ناخالص داخلی از ساخت
259.10 2021 06 235 54.6 : 259 سه ماهه
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص
1704.80 2018 12 2099 244 : 2099 سالیانه
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی
1119.50 2018 12 1068 211 : 1120 سالیانه
تولید ناخالص داخلی
17.37 2020 12 15.99 0.33 : 17.37 سالیانه
تولید صنعتی
0 2021 06 9.9 -22.2 : 71.2 سه ماهه
تورم مواد غذایی
6.10 2021 08 5.6 -9.8 : 9.75 ماهیانه
تغییرات موجودی انبار
0 2018 12 20.2 -31 : 46.8 سالیانه
تغییرات سالیانه خرده فروشی
0 2021 06 5.6 -9.8 : 73.1 سه ماهه
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP
2160.51 2020 12 2178 1018 : 2178 سالیانه
جمعیت
21.51 2020 12 20.87 4.83 : 21.51 سالیانه
حساب جاری
207.90 2021 06 208 -665 : 208 سه ماهه
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی
1.20 2020 12 -3.4 -13.2 : 1.2 سالیانه
رابطه مبادله
0 2021 03 432 66.9 : 518 سه ماهه
رتبه رقابتی
0 2019 12 124 112 : 140 سالیانه
رتبه فساد مالی
0 2020 12 85 65 : 105 سالیانه
سرعت اینترنت
0 2017 03 1133 221 : 1133 سه ماهه
شاخص تروریسم
0 2018 12 4.81 0 : 5.42 سالیانه
شاخص رقابتی
0 2019 12 43.9 3.19 : 43.9 سالیانه
شاخص فساد مالی
0 2020 12 40 29 : 42 سالیانه
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل
0 2021 08 98.5 94.59 : 115 ماهیانه
صادرات
0 2021 06 749 1.9 : 749 سه ماهه
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده
108.80 2021 08 108 67.64 : 109 ماهیانه
موازنه تجاری
101.70 2021 06 202 -276 : 202 سه ماهه 2021-06
مخارج نظامی
0 2020 12 358 5.4 : 368 سالیانه
نرخ بهره
4.00 2021 09 4 3.5 : 4.5 روزانه
نرخ بهره بین بانکی
6.50 2021 08 4.21 2.5 : 7.35 ماهیانه
نرخ بهره سپرده
6.50 2017 12 6.9 6.5 : 8.6 سالیانه ٪
نرخ بیکاری
5.00 2020 12 4.6 2.4 : 6.5 سالیانه
نرخ تورم
0.40 2021 08 0.5 -2.7 : 3.9 ماهیانه
نرخ تورم
2.80 2021 08 3.5 -5.4 : 15.1 ماهیانه
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه
22.50 2021 06 12.6 -8.1 : 25.7 سه ماهه
نرخ مالیات بر فروش
18.00 2020 12 18 18 : 18 سالیانه
واردات
0 2021 06 546 14.2 : 683 سه ماهه
ورود توریست
143331.00 2019 12 144492 107889 : 281820 سالیانه
هزینه های دولت
1324.20 2018 12 799 286 : 1324 سالیانه 2018-12
هزینه های مصرف کننده
5514480.00 2020 12 5576930 566638 : 5576930 سالیانه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
استخراج معدن -18.40 30 30 30 30 25
بودجه دولت -5.40 -4.3 -4.3 -4.3 -4.7 -4.3
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 25.00 28 26 26 28 26 2020-12
پول 563.00 571 577 583 566 594
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1067.70 1024 1110 1124 1049 1101
تولید ناخالص داخلی سرانه 815.48 745 745 745 745 765
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2479.10 2510 2578 2610 2591 2720
تولید ناخالص داخلی از معادن 274.40 291 288 284 295 303
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 346.80 389 361 365 360 378
تولید ناخالص داخلی از ساخت 259.10 243 269 273 264 277
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1704.80 1776 1764 1773 2481 1865
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1119.50 1187 1177 1159 1203 1235
تولید ناخالص داخلی 17.37 17 17 17 17.5 17
تورم مواد غذایی 6.10 3.5 2.7 2.5 5 2.5
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2160.51 2150 2150 2150 2150 2185
جمعیت 21.51 21.43 21.43 21.43 21.43 21.99
حساب جاری 207.90 -120 -120 -120 -120 -170
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.20 0.8 0.8 0.8 1 0.8
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108.80 107 107 110 111 109
موازنه تجاری 101.70 -182 -69.81 -69.81 -174 -77.48 2021-06
نرخ بهره 4.00 4.5 4.5 4.5 4 4.5
نرخ بهره بین بانکی 6.50 7 7 7 6.5 7
نرخ بهره سپرده 6.50 6.5 6 6 6.5 6 ٪
نرخ بیکاری 5.00 4.9 4.9 4.9 5.2 4.9
نرخ تورم 0.40 -0.2 0.1 0.1 0.2 -0.1
نرخ تورم 2.80 2.5 2.3 2 2.7 1.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 22.50 3.5 4 5.3 4.2 5
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18
ورود توریست 143331.00 135000 135000 135000 135000 140000
هزینه های دولت 1324.20 1380 1371 1377 945 1449 2018-12
هزینه های مصرف کننده 5514480.00 5746088 5707487 5735059 3455 6033393
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی