بورکینافاسو بورکینافاسو
بورکینافاسو

بورکینافاسو

بورکینافاسو کشوری محصور در خشکی در غرب آفریقا است. پایتخت آن واگادوگو (Ouagadougou) است.جمعیت آن حدود ۲۰٫۸ میلیون نفر است. نام قدیم این کشور ولتای علیا بود. ۶۰ درصد مردم این کشور مسلمان هستند ، ضمن این که ۲۳ درصد مسیحی و بقیه پیرو ادیان بومی هستند زبان رسمی این کشور فرانسوی است.
 • نرخ فعلی : 59,084.4
 • بالاترین قیمت روز : 59,084.4
 • پایین ترین قیمت روز : 59,084.4
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 59,084.4
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۰:۲۱:۴۴
 • نرخ روز گذشته : 59,084.8
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.4
 • نرخ فعلی : 1,831.13
 • بالاترین قیمت روز : 1,832.26
 • پایین ترین قیمت روز : 1,830.26
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸ اردیبهشت
 • نرخ روز گذشته : 1,831.13
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 64.84
 • بالاترین قیمت روز : 64.9
 • پایین ترین قیمت روز : 64.68
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸ اردیبهشت
 • نرخ روز گذشته : 64.84
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 0.8222
 • بالاترین قیمت روز : 0.8224
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8217
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸ اردیبهشت
 • نرخ روز گذشته : 0.8222
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

شاخص‌های اقتصادی بورکینافاسو + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2021 05 13345 0 : 13353 روزانه 2021-05

Coronavirus Recovered

0 2021 05 13053 0 : 13105 روزانه 2021-05

CPI مسکن آب و برق

0 2021 03 99 90 : 125 ماهیانه

Coronavirus Deaths

0 2021 05 157 0 : 161 روزانه 2021-05

آدرس های IP

0 2017 03 15855 3017 : 16229 سه ماهه

آسانی کسب و کار

0 2019 12 151 142 : 155 سالیانه

ارزیابی اعتبار

0 2021 05 : ماهیانه 25

استخراج معدن

39.13 2020 09 9.35 -43 : 121 سه ماهه

استفاده از ظرفیت

0 2020 12 53.2 29.4 : 100 سه ماهه

بودجه دولت

-3.00 2019 12 -4.9 -6.9 : 16.7 سالیانه

بدهی خارجی

0 2019 12 3335 570 : 3746 سالیانه

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

22.60 2019 12 22.5 20.6 : 43.4 سالیانه 2019-12

پول

539.75 2021 05 542 415 : 632 روزانه

تولید ناخالص داخلی از خدمات

3657770.00 2020 12 3723250 22157 : 3723250 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

822.38 2019 12 801 269 : 822 سالیانه

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

1996.80 2020 06 2154 451 : 2301 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از معادن

274.40 2018 12 244 6.5 : 274 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از کشاورزی

362.00 2020 06 354 118 : 964 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از ساخت

1865510.00 2020 12 1819720 154130 : 1865510 سالیانه

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

1704.80 2018 12 2099 244 : 2099 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی

1119.50 2018 12 1068 211 : 1120 سالیانه

تولید ناخالص داخلی

15.75 2019 12 16.2 0.33 : 16.2 سالیانه

تولید صنعتی

0 2020 12 14.5 -22.2 : 71.2 سه ماهه

تورم مواد غذایی

5.60 2021 03 5 -9.8 : 9.75 ماهیانه

تغییرات موجودی انبار

0 2018 12 20.2 -31 : 46.8 سالیانه

تغییرات سالیانه خرده فروشی

0 2020 12 -0.5 -9.8 : 73.1 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

2189.60 2019 12 2132 1022 : 2190 سالیانه

جمعیت

21.51 2020 12 20.87 4.83 : 21.51 سالیانه 2020-12

حساب جاری

286.90 2020 09 165 -665 : 287 سه ماهه

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-3.40 2019 12 -5.8 -13.2 : 0.5 سالیانه 2019-12

رابطه مبادله

0 2020 09 354 66.9 : 480 سه ماهه

رتبه رقابتی

0 2019 12 124 112 : 140 سالیانه

رتبه فساد مالی

0 2020 12 85 65 : 105 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 1133 221 : 1133 سه ماهه

شاخص تروریسم

0 2018 12 4.81 0 : 5.42 سالیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 43.9 3.19 : 43.9 سالیانه

شاخص فساد مالی

0 2020 12 40 29 : 42 سالیانه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

0 2021 03 98.2 94.59 : 115 ماهیانه

صادرات

0 2020 09 599 1.9 : 612 سه ماهه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

104.50 2021 03 104 67.64 : 108 ماهیانه

موازنه تجاری

32.80 2020 09 39.6 -276 : 48 سه ماهه 2020-09

مخارج نظامی

0 2019 12 306 5 : 373 سالیانه

نرخ بهره

4.00 2021 04 4 3.5 : 4.5 روزانه 2021-04

نرخ بهره بین بانکی

4.55 2021 03 4.42 2.5 : 7.35 ماهیانه

نرخ بهره سپرده

6.50 2017 12 6.9 6.5 : 8.6 سالیانه ٪

نرخ بیکاری

6.10 2019 12 6.1 2.4 : 6.7 سالیانه 2019-12

نرخ تورم

2.50 2021 03 1.6 -5.4 : 15.1 ماهیانه 2021-03

نرخ تورم

0.60 2021 03 -0.4 -2.7 : 3.9 ماهیانه

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

-8.60 2020 06 -1.4 -8.6 : 25.7 سه ماهه

نرخ مالیات بر فروش

18.00 2020 12 18 18 : 18 سالیانه

واردات

0 2020 09 559 14.2 : 683 سه ماهه

ورود توریست

143331.00 2019 12 144492 107889 : 281820 سالیانه

هزینه های دولت

1324.20 2018 12 799 286 : 1324 سالیانه

هزینه های مصرف کننده

5514480.00 2020 12 5576930 566638 : 5576930 سالیانه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
استخراج معدن 39.13 12 30 30 12 25
بودجه دولت -3.00 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -3.2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 22.60 25 25 25 25 23 2019-12
پول 539.75 548 552 556 544 564
تولید ناخالص داخلی از خدمات 3657770.00 3946645 3844316 3785792 4002494 4044221
تولید ناخالص داخلی سرانه 822.38 745 745 745 745 765
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1996.80 2117 2099 2067 2147 2208
تولید ناخالص داخلی از معادن 274.40 291 288 284 295 303
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 362.00 384 380 375 389 400
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1865510.00 1928903 1960651 1930803 1956199 2062605
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1704.80 1807 1792 1764 1833 1885
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1119.50 1187 1177 1159 1203 1238
تولید ناخالص داخلی 15.75 16 16 16 16 18
تورم مواد غذایی 5.60 3.4 2 2 4.5 3
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2189.60 2150 2150 2150 2150 2185
جمعیت 21.51 21.1 21.43 21.43 21.1 21.99 2020-12
حساب جاری 286.90 -150 -120 -120 -200 -170
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.40 -77 -7 -7 -7 -6.5 2019-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104.50 106 111 106 105 109
موازنه تجاری 32.80 -182 -92.52 -92.52 -174 -77.48 2020-09
نرخ بهره 4.00 4 4 4 4 4 2021-04
نرخ بهره بین بانکی 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55
نرخ بهره سپرده 6.50 6.5 6 6 6.5 6 ٪
نرخ بیکاری 6.10 6.3 6.3 6.2 6.3 6.2 2019-12
نرخ تورم 2.50 1.7 2.2 2.5 2 1.9 2021-03
نرخ تورم 0.60 0.4 0.4 0.4 1 0.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -8.60 6 5.1 3.5 7.5 5.2
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18
ورود توریست 143331.00 135000 135000 135000 135000 140000
هزینه های دولت 1324.20 1404 1392 1371 1424 1464
هزینه های مصرف کننده 5514480.00 5911546 5795718 5707487 5995200 6097096
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی