شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
بورکینافاسو بورکینافاسو
 • نرخ فعلی : 9,545.7
 • بالاترین قیمت روز : 9,561.3
 • پایین ترین قیمت روز : 9,408
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 25.4
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.08%
 • نرخ بازگشایی بازار : 9,518.7
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۷:۳۲:۱۱
 • نرخ روز گذشته : 9,522.6
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.24%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 23.1
 • نرخ فعلی : 1,738.66
 • بالاترین قیمت روز : 1,740.68
 • پایین ترین قیمت روز : 1,732.26
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1.96
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.19%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,739.25
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۷:۳۲:۵۶
 • نرخ روز گذشته : 1,729.07
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.55%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 9.59
 • نرخ فعلی : 35.55
 • بالاترین قیمت روز : 35.89
 • پایین ترین قیمت روز : 34.8
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.2
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.48%
 • نرخ بازگشایی بازار : 34.95
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۷:۳۲:۵۶
 • نرخ روز گذشته : 35.34
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.59%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.21
 • نرخ فعلی : 0.898
 • بالاترین قیمت روز : 0.9007
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8978
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.8993
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۷:۲۷:۰۵
 • نرخ روز گذشته : 0.9007
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.3%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0027

شاخص‌های اقتصادی بورکینافاسو + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2020 05 845 2 : 845 روزانه 2020-05

CPI مسکن آب و برق

0 2020 02 106 90.49 : 125 ماهیانه

Coronavirus Recovered

0 2020 05 690 0 : 690 روزانه 2020-05

Coronavirus Deaths

0 2020 05 52 0 : 53 روزانه 2020-05

آسانی کسب و کار

0 2019 12 151 142 : 155 سالیانه

آدرس های IP

0 2017 03 15855 3017 : 16229 سه ماهه

استفاده از ظرفیت

0 2019 09 100 29.4 : 100 سه ماهه

استخراج معدن

-20.10 2019 12 -14.2 -43 : 121 سه ماهه

ارزیابی اعتبار

0 2020 05 : ماهیانه 25

بودجه دولت

-3.00 2019 12 -4.9 -6.9 : 16.7 سالیانه 2019-12

بدهی خارجی

0 2018 12 3188 570 : 3335 سالیانه 2018-12

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

23.60 2018 12 24.9 20.6 : 43.4 سالیانه 2018-12

پول

586.49 2020 05 591 415 : 632 روزانه

تولید ناخالص داخلی از کشاورزی

1120.70 2018 12 1094 306 : 1121 سالیانه 2018-12

تولید ناخالص داخلی از ساخت

758.00 2018 12 747 234 : 758 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از معادن

274.40 2018 12 244 6.5 : 274 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

709.80 2018 12 686 239 : 710 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از خدمات

938.80 2018 12 863 111 : 939 سالیانه

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

1421.10 2019 12 1399 451 : 1421 سه ماهه 2019-12

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

1755.59 2018 12 1696 844 : 1756 سالیانه

تغییرات سالیانه خرده فروشی

0 2019 12 4.1 -17.2 : 73.1 سه ماهه 2019-12

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

1704.80 2018 12 2099 244 : 2099 سالیانه

تغییرات موجودی انبار

0 2018 12 20.2 -31 : 46.8 سالیانه

تورم مواد غذایی

-0.60 2020 03 -0.4 -9.8 : 9.75 ماهیانه 2020-03

تولید ناخالص داخلی

13.80 2019 12 14.44 0.33 : 14.44 سالیانه 2019-12

تولید صنعتی

0 2019 12 -2 -22.2 : 71.2 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی

1119.50 2018 12 1068 211 : 1120 سالیانه

جمعیت

20.87 2019 12 19.75 4.83 : 20.87 سالیانه 2019-12

حساب جاری

0 2017 12 -462 -665 : -46.93 سالیانه 2017-12

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-7.20 2018 12 -7.6 -13.2 : 0.5 سالیانه 2018-12

رتبه فساد مالی

0 2019 12 78 65 : 105 سالیانه

رتبه رقابتی

0 2019 12 124 112 : 140 سالیانه

رابطه مبادله

0 2018 12 303 66.9 : 387 سه ماهه

سرعت اینترنت

0 2017 03 1133 221 : 1133 سه ماهه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

0 2020 02 100 94.59 : 115 ماهیانه

شاخص فساد مالی

0 2019 12 41 29 : 42 سالیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 43.9 3.19 : 43.9 سالیانه

شاخص تروریسم

0 2018 12 4.81 0 : 5.42 سالیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

102.00 2020 03 102 67.64 : 108 ماهیانه 2020-03

صادرات

0 2019 09 68.64 1.9 : 462 سه ماهه 2019-09

موازنه تجاری

-60.85 2019 09 -52.72 -276 : 79.64 سه ماهه 2019-09

مخارج نظامی

0 2018 12 191 5 : 291 سالیانه

نرخ تورم

-0.30 2020 03 1.3 -2.7 : 2.8 ماهیانه 2020-03

نرخ تورم

-0.30 2020 03 0.7 -5.4 : 15.1 ماهیانه 2020-03

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

3.50 2019 12 5.9 -2.3 : 25.7 سه ماهه 2019-12

نرخ مالیات بر فروش

18.00 2020 12 18 18 : 18 سالیانه 2020-12

نرخ بهره سپرده

6.50 2017 12 6.9 6.5 : 8.6 سالیانه ٪

نرخ بیکاری

6.10 2019 12 6.1 2.4 : 6.7 سالیانه 2019-12

نرخ بهره

4.50 2020 04 4.5 3.5 : 4.5 روزانه 2020-04

نرخ بهره بین بانکی

6.32 2020 03 4.23 3.64 : 7.35 ماهیانه 2020-03

ورود توریست

144492.00 2018 12 143346 107889 : 281820 سالیانه

واردات

0 2019 09 121 14.2 : 596 سه ماهه 2019-09

هزینه های دولت

1324.20 2018 12 799 286 : 1324 سالیانه 2018-12

هزینه های مصرف کننده

3256.20 2018 12 2923 776 : 3256 سالیانه 2018-12
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
استخراج معدن -20.10 50 3 12 45 30
بودجه دولت -3.00 -5.7 -5.7 -3.1 -5.7 -3.1 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 23.60 22.4 22.4 22.4 22.4 22 2018-12
پول 586.49 595 599 604 591 612
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1120.70 1174 1174 1185 1182 1248 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 758.00 794 794 801 800 844
تولید ناخالص داخلی از معادن 274.40 288 288 290 289 306
تولید ناخالص داخلی سرانه 709.80 709 709 709 709 722
تولید ناخالص داخلی از خدمات 938.80 984 984 992 990 1046
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1421.10 1417 1423 1454 1406 1497 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1755.59 1754 1754 1754 1754 1785
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1704.80 1787 1787 1802 1799 1899
تورم مواد غذایی -0.60 0.6 1 1.6 0.4 2.5 2020-03
تولید ناخالص داخلی 13.80 15 15 15.5 15 15.5 2019-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1119.50 1173 1173 1183 1181 1247
جمعیت 20.87 20.8 20.87 21.1 20.8 21.43 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.20 -6.7 -6.7 -6.7 -6.7 -6.4 2018-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102.00 103 104 104 103 107 2020-03
موازنه تجاری -60.85 -182 -69.81 -122 -174 -77.48 2019-09
نرخ تورم -0.30 1.3 1.6 0.8 1.2 1.3 2020-03
نرخ تورم -0.30 1 2 1.8 0.4 3 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.50 4.8 4.8 5.7 5.5 6.3 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18 2020-12
نرخ بهره سپرده 6.50 6.5 6 6 6.5 6 ٪
نرخ بیکاری 6.10 6 6 6 6 6 2019-12
نرخ بهره 4.50 4 4 4 4 4 2020-04
نرخ بهره بین بانکی 6.32 3.73 3.73 3.73 3.73 3.73 2020-03
ورود توریست 144492.00 145000 145000 145000 145000 148000
هزینه های دولت 1324.20 1341 1347 1376 1335 1417 2018-12
هزینه های مصرف کننده 3256.20 3412 3412 3442 3435 3627 2018-12
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی