شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
بورکینافاسو بورکینافاسو
بورکینافاسو

بورکینافاسو

بورکینافاسو کشوری محصور در خشکی در غرب آفریقا است. پایتخت آن واگادوگو (Ouagadougou) است.جمعیت آن حدود ۲۰٫۸ میلیون نفر است. نام قدیم این کشور ولتای علیا بود. ۶۰ درصد مردم این کشور مسلمان هستند ، ضمن این که ۲۳ درصد مسیحی و بقیه پیرو ادیان بومی هستند زبان رسمی این کشور فرانسوی است.
 • نرخ فعلی : 10,575
 • بالاترین قیمت روز : 10,786.4
 • پایین ترین قیمت روز : 10,561.1
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 68.2
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.81%
 • نرخ بازگشایی بازار : 10,665.3
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۴:۳۶:۱۳
 • نرخ روز گذشته : 10,665
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.85%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 90
 • نرخ فعلی : 1,853.7
 • بالاترین قیمت روز : 1,875.09
 • پایین ترین قیمت روز : 1,853.21
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 2.66
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.36%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,869.63
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۴:۳۶:۰۶
 • نرخ روز گذشته : 1,869.72
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.86%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 16.02
 • نرخ فعلی : 39.78
 • بالاترین قیمت روز : 40.62
 • پایین ترین قیمت روز : 39.77
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.07
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.15%
 • نرخ بازگشایی بازار : 40.17
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۴:۳۶:۰۶
 • نرخ روز گذشته : 40.19
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.03%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.41
 • نرخ فعلی : 0.8584
 • بالاترین قیمت روز : 0.859
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8562
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.8569
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۴:۳۶:۰۵
 • نرخ روز گذشته : 0.857
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.16%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0014

شاخص‌های اقتصادی بورکینافاسو + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2020 09 1896 2 : 1896 روزانه 2020-09

Coronavirus Recovered

0 2020 09 1135 0 : 1135 روزانه 2020-09

CPI مسکن آب و برق

0 2020 06 90 90 : 125 ماهیانه

Coronavirus Deaths

0 2020 09 56 0 : 56 روزانه 2020-09

آدرس های IP

0 2017 03 15855 3017 : 16229 سه ماهه

آسانی کسب و کار

0 2019 12 151 142 : 155 سالیانه

ارزیابی اعتبار

0 2020 09 : ماهیانه 25

استخراج معدن

-20.10 2019 12 -14.2 -43 : 121 سه ماهه

استفاده از ظرفیت

0 2020 03 32.9 29.4 : 100 سه ماهه

بودجه دولت

-3.00 2019 12 -4.9 -6.9 : 16.7 سالیانه

بدهی خارجی

0 2018 12 3188 570 : 3335 سالیانه

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

22.60 2019 12 22.5 20.6 : 43.4 سالیانه 2019-12

پول

558.50 2020 09 558 415 : 632 روزانه

تولید ناخالص داخلی از خدمات

938.80 2018 12 863 111 : 939 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

822.38 2018 12 686 239 : 710 سالیانه

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

1421.10 2019 12 1399 451 : 1421 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از معادن

274.40 2018 12 244 6.5 : 274 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از کشاورزی

1120.70 2018 12 1094 306 : 1121 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از ساخت

758.00 2018 12 747 234 : 758 سالیانه

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

1704.80 2018 12 2099 244 : 2099 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی

1119.50 2018 12 1068 211 : 1120 سالیانه

تولید ناخالص داخلی

15.75 2019 12 16.2 0.33 : 16.2 سالیانه

تولید صنعتی

0 2019 12 -2 -22.2 : 71.2 سه ماهه

تورم مواد غذایی

3.00 2020 07 3.5 -9.8 : 9.75 ماهیانه

تغییرات موجودی انبار

0 2018 12 20.2 -31 : 46.8 سالیانه

تغییرات سالیانه خرده فروشی

0 2020 03 5.6 -17.2 : 73.1 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

2189.60 2019 12 2132 1022 : 2190 سالیانه

جمعیت

20.87 2019 12 19.75 4.83 : 20.87 سالیانه 2019-12

حساب جاری

0 2018 12 -412 -665 : -46.93 سالیانه

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-7.20 2018 12 -7.6 -13.2 : 0.5 سالیانه 2018-12

رابطه مبادله

0 2018 12 303 66.9 : 387 سه ماهه

رتبه رقابتی

0 2019 12 124 112 : 140 سالیانه

رتبه فساد مالی

0 2019 12 78 65 : 105 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 1133 221 : 1133 سه ماهه

شاخص تروریسم

0 2018 12 4.81 0 : 5.42 سالیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 43.9 3.19 : 43.9 سالیانه

شاخص فساد مالی

0 2019 12 41 29 : 42 سالیانه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

0 2020 06 99 94.59 : 115 ماهیانه

صادرات

0 2020 03 524 1.9 : 602 سه ماهه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

104.70 2020 07 104 67.64 : 108 ماهیانه

موازنه تجاری

-32.60 2020 03 -127 -276 : 48 سه ماهه 2020-03

مخارج نظامی

0 2018 12 191 5 : 291 سالیانه

نرخ بهره

4.00 2020 08 4 3.5 : 4.5 روزانه 2020-08

نرخ بهره بین بانکی

3.66 2020 07 4.9 2.5 : 7.35 ماهیانه

نرخ بهره سپرده

6.50 2017 12 6.9 6.5 : 8.6 سالیانه ٪

نرخ بیکاری

6.10 2019 12 6.1 2.4 : 6.7 سالیانه 2019-12

نرخ تورم

1.40 2020 07 1.1 -5.4 : 15.1 ماهیانه 2020-06

نرخ تورم

0.50 2020 07 -1.3 -2.7 : 3.9 ماهیانه

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

-1.30 2020 03 4.4 -2.3 : 25.7 سه ماهه

نرخ مالیات بر فروش

18.00 2020 12 18 18 : 18 سالیانه

واردات

0 2020 03 650 14.2 : 683 سه ماهه

ورود توریست

144492.00 2018 12 143346 107889 : 281820 سالیانه

هزینه های دولت

1324.20 2018 12 799 286 : 1324 سالیانه

هزینه های مصرف کننده

3256.20 2018 12 2923 776 : 3256 سالیانه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
استخراج معدن -20.10 3 12 12 50 30
بودجه دولت -3.00 -5.7 -3.1 -3.1 -5.7 -3.1
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 22.60 30 25 25 30 25 2019-12
پول 558.50 564 568 572 560 581
تولید ناخالص داخلی از خدمات 938.80 958 975 981 955 1003
تولید ناخالص داخلی سرانه 822.38 700 745 745 700 745
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1421.10 1450 1477 1485 1423 1518
تولید ناخالص داخلی از معادن 274.40 280 285 287 279 293
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1120.70 1143 1164 1171 1140 1197
تولید ناخالص داخلی از ساخت 758.00 773 788 792 771 810
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1704.80 1739 1771 1782 1734 1821
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1119.50 1142 1163 1170 1139 1196
تولید ناخالص داخلی 15.75 14 16 16 14 16
تورم مواد غذایی 3.00 2 1.5 2 2 2.5
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2189.60 1950 2150 2150 1950 2150
جمعیت 20.87 20.87 21.1 21.1 20.8 21.43 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.20 -6.7 -7 -7 -6.7 -7 2018-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104.70 105 105 107 104 108
موازنه تجاری -32.60 -182 -69.81 -69.81 -174 -77.48 2020-03
نرخ بهره 4.00 4 4 4 4 4 2020-08
نرخ بهره بین بانکی 3.66 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9
نرخ بهره سپرده 6.50 6.5 6 6 6.5 6 ٪
نرخ بیکاری 6.10 6.4 6.3 6.3 6.4 6.3 2019-12
نرخ تورم 1.40 3 2.7 2.8 2.5 3 2020-06
نرخ تورم 0.50 3 4 4.2 2.7 4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.30 2 3.9 4.5 1.7 4.7
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18
ورود توریست 144492.00 130000 135000 135000 130000 135000
هزینه های دولت 1324.20 1351 1376 1384 1347 1414
هزینه های مصرف کننده 3256.20 3321 3383 3403 3312 3477
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی