بورکینافاسو بورکینافاسو
بورکینافاسو

بورکینافاسو

بورکینافاسو، کشوری در غرب آفریقا است که از شمال و باختر با مالی و از خاور با نیجر و از جنوب با بنین، توگو، غنا و ساحل عاج همسایه است. پایتخت آن واگادوگو (Ouagadougou) است و جمعیت آن حدود ۲۰٫۸ میلیون نفر است. نام قدیم این کشور ولتای علیا بود. ۶۰ درصد مردم این کشور مسلمان هستند ، ضمن این که ۲۳ درصد مسیحی و بقیه پیرو ادیان بومی هستند زبان رسمی این کشور، فرانسوی است.
 • نرخ فعلی : 38,496
 • بالاترین قیمت روز : 38,496
 • پایین ترین قیمت روز : 37,804.3
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 275.2
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.09%
 • نرخ بازگشایی بازار : 38,040.1
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۳:۰۶:۴۰
 • نرخ روز گذشته : 38,151.5
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.9%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 344.5
 • نرخ فعلی : 1,799.48
 • بالاترین قیمت روز : 1,800.83
 • پایین ترین قیمت روز : 1,798.74
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1.49
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.05%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,799.87
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۳:۰۷:۲۰
 • نرخ روز گذشته : 1,799.99
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.03%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.51
 • نرخ فعلی : 71.92
 • بالاترین قیمت روز : 71.97
 • پایین ترین قیمت روز : 71.72
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.13
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.01%
 • نرخ بازگشایی بازار : 71.72
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۳:۰۷:۲۰
 • نرخ روز گذشته : 71.75
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.24%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.17
 • نرخ فعلی : 0.8462
 • بالاترین قیمت روز : 0.8465
 • پایین ترین قیمت روز : 0.846
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.8462
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۳:۰۴:۱۳
 • نرخ روز گذشته : 0.8462
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

شاخص‌های اقتصادی بورکینافاسو + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2021 07 13541 0 : 13550 روزانه 2021-07

Coronavirus Recovered

0 2021 07 13295 0 : 13301 روزانه 2021-07

CPI مسکن آب و برق

0 2021 06 99.9 90 : 125 ماهیانه

Coronavirus Deaths

0 2021 07 168 0 : 169 روزانه 2021-07

آدرس های IP

0 2017 03 15855 3017 : 16229 سه ماهه

آسانی کسب و کار

0 2019 12 151 142 : 155 سالیانه

ارزیابی اعتبار

0 2021 07 : ماهیانه 25

استخراج معدن

55.20 2020 12 39.13 -43 : 121 سه ماهه

استفاده از ظرفیت

0 2021 03 66.7 29.4 : 100 سه ماهه

بودجه دولت

-5.40 2020 12 -3 -6.9 : 16.7 سالیانه

بدهی خارجی

0 2019 12 3335 570 : 3746 سالیانه

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

25.00 2020 12 22.6 20.6 : 43.4 سالیانه 2020-12

پول

552.50 2021 07 559 415 : 632 روزانه

تولید ناخالص داخلی از خدمات

1026.20 2020 12 1001 173 : 1043 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی سرانه

815.48 2020 12 822 269 : 822 سالیانه

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

2514.90 2020 12 2375 449 : 2515 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از معادن

274.40 2018 12 244 6.5 : 274 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از کشاورزی

371.40 2020 12 371 72.5 : 371 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از ساخت

234.50 2020 12 223 54.6 : 234 سه ماهه

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

1704.80 2018 12 2099 244 : 2099 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی

1119.50 2018 12 1068 211 : 1120 سالیانه

تولید ناخالص داخلی

17.37 2020 12 15.99 0.33 : 17.37 سالیانه

تولید صنعتی

0 2021 03 3.4 -22.2 : 71.2 سه ماهه

تورم مواد غذایی

5.90 2021 06 4.2 -9.8 : 9.75 ماهیانه

تغییرات موجودی انبار

0 2018 12 20.2 -31 : 46.8 سالیانه

تغییرات سالیانه خرده فروشی

0 2021 03 0.1 -9.8 : 73.1 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

2160.51 2020 12 2178 1018 : 2178 سالیانه

جمعیت

21.51 2020 12 20.87 4.83 : 21.51 سالیانه 2020-12

حساب جاری

286.90 2020 09 165 -665 : 287 سه ماهه

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

1.20 2020 12 -3.4 -13.2 : 1.2 سالیانه 2020-12

رابطه مبادله

0 2020 09 354 66.9 : 480 سه ماهه

رتبه رقابتی

0 2019 12 124 112 : 140 سالیانه

رتبه فساد مالی

0 2020 12 85 65 : 105 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 1133 221 : 1133 سه ماهه

شاخص تروریسم

0 2018 12 4.81 0 : 5.42 سالیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 43.9 3.19 : 43.9 سالیانه

شاخص فساد مالی

0 2020 12 40 29 : 42 سالیانه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

0 2021 06 98.5 94.59 : 115 ماهیانه

صادرات

0 2020 12 612 1.9 : 718 سه ماهه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

107.80 2021 06 108 67.64 : 108 ماهیانه

موازنه تجاری

72.60 2020 12 69.9 -276 : 72.6 سه ماهه 2020-12

مخارج نظامی

0 2020 12 358 5.4 : 368 سالیانه

نرخ بهره

4.00 2021 04 4 3.5 : 4.5 روزانه 2021-06

نرخ بهره بین بانکی

3.79 2021 05 3.98 2.5 : 7.35 ماهیانه

نرخ بهره سپرده

6.50 2017 12 6.9 6.5 : 8.6 سالیانه ٪

نرخ بیکاری

5.00 2020 12 4.6 2.4 : 6.5 سالیانه 2020-12

نرخ تورم

3.50 2021 06 2.3 -5.4 : 15.1 ماهیانه 2021-06

نرخ تورم

-0.10 2021 06 1.7 -2.7 : 3.9 ماهیانه

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

8.90 2020 12 7.7 -7.9 : 25.7 سه ماهه

نرخ مالیات بر فروش

18.00 2020 12 18 18 : 18 سالیانه

واردات

0 2020 12 542 14.2 : 683 سه ماهه

ورود توریست

143331.00 2019 12 144492 107889 : 281820 سالیانه

هزینه های دولت

1324.20 2018 12 799 286 : 1324 سالیانه

هزینه های مصرف کننده

5514480.00 2020 12 5576930 566638 : 5576930 سالیانه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
استخراج معدن 55.20 30 30 30 12 25
بودجه دولت -5.40 -4.5 -4 -4 -4.5 -4
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 25.00 28 28 25 28 25 2020-12
پول 552.50 564 570 575 559 587
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1026.20 942 3807739 3785792 3965261 3998125
تولید ناخالص داخلی سرانه 815.48 745 745 745 745 765
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2514.90 5826 2618 2603 2149 2749
تولید ناخالص داخلی از معادن 274.40 291 288 284 295 303
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 371.40 387 384 386 390 406
تولید ناخالص داخلی از ساخت 234.50 1058 1941996 1930803 1938002 2039096
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1704.80 2481 1775 1764 1816 1863
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1119.50 1187 1177 1159 1203 1235
تولید ناخالص داخلی 17.37 17.5 17 17 17.5 17
تورم مواد غذایی 5.90 3.4 2.5 2.7 4.8 3
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2160.51 2150 2150 2150 2150 2185
جمعیت 21.51 21.43 21.43 21.43 21.1 21.99 2020-12
حساب جاری 286.90 -120 -120 -120 -150 -170
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.20 1 0.8 0.8 1 0.8 2020-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107.80 106 107 110 109 109
موازنه تجاری 72.60 -92.52 -92.52 -92.52 -174 -77.48 2020-12
نرخ بهره 4.00 4 4 4 4 4 2021-06
نرخ بهره بین بانکی 3.79 4.44 4.55 4.55 4.55 4.55
نرخ بهره سپرده 6.50 6.5 6 6 6.5 6 ٪
نرخ بیکاری 5.00 5.2 4.9 4.9 5.2 4.9 2020-12
نرخ تورم 3.50 2.2 2.5 2.3 2.7 1.9 2021-06
نرخ تورم -0.10 0.2 -0.2 0.1 0.3 -0.1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 8.90 4.1 3.5 4 5 5
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18
ورود توریست 143331.00 135000 135000 135000 135000 140000
هزینه های دولت 1324.20 945 1378 1371 1410 1447
هزینه های مصرف کننده 5514480.00 3455 5740574 5707487 5939430 6027602
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی