ساموای امریکا ساموای امریکا
 • نرخ فعلی : 39,699.5
 • بالاترین قیمت روز : 39,850.6
 • پایین ترین قیمت روز : 39,616.2
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 120.4
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.01%
 • نرخ بازگشایی بازار : 39,651.8
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۰:۵۳:۱۶
 • نرخ روز گذشته : 39,619.6
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.2%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 79.9
 • نرخ فعلی : 1,812.14
 • بالاترین قیمت روز : 1,812.44
 • پایین ترین قیمت روز : 1,811.96
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.36
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,812.3
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۰:۵۲:۳۴
 • نرخ روز گذشته : 1,812.3
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.01%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.16
 • نرخ فعلی : 68
 • بالاترین قیمت روز : 68.06
 • پایین ترین قیمت روز : 67.92
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.05
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.04%
 • نرخ بازگشایی بازار : 68.06
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۰:۵۲:۳۴
 • نرخ روز گذشته : 67.97
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.04%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.03
 • نرخ فعلی : 0.8448
 • بالاترین قیمت روز : 0.845
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8447
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.8448
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۰:۵۴:۱۲
 • نرخ روز گذشته : 0.8448
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

شاخص‌های اقتصادی ساموای امریکا + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی