شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
آرژانتین آرژانتین
 • نرخ فعلی : 28,017.59
 • بالاترین قیمت روز : 28,017.59
 • پایین ترین قیمت روز : 27,994.2
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 23.39
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0%
 • نرخ بازگشایی بازار : 27,994.2
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۰۰:۵۲
 • نرخ روز گذشته : 27,522.66
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.8%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 494.93
 • نرخ فعلی : 8.395 (ARS)
 • بالاترین قیمت روز : 8.4105
 • پایین ترین قیمت روز : 8.3926
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.02
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0%
 • نرخ بازگشایی بازار : 8.4085
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۲:۳۵:۳۴
 • نرخ روز گذشته : 8.409
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.17%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.014
 • نرخ فعلی : 65.189 (ARS)
 • بالاترین قیمت روز : 65.193
 • پایین ترین قیمت روز : 65.08
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.11
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.17%
 • نرخ بازگشایی بازار : 65.193
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۲:۱۵:۳۱
 • نرخ روز گذشته : 65.18
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.01%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.009
 • نرخ فعلی : 5.96 (ARS)
 • بالاترین قیمت روز : 5.96
 • پایین ترین قیمت روز : 4.47
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۸ شهریور
 • نرخ روز گذشته : 5.96
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

بازارهای ارزی آرژانتین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AUD/ARS Ask 40.5548 41.3168 40.3756 41.3168 0.10 0.26% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۲۲:۳۵
ARS/AUD Ask 0.0247 0.0243 0.0243 0.0248 0.00 0.41% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۲۲:۳۵
ARS/JPY Ask 1.673 1.6672 1.6669 1.6784 0.00 0.15% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۲۲:۳۵
JPY/ARS Ask 0.5978 0.6021 0.5973 0.6021 0.00 0.20% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۲۲:۳۵
ARS/CLP Ask 13.2109 12.95 12.85 13.2109 0.21 1.62% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۲۲:۳۵

شاخص های بورس آرژانتین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Merval 28017.59 27994.2 27994.2 28017.59 494.93 1.80% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۰۰
Bolsa G 1184802 1182988 1182988 1184802 19601.00 1.68% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۰۰
Merval Argentina 33784.64 - 33784.64 33784.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ ساعت ۰:۳۱

بازار سهام آرژانتین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Procter & Gamble DRC 117.38 115.1 115.1 2180 3.86 3.40% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۲۱:۰۰
Banco Santander Rio 15.1 - 15.1 15.1 0.10 0.67% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۲:۰۷
Celulosa Argentina 21.4 - 21.4 21.4 0.55 2.64% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۲:۰۷
Salesforce.com DRC 386.85 2080 2080 386.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۲:۰۷
Visa 2765 2658.5 2658.5 2765 156.50 6.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۳:۳۶

بازار اوراق قرضه آرژانتین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Argentina 2Y 88.02 21.76 21.64 88.02 66.38 306.75% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۲۱:۰۱
Argentina 1Y 21.76 - 21.76 21.76 0.12 0.55% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۳:۳۰
Argentina 4Y 54.48 - 54.48 54.48 0.10 0.18% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۳:۳۰
Argentina 3Y 37.07 - 37.07 37.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ساعت ۵:۰۱
Argentina 9Y 51.918 - 51.918 51.918 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ساعت ۰:۰۰

شاخص‌های اقتصادی آرژانتین + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Economic Activity Index

-1.80 2019 12 -2 -13.7 : 18.8 ماهیانه

Coronavirus Cases

0 2020 04 1628 1 : 1715 روزانه 2020-04

CPI مسکن آب و برق

319.98 2020 02 318 100 : 320 ماهیانه

Coronavirus Recovered

0 2020 04 325 0 : 338 روزانه 2020-04

Coronavirus Deaths

0 2020 04 53 0 : 60 روزانه 2020-04

آسانی کسب و کار

0 2019 12 119 112 : 126 سالیانه

آدرس های IP

0 2017 03 8099826 1688628 : 8203135 سه ماهه

انتظارات تورم

30.00 2020 02 35 20 : 40 ماهیانه

اندازه اصل تورم

53.60 2020 02 55.8 21.12 : 58.8 ماهیانه 2020-02

اوراق قرضه دولتی ده ساله

6.22 2017 11 6.17 1.13 : 11.18 روزانه

افراد شاغل

12240.00 2019 12 11934 10560 : 16100 سه ماهه 2019-12

ارزیابی اعتبار

0 2020 03 : ماهیانه 12

ارزش بودجه دولت

-27497.10 2020 02 -3766 -135316 : 25974 ماهیانه 2020-02

افراد بیکار

1196.00 2019 12 1287 709 : 3406 سه ماهه 2019-12

استفاده از ظرفیت

56.10 2020 01 56.9 48.16 : 84.1 ماهیانه

بودجه دولت

-5.50 2018 12 -6.1 -6.4 : 3.7 سالیانه 2018-12

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

86.20 2018 12 56.6 34.5 : 167 سالیانه 2018-12

بدهی خارجی

277648.23 2019 12 276686 87524 : 283567 سه ماهه 2019-12

بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی

0 2019 09 5.6 2.5 : 7.4 سه ماهه 2019-09

بازار سهام

28017.59 2020 04 28018 193 : 44471 روزانه

پول

64.96 2020 04 64.97 0.98 : 65.16 روزانه

تولید ناخالص داخلی از کشاورزی

35626.10 2019 12 35983 27523 : 110971 سه ماهه 2019-12

تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز

18974.51 2019 12 22280 14555 : 23914 سه ماهه 2019-12

تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی

12154.11 2019 12 12394 8557 : 12869 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از خدمات

83541.49 2019 12 81987 58565 : 102946 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از معادن

21531.28 2019 12 21993 20576 : 26258 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از ساخت

110239.18 2019 12 111821 86448 : 138228 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی سرانه

10040.13 2018 12 10404 5323 : 10883 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی

55682.72 2019 12 57217 28143 : 61027 سه ماهه

تولیدات صنعتی

1.20 2020 01 1.5 -18.3 : 14.64 ماهیانه

تولید نفت خام

0 2019 12 514 454 : 855 ماهیانه 2019-12

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

18282.09 2018 12 18945 11373 : 19817 سالیانه

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

672490.00 2019 12 682373 460369 : 791236 سه ماهه 2019-12

تغییرات ماهیانه خرده فروشی

25.90 2015 10 60.3 -44.76 : 60.3 ماهیانه

تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی

33448.12 2019 12 33209 21071 : 33451 سه ماهه

تغییر قیمت تولید کننده

58.00 2019 12 55 -7.15 : 125 ماهیانه 2019-12

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

110423.00 2019 12 126003 71794 : 164572 سه ماهه

ترازنامه بانک مرکزی

5813927.18 2019 11 5672722 446266 : 6513174 ماهیانه 2019-11

تغییرات موجودی انبار

2294.00 2019 12 -4184 -18449 : 34164 سه ماهه

تغییرات سالیانه خرده فروشی

52.10 2020 01 44.4 -40.3 : 72.2 ماهیانه 2020-01

تولید فولاد

0 2020 01 326 98 : 529 ماهیانه

تولید صنعتی

-0.80 2020 01 1.3 -22.3 : 24.6 ماهیانه

تولید خودرو

19164.00 2020 02 20683 4172 : 81868 ماهیانه

تولید ناخالص داخلی

450.00 2019 12 518 18.3 : 643 سالیانه 2019-12

تورم مواد غذایی

54.20 2020 02 58.8 19.94 : 66.2 ماهیانه 2020-02

ثبت خودرو

18.92 2020 02 25.73 4 : 90.31 ماهیانه

جمعیت

44.94 2019 12 44.5 20.68 : 44.94 سالیانه 2019-12

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-5.40 2018 12 -4.9 -5.4 : 8 سالیانه 2018-12

حساب جاری

2984.00 2019 12 -1052 -9426 : 4298 سه ماهه 2019-12

حداقل دستمزد

16875.00 2019 12 16875 0 : 16875 ماهیانه 2019-12

دستمزد مشاغل با مهارت بالا

20500.00 2018 12 19500 13300 : 20500 سالیانه

دستمزد

51162.00 2019 11 51132 913 : 61341 ماهیانه 2019-11

دستمزد مشاغل با مهارت پایین

10500.00 2018 12 10200 6250 : 10500 سالیانه

درآمدهای دولت

455101.00 2020 02 496621 3240 : 627465 ماهیانه 2020-02

درآمد مالیاتی

443637.00 2020 02 527300 2819 : 527300 ماهیانه

ذخایر طلا

61.74 2019 12 61.74 0.28 : 61.74 سه ماهه 2019-12

ذخایر ارزی

39189.00 2020 02 38872 13 : 65345 ماهیانه 2020-02

رشد دستمزد

8.54 2019 12 2.77 0.74 : 6.33 ماهیانه 2

رتبه فساد مالی

0 2019 12 85 24 : 109 سالیانه

رتبه رقابتی

0 2019 12 81 70 : 106 سالیانه

رابطه مبادله

0 2019 12 130 73.6 : 151 سه ماهه

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

171.42 2020 02 84.93 18.22 : 735 ماهیانه 2020-02

سرعت اینترنت

0 2017 03 6144 1061 : 6268 سه ماهه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

310.60 2020 02 306 100 : 311 ماهیانه

شاخص مسکن

629.58 2020 01 905 127 : 1119 ماهیانه 2020-01

شاخص فساد مالی

0 2019 12 40 25 : 52.4 سالیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 57.49 3.76 : 57.49 سالیانه

شاخص اقتصادی مقدم

-2.50 2020 02 -1.2 -4.6 : 4.4 ماهیانه

شاخص تروریسم

0 2018 12 1.68 0.36 : 2.81 سالیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

295.67 2020 02 290 100 : 296 ماهیانه 2020-02

صادرات

4324.00 2020 02 4549 55 : 8393 ماهیانه 2020-02

ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی

0 2019 12 3257 95.4 : 3771 سه ماهه 2019-12

ضریب اطمینان مصرف کننده

41.20 2020 03 42.7 28.44 : 60.97 ماهیانه 2020-03

عرضه پول M3

0 2019 12 3992971 776 : 4388953 ماهیانه 2019-12

عرضه پول M2

0 2019 12 2329022 712 : 2738509 ماهیانه 2019-12

عرضه پول M0

0 2020 02 1708871 369 : 1895381 ماهیانه 2020-02

عرضه پول M1

0 2019 12 1686438 440 : 1942902 ماهیانه 2019-12

قیمت گازوئیل

0.83 2020 02 0.89 0.6 : 1.46 ماهیانه 2020-02

قیمت واردات

0 2019 12 115 88.3 : 149 سه ماهه 2019-12

قیمت مصرف کننده اصلی

0 2020 02 287 100 : 294 ماهیانه 2020-02

قیمت صادرات

0 2019 12 149 69.8 : 196 سه ماهه 2019-12

قیمت تولید

451.39 2020 02 440 0 : 950 ماهیانه 2020-02

گردش سرمایه

3515.88 2019 12 -1107 -9627 : 7623 سه ماهه 2019-12

میزان ساخت و ساز

-13.50 2020 01 -6.4 -24.6 : 27.8 ماهیانه 2020-01

موازنه تجاری

1129.00 2020 02 1015 -1494 : 2543 ماهیانه 2020-02

مخارج نظامی

5337.00 2018 12 5460 1886 : 13711 سالیانه

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

-1.00 2019 12 0.97 -5.7 : 5.06 سه ماهه 2019-12

نرخ تورم

2.00 2020 02 2.3 0.2 : 6.5 ماهیانه 3.1

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

-1.10 2019 12 -1.8 -16.3 : 16.2 سه ماهه 2019-12

نرخ مشارکت نیروی کار

47.20 2019 12 47.2 44.5 : 47.7 سه ماهه 2019-12

نرخ مالیات شرکت

30.00 2020 12 30 30 : 35 سالیانه 2020-12

نرخ مالیات درآمد شخصی

35.00 2020 12 35 35 : 35 سالیانه 2020-12

نرخ مالیات بر فروش

21.00 2020 12 21 21 : 21 سالیانه 2020-12

نرخ تورم

50.30 2020 02 51.5 -7 : 20263 ماهیانه 2020-02

نرخ بهره

38.00 2020 03 38 1.2 : 1390 روزانه 2020-03

نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت

26.70 2019 12 26.7 26.7 : 27 سالیانه 2019-12

نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان

17.00 2019 12 17 13 : 17 سالیانه 2019-12

نرخ بهره بین بانکی

34.81 2020 02 39.48 1.2 : 1390 ماهیانه 2020-02

نرخ اشتغال

43.00 2019 12 42.6 36.3 : 43.4 سه ماهه 2019-12

نرخ بهره سپرده

25.22 2020 03 28.34 0 : 85.38 روزانه 25

نرخ تامین اجتماعی

43.70 2019 12 43.7 40 : 44 سالیانه 2019-12

نرخ بیکاری

8.90 2019 12 9.7 5.9 : 20.8 سه ماهه 2019-12

واردات

3195.00 2020 02 3534 36 : 7671 ماهیانه 2020-02

ورود توریست

304400.00 2019 12 264442 164300 : 1851392 ماهیانه

هزینه های مصرف کننده

451520.00 2019 12 477956 293850 : 578333 سه ماهه 2019-12

هزینه زندگی خانواده

14400.00 2018 12 12200 10300 : 14400 سالیانه

هزینه زندگی انفرادی

10400.00 2018 12 8560 6550 : 10400 سالیانه

هزینه های دولت

96893.00 2019 12 94949 49687 : 105558 سه ماهه 2019-12

هزینه های مالی

852868.20 2019 12 476839 3240 : 852868 ماهیانه 2019-12
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
Economic Activity Index -1.80 -3 -2.5 -2.7 -9 -1.5
CPI مسکن آب و برق 319.98 413 431 442 384 580
انتظارات تورم 30.00 33 33 33 33 30
اندازه اصل تورم 53.60 44 40 36 49 30 2020-02
اوراق قرضه دولتی ده ساله 6.22 5.84 5.84 5.84 5.86 5.85
افراد شاغل 12240.00 12000 12200 120200 11800 12400 2019-12
ارزش بودجه دولت -27497.10 -35000 -22000 -120000 -10000 -125000 2020-02
افراد بیکار 1196.00 1270 1260 1250 1280 1250 2019-12
استفاده از ظرفیت 56.10 61 63 64 60 64
بودجه دولت -5.50 -7 -7 -7 -7 -6.3 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 86.20 90 90 90 90 85 2018-12
بدهی خارجی 277648.23 283000 279000 286000 283000 286000 2019-12
بازار سهام 28017.59 21127 18794 16720 23749 12571
پول 64.96 67.43 68.74 70.08 66.13 72.76
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 35626.10 33500 33500 35000 33500 35000 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 18974.51 21247 21589 20913 21875 21143 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 12154.11 11713 12286 11902 12061 12033
تولید ناخالص داخلی از خدمات 83541.49 83197 81389 78843 80242 79711
تولید ناخالص داخلی از معادن 21531.28 21567 21796 21114 20634 21346
تولید ناخالص داخلی از ساخت 110239.18 109768 110918 107448 97904 108630
تولید ناخالص داخلی سرانه 10040.13 9341 9341 9341 9341 10225
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 55682.72 58667 56525 54757 55104 55359
تولیدات صنعتی 1.20 0.8 1.2 1 0.7 1.4
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 18282.09 17009 17009 17009 17009 18618
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 672490.00 739504 676561 655397 658290 662606 2019-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 25.90 -15 2 5 -18 0.8
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 33448.12 33008 32892 31863 32793 32214
تغییر قیمت تولید کننده 58.00 45 40 30 50 23 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 110423.00 122112 124747 120845 111624 122174
ترازنامه بانک مرکزی 5813927.18 6774630 7300000 7300000 6344796 8778056 2019-11
تغییرات موجودی انبار 2294.00 21600 21600 21600 -10283 28954
تغییرات سالیانه خرده فروشی 52.10 18 21 15 10 17 2020-01
تولید صنعتی -0.80 1.2 1.5 1.6 0.5 1.8
تولید خودرو 19164.00 38600 40900 40900 40000 42000
تولید ناخالص داخلی 450.00 421 421 421 421 512 2019-12
تورم مواد غذایی 54.20 40 35 30 50 25 2020-02
ثبت خودرو 18.92 45 55 55 40 64
جمعیت 44.94 44.97 44.8 45.4 44.97 45.85 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.40 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -2.5 2018-12
حساب جاری 2984.00 -5800 -6100 -6800 -5100 -8000 2019-12
حداقل دستمزد 16875.00 16875 16875 16875 16875 17500 2019-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 20500.00 20828 20849 20910 20869 21328
دستمزد 51162.00 62281 47194 47333 42075 48280 2019-11
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 10500.00 10668 10679 10710 10689 10924
درآمدهای دولت 455101.00 450000 498000 380000 500000 395000 2020-02
درآمد مالیاتی 443637.00 486000 489000 492000 483000 520000
ذخایر طلا 61.74 60.58 60.58 60.58 60.58 60.58 2019-12
ذخایر ارزی 39189.00 53000 51000 56000 54000 58000 2020-02
رشد دستمزد 8.54 1.7 2 2 1.6 2 2
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 171.42 140 130 120 80 160 2020-02
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 310.60 354 382 422 329 552
شاخص مسکن 629.58 780 750 730 730 680 2020-01
شاخص اقتصادی مقدم -2.50 -0.8 0.2 -0.5 -3 0.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 295.67 332 365 397 309 520 2020-02
صادرات 4324.00 5100 5000 5600 5000 5800 2020-02
ضریب اطمینان مصرف کننده 41.20 38 37 36 41 35 2020-03
قیمت گازوئیل 0.83 -0.68 -0.64 -0.59 -0.71 -0.59 2020-02
قیمت تولید 451.39 486 545 551 449 678 2020-02
گردش سرمایه 3515.88 -2800 -4100 -5000 -2300 -6500 2019-12
میزان ساخت و ساز -13.50 0.3 0.6 0.8 -1.8 1.5 2020-01
موازنه تجاری 1129.00 -200 -300 200 1000 200 2020-02
مخارج نظامی 5337.00 5350 5350 5350 5350 5450
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.00 -6 -4 -0.5 -3.5 0.8 2019-12
نرخ تورم 2.00 2.5 2.5 2.3 2.9 2.3 3.1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.10 -2 -1.8 -4 -2.4 1.1 2019-12
نرخ مشارکت نیروی کار 47.20 46.4 46.6 46.7 46.5 46.7 2019-12
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 21.00 21 21 21 21 21 2020-12
نرخ تورم 50.30 47 44 40 50 31 2020-02
نرخ بهره 38.00 36 34 32 38 28 2020-03
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 26.70 26.7 26.7 26.7 26.7 26.7 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 17.00 17 17 17 17 17 2019-12
نرخ بهره بین بانکی 34.81 37.48 35.48 33.48 39.48 29.48 2020-02
نرخ اشتغال 43.00 43.7 43.9 44 43.5 44 2019-12
نرخ بهره سپرده 25.22 25 25 25 25 25 25
نرخ تامین اجتماعی 43.70 43.7 43.7 43.7 43.7 43.7 2019-12
نرخ بیکاری 8.90 11 11.3 11.5 10.3 10.6 2019-12
واردات 3195.00 5300 5300 5400 4000 5400 2020-02
ورود توریست 304400.00 210000 240000 310000 260000 315000
هزینه های مصرف کننده 451520.00 525766 472323 457548 498592 462582 2019-12
هزینه زندگی خانواده 14400.00 14630 14645 14688 14659 14982
هزینه زندگی انفرادی 10400.00 10566 10577 10608 10587 10820
هزینه های دولت 96893.00 93461 93603 90675 89457 91672 2019-12
هزینه های مالی 852868.20 485000 520000 500000 510000 520000 2019-12
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی