شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت سکه پارسیان

عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
سکه پارسیان ۰/۱۰۰ 1280000 (0%) 0 1280000 1280000 ۱۶ مرداد
سکه پارسیان ۰/۱۵۰ 1895000 (0%) 0 1895000 1895000 ۱۶ مرداد
سکه پارسیان ۰/۲۰۰ 2510000 (0%) 0 2510000 2510000 ۱۶ مرداد
سکه پارسیان ۰/۲۵۰ 3125000 (0%) 0 3125000 3125000 ۱۶ مرداد
سکه پارسیان ۰/۳۰۰ 3770000 (0%) 0 3770000 3770000 ۱۶ مرداد
سکه پارسیان ۰/۳۵۰ 4385000 (0%) 0 4385000 4385000 ۱۶ مرداد
سکه پارسیان ۰/۴۰۰ 5000000 (0%) 0 5000000 5000000 ۱۶ مرداد
سکه پارسیان ۰/۴۵۰ 5615000 (0%) 0 5615000 5615000 ۱۶ مرداد
سکه پارسیان ۰/۵۰۰ 6230000 (0%) 0 6230000 6230000 ۱۶ مرداد
سکه پارسیان ۰/۶۰۰ 7460000 (0%) 0 7460000 7460000 ۱۶ مرداد
سکه پارسیان ۰/۷۰۰ 8690000 (0%) 0 8690000 8690000 ۱۶ مرداد
سکه پارسیان ۰/۸۰۰ 9940000 (0%) 0 9940000 9940000 ۱۶ مرداد
عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
سکه پارسیان ۰/۹۰۰ 11170000 (0%) 0 11170000 11170000 ۱۶ مرداد
سکه پارسیان ۱/۰۰۰ 12400000 (0%) 0 12400000 12400000 ۱۶ مرداد
سکه پارسیان ۱/۱۰۰ 13630000 (0%) 0 13630000 13630000 ۱۶ مرداد
سکه پارسیان ۱/۲۰۰ 14910000 (0%) 0 14910000 14910000 ۱۶ مرداد
سکه پارسیان ۱/۳۰۰ 16140000 (0%) 0 16140000 16140000 ۱۶ مرداد
سکه پارسیان ۱/۴۰۰ 17370000 (0%) 0 17370000 17370000 ۱۶ مرداد
سکه پارسیان ۱/۵۰۰ 18600000 (0%) 0 18600000 18600000 ۱۶ مرداد
سکه پارسیان ۱/۶۰۰ 19830000 (0%) 0 19830000 19830000 ۱۶ مرداد
سکه پارسیان ۱/۷۰۰ 21060000 (0%) 0 21060000 21060000 ۱۶ مرداد
سکه پارسیان ۱/۸۰۰ 22290000 (0%) 0 22290000 22290000 ۱۶ مرداد
سکه پارسیان ۱/۹۰۰ 23520000 (0%) 0 23520000 23520000 ۱۶ مرداد
سکه پارسیان ۲/۰۰۰ 24750000 (0%) 0 24750000 24750000 ۱۶ مرداد

سکه پارسیان ۰/۱۰۰

 • نرخ فعلی : 1,280,000
 • بالاترین قیمت روز : 1,280,000
 • پایین ترین قیمت روز : 1,280,000
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۶ مرداد
 • نرخ روز گذشته : 2.93
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 43685906.83%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 1,279,997.07
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

سکه پارسیان ۰/۵۰۰

 • نرخ فعلی : 6,230,000
 • بالاترین قیمت روز : 6,230,000
 • پایین ترین قیمت روز : 6,230,000
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۶ مرداد
 • نرخ روز گذشته : 8.49
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 73380347.59%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 6,229,991.51
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

سکه پارسیان ۱/۰۰۰

 • نرخ فعلی : 12,400,000
 • بالاترین قیمت روز : 12,400,000
 • پایین ترین قیمت روز : 12,400,000
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۶ مرداد
 • نرخ روز گذشته : 5.82
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 213058319.24%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 12,399,994.18
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

سکه پارسیان ۲/۰۰۰

 • نرخ فعلی : 24,750,000
 • بالاترین قیمت روز : 24,750,000
 • پایین ترین قیمت روز : 24,750,000
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۶ مرداد
 • نرخ روز گذشته : 1.02
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 2426470488.24%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 24,749,998.98
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

مبدل مقیاس ها

مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه
نتیجه

آرشیو زمانی نرخ ها

نتیجه

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 10,890,000
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,510,000
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 13.87%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 1 ماهه: 10,975,000
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 1,425,000
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 12.98%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 3 ماهه: 9,491,964
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 2,908,036
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 30.64%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 6 ماهه: 8,561,628
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 3,838,372
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 44.83%