قیمت سکه پارسیان

عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
سکه پارسیان ۰/۱۰۰ 1280000 (4.92%) 60000 1280000 1280000 ۱۴:۳۸:۱۰
سکه پارسیان ۰/۱۵۰ 1895000 (4.99%) 90000 1895000 1895000 ۱۴:۳۸:۱۰
سکه پارسیان ۰/۲۰۰ 2510000 (5.02%) 120000 2510000 2510000 ۱۴:۳۸:۱۰
سکه پارسیان ۰/۲۵۰ 3125000 (5.04%) 150000 3125000 3125000 ۱۴:۳۸:۱۰
سکه پارسیان ۰/۳۰۰ 3770000 (5.01%) 180000 3770000 3770000 ۱۴:۳۸:۱۰
سکه پارسیان ۰/۳۵۰ 4385000 (5.03%) 210000 4385000 4385000 ۱۴:۳۸:۱۰
سکه پارسیان ۰/۴۰۰ 5000000 (5.04%) 240000 5000000 5000000 ۱۴:۳۸:۱۰
سکه پارسیان ۰/۴۵۰ 5615000 (5.05%) 270000 5615000 5615000 ۱۴:۳۸:۱۰
سکه پارسیان ۰/۵۰۰ 6230000 (5.06%) 300000 6230000 6230000 ۱۴:۳۸:۱۰
سکه پارسیان ۰/۶۰۰ 7460000 (5.07%) 360000 7460000 7460000 ۱۴:۳۸:۱۰
سکه پارسیان ۰/۷۰۰ 8690000 (5.08%) 420000 8690000 8690000 ۱۴:۳۸:۱۰
سکه پارسیان ۰/۸۰۰ 9940000 (5.07%) 480000 9940000 9940000 ۱۴:۳۸:۱۰
عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
سکه پارسیان ۰/۹۰۰ 11170000 (5.08%) 540000 11170000 11170000 ۱۴:۳۸:۱۰
سکه پارسیان ۱/۰۰۰ 12400000 (5.08%) 600000 12400000 12400000 ۱۴:۳۸:۱۰
سکه پارسیان ۱/۱۰۰ 13630000 (5.09%) 660000 13630000 13630000 ۱۴:۳۸:۱۰
سکه پارسیان ۱/۲۰۰ 14910000 (5.07%) 720000 14910000 14910000 ۱۴:۳۸:۱۰
سکه پارسیان ۱/۳۰۰ 16140000 (5.08%) 780000 16140000 16140000 ۱۴:۳۸:۱۰
سکه پارسیان ۱/۴۰۰ 17370000 (5.08%) 840000 17370000 17370000 ۱۴:۳۸:۱۰
سکه پارسیان ۱/۵۰۰ 18600000 (5.08%) 900000 18600000 18600000 ۱۴:۳۸:۱۰
سکه پارسیان ۱/۶۰۰ 19830000 (5.09%) 960000 19830000 19830000 ۱۴:۳۸:۱۰
سکه پارسیان ۱/۷۰۰ 21060000 (5.09%) 1020000 21060000 21060000 ۱۴:۳۸:۱۰
سکه پارسیان ۱/۸۰۰ 22290000 (5.09%) 1080000 22290000 22290000 ۱۴:۳۸:۱۰
سکه پارسیان ۱/۹۰۰ 23520000 (5.09%) 1140000 23520000 23520000 ۱۴:۳۸:۱۰
سکه پارسیان ۲/۰۰۰ 24750000 (5.1%) 1200000 24750000 24750000 ۱۴:۳۸:۱۰

سکه پارسیان ۰/۱۰۰

 • نرخ فعلی : 1,280,000
 • بالاترین قیمت روز : 1,280,000
 • پایین ترین قیمت روز : 1,280,000
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,280,000
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۴:۳۸:۱۰
 • نرخ روز گذشته : 1,220,000
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 4.92%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 60,000
 • نوع تغییر نسبت به روز گذشته : افزایش
جدول نرخ های امروز زمان
1,280,000 ریال 14:38:10

سکه پارسیان ۰/۵۰۰

 • نرخ فعلی : 6,230,000
 • بالاترین قیمت روز : 6,230,000
 • پایین ترین قیمت روز : 6,230,000
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 6,230,000
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۴:۳۸:۱۰
 • نرخ روز گذشته : 5,930,000
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 5.06%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 300,000
 • نوع تغییر نسبت به روز گذشته : افزایش
جدول نرخ های امروز زمان
6,230,000 ریال 14:38:10

سکه پارسیان ۱/۰۰۰

 • نرخ فعلی : 12,400,000
 • بالاترین قیمت روز : 12,400,000
 • پایین ترین قیمت روز : 12,400,000
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 12,400,000
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۴:۳۸:۱۰
 • نرخ روز گذشته : 11,800,000
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 5.08%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 600,000
 • نوع تغییر نسبت به روز گذشته : افزایش
جدول نرخ های امروز زمان
12,400,000 ریال 14:38:10

سکه پارسیان ۲/۰۰۰

 • نرخ فعلی : 24,750,000
 • بالاترین قیمت روز : 24,750,000
 • پایین ترین قیمت روز : 24,750,000
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 24,750,000
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۴:۳۸:۱۰
 • نرخ روز گذشته : 23,550,000
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 5.1%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 1,200,000
 • نوع تغییر نسبت به روز گذشته : افزایش
جدول نرخ های امروز زمان
24,750,000 ریال 14:38:10

مبدل مقیاس ها

مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه
نتیجه

آرشیو زمانی نرخ ها

نتیجه

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 12,550,000
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 150,000 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.21%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 1 ماهه: 12,923,077
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 523,077 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 4.22%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 3 ماهه: 13,255,714
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 855,714 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 6.9%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 6 ماهه: 14,793,590
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 2,393,590 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 19.3%