قیمت سکه پارسیان

عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
سکه پارسیان ۰/۱۰۰ 1510000 (3.97%) 60000 1510000 1510000 ۱۴:۲۰:۳۱
سکه پارسیان ۰/۱۵۰ 2240000 (4.02%) 90000 2240000 2240000 ۱۴:۲۰:۳۱
سکه پارسیان ۰/۲۰۰ 2970000 (4.04%) 120000 2970000 2970000 ۱۴:۲۰:۳۱
سکه پارسیان ۰/۲۵۰ 3700000 (4.05%) 150000 3700000 3700000 ۱۴:۲۰:۳۱
سکه پارسیان ۰/۳۰۰ 4460000 (4.04%) 180000 4460000 4460000 ۱۴:۲۰:۳۱
سکه پارسیان ۰/۳۵۰ 5190000 (4.05%) 210000 5190000 5190000 ۱۴:۲۰:۳۱
سکه پارسیان ۰/۴۰۰ 5920000 (4.05%) 240000 5920000 5920000 ۱۴:۲۰:۳۱
سکه پارسیان ۰/۴۵۰ 6650000 (4.06%) 270000 6650000 6650000 ۱۴:۲۰:۳۱
سکه پارسیان ۰/۵۰۰ 7380000 (4.07%) 300000 7380000 7380000 ۱۴:۲۰:۳۱
سکه پارسیان ۰/۶۰۰ 8840000 (4.07%) 360000 8840000 8840000 ۱۴:۲۰:۳۱
سکه پارسیان ۰/۷۰۰ 10300000 (4.08%) 420000 10300000 10300000 ۱۴:۲۰:۳۱
سکه پارسیان ۰/۸۰۰ 11780000 (4.07%) 480000 11780000 11780000 ۱۴:۲۰:۳۱
عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
سکه پارسیان ۰/۹۰۰ 13240000 (4.08%) 540000 13240000 13240000 ۱۴:۲۰:۳۱
سکه پارسیان ۱/۰۰۰ 14700000 (4.08%) 600000 14700000 14700000 ۱۴:۲۰:۳۱
سکه پارسیان ۱/۱۰۰ 16160000 (4.08%) 660000 16160000 16160000 ۱۴:۲۰:۳۱
سکه پارسیان ۱/۲۰۰ 17670000 (4.07%) 720000 17670000 17670000 ۱۴:۲۰:۳۱
سکه پارسیان ۱/۳۰۰ 19130000 (4.08%) 780000 19130000 19130000 ۱۴:۲۰:۳۱
سکه پارسیان ۱/۴۰۰ 20590000 (4.08%) 840000 20590000 20590000 ۱۴:۲۰:۳۱
سکه پارسیان ۱/۵۰۰ 22050000 (4.08%) 900000 22050000 22050000 ۱۴:۲۰:۳۱
سکه پارسیان ۱/۶۰۰ 23510000 (4.08%) 960000 23510000 23510000 ۱۴:۲۰:۳۱
سکه پارسیان ۱/۷۰۰ 24970000 (4.08%) 1020000 24970000 24970000 ۱۴:۲۰:۳۱
سکه پارسیان ۱/۸۰۰ 26430000 (4.09%) 1080000 26430000 26430000 ۱۴:۲۰:۳۱
سکه پارسیان ۱/۹۰۰ 27890000 (4.09%) 1140000 27890000 27890000 ۱۴:۲۰:۳۱
سکه پارسیان ۲/۰۰۰ 29350000 (4.09%) 1200000 29350000 29350000 ۱۴:۲۰:۳۱

سکه پارسیان ۰/۱۰۰

 • نرخ فعلی : 1,510,000
 • بالاترین قیمت روز : 1,510,000
 • پایین ترین قیمت روز : 1,510,000
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,510,000
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۴:۲۰:۳۱
 • نرخ روز گذشته : 1,570,000
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 3.97%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 60,000
 • نوع تغییر نسبت به روز گذشته : کاهش
جدول نرخ های امروز زمان
1,510,000 ریال 14:20:31

سکه پارسیان ۰/۵۰۰

 • نرخ فعلی : 7,380,000
 • بالاترین قیمت روز : 7,380,000
 • پایین ترین قیمت روز : 7,380,000
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 7,380,000
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۴:۲۰:۳۱
 • نرخ روز گذشته : 7,680,000
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 4.07%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 300,000
 • نوع تغییر نسبت به روز گذشته : کاهش
جدول نرخ های امروز زمان
7,380,000 ریال 14:20:31

سکه پارسیان ۱/۰۰۰

 • نرخ فعلی : 14,700,000
 • بالاترین قیمت روز : 14,700,000
 • پایین ترین قیمت روز : 14,700,000
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 14,700,000
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۴:۲۰:۳۱
 • نرخ روز گذشته : 15,300,000
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 4.08%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 600,000
 • نوع تغییر نسبت به روز گذشته : کاهش
جدول نرخ های امروز زمان
14,700,000 ریال 14:20:31

سکه پارسیان ۲/۰۰۰

 • نرخ فعلی : 29,350,000
 • بالاترین قیمت روز : 29,350,000
 • پایین ترین قیمت روز : 29,350,000
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 29,350,000
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۴:۲۰:۳۱
 • نرخ روز گذشته : 30,550,000
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 4.09%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 1,200,000
 • نوع تغییر نسبت به روز گذشته : کاهش
جدول نرخ های امروز زمان
29,350,000 ریال 14:20:31

مبدل مقیاس ها

مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه
نتیجه

آرشیو زمانی نرخ ها

نتیجه

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 34,400,000
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 19,700,000 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 134.01%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 1 ماهه: 22,044,444
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 7,344,444 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 49.96%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 3 ماهه: 16,077,381
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 1,377,381 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 9.37%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 6 ماهه: 12,161,630
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 2,538,370 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 20.87%