قیمت سکه پارسیان

عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
سکه پارسیان ۰/۱۰۰ 1330000 (0%) 0 1330000 1330000 ۲ مرداد
سکه پارسیان ۰/۱۵۰ 1970000 (0%) 0 1970000 1970000 ۲ مرداد
سکه پارسیان ۰/۲۰۰ 2610000 (0%) 0 2610000 2610000 ۲ مرداد
سکه پارسیان ۰/۲۵۰ 3250000 (0%) 0 3250000 3250000 ۲ مرداد
سکه پارسیان ۰/۳۰۰ 3920000 (0%) 0 3920000 3920000 ۲ مرداد
سکه پارسیان ۰/۳۵۰ 4560000 (0%) 0 4560000 4560000 ۲ مرداد
سکه پارسیان ۰/۴۰۰ 5200000 (0%) 0 5200000 5200000 ۲ مرداد
سکه پارسیان ۰/۴۵۰ 5840000 (0%) 0 5840000 5840000 ۲ مرداد
سکه پارسیان ۰/۵۰۰ 6480000 (0%) 0 6480000 6480000 ۲ مرداد
سکه پارسیان ۰/۶۰۰ 7760000 (0%) 0 7760000 7760000 ۲ مرداد
سکه پارسیان ۰/۷۰۰ 9040000 (0%) 0 9040000 9040000 ۲ مرداد
سکه پارسیان ۰/۸۰۰ 10340000 (0%) 0 10340000 10340000 ۲ مرداد
عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
سکه پارسیان ۰/۹۰۰ 11620000 (0%) 0 11620000 11620000 ۲ مرداد
سکه پارسیان ۱/۰۰۰ 12900000 (0%) 0 12900000 12900000 ۲ مرداد
سکه پارسیان ۱/۱۰۰ 14180000 (0%) 0 14180000 14180000 ۲ مرداد
سکه پارسیان ۱/۲۰۰ 15510000 (0%) 0 15510000 15510000 ۲ مرداد
سکه پارسیان ۱/۳۰۰ 16790000 (0%) 0 16790000 16790000 ۲ مرداد
سکه پارسیان ۱/۴۰۰ 18070000 (0%) 0 18070000 18070000 ۲ مرداد
سکه پارسیان ۱/۵۰۰ 19350000 (0%) 0 19350000 19350000 ۲ مرداد
سکه پارسیان ۱/۶۰۰ 20630000 (0%) 0 20630000 20630000 ۲ مرداد
سکه پارسیان ۱/۷۰۰ 21910000 (0%) 0 21910000 21910000 ۲ مرداد
سکه پارسیان ۱/۸۰۰ 23190000 (0%) 0 23190000 23190000 ۲ مرداد
سکه پارسیان ۱/۹۰۰ 24470000 (0%) 0 24470000 24470000 ۲ مرداد
سکه پارسیان ۲/۰۰۰ 25750000 (0%) 0 25750000 25750000 ۲ مرداد

سکه پارسیان ۰/۱۰۰

 • نرخ فعلی : 1,330,000
 • بالاترین قیمت روز : 1,330,000
 • پایین ترین قیمت روز : 1,330,000
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲ مرداد
 • نرخ روز گذشته : 1,330,000
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : -
 • نوع تغییر نسبت به روز گذشته : -
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

سکه پارسیان ۰/۵۰۰

 • نرخ فعلی : 6,480,000
 • بالاترین قیمت روز : 6,480,000
 • پایین ترین قیمت روز : 6,480,000
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲ مرداد
 • نرخ روز گذشته : 6,480,000
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : -
 • نوع تغییر نسبت به روز گذشته : -
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

سکه پارسیان ۱/۰۰۰

 • نرخ فعلی : 12,900,000
 • بالاترین قیمت روز : 12,900,000
 • پایین ترین قیمت روز : 12,900,000
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲ مرداد
 • نرخ روز گذشته : 12,900,000
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : -
 • نوع تغییر نسبت به روز گذشته : -
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

سکه پارسیان ۲/۰۰۰

 • نرخ فعلی : 25,750,000
 • بالاترین قیمت روز : 25,750,000
 • پایین ترین قیمت روز : 25,750,000
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲ مرداد
 • نرخ روز گذشته : 25,750,000
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : -
 • نوع تغییر نسبت به روز گذشته : -
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

مبدل مقیاس ها

مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه
نتیجه

آرشیو زمانی نرخ ها

نتیجه

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 12,830,000
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 70,000 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.55%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 1 ماهه: 12,859,091
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 40,909 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 0.32%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 3 ماهه: 12,870,270
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 29,730 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 0.23%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 6 ماهه: 12,985,714
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 85,714 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 0.66%