قیمت سکه پارسیان

عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
سکه پارسیان ۰/۱۰۰ 1350000 (0%) 0 1350000 1350000 ۲۸ فروردین
سکه پارسیان ۰/۱۵۰ 2000000 (0%) 0 2000000 2000000 ۲۸ فروردین
سکه پارسیان ۰/۲۰۰ 2650000 (0%) 0 2650000 2650000 ۲۸ فروردین
سکه پارسیان ۰/۲۵۰ 3300000 (0%) 0 3300000 3300000 ۲۸ فروردین
سکه پارسیان ۰/۳۰۰ 3980000 (0%) 0 3980000 3980000 ۲۸ فروردین
سکه پارسیان ۰/۳۵۰ 4630000 (0%) 0 4630000 4630000 ۲۸ فروردین
سکه پارسیان ۰/۴۰۰ 5280000 (0%) 0 5280000 5280000 ۲۸ فروردین
سکه پارسیان ۰/۴۵۰ 5930000 (0%) 0 5930000 5930000 ۲۸ فروردین
سکه پارسیان ۰/۵۰۰ 6580000 (0%) 0 6580000 6580000 ۲۸ فروردین
سکه پارسیان ۰/۶۰۰ 7880000 (0%) 0 7880000 7880000 ۲۸ فروردین
سکه پارسیان ۰/۷۰۰ 9180000 (0%) 0 9180000 9180000 ۲۸ فروردین
سکه پارسیان ۰/۸۰۰ 10500000 (0%) 0 10500000 10500000 ۲۸ فروردین
عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
سکه پارسیان ۰/۹۰۰ 11800000 (0%) 0 11800000 11800000 ۲۸ فروردین
سکه پارسیان ۱/۰۰۰ 13100000 (0%) 0 13100000 13100000 ۲۸ فروردین
سکه پارسیان ۱/۱۰۰ 14400000 (0%) 0 14400000 14400000 ۲۸ فروردین
سکه پارسیان ۱/۲۰۰ 15750000 (0%) 0 15750000 15750000 ۲۸ فروردین
سکه پارسیان ۱/۳۰۰ 17050000 (0%) 0 17050000 17050000 ۲۸ فروردین
سکه پارسیان ۱/۴۰۰ 18350000 (0%) 0 18350000 18350000 ۲۸ فروردین
سکه پارسیان ۱/۵۰۰ 19650000 (0%) 0 19650000 19650000 ۲۸ فروردین
سکه پارسیان ۱/۶۰۰ 20950000 (0%) 0 20950000 20950000 ۲۸ فروردین
سکه پارسیان ۱/۷۰۰ 22250000 (0%) 0 22250000 22250000 ۲۸ فروردین
سکه پارسیان ۱/۸۰۰ 23550000 (0%) 0 23550000 23550000 ۲۸ فروردین
سکه پارسیان ۱/۹۰۰ 24850000 (0%) 0 24850000 24850000 ۲۸ فروردین
سکه پارسیان ۲/۰۰۰ 26150000 (0%) 0 26150000 26150000 ۲۸ فروردین

سکه پارسیان ۰/۱۰۰

 • نرخ فعلی : 1,350,000
 • بالاترین قیمت روز : 1,350,000
 • پایین ترین قیمت روز : 1,350,000
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۸ فروردین
 • نرخ روز گذشته : 1,350,000
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : -
 • نوع تغییر نسبت به روز گذشته : -
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

سکه پارسیان ۰/۵۰۰

 • نرخ فعلی : 6,580,000
 • بالاترین قیمت روز : 6,580,000
 • پایین ترین قیمت روز : 6,580,000
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۸ فروردین
 • نرخ روز گذشته : 6,580,000
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : -
 • نوع تغییر نسبت به روز گذشته : -
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

سکه پارسیان ۱/۰۰۰

 • نرخ فعلی : 13,100,000
 • بالاترین قیمت روز : 13,100,000
 • پایین ترین قیمت روز : 13,100,000
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۸ فروردین
 • نرخ روز گذشته : 13,100,000
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : -
 • نوع تغییر نسبت به روز گذشته : -
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

سکه پارسیان ۲/۰۰۰

 • نرخ فعلی : 26,150,000
 • بالاترین قیمت روز : 26,150,000
 • پایین ترین قیمت روز : 26,150,000
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۸ فروردین
 • نرخ روز گذشته : 26,150,000
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : -
 • نوع تغییر نسبت به روز گذشته : -
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

مبدل مقیاس ها

مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه
نتیجه

آرشیو زمانی نرخ ها

نتیجه

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 13,010,000
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 90,000 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.69%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 1 ماهه: 13,007,143
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 92,857 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 0.71%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 3 ماهه: 13,057,143
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 42,857 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 0.33%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 6 ماهه: 13,227,465
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 127,465 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 0.97%