کالایاب
شاخص یاب

زدکش / Zcash

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
زدکش / Zcash 68.66 - 66.46 76.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۱۷
ZEC/BTC wex 0.2088 - 0.1662 0.2088 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۶:۰۸
ZEC/EOS cbx 23.1482 - 23.1482 23.1482 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۴ ساعت ۹:۳۲
ZEC/LTC wex 22.5 - 18.371 25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۳:۴۸
ZEC/USD wex 1700 - 1304.27 1766.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۵:۴۸
ZEC/USD wex 266.5 - 238 266.65 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ZEC/BTC exmo 0.0071 0.0072 0.0071 0.0072 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۰:۲۴
ZEC/BTC okex 0.007 0.0071 0.007 0.0072 0.00 1.43% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۱۷
ZEC/ETH okex 0.334 0.333 0.333 0.338 0.00 1.20% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۰:۰۱
ZEC/EUR exmo 74.46 74.53 73.42 74.88 0.49 0.66% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
ZEC/RUB exmo 4786 4790.2 4742.5 4820.6 10.50 0.22% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
ZEC/USD exmo 75.78 75.45 74.64 76.2 0.25 0.33% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
ZEC/USD exmo 268.66 - 240.02 272 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ZEC/USD okex 75.2 75.1 74 75.8 0.40 0.53% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
ZEC/BTC bit-z 0.0071 0.0072 0.0071 0.0072 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۷:۴۰
ZEC/BTC gopax 0.0087 - 0.0087 0.0087 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ ساعت ۰:۰۸
ZEC/BTC gopax 0.0087 - 0.0087 0.0087 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ ساعت ۰:۰۸
ZEC/BTC gopax 0.0101 - 0.0101 0.0101 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۴ ساعت ۱۲:۳۶
ZEC/BTC huobi 0.0071 0.0072 0.0071 0.0072 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۷:۴۰
ZEC/BTC huobi 0.0071 0.0072 0.0071 0.0072 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۷:۴۰
ZEC/BTC lbank 0.0148 - 0.0145 0.0148 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۴ ساعت ۱۱:۴۹
ZEC/BTC lbank 0.0071 0.0072 0.0071 0.0072 0.00 1.41% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۰:۲۵
ZEC/BTC upbit 0.0071 0.0072 0.0071 0.0072 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۷:۱۲
ZEC/BTC yobit 0.0071 0.0072 0.0071 0.0072 0.00 1.41% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۰۹
ZEC/BTC yobit 0.0071 0.0072 0.0071 0.0072 0.00 1.41% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۰۹
ZEC/ETH lbank 0.3353 0.3366 0.3337 0.3409 0.01 1.94% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
ZEC/ETH upbit 0.3344 0.333 0.333 0.3365 0.00 1.38% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۸:۵۶
ZEC/KRW gopax 89800 88300 88300 89900 500.00 0.56% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۱۳
ZEC/KRW gopax 89800 88300 88300 89900 500.00 0.56% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۱۳
ZEC/KRW upbit 89200 89260 88200 90210 450.00 0.51% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۱
ZEC/USD huobi 75.2 75.07 74.01 75.88 0.52 0.70% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
ZEC/USD huobi 75.2 75.07 74.01 75.88 0.52 0.70% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
ZEC/USD huobi 266.02 - 235.91 266.16 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ZEC/USD lbank 68.27 - 66.6 76.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۵۷
ZEC/USD lbank 75.5 74.87 73.98 75.93 0.72 0.96% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
ZEC/USD upbit 74.98 75 73.88 75.9 0.51 0.68% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۹:۴۵
ZEC/USD upbit 267.86 - 234.71 267.86 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ZEC/USD yobit 78.09 77.31 76.96 78.5 0.09 0.12% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۹:۴۱
ZEC/USD yobit 78.09 77.31 76.96 78.5 0.09 0.12% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۹:۴۱
ZEC/USD yobit 268.47 - 245.85 272 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ZEC/BTC bigone 0.0402 - 0.04 0.0402 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
ZEC/BTC bigone 0.0071 0.0072 0.0071 0.0072 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۱۷
ZEC/BTC cex-io 0.0071 0.0072 0.0071 0.0072 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۶:۴۸
ZEC/BTC cex-io 0.3191 - 0.0147 0.3191 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۴ ساعت ۱۴:۵۶
ZEC/BTC chaoex 0.0071 0.0072 0.0071 0.0072 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۶:۳۲
ZEC/BTC hitbtc 0.0071 0.0072 0.0071 0.0072 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۶:۴۰
ZEC/BTC kraken 0.0071 0.0072 0.0071 0.0072 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۵:۴۰
ZEC/ETH chaoex 0.3338 0.3343 0.3328 0.3386 0.00 1.44% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
ZEC/ETH hitbtc 0.3337 0.3338 0.3328 0.3386 0.00 1.41% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
ZEC/EUR cex-io 67 - 67 67 0.16 0.24% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۰:۰۴
ZEC/EUR kraken 67.63 67.49 66.1 67.71 1.00 1.50% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۰۲
ZEC/USD bigone 431.06 - 420.56 431.06 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
ZEC/USD bigone 192.74 - 192.74 198.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۱ ساعت ۰:۰۰
ZEC/USD bigone 249.19 - 248.19 249.19 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ZEC/USD cex-io 75.65 75.75 75.65 75.76 0.33 0.44% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۹:۴۱
ZEC/USD cex-io 269.81 - 240 270 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ZEC/USD chaoex 75.1 75.11 74.01 75.84 0.37 0.50% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
ZEC/USD gemini 75.39 75.31 74.16 76.16 0.46 0.61% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
ZEC/USD hitbtc 75.18 75.1 74.05 75.87 0.42 0.56% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
ZEC/USD hitbtc 273.67 - 242.64 274.53 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ZEC/USD kraken 75.37 75.4 74.17 75.98 0.63 0.84% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۰۹
ZEC/USD kraken 267.05 - 235.92 267.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ZEC/BTC allcoin 0.014 - 0.014 0.014 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ ساعت ۱۱:۳۷
ZEC/BTC allcoin 0.014 - 0.014 0.014 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۴ ساعت ۱۲:۳۶
ZEC/BTC binance 0.0071 0.0072 0.0071 0.0072 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۶:۵۲
ZEC/BTC bitmart 0.0071 0.0072 0.0071 0.0072 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۷:۴۰
ZEC/BTC bitmart 0.0147 - 0.0147 0.0148 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۴ ساعت ۱۲:۵۲
ZEC/BTC bittrex 0.0071 0.0072 0.0071 0.0072 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۷:۱۲
ZEC/BTC coinall 0.007 0.0071 0.007 0.0072 0.00 1.43% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۱۷
ZEC/BTC gate-io 0.0071 0.007 0.007 0.0071 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۲:۴۰
ZEC/BTC panxora 0.0071 - 0.0071 0.0071 0.00 1.41% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۰:۳۷
ZEC/BTC qryptos 0.0214 - 0.0214 0.0214 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۹ ساعت ۴:۴۰
ZEC/ETH binance 0.3339 0.3343 0.3325 0.3385 0.00 1.47% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
ZEC/ETH bitmart 0.3339 0.3343 0.3329 0.3385 0.00 1.47% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
ZEC/ETH bittrex 0.3344 0.3328 0.3328 0.3365 0.00 1.38% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۸:۵۶
ZEC/KRW bithumb 100400 101600 100000 99950 550.00 0.55% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۱
ZEC/USD binance 75.23 75.15 74.01 75.81 0.57 0.76% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
ZEC/USD bitebtc 74.92 - 74.92 74.92 2.39 3.19% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۲:۱۶
ZEC/USD bitmart 75.17 75.08 74.04 75.86 0.42 0.56% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
ZEC/USD bittrex 74.98 75 73.88 75.9 0.51 0.68% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۹:۴۵
ZEC/USD bittrex 267.86 - 234.71 267.86 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ZEC/USD coinmex 75.14 75.05 74.03 75.91 0.45 0.60% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
ZEC/USD gate-io 74.97 74.89 74 75.91 0.34 0.46% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
ZEC/USD gate-io 266.32 - 234.92 267.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ZEC/USD panxora 75.29 75.02 74.33 75.73 0.52 0.70% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۰:۳۷
ZEC/BTC bitfinex 0.0071 0.0072 0.0071 0.0072 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۰:۱۲
ZEC/BTC coinbene 0.0071 0.0072 0.0071 0.0072 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۶:۳۶
ZEC/BTC dragonex 0.0071 0.0072 0.0071 0.0072 0.00 1.41% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۷:۴۰
ZEC/BTC poloniex 0.0147 - 0.0145 0.0148 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۴ ساعت ۱۲:۰۸
ZEC/BTC poloniex 0.0071 0.0072 0.0071 0.0072 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۷:۲۸
ZEC/ETH poloniex 0.3355 0.336 0.3332 0.338 0.00 0.69% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۰۲
ZEC/KRW coinrail 155000 - 155000 155700 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۸ ساعت ۲۰:۰۴
ZEC/USD bitfinex 75.05 75.03 73.95 75.82 0.31 0.41% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
ZEC/USD bitfinex 265.88 - 235.44 265.88 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ZEC/USD poloniex 265.19 - 235.5 266.79 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ZEC/USD poloniex 75.02 75.18 74.14 75.9 0.21 0.28% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۰:۰۹
ZEC/XMR poloniex 0.8937 0.9002 0.88 0.9002 0.01 0.76% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
ZEC/BTC bitci-com 0.0092 - 0.0091 0.0096 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ ساعت ۱۲:۵۳
ZEC/BTC btc-alpha 0.0071 0.0072 0.0071 0.0072 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۶:۳۶
ZEC/BTC btc-alpha 0.0147 - 0.0147 0.0147 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۴ ساعت ۱۲:۳۶
ZEC/BTC cryptopia 0.015 - 0.0148 0.0151 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۷:۲۸
ZEC/BTC cryptopia 0.015 - 0.0148 0.0151 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۷:۲۸
ZEC/BTC vebitcoin 0.0102 - 0.01 0.0128 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ ساعت ۲۰:۴۹
ZEC/CHF bitci-com 74.79 74.2 71.87 75.46 1.15 1.56% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
ZEC/LTC cryptopia 1.7004 - 1.6976 1.7004 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۵:۴۴
ZEC/LTC cryptopia 1.7004 - 1.6976 1.7004 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۵:۴۴
ZEC/LTC cryptopia 1.7004 - 1.7004 1.7004 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۶ ساعت ۱۴:۲۱
ZEC/TRY bitci-com 425.22 429.67 414.91 432.92 4.78 1.14% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
ZEC/TRY vebitcoin 380 - 380 380 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۱۶:۰۹
ZEC/TRY vebitcoin 434 432 421 440 12.00 2.84% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۰۲
ZEC/USD cryptopia 51.99 - 51.99 51.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۵:۱۶
ZEC/USD cryptopia 51.99 - 51.99 51.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۵:۱۶
ZEC/USD cryptopia 266.09 - 225 266.09 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ZEC/BTC bxthailand 0.0068 0.007 0.0068 0.007 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۵:۰۱
ZEC/BTC localtrade 0.0071 0.0072 0.0071 0.0072 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۰:۱۲
ZEC/DOGE cryptopia 25224 - 25143 25224 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۲:۵۶
ZEC/DOGE cryptopia 25224 - 25143 25224 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۲:۵۶
ZEC/DOGE cryptopia 25224 - 25224 25224 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۶ ساعت ۱۳:۵۳
ZEC/USD localtrade 75.02 75.1 73.95 75.82 0.28 0.37% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
ZEC/USD n-exchange 102.24 - 100.6 104.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ساعت ۲۰:۰۱
ZEC/BTC coinexchange 0.007 - 0.007 0.007 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ساعت ۱۱:۰۲
ZEC/LTC trade-satoshi 0.8193 - 0.8193 0.8193 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۶ ساعت ۱۳:۴۵
ZEC/LTC trade-satoshi 0.8523 - 0.8523 0.8523 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۲۰:۱۳
ZEC/DOGE trade-satoshi 25063.27 - 25063.27 25063.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۶ ساعت ۱۳:۴۵
ZEC/DOGE trade-satoshi 24888.44 - 24888.44 24888.44 111.56 0.45% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۵:۲۴
Zcash Index investing-com 75.1 74.96 73.98 75.88 0.43 0.58% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
Zcash BTC Index investing-com 0.0071 0.0072 0.0071 0.0072 0.00 1.41% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۰:۴۴
Zcash EUR Index investing-com 73.2 73.26 69.02 74.7 3.70 5.32% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹