کالایاب
شاخص یاب

وی چین / VeChain

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
VEN/BTC huobi 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ ساعت ۷:۴۰
VEN/BTC lbank 0.0003 - 0.0003 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۱ ساعت ۵:۳۲
VEN/BTC liqui 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۴ ساعت ۱۷:۰۴
VEN/ETH huobi 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ ساعت ۱۲:۱۲
VEN/ETH lbank 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۱:۰۰
VEN/ETH liqui 0.005 - 0.0034 0.005 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۴ ساعت ۱۸:۱۶
VEN/USD huobi 0.0067 - 0.0067 0.0071 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ساعت ۷:۲۸
VEN/USD lbank 0.0067 - 0.0066 0.007 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ساعت ۷:۲۸
VEN/USD liqui 2.3608 - 1.5963 2.3743 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۴ ساعت ۱۸:۲۸
VEN/USD liqui 3.677 - 3.5722 3.7073 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
VET/BTC huobi 0.3168 - 0.0147 0.3168 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۴ ساعت ۱۴:۵۶
VET/BTC lbank 0.0218 - 0.0218 0.0218 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۱۶:۰۱
VET/BTC liqui 0.2866 - 0.2866 0.2866 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۱۶:۲۰
VEN/BTC bigone 0.0007 - 0.0007 0.0007 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
VEN/BTC bigone 0.0002 - 0.0002 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ساعت ۱۷:۳۲
VEN/BTC hitbtc 0.0002 - 0.0002 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۲:۳۲
VEN/BTC kucoin 0.0003 - 0.0002 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۴ ساعت ۳:۳۲
VEN/BTC kucoin 0.0003 - 0.0002 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۴ ساعت ۳:۳۲
VEN/ETH bigone 0.008 - 0.008 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
VEN/ETH bigone 0.0044 - 0.0044 0.0044 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۰:۴۸
VEN/ETH hitbtc 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ ساعت ۱۲:۳۲
VEN/ETH kucoin 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۱:۰۰
VEN/ETH kucoin 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۱:۰۰
VEN/USD hitbtc 1.365 - 1.319 1.365 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۱۳:۴۸
VEN/USD hitbtc 3.909 - 3.575 4.298 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
VET/BTC hitbtc 0.0002 - 0.0002 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۸ ساعت ۱۸:۵۶
VET/USD hitbtc 1.365 - 1.365 1.365 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۸ ساعت ۱۸:۳۶
VET/USD hitbtc 0.0068 - 0.0067 0.007 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ساعت ۵:۴۰
VEN/BNB binance 0.0002 - 0.0002 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ ساعت ۱۶:۴۱
VEN/BTC binance 0.0002 - 0.0002 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ساعت ۸:۰۸
VEN/ETH binance 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۱:۰۰
VEN/ETH gate-io 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۱:۰۸
VEN/USD binance 0.0161 - 0.0156 0.0174 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۸ ساعت ۱۸:۴۸
VEN/USD gate-io 0.0067 - 0.0066 0.0071 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ساعت ۷:۵۶
VEN/USD gate-io 3.7323 - 3.46 3.9295 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
VET/ETH bitmart 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۱۷ ساعت ۱۵:۰۴
VET/USD binance 0.0067 - 0.0067 0.0071 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ساعت ۷:۵۶
VET/USD bitmart 0.0067 - 0.0066 0.007 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ساعت ۷:۵۶
VET/USD bitfinex 0.0107 - 0.0107 0.0114 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۱۶ ساعت ۱۸:۳۲
VET/USD bitfinex 0.007 - 0.0069 0.0072 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ساعت ۴:۴۸
VEN/AUD synthetic 0.0096 - 0.0095 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ساعت ۸:۰۸
VEN/CAD synthetic 0.0088 - 0.0087 0.0092 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ساعت ۸:۰۸
VEN/CNY synthetic 0.0462 - 0.0458 0.0485 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ساعت ۸:۰۸
VEN/EUR synthetic 0.0059 - 0.0059 0.0063 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ساعت ۸:۱۶
VEN/HKD synthetic 0.0525 - 0.0521 0.0551 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ساعت ۸:۰۸
VEN/ILS synthetic 0.0238 - 0.0236 0.025 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ساعت ۸:۰۸
VEN/INR synthetic 0.46 - 0.457 0.483 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ساعت ۸:۰۸
VEN/KRW synthetic 7.9 - 7.84 8.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ساعت ۸:۰۸
VEN/MXN synthetic 0.128 - 0.126 0.134 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ساعت ۸:۰۸
VEN/MYR synthetic 0.0276 - 0.0274 0.029 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ساعت ۸:۰۸
VEN/PLN synthetic 0.0254 - 0.0252 0.0267 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ساعت ۸:۰۸
VEN/RUB synthetic 0.423 - 0.419 0.444 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ساعت ۸:۰۸
VEN/SAR synthetic 0.0252 - 0.025 0.0264 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ساعت ۸:۰۸
VEN/SEK synthetic 0.063 - 0.0624 0.0661 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ساعت ۸:۰۸
VEN/TRY synthetic 0.0384 - 0.0381 0.0403 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ساعت ۸:۰۸
VEN/VND synthetic 156 - 155 164 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ساعت ۸:۰۸
VEN/ZAR synthetic 0.0937 - 0.0929 0.0984 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ساعت ۸:۰۸
VEN/ETH etherdelta 0.004 - 0.004 0.004 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ ساعت ۲۳:۳۷
VeChain Index investing-com 0.0059 - 0.0059 0.0063 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ساعت ۸:۱۶
VeChain AUD Index investing-com 0.0096 - 0.0095 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ساعت ۸:۰۸
VeChain BTC Index investing-com 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ ساعت ۴:۳۲
VeChain CAD Index investing-com 0.0088 - 0.0087 0.0092 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ساعت ۸:۰۸
VeChain CNY Index investing-com 0.0462 - 0.0458 0.0485 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ساعت ۸:۰۸
VeChain HKD Index investing-com 0.0525 - 0.0521 0.0551 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ساعت ۸:۰۸
VeChain ILS Index investing-com 0.0238 - 0.0236 0.025 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ساعت ۸:۰۸
VeChain INR Index investing-com 0.46 - 0.457 0.483 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ساعت ۸:۰۸
VeChain KRW Index investing-com 7.9 - 7.84 8.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ساعت ۸:۰۸
VeChain MXN Index investing-com 0.128 - 0.126 0.134 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ساعت ۸:۰۸
VeChain MYR Index investing-com 0.0276 - 0.0274 0.029 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ساعت ۸:۰۸
VeChain PLN Index investing-com 0.0254 - 0.0252 0.0267 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ساعت ۸:۰۸
VeChain RUB Index investing-com 0.423 - 0.419 0.444 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ساعت ۸:۰۸
VeChain SAR Index investing-com 0.0252 - 0.025 0.0264 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ساعت ۸:۰۸
VeChain SEK Index investing-com 0.063 - 0.0624 0.0661 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ساعت ۸:۰۸
VeChain TRY Index investing-com 0.0384 - 0.0381 0.0403 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ساعت ۸:۰۸
VeChain VND Index investing-com 156 - 155 164 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ساعت ۸:۰۸
VeChain ZAR Index investing-com 0.0937 - 0.0929 0.0984 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ساعت ۸:۰۸
Investing.com VEN Index investing-com 0.0067 - 0.0067 0.0071 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ساعت ۷:۵۶