شاخص یاب

صندوق های سرمایه گذاری روسیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
VTB Treasury 61.7 - 61.7 61.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
Raiffeisen USA 42344.11 - 42344.11 42344.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
Raiffeisen Bonds 23938.58 - 23938.58 23938.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
Raiffeisen Equity 31217.86 - 31217.86 31217.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
Sberbank Balanced 79489.36 - 79489.36 79489.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Sberbank Eurobonds 2486.07 - 2486.07 2486.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Raiffeisen Consumer 13458.91 - 13458.91 13458.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
Raiffeisen Treasury 14810.46 - 14810.46 14810.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
Raiffeisen - Infotech 14730.65 - 14730.65 14730.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
Sberbank Consumer Sector 2061.57 - 2061.57 2061.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Sberbank Global Internet 2967.61 - 2967.61 2967.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Sberbank Natural Resources 1634.75 - 1634.75 1634.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Sberbank Electric Utilities 971.27 - 971.27 971.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Raiffeisen Active Management 24539.82 - 24539.82 24539.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
Sberbank High Yield Fixed Income 3847.93 - 3847.93 3847.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Sberbank Ilya Muromets Bond Fund 32952.45 - 32952.45 32952.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Sberbank Dobrynia Nikitich Equity 10833.94 - 10833.94 10833.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
TKB BNP Paribas Premium Equity Russia 2167.54 - 2167.54 2222.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ ساعت ۶:۳۴
Gazprombank - Russian Fixed Income Plus 1673.67 - 1673.67 1673.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Raiffeisen - Developed Countries Debt Market 16135.6 - 16135.6 16135.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
VTB BRIC 125.42 - 125.42 125.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
VTB Balanced 27.55 - 27.55 27.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
VTB Eurobonds 13.6 - 13.6 13.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
VTB Oil & Gas 22.95 - 22.95 22.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
VTB Bonds Plus 25.05 - 25.05 25.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
Raiffeisen Gold 11545.85 - 11545.85 11545.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
Sberbank Europe 795.94 - 795.94 795.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
VTB MICEX Index 5450.63 - 5450.63 5450.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
Sberbank America 1710.35 - 1710.35 1710.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Raiffeisen Europe 14266.47 - 14266.47 14266.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
Raiffeisen Balanced 22498.51 - 22498.51 22498.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
VTB Metals & Mining 12.18 - 12.18 12.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
Energocapital-Saving 286.72 - 286.72 286.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ ساعت ۲۰:۰۶
TKB BNP Paribas Bond 5086.47 - 5044.64 5104.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ ساعت ۶:۳۴
Arsagera - Mixed Fund 4883.54 - 4883.54 5202.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۸ ساعت ۷:۰۴
Raiffeisen Industrial 7903.83 - 7903.83 7903.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
Allianz ROSNO Balanced 383.4 - 378.73 383.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۰۴
Arsagera - Equity Fund 6954.41 - 6870.68 7152.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۸ ساعت ۷:۰۴
Energocapital-Balanced 1273.59 - 1273.59 1273.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ ساعت ۲۰:۰۶
Raiffeisen Commodities 30788.82 - 30788.82 30788.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
VTB Electric Utilities 7.57 - 7.57 7.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
VTB Telecommunications 17.53 - 17.53 17.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲۲:۰۵
Sberbank Small Cap Fund 4891.66 - 4891.66 4891.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Allianz ROSNO Bonds Fund 144.38 - 143.3 144.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۶:۰۵
Allianz ROSNO Stocks Fund 588.06 - 588.06 588.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۶:۰۵
Gazprombank - MICEX Index 1370.69 - 1370.69 1370.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Sberbank Emerging Markets 1537.92 - 1537.92 1537.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Sberbank Financial Sector 1097.11 - 1097.11 1097.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
VTB Promising Investments 18.26 - 18.26 18.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
Raiffeisen Precious Metals 14650.48 - 14650.48 14650.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
Raiffeisen Emerging Markets 19054.79 - 19054.79 19054.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
Raiffeisen MICEX Blue Chips 17449.44 - 17449.44 17449.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
VTB State-owned Enterprises 26.98 - 26.98 26.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
Energocapital-Global Markets 183.86 - 183.86 183.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ ساعت ۲۰:۰۶
Raiffeisen Electric Utilities 4876.24 - 4876.24 4876.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
VTB Consumer Goods & Services 17.22 - 17.22 17.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
Allianz ROSNO Government bonds 96.01 - 96.01 96.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۰۴
Gazprombank - Russian Equities 1977.11 - 1977.11 1977.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Sberbank Actively Managed Fund 1778.92 - 1778.92 1778.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Gazprombank - Russian Eurobonds 3276.82 - 3276.82 3276.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Allianz ROSNO Second Tier Stocks 238.97 - 238.97 238.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۰۳
Sberbank Telecoms & Technologies 3623.7 - 3623.7 3623.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Gazprombank - Russian Growth Fund 944.6 - 944.6 944.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Allianz ROSNO Domestic Growth Stocks 75.7 - 75.15 75.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۰۴
Allianz ROSNO Primary Industries Fund 293.67 - 293.67 296.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۶:۳۴
TKB BNP Paribas Equity Telecoms Russia 4315.12 - 4202.11 4315.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ ساعت ۶:۳۴
TKB BNP Paribas Balanced Conservative Russia 6004.74 - 5906.94 6004.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ ساعت ۶:۳۴
TKB BNP Paribas Premium Fund of Funds Commodity Go 1541.69 - 1541.69 1562.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ ساعت ۸:۰۴