کالایاب
شاخص یاب

صندوق های سرمایه گذاری روسیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
VTB Treasury 63.52 63.51 63.51 63.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Raiffeisen USA 41902.32 42270.04 41902.32 42270.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Raiffeisen Bonds 24795.81 24771.17 24771.17 24795.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Raiffeisen Equity 35416.27 35478.72 35416.27 35478.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Sberbank Balanced 86820.11 86775.24 86775.24 86820.11 44.87 0.05% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Sberbank Eurobonds 2492.06 2500.48 2492.06 2500.48 8.42 0.34% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Raiffeisen Consumer 14757.12 14754.15 14754.15 14757.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Raiffeisen Treasury 15231.89 15218.87 15218.87 15231.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Raiffeisen - Infotech 15648.17 15743.13 15648.17 15743.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Sberbank Consumer Sector 2178.4 2182.74 2178.4 2182.74 4.34 0.20% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Sberbank Global Internet 3054.17 3063.01 3054.17 3063.01 8.84 0.29% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Sberbank Natural Resources 1824.55 1826.8 1824.55 1826.8 2.25 0.12% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Sberbank Electric Utilities 1169.24 1151.21 1151.21 1169.24 18.03 1.57% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Raiffeisen Active Management 24574.02 24737.34 24574.02 24737.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Sberbank High Yield Fixed Income 4023.51 4020.11 4020.11 4023.51 3.40 0.08% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Sberbank Ilya Muromets Bond Fund 34551.8 34515.85 34515.85 34551.8 35.95 0.10% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Sberbank Dobrynia Nikitich Equity 12449 12403.74 12403.74 12449 45.26 0.36% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
TKB BNP Paribas Premium Equity Russia 2245.78 - 2245.78 2245.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۶ ساعت ۱۰:۰۵
Gazprombank - Russian Fixed Income Plus 1736.37 1735.36 1735.36 1736.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Raiffeisen - Developed Countries Debt Market 15724.14 15816.21 15724.14 15816.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
VTB BRIC 124.99 125.22 124.99 125.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
VTB Balanced 30.2 30.14 30.14 30.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
VTB Eurobonds 13.48 13.53 13.48 13.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
VTB Oil & Gas 25.66 25.63 25.63 25.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
VTB Bonds Plus 24.96 25.02 24.96 25.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Raiffeisen Gold 11716.81 11635.9 11635.9 11716.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Sberbank Europe 822.02 - 822.02 822.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
VTB MICEX Index 6212.45 6199.44 6199.44 6212.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Sberbank America 1744.39 1752.93 1744.39 1752.93 8.54 0.49% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Raiffeisen Europe 14266.43 14332.94 14266.43 14332.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Raiffeisen Balanced 25341.77 25362.2 25341.77 25362.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
VTB Metals & Mining 12.77 - 12.77 12.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
Energocapital-Saving 286.72 - 286.72 286.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ ساعت ۲۰:۰۶
TKB BNP Paribas Bond 5244.79 - 5199.62 5244.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۷:۰۲
Arsagera - Mixed Fund 4883.54 - 4883.54 5202.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۸ ساعت ۷:۰۴
Raiffeisen Industrial 8257.64 8252.43 8252.43 8257.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Allianz ROSNO Balanced 396.67 - 396.67 396.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۷:۳۲
Arsagera - Equity Fund 6954.41 - 6870.68 7152.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۸ ساعت ۷:۰۴
Energocapital-Balanced 1273.59 - 1273.59 1273.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ ساعت ۲۰:۰۶
Raiffeisen Commodities 34085.84 34200.5 34085.84 34200.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
VTB Electric Utilities 8.71 8.69 8.69 8.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
VTB Telecommunications 17.53 - 17.53 17.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲۲:۰۵
Sberbank Small Cap Fund 5069.08 5051.95 5051.95 5069.08 17.13 0.34% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Allianz ROSNO Bonds Fund 147.67 - 147.67 148.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۶ ساعت ۷:۰۲
Allianz ROSNO Stocks Fund 637.29 - 610.93 637.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۷:۳۲
Gazprombank - MICEX Index 1370.69 - 1370.69 1370.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Sberbank Emerging Markets 1480.82 1486.5 1480.82 1486.5 5.68 0.38% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Sberbank Financial Sector 1068.95 1075.22 1068.95 1075.22 6.27 0.59% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
VTB Promising Investments 19.33 19.25 19.25 19.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Raiffeisen Precious Metals 14017.12 13945.91 13945.91 14017.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Raiffeisen Emerging Markets 19441.1 19517.64 19441.1 19517.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Raiffeisen MICEX Blue Chips 19890.54 19884.85 19884.85 19890.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
VTB State-owned Enterprises 32.11 31.92 31.92 32.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Energocapital-Global Markets 183.86 - 183.86 183.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ ساعت ۲۰:۰۶
Raiffeisen Electric Utilities 5775.93 5694.4 5694.4 5775.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
VTB Consumer Goods & Services 18.19 18.23 18.19 18.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Allianz ROSNO Government bonds 98.06 - 98.06 98.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۷:۳۲
Gazprombank - Russian Equities 2286.73 2288.23 2286.73 2288.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Sberbank Actively Managed Fund 2042.81 2035.42 2035.42 2042.81 7.39 0.36% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Gazprombank - Russian Eurobonds 3241.97 3254.08 3241.97 3254.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Allianz ROSNO Second Tier Stocks 230.34 - 230.34 230.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۷:۳۲
Sberbank Telecoms & Technologies 3900.25 3908.93 3900.25 3908.93 8.68 0.22% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Gazprombank - Russian Growth Fund 862.17 878.75 862.17 878.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Allianz ROSNO Domestic Growth Stocks 74.74 - 74.74 74.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۷:۳۲
Allianz ROSNO Primary Industries Fund 287.17 - 287.17 287.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۷:۳۲
TKB BNP Paribas Equity Telecoms Russia 3979.89 - 3979.89 3979.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۶ ساعت ۱۰:۰۵
TKB BNP Paribas Balanced Conservative Russia 6036.94 - 6036.94 6036.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۶ ساعت ۱۰:۰۵
TKB BNP Paribas Premium Fund of Funds Commodity Go 1617.28 - 1617.28 1617.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۶ ساعت ۱۰:۰۵