کالایاب
شاخص یاب

صندوق های سرمایه گذاری روسیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
VTB Treasury 64.56 - 64.56 64.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
Raiffeisen USA 43824.65 - 43824.65 43824.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
Raiffeisen Bonds 25056.3 - 25056.3 25056.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
Raiffeisen Equity 35532.54 - 35532.54 35532.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
Sberbank Balanced 86402.05 - 86402.05 86402.05 94.11 0.11% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲:۰۲
Sberbank Eurobonds 2673.08 - 2673.08 2673.08 3.93 0.15% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲:۰۲
Raiffeisen Consumer 14593.62 - 14593.62 14593.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
Raiffeisen Treasury 15388.12 - 15388.12 15388.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
Raiffeisen - Infotech 16502.81 - 16502.81 16502.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
Sberbank Consumer Sector 2211.38 - 2211.38 2211.38 2.98 0.13% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲:۰۲
Sberbank Global Internet 3155.26 - 3155.26 3155.26 27.40 0.87% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲:۰۲
Sberbank Natural Resources 1824.57 - 1824.57 1824.57 19.73 1.09% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲:۰۲
Sberbank Electric Utilities 1070.37 - 1070.37 1070.37 2.49 0.23% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲:۰۲
Raiffeisen Active Management 25361.61 - 25361.61 25361.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
Sberbank High Yield Fixed Income 4085.8 - 4085.8 4085.8 1.08 0.03% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲:۰۲
Sberbank Ilya Muromets Bond Fund 34985.85 - 34985.85 34985.85 19.34 0.06% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲:۰۲
Sberbank Dobrynia Nikitich Equity 12290.89 - 12290.89 12290.89 96.50 0.79% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲:۰۲
TKB BNP Paribas Premium Equity Russia 2210.79 - 2210.79 2303.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۳ ساعت ۲۰:۳۲
Gazprombank - Russian Fixed Income Plus 1758.85 - 1758.85 1758.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۰۲
Raiffeisen - Developed Countries Debt Market 16783.26 - 16783.26 16783.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
VTB BRIC 124.06 - 124.06 124.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
VTB Balanced 30.22 - 30.22 30.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
VTB Eurobonds 14.37 - 14.37 14.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
VTB Oil & Gas 26.07 - 26.07 26.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
VTB Bonds Plus 26.46 - 26.46 26.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
Raiffeisen Gold 12991.3 - 12991.3 12991.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
Sberbank Europe 816.15 - 816.15 816.15 11.05 1.35% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲:۰۲
VTB MICEX Index 6167.28 - 6167.28 6167.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
Sberbank America 1817.65 - 1817.65 1817.65 17.58 0.97% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲:۰۲
Raiffeisen Europe 14241.57 - 14241.57 14241.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
Raiffeisen Balanced 24362.06 - 24362.06 24362.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
VTB Metals & Mining 12.49 - 12.49 12.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
Energocapital-Saving 286.72 - 286.72 286.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ ساعت ۲۰:۰۶
TKB BNP Paribas Bond 5277.98 - 5277.98 5349.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۴ ساعت ۷:۰۲
Arsagera - Mixed Fund 5576.81 - 5576.81 5576.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۴ ساعت ۰:۳۲
Raiffeisen Industrial 7733.87 - 7733.87 7733.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
Allianz ROSNO Balanced 398.33 - 398.33 398.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۴ ساعت ۰:۳۲
Arsagera - Equity Fund 7618.94 - 7453.13 8330.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۴ ساعت ۷:۰۲
Energocapital-Balanced 1273.59 - 1273.59 1273.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ ساعت ۲۰:۰۶
Raiffeisen Commodities 33172.1 - 33172.1 33172.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
VTB Electric Utilities 8.17 - 8.17 8.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
VTB Telecommunications 17.53 - 17.53 17.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲۲:۰۵
Sberbank Small Cap Fund 5199.73 - 5199.73 5199.73 2.78 0.05% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲:۰۲
Allianz ROSNO Bonds Fund 148.88 - 148.88 148.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۴ ساعت ۰:۳۲
Allianz ROSNO Stocks Fund 639.81 - 639.81 639.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۴ ساعت ۰:۳۲
Gazprombank - MICEX Index 1370.69 - 1370.69 1370.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Sberbank Emerging Markets 1455.47 - 1455.47 1455.47 0.15 0.01% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲:۰۲
Sberbank Financial Sector 1069.64 - 1069.64 1069.64 14.75 1.38% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲:۰۲
VTB Promising Investments 19.91 - 19.91 19.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
Raiffeisen Precious Metals 15115 - 15115 15115 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
Raiffeisen Emerging Markets 19014.45 - 19014.45 19014.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
Raiffeisen MICEX Blue Chips 19669.91 - 19669.91 19669.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
VTB State-owned Enterprises 31.03 - 31.03 31.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
Energocapital-Global Markets 183.86 - 183.86 183.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ ساعت ۲۰:۰۶
Raiffeisen Electric Utilities 5305.44 - 5305.44 5305.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
VTB Consumer Goods & Services 17.99 - 17.99 17.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
Allianz ROSNO Government bonds 99.93 - 99.93 99.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۴ ساعت ۰:۳۲
Gazprombank - Russian Equities 2256.81 - 2256.81 2256.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۰۲
Sberbank Actively Managed Fund 2016.1 - 2016.1 2016.1 16.05 0.80% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲:۰۲
Gazprombank - Russian Eurobonds 3467.01 - 3467.01 3467.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۰۲
Allianz ROSNO Second Tier Stocks 234.18 - 234.18 234.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۴ ساعت ۰:۳۲
Sberbank Telecoms & Technologies 4044.43 - 4044.43 4044.43 32.96 0.81% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲:۰۲
Gazprombank - Russian Growth Fund 798.59 - 798.59 798.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۰۲
Allianz ROSNO Domestic Growth Stocks 75.39 - 75.39 75.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۴ ساعت ۰:۳۲
Allianz ROSNO Primary Industries Fund 298.55 - 298.55 298.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۴ ساعت ۰:۳۲
TKB BNP Paribas Equity Telecoms Russia 3503.55 - 3503.55 3775.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۴ ساعت ۲:۰۲
TKB BNP Paribas Balanced Conservative Russia 6032.25 - 6032.25 6100.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۳ ساعت ۲۰:۳۲
TKB BNP Paribas Premium Fund of Funds Commodity Go 1616.95 - 1616.95 1616.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۴ ساعت ۷:۰۲