شاخص یاب

صندوق های سرمایه گذاری روسیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
VTB Treasury 59.13 - 59.13 59.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۳۳
Raiffeisen USA 43948.94 - 43948.94 43948.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۳۳
Raiffeisen Bonds 23445.88 - 23445.88 23445.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۳۳
Raiffeisen Equity 28839.32 - 28839.32 28839.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۳۳
Sberbank Balanced 74512.31 - 74512.31 74512.31 485.74 0.65% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۰۳
Sberbank Eurobonds 2463.03 - 2463.03 2463.03 40.20 1.66% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۰۳
Raiffeisen Consumer 13847.98 - 13847.98 13847.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۳۳
Raiffeisen Treasury 14331.55 - 14331.55 14331.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۳۳
Raiffeisen - Infotech 16074.94 - 16074.94 16074.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۳۳
Sberbank Consumer Sector 2157.02 - 2157.02 2157.02 10.93 0.51% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۰۳
Sberbank Global Internet 3261.04 - 3261.04 3261.04 25.90 0.80% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۰۳
Sberbank Natural Resources 1470.8 - 1470.8 1470.8 11.15 0.76% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۰۳
Sberbank Electric Utilities 969.6 - 969.6 969.6 6.29 0.65% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۰۳
Raiffeisen Active Management 26210.72 - 26210.72 26210.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۳۳
Sberbank High Yield Fixed Income 3711.49 - 3711.49 3711.49 6.42 0.17% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۰۳
Sberbank Ilya Muromets Bond Fund 31871.07 - 31871.07 31871.07 68.21 0.21% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۰۳
Sberbank Dobrynia Nikitich Equity 9921.86 - 9921.86 9921.86 93.40 0.94% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۰۳
TKB BNP Paribas Premium Equity Russia 2014.39 - 2014.39 2079.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۴ ساعت ۰:۰۰
Gazprombank - Russian Fixed Income Plus 1633.24 - 1633.24 1633.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
Raiffeisen - Developed Countries Debt Market 16503.7 - 16503.7 16503.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۳۳
VTB BRIC 118.85 - 118.85 121.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۳۳
VTB Balanced 25.87 - 25.87 25.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۳۳
VTB Eurobonds 13.27 - 13.27 13.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۳۳
VTB Oil & Gas 20.89 - 20.89 21.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۳۳
VTB Bonds Plus 23.93 - 23.93 24.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۳۳
Raiffeisen Gold 10786.35 - 10786.35 10786.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۳۳
Sberbank Europe 848.11 - 848.11 848.11 13.43 1.58% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۰۳
VTB MICEX Index 4961.78 - 4953.32 4961.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۹:۰۲
Sberbank America 1796.73 - 1796.73 1796.73 13.57 0.76% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۰۳
Raiffeisen Europe 15197.14 - 15197.14 15197.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۳۳
Raiffeisen Balanced 21604.39 - 21604.39 21604.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۸ ساعت ۳:۳۳
VTB Metals & Mining 10.94 - 10.94 11.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۳۳
Energocapital-Saving 286.72 - 286.72 286.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ ساعت ۲۰:۰۶
TKB BNP Paribas Bond 5098.04 - 5098.04 5104.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۱ ساعت ۷:۳۳
Arsagera - Mixed Fund 5028.06 - 5028.06 5028.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۱ ساعت ۲۳:۰۴
Raiffeisen Industrial 6874.89 - 6874.89 6874.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۳۳
Allianz ROSNO Balanced 364.4 - 364.4 364.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ ساعت ۹:۳۵
Arsagera - Equity Fund 7261 - 7261 7261 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۱ ساعت ۲۳:۰۴
Energocapital-Balanced 1273.59 - 1273.59 1273.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ ساعت ۲۰:۰۶
Raiffeisen Commodities 28115.55 - 28115.55 28115.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۳۳
VTB Electric Utilities 7.49 - 7.49 7.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۳۳
VTB Telecommunications 16.13 - 16.13 16.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۳۳
Sberbank Small Cap Fund 4707.47 - 4707.47 4707.47 22.93 0.49% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۰۳
Allianz ROSNO Bonds Fund 142.59 - 142.59 142.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ ساعت ۹:۳۵
Allianz ROSNO Stocks Fund 558.39 - 558.39 558.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ ساعت ۹:۳۵
Gazprombank - MICEX Index 1370.69 - 1370.69 1370.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Sberbank Emerging Markets 1543.54 - 1543.54 1543.54 24.61 1.59% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۰۳
Sberbank Financial Sector 1194.09 - 1194.09 1194.09 6.65 0.56% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۰۳
VTB Promising Investments 18.26 - 18.26 18.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ ساعت ۱۷:۰۵
Raiffeisen Precious Metals 12086.02 - 12086.02 12086.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۳۳
Raiffeisen Emerging Markets 18383.88 - 18383.88 18383.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۳۳
Raiffeisen MICEX Blue Chips 15792.12 - 15792.12 15792.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۳۳
VTB State-owned Enterprises 26.46 - 26.46 26.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۳۳
Energocapital-Global Markets 183.86 - 183.86 183.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ ساعت ۲۰:۰۶
Raiffeisen Electric Utilities 5027.1 - 5027.1 5027.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۳۳
VTB Consumer Goods & Services 17.14 - 17.14 17.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۳۳
Allianz ROSNO Government bonds 92.98 - 92.98 92.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ ساعت ۹:۳۵
Gazprombank - Russian Equities 1825.07 - 1825.07 1825.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
Sberbank Actively Managed Fund 1652.14 - 1652.14 1652.14 15.60 0.94% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۰۳
Gazprombank - Russian Eurobonds 3224.63 - 3224.63 3224.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
Allianz ROSNO Second Tier Stocks 231.67 - 231.67 231.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ ساعت ۹:۳۵
Sberbank Telecoms & Technologies 3728.33 - 3728.33 3728.33 37.43 1.01% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۰۳
Gazprombank - Russian Growth Fund 1100.95 - 1100.95 1100.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
Allianz ROSNO Domestic Growth Stocks 82.46 - 82.46 82.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ ساعت ۹:۳۵
Allianz ROSNO Primary Industries Fund 262.37 - 258 262.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ ساعت ۷:۰۳
TKB BNP Paribas Equity Telecoms Russia 3741.97 - 3741.97 3741.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
TKB BNP Paribas Balanced Conservative Russia 6037.33 - 5994.64 6037.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۱ ساعت ۷:۳۳
TKB BNP Paribas Premium Fund of Funds Commodity Go 1431.05 - 1431.05 1431.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰