شاخص یاب

صندوق های سرمایه گذاری روسیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
VTB Treasury 58.93 58.94 58.93 58.94 0.06 0.10% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Raiffeisen USA 40129.49 - 40129.49 40129.49 476.00 1.19% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Raiffeisen Bonds 23683.09 - 23683.09 23683.09 16.41 0.07% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Raiffeisen Equity 28015.94 - 28015.94 28015.94 19.84 0.07% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Sberbank Balanced 74282.93 - 74282.93 74282.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Sberbank Eurobonds 2346.17 - 2346.17 2346.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Raiffeisen Consumer 15377.8 - 15377.8 15377.8 148.51 0.97% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Raiffeisen Treasury 14378 - 14378 14378 44.05 0.31% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Raiffeisen - Infotech 15420.72 - 15420.72 15420.72 255.91 1.66% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Sberbank Consumer Sector 2292.53 - 2292.53 2292.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Sberbank Global Internet 3410.07 - 3410.07 3410.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Sberbank Natural Resources 1348.84 - 1348.84 1348.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Sberbank Electric Utilities 1021.11 - 1021.11 1021.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Raiffeisen Active Management 25324.26 - 25324.26 25324.26 223.83 0.88% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Sberbank High Yield Fixed Income 3757.57 - 3757.57 3757.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Sberbank Ilya Muromets Bond Fund 32261.9 - 32261.9 32261.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Sberbank Dobrynia Nikitich Equity 9740.63 - 9740.63 9740.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
TKB BNP Paribas Premium Equity Russia 2014.39 - 2014.39 2079.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۴ ساعت ۰:۰۰
Gazprombank - Russian Fixed Income Plus 1654.07 - 1654.07 1654.07 0.52 0.03% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Raiffeisen - Developed Countries Debt Market 15418.12 - 15418.12 15418.12 202.81 1.32% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
VTB BRIC 119.09 119.61 119.09 119.61 0.64 0.54% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
VTB Balanced 25.28 25.32 25.28 25.32 0.03 0.12% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
VTB Eurobonds 12.79 12.65 12.65 12.79 0.04 0.31% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
VTB Oil & Gas 19.1 - 19.1 19.1 0.02 0.10% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۷:۰۴
VTB Bonds Plus 23.26 23.08 23.08 23.26 0.10 0.43% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Raiffeisen Gold 10950.51 - 10950.51 10950.51 107.87 0.99% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Sberbank Europe 837.44 - 837.44 837.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
VTB MICEX Index 4747.28 4744.02 4744.02 4747.28 12.23 0.26% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Sberbank America 1653.51 - 1653.51 1653.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Raiffeisen Europe 14967.67 - 14967.67 14967.67 35.18 0.24% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Raiffeisen Balanced 20879.78 - 20879.78 20879.78 13.03 0.06% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
VTB Metals & Mining 10.74 10.85 10.74 10.85 0.03 0.28% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Energocapital-Saving 287.14 - 287.14 287.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ ساعت ۰:۰۰
TKB BNP Paribas Bond 5076.42 - 5040.51 5076.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۱ ساعت ۰:۰۰
Arsagera - Mixed Fund 4968.05 - 4968.05 4968.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۱ ساعت ۰:۰۰
Raiffeisen Industrial 6763.66 - 6763.66 6763.66 10.04 0.15% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Allianz ROSNO Balanced 354.02 - 354.02 360.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ ساعت ۰:۰۰
Arsagera - Equity Fund 7034.4 - 7034.4 7034.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Energocapital-Balanced 1267.35 - 1267.35 1267.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Raiffeisen Commodities 26572.51 - 26572.51 26572.51 2.72 0.01% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
VTB Electric Utilities 8.1 8.23 8.1 8.23 0.12 1.50% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
VTB Telecommunications 15.12 15.33 15.12 15.33 0.03 0.20% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Sberbank Small Cap Fund 4939.35 - 4939.35 4939.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Allianz ROSNO Bonds Fund 141.66 - 141.66 143.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ ساعت ۰:۰۰
Allianz ROSNO Stocks Fund 529.69 - 529.69 544.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ ساعت ۰:۰۰
Gazprombank - MICEX Index 1370.69 - 1370.69 1370.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Sberbank Emerging Markets 1536.44 - 1536.44 1536.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Sberbank Financial Sector 1228.3 - 1228.3 1228.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
VTB Promising Investments 18.26 18.53 18.26 18.53 0.10 0.55% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Raiffeisen Precious Metals 12792.69 - 12792.69 12792.69 38.58 0.30% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Raiffeisen Emerging Markets 18455.06 - 18455.06 18455.06 35.00 0.19% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Raiffeisen MICEX Blue Chips 15223.73 - 15223.73 15223.73 28.26 0.19% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
VTB State-owned Enterprises 26.82 26.8 26.8 26.82 0.06 0.22% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Energocapital-Global Markets 184.17 - 184.17 184.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Raiffeisen Electric Utilities 5436.33 - 5436.33 5436.33 19.27 0.36% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
VTB Consumer Goods & Services 18.58 18.77 18.58 18.77 0.04 0.22% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Allianz ROSNO Government bonds 92.9 - 92.9 92.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۰ ساعت ۰:۰۰
Gazprombank - Russian Equities 1796.7 - 1796.7 1796.7 3.87 0.22% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Sberbank Actively Managed Fund 1617.79 - 1617.79 1617.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Gazprombank - Russian Eurobonds 3119.89 - 3119.89 3119.89 10.56 0.34% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Allianz ROSNO Second Tier Stocks 218.63 - 218.63 225.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ ساعت ۰:۰۰
Sberbank Telecoms & Technologies 3593.16 - 3593.16 3593.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Gazprombank - Russian Growth Fund 1138.07 - 1138.07 1138.07 1.10 0.10% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Allianz ROSNO Domestic Growth Stocks 81.06 - 81.06 83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ ساعت ۰:۰۰
Allianz ROSNO Primary Industries Fund 241.93 - 241.93 248.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ ساعت ۰:۰۰
TKB BNP Paribas Equity Telecoms Russia 3741.97 - 3741.97 3741.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
TKB BNP Paribas Balanced Conservative Russia 5876.26 - 5876.26 5964.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ ساعت ۰:۰۰
TKB BNP Paribas Premium Fund of Funds Commodity Go 1431.05 - 1431.05 1431.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰