شاخص یاب

صندوق های سرمایه گذاری روسیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
VTB Treasury 59.78 - 59.78 59.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
Raiffeisen USA 42039.53 - 42039.53 42039.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
Raiffeisen Bonds 23432.12 - 23432.12 23432.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
Raiffeisen Equity 30355.08 - 30355.08 30355.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
Sberbank Balanced 76440.41 - 76440.41 76440.41 590.19 0.77% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Sberbank Eurobonds 2412.41 - 2412.41 2412.41 1.52 0.06% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Raiffeisen Consumer 12964.37 - 12964.37 12964.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
Raiffeisen Treasury 14430.37 - 14430.37 14430.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
Raiffeisen - Infotech 14819.44 - 14819.44 14819.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۰۳
Sberbank Consumer Sector 1969.8 - 1969.8 1969.8 61.90 3.14% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Sberbank Global Internet 2914.01 - 2914.01 2914.01 145.34 4.99% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Sberbank Natural Resources 1606.83 - 1606.83 1606.83 16.67 1.04% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Sberbank Electric Utilities 965.96 - 965.96 965.96 3.02 0.31% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Raiffeisen Active Management 24403.25 - 24403.25 24403.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
Sberbank High Yield Fixed Income 3742.08 - 3742.08 3742.08 1.45 0.04% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Sberbank Ilya Muromets Bond Fund 32099.64 - 32099.64 32099.64 2.46 0.01% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Sberbank Dobrynia Nikitich Equity 10356.07 - 10356.07 10356.07 149.78 1.45% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۰۳
TKB BNP Paribas Premium Equity Russia 2014.39 - 2014.39 2079.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۴ ساعت ۰:۰۰
Gazprombank - Russian Fixed Income Plus 1634.23 - 1634.23 1634.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
Raiffeisen - Developed Countries Debt Market 16049.49 - 16049.49 16049.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
VTB BRIC 116.09 - 116.09 116.09 2.81 2.42% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
VTB Balanced 26.7 - 26.7 26.7 0.17 0.64% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
VTB Eurobonds 13.16 - 13.16 13.16 0.02 0.15% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
VTB Oil & Gas 22.81 - 22.81 22.81 0.26 1.14% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
VTB Bonds Plus 24.06 - 24.06 24.06 0.03 0.12% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
Raiffeisen Gold 10919.03 - 10919.03 10919.03 59.10 0.54% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
Sberbank Europe 800.35 - 800.35 800.35 10.96 1.37% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۰۳
VTB MICEX Index 5167.16 - 5167.16 5167.16 107.66 2.08% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
Sberbank America 1709.38 - 1709.38 1709.38 26.86 1.57% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Raiffeisen Europe 14306.58 - 14306.58 14306.58 193.21 1.35% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
Raiffeisen Balanced 22669.27 - 22669.27 22669.27 284.10 1.25% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
VTB Metals & Mining 11.7 - 11.7 11.7 0.14 1.20% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
Energocapital-Saving 286.72 - 286.72 286.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ ساعت ۲۰:۰۶
TKB BNP Paribas Bond 5076.9 - 5050.73 5076.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ساعت ۶:۳۲
Arsagera - Mixed Fund 4885.82 - 4885.82 4885.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ ساعت ۷:۰۳
Raiffeisen Industrial 7461.17 - 7461.17 7461.17 96.61 1.29% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
Allianz ROSNO Balanced 372.01 - 372.01 372.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۹:۰۳
Arsagera - Equity Fund 7139.85 - 6967.5 7201.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ ساعت ۷:۳۳
Energocapital-Balanced 1273.59 - 1273.59 1273.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ ساعت ۲۰:۰۶
Raiffeisen Commodities 30784.24 - 30784.24 30784.24 484.69 1.57% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
VTB Electric Utilities 7.45 - 7.45 7.45 0.04 0.54% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
VTB Telecommunications 16.18 - 16.18 16.18 0.50 3.09% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
Sberbank Small Cap Fund 4655.88 - 4655.88 4655.88 36.03 0.77% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Allianz ROSNO Bonds Fund 140.73 - 140.73 140.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۹:۰۳
Allianz ROSNO Stocks Fund 587.32 - 587.32 587.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۹:۰۳
Gazprombank - MICEX Index 1370.69 - 1370.69 1370.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Sberbank Emerging Markets 1410.19 - 1410.19 1410.19 35.32 2.50% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Sberbank Financial Sector 1108.18 - 1108.18 1108.18 9.86 0.89% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۰۳
VTB Promising Investments 17.73 - 17.73 17.73 0.08 0.45% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
Raiffeisen Precious Metals 12976.41 - 12976.41 12976.41 25.03 0.19% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
Raiffeisen Emerging Markets 18477.66 - 18477.66 18477.66 173.06 0.94% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
Raiffeisen MICEX Blue Chips 16690.73 - 16690.73 16690.73 363.82 2.18% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
VTB State-owned Enterprises 27.53 - 27.53 27.53 0.37 1.34% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
Energocapital-Global Markets 183.86 - 183.86 183.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ ساعت ۲۰:۰۶
Raiffeisen Electric Utilities 4987.96 - 4987.96 4987.96 18.14 0.36% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
VTB Consumer Goods & Services 16.07 - 16.07 16.07 0.51 3.17% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
Allianz ROSNO Government bonds 92.03 - 92.03 92.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۹:۰۳
Gazprombank - Russian Equities 1920.88 - 1920.88 1920.88 15.16 0.79% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
Sberbank Actively Managed Fund 1723.62 - 1723.62 1723.62 25.20 1.46% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Gazprombank - Russian Eurobonds 3186.53 - 3186.53 3186.53 6.43 0.20% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
Allianz ROSNO Second Tier Stocks 228.21 - 228.21 228.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۹:۰۳
Sberbank Telecoms & Technologies 3604.15 - 3604.15 3604.15 92.78 2.57% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Gazprombank - Russian Growth Fund 1116.3 - 1116.3 1116.3 20.02 1.79% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
Allianz ROSNO Domestic Growth Stocks 73.05 - 73.05 73.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۹:۰۳
Allianz ROSNO Primary Industries Fund 283.57 - 283.57 283.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱:۰۳
TKB BNP Paribas Equity Telecoms Russia 3741.97 - 3741.97 3741.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
TKB BNP Paribas Balanced Conservative Russia 6051.11 - 6051.11 6231.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ساعت ۶:۳۲
TKB BNP Paribas Premium Fund of Funds Commodity Go 1431.05 - 1431.05 1431.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰