شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

صندوق های سرمایه گذاری روسیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
VTB Treasury 66.55 - 66.51 66.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۹:۰۱
Raiffeisen USA 44458.37 - 44396.38 44458.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۲:۰۱
Raiffeisen Bonds 25830.53 - 25816.49 25830.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۲:۰۱
Raiffeisen Equity 38306.32 - 38302.98 38306.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۲:۰۱
Sberbank Balanced 92885.54 - 92885.54 93024.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۲:۰۱
Sberbank Eurobonds 2600.33 - 2592.9 2600.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۲:۰۱
Raiffeisen Consumer 14608.66 - 14511.73 14608.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۲:۰۱
Raiffeisen Treasury 15862.91 - 15856.02 15862.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۲:۰۱
Raiffeisen - Infotech 16892.15 - 16657.67 16892.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۲:۰۱
Sberbank Consumer Sector 2211.53 - 2211.53 2211.53 21.93 1.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱:۰۱
Sberbank Global Internet 3215.14 - 3209.3 3215.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۲:۰۱
Sberbank Natural Resources 2053.72 - 2053.72 2053.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۹:۰۱
Sberbank Electric Utilities 1127.85 - 1127.85 1127.85 4.27 0.38% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱:۰۱
Raiffeisen Active Management 25618.88 - 25595.82 25618.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۲:۰۱
Sberbank High Yield Fixed Income 4269.06 - 4267.81 4269.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۲:۰۱
Sberbank Ilya Muromets Bond Fund 36369.49 - 36365.29 36369.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۲:۰۱
Sberbank Dobrynia Nikitich Equity 13507.72 - 13507.72 13519.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۲:۰۱
TKB BNP Paribas Premium Equity Russia 2210.79 - 2210.79 2303.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۳ ساعت ۲۰:۳۲
Gazprombank - Russian Fixed Income Plus 1814.63 - 1813.48 1814.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۲:۰۱
Raiffeisen - Developed Countries Debt Market 16072.9 - 16066.91 16072.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۲:۰۱
VTB BRIC 125.96 - 125.96 126.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۹:۰۱
VTB Balanced 26.2 - 26.2 26.2 5.81 22.18% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۴:۰۲
VTB Eurobonds 12.68 - 12.68 12.68 1.43 11.28% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۴:۰۲
VTB Oil & Gas 29.06 - 29.06 29.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۹:۰۱
VTB Bonds Plus 23.27 - 23.27 23.27 2.92 12.55% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۴:۰۲
Raiffeisen Gold 12156.09 - 12111.15 12156.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۲:۰۱
Sberbank Europe 862.55 - 862.55 863.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۲:۰۱
VTB MICEX Index 6826.45 - 6826.45 6854.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۹:۰۱
Sberbank America 1875.1 - 1869.46 1875.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۲:۰۱
Raiffeisen Europe 14925.45 - 14909.12 14925.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۲:۰۱
Raiffeisen Balanced 25904.73 - 25904.73 26041.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۲:۰۱
VTB Metals & Mining 12.68 - 12.68 12.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۹:۰۱
Energocapital-Saving 286.72 - 286.72 286.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ ساعت ۲۰:۰۶
TKB BNP Paribas Bond 5277.98 - 5277.98 5349.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۴ ساعت ۷:۰۲
Arsagera - Mixed Fund 5576.81 - 5576.81 5576.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۴ ساعت ۰:۳۲
Raiffeisen Industrial 8150.23 - 8150.23 8197.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۲:۰۱
Allianz ROSNO Balanced 422.56 - 422.56 422.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۶:۰۱
Arsagera - Equity Fund 7618.94 - 7453.13 8330.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۴ ساعت ۷:۰۲
Energocapital-Balanced 1277.47 - 1277.47 1277.47 3.88 0.30% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۳:۰۱
Raiffeisen Commodities 35474.28 - 35474.28 35801.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۲:۰۱
VTB Electric Utilities 8.03 - 8.03 8.03 0.63 7.85% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۴:۰۲
VTB Telecommunications 17.53 - 17.53 17.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲۲:۰۵
Sberbank Small Cap Fund 5260.22 - 5260.22 5260.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Allianz ROSNO Bonds Fund 154.15 - 154.15 154.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ساعت ۱:۳۲
Allianz ROSNO Stocks Fund 684.09 - 684.09 684.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۶:۰۱
Gazprombank - MICEX Index 1370.69 - 1370.69 1370.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Sberbank Emerging Markets 1490.86 - 1486.4 1490.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۲:۰۱
Sberbank Financial Sector 1142.63 - 1140.9 1142.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۲:۰۱
VTB Promising Investments 21.12 - 21.09 21.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۹:۰۱
Raiffeisen Precious Metals 15347.77 - 15204.63 15347.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۲:۰۱
Raiffeisen Emerging Markets 19637.15 - 19637.15 19747.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۲:۰۱
Raiffeisen MICEX Blue Chips 21798.59 - 21798.59 21870.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۲:۰۱
VTB State-owned Enterprises 27.68 - 27.68 27.68 6.26 22.62% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۴:۰۲
Energocapital-Global Markets 183.86 - 183.86 183.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ ساعت ۲۰:۰۶
Raiffeisen Electric Utilities 5584.44 - 5568.64 5584.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۲:۰۱
VTB Consumer Goods & Services 17.69 - 17.69 17.69 0.16 0.90% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۴:۰۲
Allianz ROSNO Government bonds 106.51 - 106.51 106.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۶:۰۱
Gazprombank - Russian Equities 2452.36 - 2427.35 2452.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۲:۰۱
Sberbank Actively Managed Fund 2069.48 - 2069.48 2069.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Gazprombank - Russian Eurobonds 3375.72 - 3375.72 3390.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۲:۰۱
Allianz ROSNO Second Tier Stocks 221.53 - 221.53 221.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۶:۰۱
Sberbank Telecoms & Technologies 3897.45 - 3897.45 3897.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Gazprombank - Russian Growth Fund 789.38 - 789.38 804.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۲:۰۱
Allianz ROSNO Domestic Growth Stocks 79.85 - 79.85 79.85 0.42 0.53% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۱:۳۲
Allianz ROSNO Primary Industries Fund 300.38 - 300.38 300.38 2.64 0.89% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۱:۳۲
TKB BNP Paribas Equity Telecoms Russia 3503.55 - 3503.55 3775.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۴ ساعت ۲:۰۲
TKB BNP Paribas Balanced Conservative Russia 6032.25 - 6032.25 6100.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۳ ساعت ۲۰:۳۲
TKB BNP Paribas Premium Fund of Funds Commodity Go 1616.95 - 1616.95 1616.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۴ ساعت ۷:۰۲