شاخص یاب

صندوق های سرمایه گذاری روسیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
VTB Treasury 60.24 - 60.24 60.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
Raiffeisen USA 40905 - 40905 40905 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
Raiffeisen Bonds 23569.94 - 23569.94 23569.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
Raiffeisen Equity 31064.85 - 31064.85 31064.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
Sberbank Balanced 78307.83 - 78307.83 78307.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
Sberbank Eurobonds 2447.35 - 2447.35 2447.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
Raiffeisen Consumer 12937.18 - 12937.18 12937.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
Raiffeisen Treasury 14531.97 - 14531.97 14531.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
Raiffeisen - Infotech 14009.82 - 14009.82 14009.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
Sberbank Consumer Sector 1995.07 - 1995.07 1995.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
Sberbank Global Internet 2840.35 - 2840.35 2840.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
Sberbank Natural Resources 1653.62 - 1653.62 1653.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
Sberbank Electric Utilities 935.5 - 935.5 935.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
Raiffeisen Active Management 23519.31 - 23519.31 23519.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
Sberbank High Yield Fixed Income 3761.7 - 3761.7 3761.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
Sberbank Ilya Muromets Bond Fund 32207.01 - 32207.01 32207.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
Sberbank Dobrynia Nikitich Equity 10637.12 - 10637.12 10637.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
TKB BNP Paribas Premium Equity Russia 2014.39 - 2014.39 2079.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۴ ساعت ۰:۰۰
Gazprombank - Russian Fixed Income Plus 1642.17 - 1642.17 1642.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۳۲
Raiffeisen - Developed Countries Debt Market 16120.3 - 16120.3 16120.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
VTB BRIC 120.71 - 120.71 120.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
VTB Balanced 27.08 - 27.08 27.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
VTB Eurobonds 13.49 - 13.49 13.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۹:۰۲
VTB Oil & Gas 23.15 - 23.15 23.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
VTB Bonds Plus 24.43 - 24.43 24.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۹:۰۲
Raiffeisen Gold 11127.02 - 11127.02 11127.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
Sberbank Europe 763.55 - 763.55 763.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
VTB MICEX Index 5309.59 - 5309.59 5309.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
Sberbank America 1630.3 - 1630.3 1630.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
Raiffeisen Europe 13649.91 - 13649.91 13649.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
Raiffeisen Balanced 22523.61 - 22523.61 22523.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
VTB Metals & Mining 11.86 - 11.86 11.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
Energocapital-Saving 286.72 - 286.72 286.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ ساعت ۲۰:۰۶
TKB BNP Paribas Bond 5076.9 - 5050.73 5076.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ساعت ۶:۳۲
Arsagera - Mixed Fund 5012.6 - 5012.6 5012.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۲۳:۰۳
Raiffeisen Industrial 7534.73 - 7534.73 7534.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
Allianz ROSNO Balanced 372.01 - 372.01 372.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۹:۰۳
Arsagera - Equity Fund 7283.37 - 7283.37 7283.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۲۳:۰۳
Energocapital-Balanced 1273.59 - 1273.59 1273.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ ساعت ۲۰:۰۶
Raiffeisen Commodities 31068.94 - 31068.94 31068.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
VTB Electric Utilities 7.29 - 7.29 7.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
VTB Telecommunications 15.03 - 15.03 15.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
Sberbank Small Cap Fund 4503.92 - 4503.92 4503.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
Allianz ROSNO Bonds Fund 140.73 - 140.73 140.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۹:۰۳
Allianz ROSNO Stocks Fund 587.32 - 587.32 587.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۹:۰۳
Gazprombank - MICEX Index 1370.69 - 1370.69 1370.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Sberbank Emerging Markets 1442.13 - 1442.13 1442.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
Sberbank Financial Sector 1077.02 - 1077.02 1077.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
VTB Promising Investments 17.61 - 17.61 17.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
Raiffeisen Precious Metals 13479.09 - 13479.09 13479.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
Raiffeisen Emerging Markets 18623.08 - 18623.08 18623.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
Raiffeisen MICEX Blue Chips 17145.44 - 17145.44 17145.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
VTB State-owned Enterprises 27.19 - 27.19 27.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
Energocapital-Global Markets 183.86 - 183.86 183.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ ساعت ۲۰:۰۶
Raiffeisen Electric Utilities 4776.88 - 4776.88 4776.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
VTB Consumer Goods & Services 16.36 - 16.36 16.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
Allianz ROSNO Government bonds 92.03 - 92.03 92.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۹:۰۳
Gazprombank - Russian Equities 1960.79 - 1960.79 1960.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۳۲
Sberbank Actively Managed Fund 1749.88 - 1749.88 1749.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
Gazprombank - Russian Eurobonds 3258.79 - 3258.79 3258.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۳۲
Allianz ROSNO Second Tier Stocks 228.21 - 228.21 228.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۹:۰۳
Sberbank Telecoms & Technologies 3392.49 - 3392.49 3392.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
Gazprombank - Russian Growth Fund 962.24 - 962.24 962.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۳۲
Allianz ROSNO Domestic Growth Stocks 73.05 - 73.05 73.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۹:۰۳
Allianz ROSNO Primary Industries Fund 283.57 - 283.57 283.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱:۰۳
TKB BNP Paribas Equity Telecoms Russia 3741.97 - 3741.97 3741.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
TKB BNP Paribas Balanced Conservative Russia 6130.53 - 5957.82 6130.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۲ ساعت ۷:۰۳
TKB BNP Paribas Premium Fund of Funds Commodity Go 1431.05 - 1431.05 1431.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰