کالایاب
شاخص یاب

صندوق های سرمایه گذاری روسیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
VTB Treasury 62.34 - 62.34 62.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Raiffeisen USA 42779.86 - 42779.86 42779.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Raiffeisen Bonds 24218.27 - 24218.27 24218.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Raiffeisen Equity 32318.03 - 32318.03 32318.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Sberbank Balanced 81724.88 - 81724.88 81724.88 117.64 0.14% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲:۰۱
Sberbank Eurobonds 2483.18 - 2483.18 2483.18 2.67 0.11% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲:۰۱
Raiffeisen Consumer 13927.43 - 13927.43 13927.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Raiffeisen Treasury 14961.9 - 14961.9 14961.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Raiffeisen - Infotech 15924.23 - 15924.23 15924.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Sberbank Consumer Sector 2098.95 - 2098.95 2098.95 0.21 0.01% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲:۰۱
Sberbank Global Internet 3189.58 - 3189.58 3189.58 13.22 0.42% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲:۰۱
Sberbank Natural Resources 1662.82 - 1662.82 1662.82 4.22 0.25% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲:۰۱
Sberbank Electric Utilities 988.45 - 988.45 988.45 1.25 0.13% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲:۰۱
Raiffeisen Active Management 24938.44 - 24938.44 24938.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Sberbank High Yield Fixed Income 3909.44 - 3909.44 3909.44 0.28 0.01% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲:۰۱
Sberbank Ilya Muromets Bond Fund 33540.5 - 33540.5 33540.5 1.26 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲:۰۱
Sberbank Dobrynia Nikitich Equity 11229.73 - 11229.73 11229.73 32.91 0.29% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲:۰۱
TKB BNP Paribas Premium Equity Russia 2224.22 - 2224.22 2224.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۶:۳۴
Gazprombank - Russian Fixed Income Plus 1695.16 - 1695.16 1695.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Raiffeisen - Developed Countries Debt Market 15832.87 - 15832.87 15832.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
VTB BRIC 128.98 - 128.98 128.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
VTB Balanced 28.28 - 28.28 28.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
VTB Eurobonds 13.39 - 13.39 13.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
VTB Oil & Gas 23.45 - 23.45 23.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
VTB Bonds Plus 24.71 - 24.71 24.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Raiffeisen Gold 10874.78 - 10874.78 10874.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Sberbank Europe 826.37 - 826.37 826.37 0.94 0.11% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲:۰۱
VTB MICEX Index 5633.74 - 5633.74 5633.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Sberbank America 1753.48 - 1753.48 1753.48 5.20 0.30% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲:۰۱
Raiffeisen Europe 14672.71 - 14672.71 14672.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Raiffeisen Balanced 23419.89 - 23419.89 23419.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
VTB Metals & Mining 12.14 - 12.14 12.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Energocapital-Saving 286.72 - 286.72 286.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ ساعت ۲۰:۰۶
TKB BNP Paribas Bond 5108.3 - 5108.3 5110.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۶:۳۴
Arsagera - Mixed Fund 4883.54 - 4883.54 5202.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۸ ساعت ۷:۰۴
Raiffeisen Industrial 7847.99 - 7847.99 7847.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Allianz ROSNO Balanced 385.21 - 385.21 385.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
Arsagera - Equity Fund 6954.41 - 6870.68 7152.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۸ ساعت ۷:۰۴
Energocapital-Balanced 1273.59 - 1273.59 1273.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ ساعت ۲۰:۰۶
Raiffeisen Commodities 31607.49 - 31607.49 31607.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
VTB Electric Utilities 7.64 - 7.64 7.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
VTB Telecommunications 17.53 - 17.53 17.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲۲:۰۵
Sberbank Small Cap Fund 4774.26 - 4774.26 4774.26 17.47 0.37% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲:۰۱
Allianz ROSNO Bonds Fund 146.04 - 145.62 146.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Allianz ROSNO Stocks Fund 599.04 - 599.04 599.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
Gazprombank - MICEX Index 1370.69 - 1370.69 1370.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Sberbank Emerging Markets 1571.91 - 1571.91 1571.91 3.24 0.21% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲:۰۱
Sberbank Financial Sector 1119.99 - 1119.99 1119.99 3.15 0.28% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲:۰۱
VTB Promising Investments 18.2 - 18.2 18.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Raiffeisen Precious Metals 14260.87 - 14260.87 14260.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Raiffeisen Emerging Markets 19056.79 - 19056.79 19056.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Raiffeisen MICEX Blue Chips 18087.42 - 18087.42 18087.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
VTB State-owned Enterprises 28.03 - 28.03 28.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Energocapital-Global Markets 183.86 - 183.86 183.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ ساعت ۲۰:۰۶
Raiffeisen Electric Utilities 4956.92 - 4956.92 4956.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
VTB Consumer Goods & Services 17.04 - 17.04 17.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Allianz ROSNO Government bonds 97.03 - 96.59 97.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Gazprombank - Russian Equities 2079.2 - 2079.2 2079.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Sberbank Actively Managed Fund 1843.31 - 1843.31 1843.31 5.41 0.29% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲:۰۱
Gazprombank - Russian Eurobonds 3222.34 - 3222.34 3222.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Allianz ROSNO Second Tier Stocks 228.92 - 228.06 228.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Sberbank Telecoms & Technologies 3890.31 - 3890.31 3890.31 1.50 0.04% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲:۰۱
Gazprombank - Russian Growth Fund 973.15 - 973.15 973.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Allianz ROSNO Domestic Growth Stocks 73.3 - 73.3 73.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
Allianz ROSNO Primary Industries Fund 292.05 - 292.05 292.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
TKB BNP Paribas Equity Telecoms Russia 3987.34 - 3987.34 4027.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱۹:۳۵
TKB BNP Paribas Balanced Conservative Russia 6086.19 - 6086.19 6086.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۶:۳۴
TKB BNP Paribas Premium Fund of Funds Commodity Go 1577.92 - 1577.92 1666.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۶:۳۴