کالایاب
شاخص یاب

اونتولوژی / Ontology

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ONT/BTC okex 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۷:۳۳
ONT/ETH okex 0.0046 0.0045 0.0045 0.0046 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۷:۰۴
ONT/USD okex 1.0274 1.0261 1.0042 1.044 0.02 2.04% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
ONT/BTC bibox 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۷:۲۸
ONT/ETH bibox 0.0046 0.0045 0.0045 0.0046 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۰:۴۱
ONT/ETH huobi 0.0046 0.0045 0.0045 0.0046 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۷:۰۴
ONT/USD bibox 1.0249 1.0253 1.0046 1.0437 0.02 1.83% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
ONT/USD bit-z 1.027 1.0256 1.0046 1.0445 0.02 2.00% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
ONT/USD huobi 1.027 1.0249 1.0042 1.0447 0.02 2.06% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
ONT/BTC hitbtc 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۷:۳۳
ONT/ETH hitbtc 0.0046 0.0045 0.0045 0.0046 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۷:۱۶
ONT/USD hitbtc 1.0266 1.0277 1.0045 1.045 0.02 2.08% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
ONT/BNB binance 0.0327 0.0326 0.0326 0.0342 0.00 2.75% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۱
ONT/BTC binance 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۷:۳۳
ONT/ETH binance 0.0046 0.0045 0.0045 0.0046 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۰:۴۱
Ontology Index investing-com 1.0268 1.0257 1.0048 1.0437 0.02 2.02% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
Ontology BTC Index investing-com 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۷:۳۳
ontology ETH Index investing-com 0.0046 0.0045 0.0045 0.0046 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۰:۴۱