شاخص یاب

لایت کوین / Litecoin

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
LTC/BTC aex 0.0124 - 0.0122 0.0127 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ ساعت ۱۶:۴۰
LTC/BTC anx 0.0089 - 0.0089 0.0091 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ساعت ۱۳:۲۴
LTC/BTC exx 0.0125 - 0.0123 0.0128 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ ساعت ۱۲:۱۲
LTC/BTC wex 0.0096 0.0095 0.0095 0.0097 0.00 1.04% ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ساعت ۷:۴۰
LTC/EUR wex 69.074 68.976 68.377 70.608 1.79 2.59% ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ساعت ۸:۴۸
LTC/RUB wex 4900 4915.1 4900 5031.1 114.20 2.33% ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ساعت ۵:۴۸
LTC/USD exx 171.34 - 156.43 171.68 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
LTC/USD wex 172.05 - 156.25 173.43 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
LTC/BCH okex 0.1665 - 0.1533 0.1665 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
LTC/BTC exmo 0.0088 0.0087 0.0087 0.0089 0.00 1.14% ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ساعت ۶:۰۴
LTC/BTC gdax 0.0088 0.0089 0.0087 0.0089 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ساعت ۷:۵۶
LTC/BTC okex 0.0089 0.0088 0.0087 0.0089 0.00 1.14% ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ساعت ۹:۰۴
LTC/BTC tdax 0.0091 - 0.0091 0.0091 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ساعت ۱۴:۱۲
LTC/ETH okex 0.2589 0.259 0.2497 0.259 0.01 3.73% ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ساعت ۸:۵۶
LTC/ETH tdax 0.0291 - 0.0291 0.0291 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ ساعت ۰:۰۰
LTC/EUR exmo 49.476 49.403 48.898 50.804 1.12 2.27% ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ساعت ۹:۰۴
LTC/EUR gdax 48.85 48.8 47.64 50 1.11 2.27% ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ساعت ۹:۰۴
LTC/RUB exmo 3815.8 3809.1 3767.9 3923.4 78.90 2.07% ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ساعت ۹:۰۴
LTC/THB tdax 1999 - 1999 1999 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۱۷:۱۲
LTC/USD exmo 175.5 - 158.04 176.94 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
LTC/USD gdax 171 - 155.85 173.88 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
LTC/USD okex 171.3 - 155.36 173.78 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
LTC/BTC bibox 0.0088 0.0089 0.0087 0.0089 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ساعت ۸:۴۸
LTC/BTC bibox 0.0088 0.0089 0.0087 0.0089 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ساعت ۸:۴۸
LTC/BTC bit-z 0.0087 - 0.0086 0.0087 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۹ ساعت ۲۰:۰۴
LTC/BTC gopax 0.0087 - 0.0087 0.0087 0.00 1.16% ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ساعت ۶:۳۲
LTC/BTC gopax 0.0087 - 0.0087 0.0087 0.00 1.16% ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ساعت ۶:۳۲
LTC/BTC huobi 0.0088 0.0089 0.0087 0.0089 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ساعت ۸:۴۰
LTC/BTC lbank 0.0089 0.0088 0.0087 0.0089 0.00 1.14% ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ساعت ۹:۰۰
LTC/BTC liqui 0.0088 0.0087 0.0087 0.0089 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ساعت ۶:۲۸
LTC/BTC tidex 0.0088 - 0.0087 0.0092 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ساعت ۲۳:۴۴
LTC/BTC upbit 0.0088 0.0089 0.0087 0.0089 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ساعت ۹:۰۰
LTC/BTC xbtce 0.0087 - 0.0087 0.0087 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۰:۲۰
LTC/BTC yobit 0.0089 0.0088 0.0087 0.0089 0.00 1.14% ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ساعت ۹:۰۰
LTC/BTC yobit 0.0089 0.0088 0.0087 0.0089 0.00 1.14% ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ساعت ۹:۰۰
LTC/CNH xbtce 413.5 - 413.5 413.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۸ ساعت ۱۳:۵۶
LTC/CNY chbtc 316.69 - 316.69 316.69 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ ساعت ۰:۰۰
LTC/CNY huobi 344.96 - 344.96 344.96 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ ساعت ۰:۰۰
LTC/ETH bibox 0.2573 0.2584 0.2491 0.2589 0.01 3.17% ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ساعت ۹:۰۴
LTC/ETH bibox 0.2573 0.2584 0.2491 0.2589 0.01 3.17% ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ساعت ۹:۰۴
LTC/ETH liqui 0.2572 0.2567 0.25 0.2572 0.01 3.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ساعت ۷:۵۲
LTC/ETH tidex 0.25 - 0.25 0.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ساعت ۱۱:۴۰
LTC/ETH upbit 0.2577 0.259 0.2484 0.259 0.01 2.30% ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ساعت ۸:۴۸
LTC/EUR xbtce 49.86 - 48.2 49.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۸:۳۶
LTC/JPY xbtce 6347 - 6347 6347 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۳۲
LTC/KRW gopax 64700 64900 63100 66100 1000.00 1.55% ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ساعت ۸:۴۴
LTC/KRW gopax 64700 64900 63100 66100 1000.00 1.55% ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ساعت ۸:۴۴
LTC/KRW upbit 64650 64430 63250 66230 1520.00 2.35% ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ساعت ۸:۴۰
LTC/RUB xbtce 4090.5 - 3867.9 4090.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۱۴:۲۸
LTC/USD bibox 169.03 - 153.7 173.31 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
LTC/USD huobi 170.73 - 155.91 173.21 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
LTC/USD liqui 170.02 - 156.62 170.22 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
LTC/USD tidex 172.18 - 157.14 173.13 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
LTC/USD upbit 170.13 - 155.59 173 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
LTC/USD xbtce 171.68 - 157.62 171.68 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
LTC/USD yobit 178 - 163.2 178.96 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
LTC/ANS kucoin 2.3358 - 2.1701 2.3358 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
LTC/ANS kucoin 2.3358 - 2.1701 2.3358 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
LTC/BTC bigone 0.0151 - 0.0151 0.0151 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
LTC/BTC bigone 0.0088 - 0.0087 0.0088 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ساعت ۱۲:۲۰
LTC/BTC hitbtc 0.0089 0.0088 0.0087 0.0089 0.00 1.14% ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ساعت ۹:۰۴
LTC/BTC kraken 0.0088 0.0089 0.0088 0.0089 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ساعت ۷:۲۴
LTC/BTC kucoin 0.0088 0.0087 0.0087 0.0089 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ساعت ۶:۳۶
LTC/BTC kucoin 0.0088 0.0087 0.0087 0.0089 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ساعت ۶:۳۶
LTC/BTC zb-com 0.0088 0.0087 0.0087 0.0089 0.00 1.14% ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ساعت ۶:۳۶
LTC/ETH hitbtc 0.258 0.259 0.249 0.259 0.01 2.79% ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ساعت ۹:۰۰
LTC/ETH kucoin 0.2587 0.2571 0.2495 0.2587 0.01 3.69% ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ساعت ۸:۴۸
LTC/ETH kucoin 0.2587 0.2571 0.2495 0.2587 0.01 3.69% ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ساعت ۸:۴۸
LTC/EUR kraken 48.73 48.72 47.55 49.86 0.93 1.91% ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ساعت ۹:۰۴
LTC/PLN bitbay 208.67 207.42 205.01 214.82 4.33 2.08% ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ساعت ۸:۴۰
LTC/USD hitbtc 176.2 - 160.11 178.32 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
LTC/USD kraken 170.57 - 155.91 173.3 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
LTC/USD okcoin 185 - 170.8 185.99 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
LTC/USD zb-com 169 - 155.73 169.64 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
LTC/BNB binance 5.82 5.83 5.74 5.86 0.04 0.69% ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ساعت ۹:۰۰
LTC/BTC binance 0.0089 0.0088 0.0087 0.0089 0.00 1.14% ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ساعت ۹:۰۰
LTC/BTC bitbank 0.0089 0.0087 0.0087 0.009 0.00 1.14% ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ساعت ۷:۲۴
LTC/BTC bittrex 0.0088 0.0089 0.0087 0.0089 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ساعت ۹:۰۰
LTC/BTC coinegg 0.0088 0.0089 0.0087 0.0089 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ساعت ۸:۴۸
LTC/BTC gate-io 0.0088 0.0087 0.0087 0.0089 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ساعت ۶:۳۶
LTC/BTC lakebtc 0.0137 - 0.0137 0.0137 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۵:۴۸
LTC/BTC qryptos 0.0087 0.01 0.0087 0.01 0.00 5.75% ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ ساعت ۲۰:۵۲
LTC/ETH binance 0.2593 0.2584 0.249 0.2593 0.01 4.01% ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ساعت ۹:۰۴
LTC/ETH bittrex 0.2577 0.259 0.2484 0.259 0.01 2.30% ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ساعت ۸:۴۸
LTC/KRW bithumb 64600 64500 63500 66200 1200.00 1.86% ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ساعت ۹:۰۴
LTC/KRW coinone 64700 64550 63500 66000 1350.00 2.09% ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ساعت ۸:۱۲
LTC/USD binance 170.55 - 155.5 173.49 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
LTC/USD bittrex 170.13 - 155.89 173 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
LTC/USD gate-io 171.45 - 155.76 172.97 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
LTC/WAVES tidex 31.243 - 31.243 31.243 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۸ ساعت ۲۰:۰۸
LTC/BTC bitfinex 0.0089 0.0088 0.0087 0.0089 0.00 1.14% ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ساعت ۹:۰۴
LTC/BTC bitstamp 0.0088 0.0089 0.0087 0.0089 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ساعت ۶:۴۸
LTC/BTC gatecoin 0.0076 - 0.0076 0.0076 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ساعت ۲:۳۶
LTC/BTC livecoin 0.0089 0.0088 0.0087 0.0089 0.00 1.14% ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ساعت ۸:۵۶
LTC/BTC livecoin 0.0089 0.0088 0.0087 0.0089 0.00 1.14% ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ساعت ۸:۵۶
LTC/BTC poloniex 0.0089 0.0088 0.0087 0.0089 0.00 1.14% ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ساعت ۹:۰۴
LTC/ETH gatecoin 0.3 - 0.3 0.3 0.25 500.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۷:۱۶
LTC/EUR bitstamp 48.57 48.62 47.55 49.91 1.22 2.51% ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ساعت ۹:۰۴
LTC/EUR gatecoin 41.9 - 41.9 41.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۱۸:۱۲
LTC/HKD gatecoin 465.5 - 465.5 465.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ ساعت ۰:۵۲
LTC/KRW coinrail 79000 - 79000 79000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ ساعت ۲۲:۳۶
LTC/USD bitfinex 170.66 - 155.76 173.69 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
LTC/USD bitstamp 170.49 - 155.71 173.7 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
LTC/USD gatecoin 209.9 - 175 216 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
LTC/USD livecoin 175.5 - 154.26 176.25 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
LTC/USD poloniex 171.61 - 155.49 173.3 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
LTC/XMR poloniex 0.4983 0.5004 0.494 0.5086 0.00 0.30% ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ساعت ۸:۱۶
LTC/AUD synthetic 78.949 78.8 77.104 80.732 1.69 2.14% ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ساعت ۹:۰۴
LTC/BTC btc-alpha 0.0089 0.0088 0.0088 0.0093 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ساعت ۸:۱۲
LTC/BTC coinsbank 0.0089 0.0088 0.0087 0.0089 0.00 1.14% ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ساعت ۹:۰۴
LTC/BTC cryptopia 0.0088 0.0089 0.0087 0.0089 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ساعت ۷:۴۸
LTC/BTC cryptopia 0.0088 0.0089 0.0087 0.0089 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ساعت ۷:۴۸
LTC/CAD synthetic 74.104 73.941 72.43 75.878 1.64 2.21% ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ساعت ۹:۰۴
LTC/CNY synthetic 380.51 - 372.58 414.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ ساعت ۱۲:۲۴
LTC/EUR coinsbank 48.726 48.63 47.554 49.817 0.99 2.04% ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ساعت ۹:۰۴
LTC/GBP coinsbank 39.358 - 38.356 40.541 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ ساعت ۱۴:۴۰
LTC/HKD synthetic 446.69 445.91 436.64 457.47 10.27 2.30% ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ساعت ۹:۰۴
LTC/ILS synthetic 204.88 204.46 199.99 209.55 4.50 2.20% ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ساعت ۹:۰۴
LTC/INR synthetic 4161.5 4156.5 4074.3 4286.1 105.60 2.54% ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ساعت ۹:۰۴
LTC/MXN synthetic 1084.54 1082.62 1060.25 1110.55 24.97 2.30% ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ساعت ۹:۰۴
LTC/MYR synthetic 236.39 235.98 230.94 242.05 5.45 2.31% ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ساعت ۹:۰۴
LTC/PLN synthetic 209.48 209.11 204.81 214.09 4.37 2.09% ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ساعت ۹:۰۴
LTC/RUB synthetic 3764.8 3758.2 3679.8 3855.4 86.60 2.30% ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ساعت ۹:۰۴
LTC/SAR synthetic 214.4 214.03 209.6 219.58 4.99 2.33% ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ساعت ۹:۰۴
LTC/SEK synthetic 502.93 502.04 491.89 515.2 11.72 2.33% ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ساعت ۹:۰۴
LTC/TRY synthetic 351.42 350.77 344.36 361.13 8.10 2.30% ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ساعت ۹:۰۴
LTC/USD btc-alpha 175.73 - 160.43 178.64 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
LTC/USD coinsbank 170.64 - 156.05 171.95 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
LTC/USD cryptopia 173.35 - 155.6 173.37 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
LTC/VND synthetic 1335282 1332946 1305155 1366554 30105.00 2.25% ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ساعت ۹:۰۴
LTC/ZAR synthetic 821.76 820.28 802.68 843.97 20.10 2.45% ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ساعت ۹:۰۴
LTC/BTC bxthailand 0.0086 0.009 0.0086 0.009 0.00 4.65% ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ساعت ۹:۰۰
LTC/BTC quadrigacx 0.0087 0.0085 0.0085 0.0087 0.00 1.15% ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ساعت ۱:۳۶
LTC/CAD quadrigacx 80.61 78.8 78 82.12 1.84 2.28% ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ساعت ۸:۴۰
LTC/THB bxthailand 1806 1834 1805 1899.9 93.90 5.20% ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ساعت ۹:۰۴
LTC/BTC cryptobridge 0.0089 0.0088 0.0086 0.0089 0.00 1.14% ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ساعت ۸:۵۲
LTC/BRL negocie-coins 237.5 231.14 231.14 240 8.80 3.71% ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ساعت ۶:۰۰
LTC/BTC btc-indonesia 0.0088 0.0089 0.0088 0.0089 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ساعت ۹:۰۴
LTC/DOGE coinexchange 10200 9975 10000 9975 253.00 2.54% ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ساعت ۸:۰۰
LTC/IDR btc-indonesia 852000 848000 836000 862000 7000.00 0.82% ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ساعت ۹:۰۴
LTC/MONA cryptobridge 33.43 - 33.43 33.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ساعت ۱۴:۵۲
LTC/BRL mercadobitcoin 236.98 236.97 233.28 245.99 4.52 1.91% ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ساعت ۹:۰۰
LTC/BTC trade-by-trade 0.0084 - 0.0084 0.0088 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ساعت ۲۳:۱۶
LTC/USD trade-by-trade 158.2 - 152.6 164.2 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
Litecoin Index investing-com 48.847 48.824 47.71 50.002 1.05 2.14% ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ساعت ۹:۰۴
Litecoin AUD Index investing-com 79.25 78.97 76.59 80.05 0.57 0.72% ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ساعت ۹:۰۴
Litecoin BTC Index investing-com 0.009 0.0089 0.0089 0.009 0.00 2.27% ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ساعت ۷:۳۲
Litecoin CAD Index investing-com 80.61 78.8 78 82.12 1.84 2.28% ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ساعت ۸:۴۰
Litecoin CNY Index investing-com 392.39 391.71 383.43 402.81 10.06 2.56% ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ساعت ۹:۰۴
Litecoin HKD Index investing-com 456.09 455.7 451.07 461.48 5.14 1.13% ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ساعت ۹:۰۴
Litecoin ILS Index investing-com 204.88 204.46 199.99 209.55 4.50 2.20% ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ساعت ۹:۰۴
Litecoin INR Index investing-com 3947 4247.9 3947 4286.1 320.10 8.11% ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ساعت ۳:۳۶
Litecoin KRW Index investing-com 64603 64506 63497 66196 1214.00 1.88% ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ساعت ۹:۰۴
Litecoin MXN Index investing-com 1084.54 1082.62 1060.25 1110.55 24.97 2.30% ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ساعت ۹:۰۴
Litecoin MYR Index investing-com 236.39 235.98 230.94 242.05 5.45 2.31% ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ساعت ۹:۰۴
Litecoin PLN Index investing-com 208.67 207.42 205.01 214.82 4.33 2.08% ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ساعت ۸:۴۰
Litecoin RUB Index investing-com 3880.7 3873.7 3832 3978.6 68.20 1.76% ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ساعت ۹:۰۴
Litecoin SAR Index investing-com 214.4 214.03 209.6 219.58 4.99 2.33% ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ساعت ۹:۰۴
Litecoin SEK Index investing-com 502.93 502.04 491.89 515.2 11.72 2.33% ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ساعت ۹:۰۴
Litecoin TRY Index investing-com 357.9 357.94 348.5 364.47 2.10 0.59% ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ساعت ۹:۰۰
Litecoin VND Index investing-com 1335282 1332946 1305155 1366554 30105.00 2.25% ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ساعت ۹:۰۴
Litecoin ZAR Index investing-com 821.76 820.28 802.68 843.97 20.10 2.45% ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ساعت ۹:۰۴
Investing.com LTC Index investing-com 57.319 57.282 56.109 58.603 1.15 2.01% ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ساعت ۹:۰۴
لایت کوین / Litecoin 57.18 57.09 55.73 58.56 1.37 2.40% ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ساعت ۹:۰۴
LTC/USD exx 83.45 - 83.09 97.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ ساعت ۱۶:۱۶
LTC/USD wex 79.373 78.789 78.67 81.43 1.73 2.18% ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ساعت ۹:۰۰
LTC/USD exmo 57.555 57.405 56.189 58.555 0.89 1.54% ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ساعت ۹:۰۴
LTC/USD okex 57.289 57.182 55.864 58.615 1.21 2.11% ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ساعت ۹:۰۴
LTC/CNY chbtc 316.69 - 316.69 316.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
LTC/CNY chbtc 316.69 - 316.69 316.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
LTC/CNY huobi 344.96 - 344.96 344.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
LTC/USD bibox 57.152 57.142 56.028 58.384 1.50 2.62% ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ساعت ۸:۲۸
LTC/USD bibox 57.152 57.142 56.028 58.384 1.50 2.62% ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ساعت ۸:۲۸
LTC/USD huobi 57.35 57.25 55.86 58.64 1.15 2.01% ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ساعت ۹:۰۴
LTC/USD liqui 57.12 57.083 56.156 58.593 1.43 2.50% ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ساعت ۹:۰۴
LTC/USD tidex 60.25 - 60.25 68.865 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۲۱:۵۲
LTC/USD upbit 57.3 56.673 55.974 58.84 1.03 1.80% ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ساعت ۸:۳۶
LTC/USD xbtce 58.403 - 58.403 58.403 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ساعت ۲۰:۳۲
LTC/USD yobit 59 59.585 58 60.18 0.84 1.42% ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ساعت ۹:۰۰
LTC/USD yobit 59 59.585 58 60.18 0.84 1.42% ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ساعت ۹:۰۰
LTC/INR zebpay 3947 - 3636.4 4245 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ ساعت ۱۹:۱۲
LTC/USD hitbtc 57.261 57.197 55.945 58.642 1.22 2.13% ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ساعت ۹:۰۴
LTC/USD kraken 57.16 57.14 55.86 58.51 1.28 2.24% ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ساعت ۹:۰۴
LTC/USD okcoin 57.2 57.02 55.82 58.69 1.00 1.75% ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ساعت ۹:۰۴
LTC/USD zb-com 57.3 57.04 56.2 58.54 1.19 2.08% ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ساعت ۹:۰۴
LTC/USD binance 57.33 57.21 55.8 58.68 1.17 2.04% ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ساعت ۹:۰۴
LTC/USD bittrex 57.3 56.673 55.974 58.84 1.03 1.80% ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ساعت ۸:۳۶
LTC/USD gate-io 56.89 56.85 56 58.73 1.60 2.81% ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ساعت ۹:۰۰
LTC/BTC coinbene 0.0088 0.0089 0.0087 0.0089 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ساعت ۷:۴۸
LTC/USD bitfinex 57.25 57.171 55.95 58.567 1.20 2.10% ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ساعت ۹:۰۴
LTC/USD bitstamp 57.15 57.14 56 58.55 1.36 2.38% ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ساعت ۹:۰۴
LTC/USD coinbene 57.23 57.19 55.91 58.72 1.20 2.10% ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ساعت ۹:۰۴
LTC/USD gatecoin 53.277 - 53.106 53.277 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۵۲
LTC/USD livecoin 58.93 58.058 58.058 60.5 0.79 1.34% ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ساعت ۹:۰۴
LTC/USD livecoin 58.93 58.058 58.058 60.5 0.79 1.34% ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ساعت ۹:۰۴
LTC/USD poloniex 57.286 57.283 55.989 58.761 1.36 2.37% ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ساعت ۸:۵۶
LTC/BTC cointiger 0.0088 0.0089 0.0087 0.0089 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ساعت ۹:۰۰
LTC/USD btc-alpha 57.888 57.821 56.795 59.175 1.45 2.50% ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ساعت ۹:۰۴
LTC/USD coinsbank 57.187 57.147 55.74 58.633 1.24 2.17% ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ساعت ۹:۰۴
LTC/USD cryptopia 56.932 57.287 56 58.943 1.77 3.12% ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ساعت ۹:۰۴
LTC/USD cryptopia 56.932 57.287 56 58.943 1.77 3.12% ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ساعت ۹:۰۴
LTC/USD trade-by-trade 158.1 - 144 159 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۸ ساعت ۰:۰۰