شاخص یاب

لایت کوین / Litecoin

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
LTC/BTC aex 0.0132 0.0131 0.0128 0.0136 0.00 3.03% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۸
LTC/BTC anx 0.013 0.0134 0.013 0.0137 0.00 5.38% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۸
LTC/BTC exx 0.0132 0.0131 0.013 0.0135 0.00 6.06% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۳:۳۲
LTC/BTC wex 0.0131 0.0132 0.0129 0.0136 0.00 3.05% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۶:۵۶
LTC/EUR wex 67.614 67.791 67.526 74.29 5.53 8.18% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۰
LTC/RUB wex 4905.8 4940.2 4889 5379.3 423.20 8.63% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۰
LTC/USD exx 171.34 - 156.43 171.68 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
LTC/USD wex 172.05 - 156.25 173.43 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
LTC/BCH okex 0.1665 - 0.1533 0.1665 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
LTC/BTC exmo 0.0131 0.0132 0.0129 0.0136 0.00 3.05% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۶:۵۶
LTC/BTC gdax 0.0131 0.0132 0.0129 0.0136 0.00 3.05% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۶:۵۶
LTC/BTC okex 0.0131 0.0132 0.0129 0.0136 0.00 3.05% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۶:۵۶
LTC/BTC tdax 0.0139 - 0.0139 0.0142 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۸:۵۲
LTC/ETH okex 0.1755 0.1766 0.165 0.1773 0.00 0.98% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۴
LTC/ETH tdax 0.0291 - 0.0291 0.0291 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ ساعت ۰:۰۰
LTC/EUR exmo 68.038 67.686 66.26 73.717 4.06 5.97% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۸
LTC/EUR gdax 66.65 66.5 65.26 72.82 4.69 7.04% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۸
LTC/RUB exmo 5066 5079.5 4925.6 5462 296.80 5.86% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۸
LTC/THB tdax 2144 - 2144 3197.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۸:۳۲
LTC/USD exmo 175.5 - 158.04 176.94 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
LTC/USD gdax 171 - 155.85 173.88 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
LTC/USD okex 171.3 - 155.36 173.78 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
LTC/BTC bibox 0.0132 0.0131 0.0129 0.0136 0.00 2.27% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۸
LTC/BTC bibox 0.0132 0.0131 0.0129 0.0136 0.00 2.27% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۸
LTC/BTC bit-z 0.0131 0.0132 0.0129 0.0136 0.00 2.29% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۶:۵۲
LTC/BTC gopax 0.0106 - 0.0106 0.0106 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۶ ساعت ۰:۰۰
LTC/BTC gopax 0.0106 - 0.0106 0.0106 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۶ ساعت ۰:۰۰
LTC/BTC huobi 0.0131 0.0132 0.0129 0.0136 0.00 3.05% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۶:۵۲
LTC/BTC lbank 0.0132 0.0133 0.0084 0.0137 0.00 2.27% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۰
LTC/BTC liqui 0.0131 0.0132 0.0129 0.0135 0.00 3.05% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۶:۵۶
LTC/BTC tidex 0.0131 0.0132 0.0129 0.0136 0.00 3.05% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۶:۵۶
LTC/BTC upbit 0.0131 0.0132 0.0128 0.0136 0.00 3.05% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۶:۵۶
LTC/BTC xbtce 0.0132 0.0133 0.0131 0.0135 0.00 3.03% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۸
LTC/BTC yobit 0.0133 0.0132 0.0129 0.0136 0.00 1.50% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۶:۰۸
LTC/BTC yobit 0.0133 0.0132 0.0129 0.0136 0.00 1.50% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۶:۰۸
LTC/CNH xbtce 554.26 550.28 535.67 571.09 32.95 5.94% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۶:۳۲
LTC/CNY chbtc 316.69 - 316.69 316.69 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ ساعت ۰:۰۰
LTC/CNY huobi 344.96 - 344.96 344.96 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ ساعت ۰:۰۰
LTC/ETH bibox 0.1761 0.1766 0.1702 0.1775 0.00 1.09% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۸
LTC/ETH bibox 0.1761 0.1766 0.1702 0.1775 0.00 1.09% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۸
LTC/ETH liqui 0.1763 0.176 0.1708 0.1767 0.00 0.86% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۴
LTC/ETH tidex 0.1759 0.1757 0.171 0.1776 0.00 0.80% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۶:۳۶
LTC/ETH upbit 0.1764 0.1771 0.171 0.1771 0.00 1.09% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۶:۴۸
LTC/EUR xbtce 70.412 70.735 68.677 73.821 4.53 6.43% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۶:۱۲
LTC/JPY xbtce 8986.2 8857.9 8857.9 8986.2 583.20 6.49% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۳۶
LTC/KRW gopax 91200 87000 87000 97000 4800.00 5.26% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۶:۲۰
LTC/KRW gopax 91200 87000 87000 97000 4800.00 5.26% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۶:۲۰
LTC/KRW upbit 88360 89060 86000 98330 6570.00 7.44% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۶:۵۶
LTC/RUB xbtce 5278.8 5105.8 5105.8 5909.8 628.90 11.91% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۲۰
LTC/USD bibox 169.03 - 153.7 173.31 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
LTC/USD huobi 170.73 - 155.91 173.21 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
LTC/USD liqui 170.02 - 156.62 170.22 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
LTC/USD tidex 172.18 - 157.14 173.13 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
LTC/USD upbit 170.13 - 155.59 173 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
LTC/USD xbtce 171.68 - 157.62 171.68 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
LTC/USD yobit 178 - 163.2 178.96 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
LTC/ANS kucoin 2.3358 - 2.1701 2.3358 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
LTC/ANS kucoin 2.3358 - 2.1701 2.3358 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
LTC/BTC bigone 0.0151 - 0.0151 0.0151 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
LTC/BTC bigone 0.016 - 0.0154 0.0161 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۱ ساعت ۰:۰۰
LTC/BTC hitbtc 0.0131 0.0132 0.0129 0.0136 0.00 3.05% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۶:۵۶
LTC/BTC kraken 0.0131 0.0132 0.0129 0.0136 0.00 3.05% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۶:۴۴
LTC/BTC kucoin 0.0131 0.0132 0.0129 0.0135 0.00 3.05% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۶:۵۶
LTC/BTC kucoin 0.0131 0.0132 0.0129 0.0135 0.00 3.05% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۶:۵۶
LTC/BTC zb-com 0.0131 0.0132 0.0129 0.0135 0.00 2.29% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۶:۵۶
LTC/ETH hitbtc 0.176 0.177 0.17 0.177 0.00 1.15% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۰
LTC/ETH kucoin 0.1759 0.1768 0.1701 0.1775 0.00 1.21% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۴
LTC/ETH kucoin 0.1759 0.1768 0.1701 0.1775 0.00 1.21% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۴
LTC/EUR kraken 66.5 66.36 65 72.54 4.68 7.04% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۸
LTC/PLN bitbay 287.27 289.11 282.57 311.46 30.73 10.70% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۶:۵۲
LTC/USD hitbtc 176.2 - 160.11 178.32 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
LTC/USD kraken 170.57 - 155.91 173.3 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
LTC/USD okcoin 185 - 170.8 185.99 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
LTC/USD zb-com 169 - 155.73 169.64 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
LTC/BNB binance 5.49 5.48 5.25 5.57 0.21 3.98% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۸
LTC/BTC binance 0.0131 0.0132 0.0129 0.0136 0.00 2.29% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۶:۵۲
LTC/BTC bitbank 0.0133 0.0131 0.0129 0.0136 0.00 3.76% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۶:۵۲
LTC/BTC bittrex 0.0131 0.0132 0.0129 0.0136 0.00 3.05% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۶:۵۶
LTC/BTC coinegg 0.0131 0.0132 0.0129 0.0136 0.00 2.29% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۸
LTC/BTC gate-io 0.0132 0.0131 0.0129 0.0135 0.00 3.03% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۶:۳۲
LTC/BTC lakebtc 0.0149 - 0.0149 0.0149 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ ساعت ۰:۰۰
LTC/BTC qryptos 0.013 0.0131 0.0128 0.0133 0.00 4.62% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۶:۰۱
LTC/ETH binance 0.1758 0.1762 0.1698 0.1775 0.00 1.15% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۸
LTC/ETH bittrex 0.1764 0.1771 0.171 0.1771 0.00 1.09% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۶:۴۸
LTC/KRW bithumb 88200 88500 86100 96100 5700.00 6.46% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۶:۵۶
LTC/KRW coinone 88200 88350 86500 96000 5850.00 6.63% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۴
LTC/USD binance 170.55 - 155.5 173.49 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
LTC/USD bittrex 170.13 - 155.89 173 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
LTC/USD gate-io 171.45 - 155.76 172.97 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
LTC/WAVES tidex 30.322 30.081 28.476 30.322 1.33 4.59% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۴
LTC/BTC bitfinex 0.0131 0.0132 0.0129 0.0135 0.00 3.05% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۶:۵۲
LTC/BTC bitstamp 0.0131 0.0132 0.0129 0.0136 0.00 3.05% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۶:۵۶
LTC/BTC gatecoin 0.0132 0.0134 0.0132 0.0134 0.00 3.03% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۱:۵۶
LTC/BTC livecoin 0.0132 0.0131 0.0129 0.0135 0.00 2.27% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۸
LTC/BTC livecoin 0.0132 0.0131 0.0129 0.0135 0.00 2.27% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۸
LTC/BTC poloniex 0.0131 0.0132 0.0129 0.0136 0.00 2.29% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۶:۵۶
LTC/ETH gatecoin 0.175 - 0.175 0.175 0.01 2.86% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۵۲
LTC/EUR bitstamp 66.41 66.33 65 72.67 4.64 6.99% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۴
LTC/EUR gatecoin 67 72 67 72 5.10 7.61% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۴۴
LTC/HKD gatecoin 1003.99 - 1003.99 1003.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۱:۳۲
LTC/KRW coinrail 134500 - 134500 134500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۸ ساعت ۰:۰۰
LTC/USD bitfinex 170.66 - 155.76 173.69 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
LTC/USD bitstamp 170.49 - 155.71 173.7 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
LTC/USD gatecoin 209.9 - 175 216 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
LTC/USD livecoin 175.5 - 154.26 176.25 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
LTC/USD poloniex 171.61 - 155.49 173.3 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
LTC/XMR poloniex 0.6926 0.6895 0.6895 0.7225 0.02 2.69% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۳۲
LTC/AUD synthetic 104.01 104.1 101.67 113.67 7.40 7.11% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۸
LTC/BTC btc-alpha 0.0131 0.0132 0.0131 0.0154 0.00 3.05% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۴
LTC/BTC coinsbank 0.0134 0.0133 0.0133 0.0138 0.00 2.99% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۳:۱۲
LTC/BTC cryptopia 0.0131 0.0132 0.0129 0.0135 0.00 2.29% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۶:۴۸
LTC/BTC cryptopia 0.0131 0.0132 0.0129 0.0135 0.00 2.29% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۶:۴۸
LTC/CAD synthetic 102.7 102.79 100.39 112.23 7.31 7.12% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۸
LTC/CNY synthetic 503.9 504.35 492.57 550.68 35.85 7.11% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۸
LTC/EUR coinsbank 66.634 66.578 64.898 72.776 4.58 6.87% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۸
LTC/GBP coinsbank 58.133 58.126 56.748 63.707 4.14 7.11% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۸
LTC/HKD synthetic 607.65 608.2 594 664.07 43.24 7.12% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۸
LTC/ILS synthetic 279.26 279.51 272.98 305.18 19.86 7.11% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۸
LTC/INR synthetic 5255.8 5260.6 5137.7 5743.8 373.90 7.11% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۸
LTC/MXN synthetic 1549 1550.4 1514.2 1692.8 110.20 7.11% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۸
LTC/MYR synthetic 309.93 310.22 302.97 338.71 22.06 7.12% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۸
LTC/PLN synthetic 287.14 287.4 280.69 313.8 20.43 7.11% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۸
LTC/RUB synthetic 4869.5 4873.9 4760.1 5321.6 346.50 7.12% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۸
LTC/SAR synthetic 290.35 290.61 283.83 317.31 20.66 7.12% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۸
LTC/SEK synthetic 685.57 686.19 670.17 749.22 48.78 7.12% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۸
LTC/TRY synthetic 362.24 362.56 354.1 395.87 25.77 7.11% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۸
LTC/USD btc-alpha 175.73 - 160.43 178.64 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
LTC/USD coinsbank 170.64 - 156.05 171.95 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
LTC/USD cryptopia 173.35 - 155.6 173.37 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
LTC/VND synthetic 1771386 1772987 1731587 1935842 126029.00 7.11% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۸
LTC/ZAR synthetic 1039.59 1040.53 1016.23 1136.1 73.96 7.11% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۸
LTC/BTC bxthailand 0.0132 0.014 0.0128 0.0142 0.00 1.54% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۴۸
LTC/BTC quadrigacx 0.0133 0.0132 0.0129 0.0136 0.00 1.50% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۴۴
LTC/CAD quadrigacx 106.7 106 105.51 117.44 8.72 8.17% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۸
LTC/THB bxthailand 2609 2605 2563.9 2837.9 136.00 5.21% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۸
LTC/BTC cryptobridge 0.0132 0.0133 0.0129 0.0137 0.00 3.03% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۶:۵۶
LTC/BRL negocie-coins 329.99 335 261 7.06 3.11 0.94% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۶:۵۶
LTC/BTC btc-indonesia 0.0131 0.0132 0.0129 0.0136 0.00 3.05% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۰
LTC/DOGE coinexchange 43500 - 43500 44601 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ ساعت ۰:۰۰
LTC/IDR btc-indonesia 1114000 1116000 1076000 939000 86000.00 7.72% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۸
LTC/MONA cryptobridge 35.078 44.415 35.078 44.415 2.44 6.94% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۲:۱۶
LTC/BRL mercadobitcoin 308.47 306.26 300 340 17.04 5.52% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۸
LTC/BTC trade-by-trade 0.0138 - 0.0138 0.0138 0.00 1.45% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۳:۴۰
LTC/USD trade-by-trade 158.2 - 152.6 164.2 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
Litecoin Index investing-com 67.181 67.091 66.259 73.228 4.75 7.08% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۸
Litecoin AUD Index investing-com 104.01 104.1 101.67 113.67 7.40 7.11% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۸
Litecoin BTC Index investing-com 0.0131 0.0132 0.0129 0.0136 0.00 3.05% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۶:۵۶
Litecoin CAD Index investing-com 106.59 106 105.51 117.44 8.83 8.28% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۸
Litecoin CNY Index investing-com 503.9 504.35 316.69 550.68 35.85 7.11% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۸
Litecoin HKD Index investing-com 805.82 806.1 799 834.03 21.62 2.68% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۸
Litecoin ILS Index investing-com 279.26 279.51 272.98 305.18 19.86 7.11% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۸
Litecoin INR Index investing-com 5192 5140 5006 5505 237.00 4.56% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۸
Litecoin KRW Index investing-com 88253 88292 86357 95938 5916.00 6.70% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۴
Litecoin MXN Index investing-com 1549 1550.4 1514.2 1692.8 110.20 7.11% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۸
Litecoin MYR Index investing-com 309.93 310.22 302.97 338.71 22.06 7.12% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۸
Litecoin PLN Index investing-com 287.27 289.11 282.57 311.46 30.73 10.70% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۶:۵۲
Litecoin RUB Index investing-com 5034.8 5035.6 4957.6 5472.1 370.60 7.36% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۸
Litecoin SAR Index investing-com 290.35 290.61 283.83 317.31 20.66 7.12% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۸
Litecoin SEK Index investing-com 685.57 686.19 670.17 749.22 48.78 7.12% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۸
Litecoin TRY Index investing-com 362.24 362.56 354.1 395.87 25.77 7.11% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۸
Litecoin VND Index investing-com 1771386 1772987 1731587 1935842 126029.00 7.11% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۸
Litecoin ZAR Index investing-com 1039.59 1040.53 1016.23 1136.1 73.96 7.11% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۸
Investing.com LTC Index investing-com 77.27 77.38 75.15 84.29 5.22 6.76% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۸
لایت کوین / Litecoin 77.45 77.54 75.75 84.7 5.51 7.11% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۸
LTC/USD exx 76.23 76.24 76.23 85.76 9.52 12.49% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۶:۵۶
LTC/USD wex 79.49 79.5 78.493 87.536 7.27 9.14% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۸
LTC/USD exmo 79.313 79.681 78 86.4 5.59 7.05% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۸
LTC/USD okex 77.133 77.178 75.012 84.266 5.48 7.10% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۸
LTC/CNY chbtc 316.69 - 316.69 316.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
LTC/CNY chbtc 316.69 - 316.69 316.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
LTC/CNY huobi 344.96 - 344.96 344.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
LTC/USD bibox 77.423 76.975 75.102 84.181 5.45 7.04% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۸
LTC/USD bibox 77.423 76.975 75.102 84.181 5.45 7.04% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۸
LTC/USD huobi 77.09 77.2 74.96 84.32 5.45 7.07% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۸
LTC/USD liqui 77.812 77.663 76.512 84.143 4.92 6.32% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۸
LTC/USD tidex 77.391 78.01 76.43 84.166 5.85 7.55% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۶:۵۶
LTC/USD upbit 76.81 77.14 75 84.529 5.69 7.41% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۸
LTC/USD xbtce 77.214 77.678 74.18 81.827 5.59 7.23% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۸
LTC/USD yobit 80.774 81.651 78.265 87.433 4.99 6.17% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۸
LTC/USD yobit 80.774 81.651 78.265 87.433 4.99 6.17% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۸
LTC/INR zebpay 5192 5140 5006 5505 237.00 4.56% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۸
LTC/USD hitbtc 78.983 78.954 77.359 86.17 5.32 6.74% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۸
LTC/USD kraken 77.07 77.04 75.54 84.73 5.61 7.28% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۴
LTC/USD okcoin 82.17 78.53 78.53 83.62 2.83 3.44% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۰
LTC/USD zb-com 76.9 76.71 75.19 84.36 5.92 7.70% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۴
LTC/USD binance 77.13 77.07 75.02 84.34 5.43 7.04% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۸
LTC/USD bittrex 76.81 77.14 75 84.529 5.69 7.41% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۸
LTC/USD gate-io 77.09 76.18 75.18 84.4 6.00 7.78% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۸
LTC/BTC coinbene 0.0131 0.0132 0.0129 0.0135 0.00 3.05% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۶:۵۶
LTC/USD bitfinex 77.17 76.861 75.144 84.56 5.43 7.04% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۴
LTC/USD bitstamp 77.31 77.01 75.94 84.87 5.68 7.35% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۴
LTC/USD coinbene 77.2 77.52 74.86 84.18 5.11 6.62% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۸
LTC/USD gatecoin 80 81 80 81 70.00 87.50% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۱:۵۶
LTC/USD livecoin 82.935 81.134 80 87.359 3.67 4.42% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۸
LTC/USD livecoin 82.935 81.134 80 87.359 3.67 4.42% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۸
LTC/USD poloniex 77.086 76.89 75.11 84.401 5.62 7.29% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۸
LTC/BTC cointiger 0.0131 0.0132 0.0129 0.0136 0.00 2.29% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۶:۵۶
LTC/USD btc-alpha 79.283 79.305 77.086 85.497 4.24 5.35% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۶:۱۲
LTC/USD coinsbank 77.584 77.355 77.002 84.67 5.19 6.69% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۸
LTC/USD cryptopia 77.034 76.893 74.456 84.277 5.28 6.85% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۴
LTC/USD cryptopia 77.034 76.893 74.456 84.277 5.28 6.85% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۴
LTC/USD trade-by-trade 158.1 - 144 159 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۸ ساعت ۰:۰۰