کالایاب
شاخص یاب

لایت کوین / Litecoin

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
LTC/BTC aex 0.0094 - 0.0094 0.0094 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ساعت ۷:۳۶
LTC/BTC anx 0.001 - 0.001 0.011 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۹ ساعت ۱۸:۴۹
LTC/BTC exx 0.0094 0.0093 0.0093 0.0095 0.00 1.08% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۱۷
LTC/BTC wex 0.0087 - 0.0085 0.0091 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۶:۰۸
LTC/EUR wex 64 - 63.418 65.938 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۲:۰۴
LTC/RUB wex 4420.6 - 4325.4 4510.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۴:۲۴
LTC/USD exx 171.34 - 156.43 171.68 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
LTC/USD wex 172.05 - 156.25 173.43 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
LTC/BCH okex 0.1665 - 0.1533 0.1665 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
LTC/BTC exmo 0.0094 0.0093 0.0093 0.0095 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۵
LTC/BTC gdax 0.0094 0.0093 0.0093 0.0095 0.00 1.08% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۵
LTC/BTC okex 0.0092 - 0.009 0.0092 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۱۷:۱۶
LTC/BTC tdax 0.0091 - 0.0091 0.0091 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ساعت ۱۴:۱۲
LTC/ETH okex 0.4405 0.4409 0.4381 0.4454 0.00 0.48% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۱
LTC/ETH tdax 0.0291 - 0.0291 0.0291 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ ساعت ۰:۰۰
LTC/EUR exmo 97.689 97.991 96.306 99.283 0.99 1.02% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
LTC/EUR gdax 88.55 88.38 87.01 89.8 1.07 1.22% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
LTC/RUB exmo 2743.8 - 2728.1 2810.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ ساعت ۱۱:۵۲
LTC/THB tdax 1999 - 1999 1999 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۱۷:۱۲
LTC/USD exmo 175.5 - 158.04 176.94 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
LTC/USD gdax 171 - 155.85 173.88 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
LTC/USD okex 171.3 - 155.36 173.78 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
LTC/BTC bibox 0.0094 0.0093 0.0093 0.0095 0.00 1.08% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۱۷
LTC/BTC bibox 0.0094 0.0093 0.0093 0.0095 0.00 1.08% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۱۷
LTC/BTC bit-z 0.0094 0.0093 0.0093 0.0095 0.00 1.08% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۱۷
LTC/BTC gopax 0.0136 - 0.0136 0.0136 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۲۰
LTC/BTC gopax 0.0136 - 0.0136 0.0136 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۲۰
LTC/BTC huobi 0.0094 0.0093 0.0093 0.0095 0.00 1.08% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۱۷
LTC/BTC lbank 0.0094 0.0093 0.0093 0.0095 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۱۷
LTC/BTC liqui 0.0092 - 0.009 0.0093 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۷ ساعت ۲۱:۴۸
LTC/BTC tidex 0.0094 - 0.0094 0.0094 0.00 1.08% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۴:۲۰
LTC/BTC upbit 0.0094 0.0093 0.0093 0.0095 0.00 1.08% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۱
LTC/BTC xbtce 0.0094 0.0093 0.0093 0.0094 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۰:۳۷
LTC/BTC yobit 0.0094 0.0093 0.0093 0.0095 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۵
LTC/BTC yobit 0.0094 0.0093 0.0093 0.0095 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۵
LTC/CNH xbtce 523.87 - 523.87 523.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۱۳
LTC/CNY chbtc 316.69 - 316.69 316.69 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ ساعت ۰:۰۰
LTC/CNY huobi 344.96 - 344.96 344.96 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ ساعت ۰:۰۰
LTC/ETH bibox 0.4405 0.441 0.4381 0.4455 0.00 0.54% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۵
LTC/ETH bibox 0.4405 0.441 0.4381 0.4455 0.00 0.54% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۵
LTC/ETH liqui 0.2866 - 0.2825 0.2866 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۷ ساعت ۲۳:۳۲
LTC/ETH tidex 0.4409 0.4411 0.4378 0.4453 0.00 0.48% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
LTC/ETH upbit 0.4396 0.439 0.439 0.4445 0.00 0.68% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۱۷
LTC/EUR xbtce 88.702 88.247 87.353 89.116 1.76 2.02% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۰:۴۵
LTC/JPY xbtce 9967.9 - 8572.7 9967.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ساعت ۲۰:۴۱
LTC/KRW gopax 117900 117800 116200 119200 500.00 0.43% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۰:۵۳
LTC/KRW gopax 117900 117800 116200 119200 500.00 0.43% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۰:۵۳
LTC/KRW upbit 117800 117900 116100 119650 1350.00 1.16% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۵
LTC/RUB xbtce 2775.9 - 2655.6 2775.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ساعت ۱۹:۴۸
LTC/USD bibox 169.03 - 153.7 173.31 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
LTC/USD huobi 170.73 - 155.91 173.21 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
LTC/USD liqui 170.02 - 156.62 170.22 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
LTC/USD tidex 172.18 - 157.14 173.13 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
LTC/USD upbit 170.13 - 155.59 173 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
LTC/USD xbtce 171.68 - 157.62 171.68 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
LTC/USD yobit 178 - 163.2 178.96 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
LTC/ANS kucoin 2.3358 - 2.1701 2.3358 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
LTC/ANS kucoin 2.3358 - 2.1701 2.3358 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
LTC/BTC bigone 0.0151 - 0.0151 0.0151 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
LTC/BTC bigone 0.0094 0.0093 0.0093 0.0095 0.00 1.08% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۱
LTC/BTC hitbtc 0.0094 0.0093 0.0093 0.0095 0.00 1.08% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۱۷
LTC/BTC kraken 0.0093 0.0094 0.0093 0.0095 0.00 1.08% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۰۹
LTC/BTC kucoin 0.0094 0.0093 0.0093 0.0095 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۱۷
LTC/BTC kucoin 0.0094 0.0093 0.0093 0.0095 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۱۷
LTC/BTC zb-com 0.0094 0.0093 0.0093 0.0095 0.00 1.08% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
LTC/ETH hitbtc 0.4381 0.4409 0.4381 0.4435 0.01 1.78% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۹:۴۱
LTC/ETH kucoin 0.4399 0.4403 0.4379 0.4456 0.00 0.84% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
LTC/ETH kucoin 0.4399 0.4403 0.4379 0.4456 0.00 0.84% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
LTC/EUR kraken 88.61 88.37 86.89 89.79 1.07 1.22% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
LTC/PLN bitbay 371.68 377.18 368.57 380.83 1.37 0.37% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۵
LTC/USD hitbtc 176.2 - 160.11 178.32 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
LTC/USD kraken 170.57 - 155.91 173.3 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
LTC/USD okcoin 185 - 170.8 185.99 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
LTC/USD zb-com 169 - 155.73 169.64 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
LTC/BNB binance 3.155 3.156 3.143 3.304 0.12 3.93% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
LTC/BTC binance 0.0094 0.0093 0.0093 0.0095 0.00 1.08% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۱۷
LTC/BTC bitbank 0.0093 0.0094 0.0093 0.0094 0.00 1.08% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۰:۵۷
LTC/BTC bittrex 0.0094 0.0093 0.0093 0.0094 0.00 1.08% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۱
LTC/BTC coinegg 0.0094 0.0093 0.0093 0.0095 0.00 1.08% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۱
LTC/BTC gate-io 0.0094 0.0093 0.0093 0.0094 0.00 1.08% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۰:۳۷
LTC/BTC lakebtc 0.0114 - 0.0114 0.0114 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۶:۲۹
LTC/BTC qryptos 0.0087 - 0.0087 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ ساعت ۲۰:۵۲
LTC/ETH binance 0.441 0.4405 0.438 0.445 0.00 0.52% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
LTC/ETH bittrex 0.2923 - 0.291 0.2958 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۱۶:۲۴
LTC/KRW bithumb 117900 117800 116200 119200 1000.00 0.86% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
LTC/KRW coinone 117400 117750 116100 119700 700.00 0.60% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۰۵
LTC/USD binance 170.55 - 155.5 173.49 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
LTC/USD bittrex 170.13 - 155.89 173 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
LTC/USD gate-io 171.45 - 155.76 172.97 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
LTC/WAVES tidex 69.001 - 68.5 69.001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ساعت ۲۱:۲۴
LTC/BTC bitfinex 0.0094 0.0093 0.0093 0.0095 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۱۷
LTC/BTC bitstamp 0.0093 0.0094 0.0093 0.0094 0.00 1.08% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۸:۴۴
LTC/BTC gatecoin 0.01 - 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ ساعت ۱۸:۴۸
LTC/BTC livecoin 0.0093 0.0094 0.0093 0.0095 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۰:۴۵
LTC/BTC livecoin 0.0093 0.0094 0.0093 0.0095 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۰:۴۵
LTC/BTC poloniex 0.0092 - 0.009 0.0092 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۱۷:۱۶
LTC/ETH gatecoin 0.265 - 0.265 0.265 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ساعت ۲۰:۲۰
LTC/EUR bitstamp 88.69 88.58 86.92 90 1.29 1.48% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
LTC/EUR gatecoin 29 - 29 29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ ساعت ۲۰:۰۴
LTC/HKD gatecoin 498 - 498 498 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ ساعت ۵:۰۴
LTC/KRW coinrail 79000 - 79000 79000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ ساعت ۲۲:۳۶
LTC/USD bitfinex 170.66 - 155.76 173.69 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
LTC/USD bitstamp 170.49 - 155.71 173.7 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
LTC/USD gatecoin 209.9 - 175 216 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
LTC/USD livecoin 175.5 - 154.26 176.25 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
LTC/USD poloniex 171.61 - 155.49 173.3 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
LTC/XMR poloniex 1.172 1.178 1.1569 1.19 0.01 0.76% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۹:۴۱
LTC/AUD synthetic 141.179 141.007 138.355 143.022 2.32 1.67% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
LTC/BTC btc-alpha 0.0094 0.0093 0.0093 0.0095 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۹:۵۲
LTC/BTC coinsbank 0.0094 0.0093 0.0093 0.0095 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۱
LTC/BTC cryptopia 0.0115 - 0.0111 0.0124 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ساعت ۹:۰۹
LTC/BTC cryptopia 0.0115 - 0.0111 0.0124 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ساعت ۹:۰۹
LTC/CAD synthetic 104.952 - 104.952 109.161 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۱۳:۱۷
LTC/CNY synthetic 380.51 - 372.58 414.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ ساعت ۱۲:۲۴
LTC/EUR coinsbank 88.703 88.519 87.123 89.923 1.28 1.47% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
LTC/GBP coinsbank 39.358 - 38.356 40.541 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ ساعت ۱۴:۴۰
LTC/HKD synthetic 618.08 - 618.08 641.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۱۳:۱۷
LTC/ILS synthetic 351.73 351.33 345.03 356.66 5.44 1.57% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
LTC/INR synthetic 2230.5 - 2173.3 2230.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۱۶:۱۲
LTC/MXN synthetic 1890.21 1888.07 1854.51 1916.97 28.94 1.55% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
LTC/MYR synthetic 408.79 408.23 400.86 414.51 6.47 1.61% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
LTC/PLN synthetic 376.49 376.12 369.36 381.77 5.78 1.56% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
LTC/RUB synthetic 6259.1 6250.6 6142.2 6349.9 94.50 1.53% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
LTC/SAR synthetic 372.44 371.93 365.5 377.88 5.61 1.53% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
LTC/SEK synthetic 932.51 931.41 914.37 945.7 14.81 1.61% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
LTC/TRY synthetic 173.52 - 170.71 179.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ ساعت ۱۳:۲۴
LTC/USD btc-alpha 175.73 - 160.43 178.64 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
LTC/USD coinsbank 170.64 - 156.05 171.95 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
LTC/USD cryptopia 173.35 - 155.6 173.37 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
LTC/VND synthetic 2307809 2304671 2265225 2341818 34332.00 1.51% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
LTC/ZAR synthetic 1385.64 1384.29 1358 1403.15 22.69 1.66% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
LTC/BTC bxthailand 0.0093 0.0094 0.0093 0.0095 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۰:۲۹
LTC/BTC quadrigacx 0.0088 - 0.0088 0.0091 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۲۳:۱۲
LTC/CAD quadrigacx 46.3 - 46.3 46.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ ساعت ۰:۳۲
LTC/THB bxthailand 3050 3056.8 2990.5 3099.7 59.70 2.00% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۰۲
LTC/BTC cryptobridge 0.0093 0.0094 0.0093 0.0095 0.00 1.08% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۱۳
LTC/BRL negocie-coins 375.49 - 375.49 375.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ساعت ۴:۳۶
LTC/BTC btc-indonesia 0.0094 0.0093 0.0093 0.0095 0.00 1.08% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
LTC/DOGE coinexchange 32000 32400 32000 32400 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۵:۱۲
LTC/IDR btc-indonesia 1400000 1402000 1372000 1413000 18000.00 1.30% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۰۵
LTC/MONA cryptobridge 32.12 - 32.12 32.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۷ ساعت ۱۵:۵۶
LTC/BRL mercadobitcoin 371.97 372.44 367.28 383.95 4.70 1.28% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۰۲
LTC/BTC trade-by-trade 0.0718 0.0096 0.0094 0.0718 0.00 0.28% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۸:۴۴
LTC/USD trade-by-trade 158.2 - 152.6 164.2 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
Litecoin Index investing-com 89.273 89.155 87.409 90.439 1.36 1.54% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
Litecoin AUD Index investing-com 141.68 140.69 138.78 142.69 2.28 1.64% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
Litecoin BTC Index investing-com 0.0094 0.0093 0.0093 0.0095 0.00 1.08% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۱۷
Litecoin CAD Index investing-com 129.663 129.464 127.131 131.474 1.83 1.43% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
Litecoin CNY Index investing-com 683.9 682.16 670.67 692.03 10.79 1.60% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۰:۵۳
Litecoin HKD Index investing-com 775.25 773.97 760.19 786.08 11.57 1.52% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
Litecoin ILS Index investing-com 351.73 351.33 345.03 356.66 5.44 1.57% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
Litecoin INR Index investing-com 7807.9 7813.8 7648 7842.6 76.50 0.99% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
Litecoin KRW Index investing-com 117835 117763 116158 119271 1101.00 0.94% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
Litecoin MXN Index investing-com 1890.21 1888.07 1854.51 1916.97 28.94 1.55% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
Litecoin MYR Index investing-com 408.79 408.23 400.86 414.51 6.47 1.61% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
Litecoin PLN Index investing-com 371.68 377.18 368.57 380.83 1.37 0.37% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۵
Litecoin RUB Index investing-com 6298.1 6285 6250.1 6400.2 1.10 0.02% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
Litecoin SAR Index investing-com 372.44 371.93 365.5 377.88 5.61 1.53% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
Litecoin SEK Index investing-com 932.51 931.41 914.37 945.7 14.81 1.61% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
Litecoin TRY Index investing-com 565.03 564.99 559.98 594.76 4.02 0.72% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
Litecoin VND Index investing-com 2307809 2304671 2265225 2341818 34332.00 1.51% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
Litecoin ZAR Index investing-com 1385.64 1384.29 1358 1403.15 22.69 1.66% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
Investing.com LTC Index investing-com 99.247 99.129 100.007 99.999 1.44 1.48% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
لایت کوین / Litecoin 31.63 - 30.42 31.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۱۷:۲۰
LTC/EOS cbx 12.2002 - 12.2002 12.2002 0.24 2.02% ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ ساعت ۵:۲۴
LTC/EOS cbx 12.2002 - 12.2002 12.2002 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۱۳:۰۹
LTC/USD cbx 99.27 99.09 100 99.99 1.45 1.48% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
LTC/USD exx 99.25 99.12 100 99.99 1.54 1.58% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
LTC/USD wex 70 - 68 71.935 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۶:۰۴
LTC/BCH okex 0.1665 - 0.1665 0.1665 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۱۶:۲۴
LTC/BTC abcc 0.01 0.0096 0.009 0.01 0.00 11.11% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۰:۴۵
LTC/BTC idax 0.0094 0.0093 0.0093 0.0095 0.00 1.08% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۱۷
LTC/BTC idcm 0.0094 0.0093 0.0093 0.0095 0.00 1.08% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۱۷
LTC/BTC okex 0.0094 0.0093 0.0093 0.0095 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۱۷
LTC/ETH abcc 0.4553 0.451 0.409 0.4579 0.03 8.20% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۰:۵۷
LTC/ETH tdax 0.0291 - 0.0291 0.0291 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۱۶:۲۰
LTC/RUB exmo 6298.1 6285 6250.1 6400.2 1.10 0.02% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
LTC/USD abcc 104.24 - 104.24 104.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ساعت ۲۱:۲۸
LTC/USD exmo 99.469 99.801 100.005 99.982 0.71 0.72% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
LTC/USD gdax 99.3 99.21 100.03 99.94 1.49 1.52% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
LTC/USD idax 99.27 99.15 100.02 99.96 1.53 1.57% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
LTC/USD idax 31.79 - 31.4 31.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۱۷:۲۰
LTC/USD idcm 99.3 99.03 100 99.98 1.62 1.66% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
LTC/USD idcm 31.67 - 31.56 31.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۱۷:۲۸
LTC/USD okex 99.25 99.1 100 99.98 1.48 1.51% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
LTC/CNY chbtc 316.69 - 316.69 316.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
LTC/CNY chbtc 316.69 - 316.69 316.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
LTC/CNY huobi 344.96 - 344.96 344.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
LTC/RUB xbtce 6397.7 - 6397.7 6397.7 723.60 12.75% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱:۳۶
LTC/USD bibox 99.24 99.115 100 99.99 1.53 1.56% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
LTC/USD bibox 99.24 99.115 100 99.99 1.53 1.56% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
LTC/USD bit-z 99.2748 98.9252 100.0083 99.9954 1.57 1.60% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
LTC/USD huobi 99.22 99.1 100 99.99 1.49 1.52% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
LTC/USD liqui 32.652 - 31.897 32.973 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۷ ساعت ۲۱:۴۸
LTC/USD simex 96 - 96 96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ساعت ۲۰:۲۰
LTC/USD simex 31.53 - 31.29 31.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۱۷:۲۸
LTC/USD tidex 95.814 - 95.814 95.814 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۵۷
LTC/USD upbit 98.844 98.954 100.118 99.99 0.72 0.74% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۱۷
LTC/USD xbtce 99.014 99.234 100.047 99.694 1.10 1.13% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۱
LTC/USD yobit 102 102.118 101.592 103.989 0.48 0.47% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۱
LTC/USD yobit 102 102.118 101.592 103.989 0.48 0.47% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۱
BCH/TRY paribu 1823.79 1825.91 1790.2 1832.93 23.75 1.32% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۵
LTC/BCH coinex 0.2747 - 0.2747 0.2747 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۱۶:۱۲
LTC/BCH coinex 0.3108 0.3109 0.3081 0.3119 0.00 0.06% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
LTC/BTC chaoex 0.0094 0.0093 0.0093 0.0094 0.00 1.08% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۱۷
LTC/BTC coinex 0.0094 0.0093 0.0093 0.0095 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۱
LTC/BTC coinex 0.0091 - 0.0091 0.0091 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۱۶:۵۲
LTC/BTC fatbtc 0.0125 - 0.0121 0.0131 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۳۳
LTC/BTC ooobtc 0.0107 - 0.0106 0.0107 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ساعت ۱:۱۲
LTC/BTC p2pb2b 0.0095 0.0096 0.0093 0.0096 0.00 4.40% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۹:۱۲
LTC/BTC zebpay 0.0099 - 0.009 0.0099 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ ساعت ۱۷:۴۸
LTC/CNY fatbtc 932.9 - 932.17 959.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۱۹:۱۳
LTC/EOS hitbtc 14.7177 - 14.7177 14.7177 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۱۲:۴۹
LTC/EOS hitbtc 22.9278 23.0851 22.9278 23.0851 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۷:۰۴
LTC/ETH chaoex 0.4406 0.4409 0.4382 0.4455 0.00 0.59% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
LTC/ETH p2pb2b 0.2922 - 0.2917 0.2985 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۱۶:۴۰
LTC/ETH p2pb2b 0.4409 0.438 0.4378 0.4453 0.00 0.48% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۵
LTC/ETH p2pb2b 0.2921 - 0.2918 0.2927 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۱۷:۰۱
LTC/INR bitbns 2389.85 - 2389.85 2441.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۱۶:۵۲
LTC/INR bitbns 7807.9 7813.8 7648.02 7842.58 76.46 0.99% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
LTC/INR zebpay 3947 - 3636.4 4245 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ ساعت ۱۹:۱۲
LTC/THB bitkub 3132 3109.16 3024 3153.24 36.00 1.16% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۰:۴۱
LTC/TRY koinim 574 570 560 574 5.00 0.88% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۰۵
LTC/TRY paribu 566.01 565.1 554.04 578.99 1.02 0.18% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
LTC/USD chaoex 99.24 99.16 100.01 99.98 1.48 1.51% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
LTC/USD fatbtc 133.29 - 132.76 138.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۱۹:۱۳
LTC/USD hitbtc 99.216 99.082 100.043 99.945 1.34 1.37% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
LTC/USD kraken 99.03 98.98 100.04 99.99 1.10 1.12% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۱۷
LTC/USD okcoin 98.74 99.37 100 99.91 0.57 0.58% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۹:۴۸
LTC/USD p2pb2b 99 98.9 100 99.8 2.20 2.27% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۱۳
LTC/USD zb-com 31.65 - 30.58 31.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۱۷:۱۲
LTC/USD zb-com 99.221 98.991 100.009 99.966 1.40 1.43% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
LTC/BTC bitebtc 0.0097 - 0.0097 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ساعت ۱۶:۰۵
LTC/BTC coinall 0.0094 0.0093 0.0093 0.0094 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۱۷
LTC/BTC coinhub 0.0173 - 0.0173 0.0173 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۶ ساعت ۶:۲۱
LTC/BTC coinmex 0.0121 0.0122 0.0121 0.0123 0.00 1.65% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۲:۰۱
LTC/BTC exrates 0.0094 0.0093 0.0093 0.0094 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۱
LTC/BTC panxora 0.0094 0.0093 0.0093 0.0095 0.00 1.08% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۰:۴۵
LTC/CNY bitebtc 683.9 682.16 672.21 692.03 46.61 7.31% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۰:۵۳
LTC/ETH bittrex 0.4396 0.439 0.439 0.4445 0.00 0.68% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۱۷
LTC/ETH coinegg 0.4411 0.44 0.4376 0.4457 0.00 0.59% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
LTC/ETH coinhub 0.5572 - 0.5482 0.5619 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ ساعت ۷:۴۹
LTC/TRY btcturk 175.7 - 170.59 179.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ ساعت ۱۳:۲۹
LTC/TRY btcturk 566.99 565 556.01 576.3 9.99 1.79% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
LTC/TRY koineks 567 569 550.04 570 3.00 0.53% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۰۹
LTC/USD binance 99.28 99.13 100.04 99.99 1.56 1.60% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
LTC/USD bitebtc 97.76 97.62 97.52 97.76 0.01 0.01% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۰:۲۸
LTC/USD bitebtc 35.63 - 35.46 35.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۱۷:۲۸
LTC/USD bittrex 98.844 98.954 100 99.99 0.72 0.74% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۱۷
LTC/USD coinegg 99.21 99.15 100.06 99.9 1.25 1.28% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
LTC/USD coinhub 94.85 - 91.86 96.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ ساعت ۷:۵۳
LTC/USD coinmex 99.223 99.093 100 99.995 1.46 1.50% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
LTC/USD exrates 99.47 99.2 100.02 99.99 1.41 1.44% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
LTC/USD gate-io 99.21 99.1 100.03 99.99 1.27 1.30% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
LTC/USD panxora 98.965 98.927 100.015 99.98 1.06 1.09% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
LTC/BRL coinbene 361 - 361 361 25.00 6.93% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۲:۱۲
LTC/BTC btcwinex 0.0094 0.0093 0.0093 0.0095 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۱۷
LTC/BTC coinbene 0.0094 0.0093 0.0093 0.0095 0.00 1.08% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۱۷
LTC/BTC coinsbit 0.0094 0.0099 0.0094 0.0099 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۶:۰۸
LTC/BTC poloniex 0.0094 0.0093 0.0093 0.0095 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۱
LTC/ETH coinsbit 0.441 0.4413 0.4384 0.4449 0.02 4.13% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
LTC/ETH dragonex 0.4425 - 0.4397 0.4452 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۸:۱۲
LTC/ETH gatecoin 0.265 - 0.265 0.265 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۱۶:۲۰
LTC/HKD gatecoin 498 - 498 498 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۱۳:۲۹
LTC/USD bitfinex 99.137 98.996 100.04 99.929 1.46 1.49% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
LTC/USD bitforex 99.2 99.1 100 99.97 1.51 1.55% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
LTC/USD bitstamp 99.16 99.19 100 99.9 1.35 1.38% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
LTC/USD btcwinex 99.08 99 100.01 99.96 1.39 1.42% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
LTC/USD coinbene 99.27 99.15 100.02 99.95 1.56 1.60% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
LTC/USD coinsbit 99.3 99.04 100 99.89 1.44 1.47% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
LTC/USD dragonex 99.47 99.3 100 99.97 1.62 1.66% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
LTC/USD gatecoin 58 - 58 58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ ساعت ۱۳:۴۹
LTC/USD livecoin 100.267 100.068 100.068 99.944 0.43 0.43% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
LTC/USD livecoin 100.267 100.068 100.068 99.944 0.43 0.43% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
LTC/USD poloniex 99.311 99.012 100 99.991 1.27 1.29% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۵
LTC/BTC bitci-com 0.0093 - 0.0092 0.0096 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ساعت ۶:۰۴
LTC/BTC coinsbank 0.0092 - 0.0091 0.0092 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۱۷:۲۴
LTC/BTC cointiger 0.0094 0.0093 0.0093 0.0095 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۱۷
LTC/BTC vebitcoin 0.0161 - 0.0158 0.0161 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ ساعت ۱۰:۱۳
LTC/CAD synthetic 129.663 129.464 127.131 131.474 1.91 1.50% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
LTC/CHF bitci-com 98.24 97.93 94.79 99.71 0.96 0.99% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
LTC/CNY synthetic 683.13 682.21 670.67 693.34 10.02 1.49% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
LTC/GBP coinsbank 39.358 - 39.358 39.358 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۱۵:۱۶
LTC/HKD synthetic 775.25 773.97 760.19 786.08 11.57 1.52% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
LTC/INR synthetic 6846.8 6838.9 6700.6 6926.8 118.80 1.77% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
LTC/TRY bitci-com 573.87 555.71 536.89 583.04 3.01 0.53% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
LTC/TRY synthetic 563.26 562.58 551.24 570.05 10.02 1.81% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
LTC/TRY vebitcoin 565 564 560 595 4.00 0.71% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۰۲
LTC/USD btc-alpha 99.22 99.12 100.02 99.98 1.50 1.53% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
LTC/USD coinsbank 99.356 99.068 100.023 99.943 1.47 1.50% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
LTC/USD cointiger 99.31 99.13 100 99.98 1.57 1.61% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
LTC/USD cryptopia 30.255 - 29.306 30.434 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۹:۲۴
LTC/USD cryptopia 30.255 - 29.306 30.434 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۹:۲۴
LTC/CAD quadrigacx 46.3 - 46.3 46.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۱۳:۲۹
LTC/AUD btc-markets 141.68 140.69 138.78 142.69 2.28 1.64% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
LTC/BTC btc-markets 0.0098 - 0.0081 0.0098 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ساعت ۱۶:۳۳
LTC/BTC coinbase-pro 0.0094 0.0093 0.0093 0.0095 0.00 1.08% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۵
LTC/EUR coinbase-pro 88.55 88.38 87.01 89.8 1.07 1.22% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
LTC/GBP coinbase-pro 23.77 - 23.42 23.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۱۵:۲۴
LTC/GBP coinbase-pro 31.51 - 23.61 31.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۱۷:۲۸
LTC/GBP coinbase-pro 79.22 79.41 77.94 80.48 0.57 0.72% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
LTC/USD coinbase-pro 99.3 99.21 100.07 99.97 1.49 1.52% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
LTC/USD trade-by-trade 158.1 - 144 159 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۸ ساعت ۰:۰۰
Litecoin BRL Index investing-com 371.96 372.43 367.29 383.94 4.68 1.27% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۰۲