کالایاب
شاخص یاب
فلسطین
فلسطین

فلسطین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Al-Quds 521.37 - 516.36 521.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۵:۰۲