کالایاب
شاخص یاب
فلسطین
فلسطین

فلسطین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Al-Quds 525.75 - 525.75 525.75 2.76 0.52% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۴