شاخص یاب
فلسطین
فلسطین

فلسطین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Al-Quds 524.25 - 522.77 524.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۱۵:۰۴