شاخص یاب
فلسطین
فلسطین

فلسطین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Al-Quds 541.16 - 539.59 541.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۵:۰۶