کالایاب
شاخص یاب
فلسطین
فلسطین

فلسطین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Al-Quds 531.09 - 531.09 531.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲