شاخص یاب
فرانسه فرانسه
فرانسه
فرانسه
طلای 18 عیار
3,072
قیمت روز
9 (0.29%)
تغییر روزانه
۴ تیر ۱۳۹۷
ساعت 20:01:26
3,072 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
3,072 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
3,072 (0.00%)
نوسان سالیانه
CAC All-Tradable
6,515
قیمت روز
116 (1.78%)
تغییر روزانه
۴ تیر ۱۳۹۷
ساعت 21:04:40
56,117 (89.60%)
تغییر ۳ ماهه
58,138 (89.92%)
تغییر ۶ ماهه
56,605 (89.68%)
نوسان سالیانه

فرانسه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SBF 120 4240.91 4250.94 4240.91 4291.47 77.13 1.82% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
CAC Small 13208.84 13207.55 13207.55 13359.64 181.36 1.37% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
CAC Mid 60 14336.75 14345.73 14336.75 14475.29 180.93 1.26% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
CAC Next 20 11731.13 11718.33 11718.33 11832.28 148.47 1.27% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
CAC Large 60 5865.82 5879.84 5865.82 5937.54 110.40 1.88% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
CAC All Shares 6515.03 6528.21 6515.03 6595.46 116.05 1.78% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
CAC Mid & Small 14228.94 14236.15 14228.94 14365.71 182.18 1.28% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
CAC All-Tradable 4173.37 4183.04 4173.37 4223.08 75.54 1.81% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
CAC 40 5283.86 5290.93 5283.86 5387.38 103.52 1.96% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۶