کالایاب
شاخص یاب
ساحل عاج
ساحل عاج

ساحل عاج

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BRVM 10 153.88 - 153.88 153.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۰:۰۲
BRVM Composite 159.71 - 159.71 159.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۰:۰۲