شاخص یاب
ساحل عاج
ساحل عاج

ساحل عاج

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BRVM 10 162.62 - 162.62 162.62 1.12 0.69% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۵:۰۳
BRVM Composite 170.89 - 170.89 170.89 2.13 1.26% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۵:۰۳