شاخص یاب
ساحل عاج
ساحل عاج

ساحل عاج

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BRVM 10 158.52 - 158.52 158.52 0.42 0.27% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
BRVM Composite 167.56 - 167.56 167.56 0.08 0.05% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶