کالایاب
شاخص یاب
ساحل عاج
ساحل عاج

ساحل عاج

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BRVM 10 169.24 - 169.24 169.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۵:۳۱
BRVM Composite 174.35 - 174.35 174.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۵:۳۱