کالایاب
شاخص یاب
بلغارستان
بلغارستان

BGN/USD

0.5674
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 21:41:04
0 (0.72%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.22%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.16%)
نوسان سالیانه

BGBX40

576
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 03:02:23
3 (0.51%)
تغییر ۳ ماهه
17 (2.80%)
تغییر ۶ ماهه
60 (9.41%)
نوسان سالیانه

بلغارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BGBX40 113.33 - 113.33 113.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۵:۰۲
BGTR30 504.04 - 504.04 504.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۵:۰۲
BSE SOFIX 576.43 - 576.43 576.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۳:۰۲