کالایاب
شاخص یاب
بلغارستان
بلغارستان

BGN/USD

0.5808
قیمت روز
0 (0.02%)
تغییر روزانه
۴ تیر ۱۳۹۸
ساعت 07:31:04
0 (0.57%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.22%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.73%)
نوسان سالیانه

BGBX40

580
قیمت روز
1 (0.22%)
تغییر روزانه
۴ تیر ۱۳۹۸
ساعت 03:03:04
2 (0.38%)
تغییر ۳ ماهه
15 (2.48%)
تغییر ۶ ماهه
52 (8.27%)
نوسان سالیانه

بلغارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BGBX40 115.42 - 115.42 115.42 0.13 0.11% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۵:۰۲
BGTR30 506.66 - 506.66 506.66 1.11 0.22% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۵:۰۲
BSE SOFIX 580.11 - 580.11 580.11 1.25 0.22% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۳:۰۳