شاخص یاب
بلغارستان
بلغارستان

BGN/USD

0.5762
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۴ آذر ۱۳۹۷
ساعت 01:21:12
0 (2.77%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.59%)
تغییر ۶ ماهه
1 (0.00%)
نوسان سالیانه

BGBX40

590
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۴ آذر ۱۳۹۷
ساعت 12:32:05
40 (6.32%)
تغییر ۳ ماهه
38 (6.10%)
تغییر ۶ ماهه
75 (11.29%)
نوسان سالیانه

بلغارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BGBX40 114.97 - 114.97 114.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۸:۳۳
BGTR30 494.59 - 494.59 494.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۸:۳۳
BSE SOFIX 589.6 - 589.6 589.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۲:۳۲