کالایاب
شاخص یاب
اتریش
اتریش

ATX Prime

1,334
قیمت روز
2 (0.12%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 00:32:03
72 (5.14%)
تغییر ۳ ماهه
142 (9.60%)
تغییر ۶ ماهه
315 (19.12%)
نوسان سالیانه

اتریش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ATX 5 1334.33 - 1334.33 1334.33 1.54 0.12% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۰:۳۲
ATX Prime 1482.23 - 1482.23 1482.23 5.77 0.39% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۰:۳۲
FTSE Austria 287.91 - 287.91 287.91 1.47 0.51% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۴:۳۱
Immobilien ATX EUR 376.53 - 376.53 376.53 1.61 0.43% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۰:۳۲
New Europe Blue Chip EUR 1116.02 - 1116.02 1116.02 4.07 0.36% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۰:۳۲
ATX 2898.48 2914.05 2898.48 2945.86 31.29 1.08% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۳۲