کالایاب
شاخص یاب

سایت اتحادیه هرات | قیمت های افغانستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
پوند 151160 150180 150180 152150 2960.00 2.00% ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ساعت ۱۷:۵۷
درهم 33350 33140 33140 33570 720.00 2.21% ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ساعت ۱۷:۵۷
یورو 138770 137860 137860 139680 2570.00 1.89% ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ساعت ۱۷:۵۷
1000 تومان 10330 10260 10260 10400 20.00 0.19% ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ساعت ۱۷:۵۷
toman-bank-sell 120200 - 120200 120200 3000.00 2.56% ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ساعت ۱۱:۰۳
دلار هرات 127000 - 126600 128300 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ ساعت ۱۲:۱۲
کرون نروژ 13920 13830 13830 14010 120.00 0.87% ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ساعت ۱۷:۵۷
پوند | خرید 150860 149870 149870 151840 2960.00 2.00% ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ساعت ۱۷:۵۷
درهم | خرید 33200 32980 32980 33420 650.00 2.00% ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ساعت ۱۷:۵۷
دلار | خرید 120000 - 120000 120000 3000.00 2.56% ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ساعت ۱۱:۰۳
یورو | خرید 138470 137560 137560 139370 2570.00 1.89% ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ساعت ۱۷:۵۷
دلار کانادا 94100 93480 93480 94710 1850.00 2.01% ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ساعت ۱۷:۵۷
فرانک سوییس 122710 121900 121900 123510 2410.00 2.00% ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ساعت ۱۷:۵۷
1000 روپیه هند 1774800 1763200 1763200 1786400 34800.00 2.00% ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ساعت ۱۷:۵۷
ریال عربستان 32740 32530 32530 32960 560.00 1.74% ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ساعت ۱۷:۵۷
دلار استرالیا 84150 83600 83600 84700 1350.00 1.63% ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ساعت ۱۷:۵۷
1000 تومان | خرید 10250 10180 10180 10320 30.00 0.29% ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ساعت ۱۷:۵۷
کرون نروژ | خرید 13770 13680 13680 13860 120.00 0.88% ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ساعت ۱۷:۵۷
1000کلدار پاکستانی 765000 760000 760000 770000 15000.00 2.00% ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ساعت ۱۷:۵۷
دلار کانادا | خرید 93790 93180 93180 94400 1840.00 2.00% ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ساعت ۱۷:۵۷
فرانک سوییس | خرید 122400 121600 121600 123200 2400.00 2.00% ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ساعت ۱۷:۵۷
1000 روپیه هند | خرید 1759500 1748000 1748000 1771000 34500.00 2.00% ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ساعت ۱۷:۵۷
ریال عربستان | خرید 32590 32380 32380 32800 560.00 1.75% ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ساعت ۱۷:۵۷
دلار استرالیا | خرید 83840 83300 83300 84390 1340.00 1.62% ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ساعت ۱۷:۵۷
1000کلدار پاکستانی | خرید 763470 758480 758480 768460 14970.00 2.00% ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ساعت ۱۷:۵۷