کالایاب
شاخص یاب

سایت اتحادیه هرات | قیمت های افغانستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
پوند 176350 - 176350 180360 6010.00 3.41% ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ ساعت ۱۱:۵۷
درهم 38020 - 38020 38880 1290.00 3.39% ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ ساعت ۱۱:۵۷
یورو 157520 - 157520 161100 5370.00 3.41% ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ ساعت ۱۱:۵۷
1000 تومان 9860 10080 10080 9860 150.00 1.52% ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ ساعت ۱۱:۵۷
toman-bank-sell 141300 - 141300 141300 4200.00 2.97% ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ ساعت ۱۱:۰۳
دلار هرات 139500 140000 138500 142500 1900.00 1.36% ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ ساعت ۱۲:۰۱
کرون نروژ 15660 16020 15660 16200 360.00 2.30% ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ ساعت ۱۱:۵۷
پوند | خرید 176000 180000 176000 180000 6000.00 3.41% ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ ساعت ۱۱:۵۷
درهم | خرید 37840 38700 37840 38700 1290.00 3.41% ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ ساعت ۱۱:۵۷
دلار | خرید 141200 - 141200 141200 4100.00 2.90% ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ ساعت ۱۱:۰۳
یورو | خرید 157170 160740 157170 160740 5360.00 3.41% ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ ساعت ۱۱:۵۷
دلار کانادا 104190 - 104190 106560 3550.00 3.41% ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ ساعت ۱۱:۵۷
فرانک سوییس 135870 - 135870 138960 4630.00 3.41% ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ ساعت ۱۱:۵۷
1000 روپیه هند 1988800 2034000 1988800 2034000 67800.00 3.41% ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ ساعت ۱۱:۵۷
ریال عربستان 37140 37980 37140 37980 1260.00 3.39% ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ ساعت ۱۱:۵۷
دلار استرالیا 94340 96480 94340 97550 3390.00 3.59% ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ ساعت ۱۱:۵۷
1000 تومان | خرید 9770 9990 10100 9990 150.00 1.54% ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ ساعت ۱۱:۵۷
کرون نروژ | خرید 15490 15840 15490 16020 340.00 2.19% ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ ساعت ۱۱:۵۷
1000کلدار پاکستانی 943360 964800 943360 964800 32160.00 3.41% ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ ساعت ۱۱:۵۷
دلار کانادا | خرید 103840 106200 103840 106200 3540.00 3.41% ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ ساعت ۱۱:۵۷
فرانک سوییس | خرید 135520 138600 135520 138600 4620.00 3.41% ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ ساعت ۱۱:۵۷
1000 روپیه هند | خرید 1971200 2016000 1971200 2016000 67200.00 3.41% ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ ساعت ۱۱:۵۷
ریال عربستان | خرید 36960 37800 36960 37800 1260.00 3.41% ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ ساعت ۱۱:۵۷
دلار استرالیا | خرید 93980 96120 93980 97190 3390.00 3.61% ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ ساعت ۱۱:۵۷
1000کلدار پاکستانی | خرید 941600 963000 941600 963000 32100.00 3.41% ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ ساعت ۱۱:۵۷