کالایاب
شاخص یاب
بریتانیا
بریتانیا

پوند / دلار

1.2998
قیمت روز
0 (0.1%)
تغییر روزانه
۳۱ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 01:32:11
0 (0.85%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.63%)
تغییر ۶ ماهه
0 (7.27%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

23
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 17:02:03
1 (4.17%)
تغییر ۳ ماهه
1 (4.55%)
تغییر ۶ ماهه
23 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE 350

19,836
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 20:32:28
1,071 (5.71%)
تغییر ۳ ماهه
1,040 (5.53%)
تغییر ۶ ماهه
385 (1.90%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری انگلستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Jupiter European Inc 23 - 23 23 0.23 1.01% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۷:۰۱
Fundsmith Equity I Inc 3.96 - 3.96 3.96 0.01 0.25% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۷:۰۱
Fundsmith Equity T Acc 4.29 - 4.29 4.29 0.01 0.23% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۷:۰۱
Jupiter European I Acc 24.69 - 24.69 24.69 0.25 1.02% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۷:۰۱
Jupiter European I Inc 23.33 - 23.33 23.33 0.24 1.04% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۷:۰۱
CF Lindsell Train UK Equity Acc 4.46 - 4.46 4.46 0.05 1.13% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۷:۰۱
CF Lindsell Train UK Equity Inc 3.25 - 3.25 3.25 0.04 1.25% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۷:۰۱
CF Lindsell Train UK Equity D Acc 1.82 - 1.82 1.82 0.02 1.11% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۷:۰۱
CF Lindsell Train UK Equity D Inc 1.64 - 1.64 1.64 0.02 1.23% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۷:۰۱
Royal London US Tracker Z Fund Accumulation 3.69 - 3.69 3.69 0.03 0.82% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۷:۰۱
BNY Mellon Investment Funds-Newton Global Income F 2.18 - 2.18 2.18 0.05 2.35% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۷:۰۱
BNY Mellon Investment Funds-Newton Global Income F 2.35 - 2.35 2.35 0.05 2.17% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۷:۰۱
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund I- 1.623 - 1.623 1.623 0.02 0.93% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۷:۰۱
Robeco BP US Premium Equities IE £ 319.07 - 319.07 319.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Income Fund R Inc GBP Hedged 11.06 - 11.06 11.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۸:۰۷
T Global Bond Fund W Mdis GBP 11.23 - 11.23 11.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۸:۰۷
Investment Grade Credit Fund Adm IG 13.13 - 13.13 13.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۸:۰۷
Investment Grade Credit Fund Inst G 20.55 - 20.55 20.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۸:۰۷
Investment Grade Credit Fund InstIG 13.61 - 13.61 13.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۸:۰۷
Investment Grade Credit Fund Inv IG 13.2 - 13.2 13.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۸:۰۷
Investment Grade Credit Fund R IncG 10.01 - 10.01 10.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۸:۰۷
PineBridge Global Funds India EquY3 2308.339 - 2308.339 2308.339 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۸:۰۷
PineBridge Global Funds Japan Small 7650.022 - 7650.022 7650.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۸:۰۷
T Global Total Return Fund I Mdis G 12.86 - 12.86 12.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۸:۰۷
T Global Total Return Fund W Mdis G 10.56 - 10.56 10.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۸:۰۷
Templeton Global Total Return Funam 10.82 - 10.82 10.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۸:۰۷
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 13.69 - 13.69 13.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۸:۰۷
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 10.69 - 10.69 10.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۸:۰۷
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 13.6 - 13.6 13.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۸:۰۷
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 13.76 - 13.76 13.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۸:۰۷
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 20.51 - 20.51 20.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۸:۰۷
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 21.52 - 21.52 21.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۸:۰۷
Vanguard US Equity Index Acc 479.61 - 479.61 479.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
Vanguard US Equity Index Inc 419.16 - 419.16 419.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
Vanguard FTSE Dev World ex UK Equity Index Acc 360.67 - 360.67 360.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
Vanguard FTSE Dev World ex UK Equity Index Inc 304.15 - 304.15 304.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund GBP Acc 231.381 - 231.381 231.381 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
Vanguard FTSE Developed World ex UK Equity Index I 176.67 - 176.67 176.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
Vanguard FTSE Developed World ex UK Equity Index I 163.5 - 163.5 163.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
Vanguard Global Bond Index Fund Instl Pls GBP Hedg 103.407 - 103.407 103.407 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
Vanguard US Equity Index Institutional Plus GBP Ac 195.31 - 195.31 195.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
Vanguard US Equity Index Institutional Plus GBP In 183.34 - 183.34 183.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
HEconomic Scale Index Japan Equityg 8.788 - 8.788 8.788 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund 42.22 - 42.22 42.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Invesco Perpetual High Income Fund Y Inc 2.1 - 2.1 2.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Pictet-Global Megatrend Selection I dy GBP 232.31 - 232.31 232.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Pictet-Global Megatrend Selection P dy GBP 214.83 - 214.83 214.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
GS Global CORE Equity Portfolio IO Close GBP Acc 34.2 - 34.2 34.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A di 49.32 - 49.32 49.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund C di 99.79 - 99.79 99.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund 53.14 - 53.14 53.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund 73.11 - 73.11 73.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity 63.87 - 63.87 63.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Vanguard FTSE UK All Share Index Unit Trust Accumu 208.5 - 208.5 208.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Vanguard FTSE UK All Share Index Unit Trust Income 114.05 - 114.05 114.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Vanguard FTSE UK All Share Index Unit Trust Instit 132.81 - 132.81 132.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Vanguard FTSE UK All Share Index Unit Trust Instit 114.05 - 114.05 114.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
N1 Stable Return Fund BC GBP 14.83 - 14.83 14.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
BlackRock UK Equity Tracker Fund L Acc 2.33 - 2.33 2.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Invesco Perpetual High Income Z Acc 3.25 - 3.25 3.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Comgest Growth Emerging Markets GBP I Acc 32.17 - 32.17 32.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Comgest Growth Emerging Markets USD I Acc 41.97 - 41.97 41.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Lindsell Train Global Equity Fund A Class 3.368 - 3.368 3.368 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Lindsell Train Global Equity Fund B Class 3.681 - 3.681 3.681 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Lindsell Train Global Equity Fund D Class 2.514 - 2.514 2.514 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Invesco Perpetual High Income No Trail Acc 1.85 - 1.85 1.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Invesco Perpetual High Income No Trail Inc 1.21 - 1.21 1.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund Class 2.36 - 2.36 2.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class D 10.09 - 10.09 10.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class D 12.94 - 12.94 12.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class I 10.97 - 10.97 10.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Income Fund Institutional Inc GBP H 10.47 - 10.47 10.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۸:۰۱
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 7.22 - 7.22 7.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۸:۰۱
UBAM - Global High Yield Solution AH GBP Acc 134.81 - 134.81 134.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲:۰۱
UBAM - Global High Yield Solution IH GBP Acc 136.28 - 136.28 136.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲:۰۱
UBAM - Global High Yield Solution IH GBP Inc 114.83 - 114.83 114.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲:۰۱
UBAM - Global High Yield Solution UH GBP Acc 118.39 - 118.39 118.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲:۰۱
Fundsmith Equity I Acc 4.33 - 4.33 4.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund Class 7.59 - 7.59 7.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund Class 6.92 - 6.92 6.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
BlackRock UK Equity Tracker Fund X Income 1.44 - 1.44 1.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۲۳:۰۲
Invesco Perpetual High Income Z Inc 2.62 - 2.62 2.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۲۳:۰۲
Legal & General UK Index Trust C Acc 3.19 - 3.19 3.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۲۳:۰۲
Legal & General UK Index Trust I Acc 3.18 - 3.18 3.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۲۳:۰۲
Legal & General UK Index Trust C Dist 1.64 - 1.64 1.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۲۳:۰۲
Legal & General UK Index Trust I Dist 1.64 - 1.64 1.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۲۳:۰۲
Royal London FTSE 350 Tracker Fund Class Z Inc 1.27 - 1.27 1.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۲۰:۰۲
Royal London FTSE 350 Tracker Z Fund Accumulation 1.81 - 1.81 1.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۲۰:۰۲
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund Class 2.38 - 2.38 2.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۲۰:۰۲
BNY Mellon Investment Funds-Newton Global Income F 1.68 - 1.68 1.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ساعت ۷:۰۱
Fundsmith Equity R Acc 4.12 - 4.12 4.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ساعت ۷:۰۱
Fundsmith Equity R Inc 3.94 - 3.94 3.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ساعت ۷:۰۱
Fundsmith Equity T Inc 3.96 - 3.96 3.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ساعت ۷:۰۱
BlackRock UK Equity Tracker Fund D Acc 2.29 - 2.29 2.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۰۱
Vanguard LifeStrategy 60% Equity Fund A Acc 185.93 - 185.93 185.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۰۱
BlackRock UK Equity Tracker Fund X Acc 1.81 - 1.81 1.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۰۲
Newton Global Income Fund Sterling Income 2.08 - 2.08 2.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۷ ساعت ۷:۰۱
Newton Global Income Fund Institutional Income 2.23 - 2.23 2.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۷ ساعت ۷:۰۱
Newton Global Income Fund Sterling Accumulation 2.08 - 2.08 2.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۷ ساعت ۷:۰۱
BNY Mellon Investment Funds-Newton Global Income F 1.96 - 1.96 1.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۷ ساعت ۷:۰۱
BNY Mellon Investment Funds-Newton Global Income F 4.03 - 4.03 4.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۷ ساعت ۷:۰۱
BNY Mellon Investment Funds-Newton Global Income F 2.08 - 2.08 2.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۷ ساعت ۷:۰۱
BNY Mellon Investment Funds-Newton Global Income F 1.65 - 1.65 1.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۷ ساعت ۷:۰۱
Newton Global Income Fund Institutional Accumulati 3.85 - 3.85 3.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۷ ساعت ۷:۰۱
Vanguard LifeStrategy 60% Equity Fund A Inc 164.28 - 164.28 164.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۱
M&G Optimal Income Fund Euro A-H Acc 19.831 - 19.831 19.879 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ ساعت ۲۳:۰۵
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund Class 2.46 - 2.46 2.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۲۲:۰۴
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund Class 2.26 - 2.26 2.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۲۲:۰۴
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund Class 1.65 - 1.65 1.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۲۲:۰۴
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund Class 2.3 - 2.3 2.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۲۲:۰۴
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 15.03 - 15.03 15.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ساعت ۱۰:۰۴
BlackRock UK Gilts All Stocks Tracker Fund X Inc 1.16 - 1.16 1.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
CF Woodford Equity Income Fund C Sterling Inc 0.968 - 0.968 0.968 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۲۲:۰۴
BlackRock North American Equity Tracker Fund D Acc 3.46 - 3.46 3.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۲۲:۰۴
BlackRock North American Equity Tracker Fund X Acc 2.62 - 2.62 2.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۲۲:۰۴
LF Woodford Equity Income Fund Z Sterling Accumula 1.135 - 1.135 1.135 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۲۲:۰۴
Edgewood L Select US Select Growth I GBP D Cap 240.43 - 240.43 240.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۱۹:۰۴
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Japan Sma 2.123 - 2.123 2.123 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ ساعت ۶:۰۴
Edgewood L Select US Select Growth I GBP Cap 327.13 - 327.13 327.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۲:۳۲
Pictet-Security I dy GBP 192.76 - 192.76 192.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Pictet-Security P dy GBP 174.67 - 174.67 174.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
MFS Meridian Funds - Global Equity Fund I1 GBP 360.01 - 360.01 360.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ساعت ۶:۰۳
MFS Meridian Funds - Global Equity Fund W1 GBP 15.28 - 15.28 15.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ساعت ۶:۰۳
MFS Meridian Funds - European Value Fund I1 GBP 266.58 - 266.58 266.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ساعت ۶:۰۳
MFS Meridian Funds - European Value Fund W1 GBP 14.87 - 14.87 14.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ساعت ۶:۰۳
Jupiter Strategic Bond I Acc 1.02 - 1.02 1.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۶ ساعت ۲۰:۰۳
MFS Meridian Funds - European Value Fund A1 GBP 38.12 - 38.12 38.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۶ ساعت ۲۰:۰۳
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund W-Acc-GBP 1.588 - 1.588 1.588 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ ساعت ۷:۰۲
Baillie Gifford Global Alpha Growth Fund B Income 2.82 - 2.82 2.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ ساعت ۷:۰۲
Baillie Gifford Global Alpha Growth Fund B Accumul 3.01 - 3.01 3.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ ساعت ۷:۰۲
Pictet-Global Emerging Debt I GBP 304.38 - 301.63 304.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲۰:۰۴
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund X acc 79.97 - 79.97 79.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۰۴
Jupiter Strategic Bond Acc 0.97 - 0.97 0.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ساعت ۲۰:۳۵
Jupiter Strategic Bond I Inc 0.64 - 0.64 0.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ ساعت ۷:۰۴
Aviva Investors - Global High Yield Bond Fund Rah 9.465 - 9.465 9.465 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ ساعت ۰:۰۰
Aviva Investors - Global High Yield Bond Fund Mh G 128.494 - 128.494 128.494 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ ساعت ۰:۰۰
Morgan Stanley Investment Funds Euro Corporate Bon 27.13 - 27.13 27.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ ساعت ۰:۰۰
Pictet-Water I dy GBP 279.22 - 278.84 279.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۸ ساعت ۰:۰۰
Pictet-Water P dy GBP 254.11 - 253.76 254.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۸ ساعت ۰:۰۰
Hermes Global Emerging Markets Fund Class T GBP Ac 2.326 - 2.326 2.362 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۸ ساعت ۰:۰۰
Hermes Global Emerging Markets Fund Class Z GBP Ac 3.957 - 3.957 4.018 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۸ ساعت ۰:۰۰
BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund A4RF GB 32.68 - 32.68 32.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۳ ساعت ۰:۰۰
BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund D4RF GB 33.07 - 33.07 33.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۳ ساعت ۰:۰۰
BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund A2 34 - 34 34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ ساعت ۰:۰۰
BlackRock Consensus 85 Fund I 2.22 - 2.22 2.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۰:۰۰
BlackRock Consensus 85 Fund A Acc 2.18 - 2.18 2.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۰:۰۰
BlackRock Consensus 85 Fund D Acc 2.22 - 2.22 2.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۰:۰۰
Pictet-Emerging Local Currency Debt Z GBP 146.35 - 146.35 146.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Vontobel Fund Emerging Markets Equity I GBP 156.3 - 156.3 156.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰