کالایاب
شاخص یاب
تایلند
تایلند

THB/USD

0.0314
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 19:36:15
0 (0.32%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.28%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

963
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۱ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 20:02:02
3 (0.31%)
تغییر ۳ ماهه
36 (3.88%)
تغییر ۶ ماهه
963 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE SET Large Cap

1,948
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 14:31:22
104 (5.63%)
تغییر ۳ ماهه
8 (0.44%)
تغییر ۶ ماهه
134 (6.45%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری تایلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
K PLAN 1 Fund 12.705 - 12.705 12.705 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۳:۰۱
K 20 Select LTF 16.836 - 16.836 16.836 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۳:۰۱
K Fixed Income RMF 14.945 - 14.945 14.945 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۳:۰۱
K China Equity Fund 11.638 - 11.638 11.638 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۳:۰۱
K Fixed Income Fund 12.335 - 12.335 12.335 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۳:۰۱
K Corporate Bond Fund 17.358 - 17.358 17.358 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۳:۰۱
K European Equity Fund 11.842 - 11.842 11.842 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۳:۰۱
KA Corporate Bond Fund 16.123 - 16.123 16.123 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۳:۰۱
K Equity LTF 34.971 - 34.971 34.971 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۳:۰۱
K Growth LTF 18.17 - 18.17 18.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۳:۰۱
K Equity Fund 18.144 - 18.144 18.155 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۳:۰۱
K Balanced RMF 27.341 - 27.341 27.341 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۳:۰۱
KA Equity Fund 106.188 - 106.188 106.188 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۳:۰۱
K USA Equity Fund 15.508 - 15.508 15.508 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۳:۰۱
K Equity 70:30 LTF 16.744 - 16.744 16.744 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۳:۰۱
K-SET 50 Index Fund 35.734 - 35.734 35.734 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۳:۰۱
K Equity Dividend LTF 19.962 - 19.962 19.962 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۳:۰۱
K Flexible Equity RMF 85.084 - 85.084 85.084 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۳:۰۱
K Government Bond RMF 14.14 - 14.14 14.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۳:۰۱
K Global Income Fund-A(R) 11.121 - 11.121 11.121 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۳:۰۱
UOB Sure Daily Open-ended Fund 12.736 - 12.736 12.736 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۳:۰۱
The ABF Thailand Bond Index Fund 1246.439 - 1222 1246.439 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۳:۰۱
Krung Thai Long -Term Equity Fund 26.976 - 26.976 26.976 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۳:۰۱
Krung Thai 1Y-3Y Fixed Income Fund 11.21 - 11.21 11.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۳:۰۱
United Income Daily Ultra Plus Fund 10.475 - 10.475 10.475 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۳:۰۱
Krung Thai Long-Term Equity Fund70/30 35.865 - 35.865 35.865 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۳:۰۱
TMB Bond Fund 12.571 - 12.571 12.571 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Bualuang Equity RMF 100.416 - 100.416 100.416 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Buakaew Open end Fund 43.781 - 43.781 43.781 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Bualuang Flexible RMF 65.08 - 65.08 65.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Bualuang Top Ten Fund 50.52 - 50.52 50.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Thanachart Low Beta Fund 21.875 - 21.875 21.875 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
B Senior Citizen Mixed Fund 12.262 - 12.262 12.262 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Bualuang Long Term Equity Fund 42.71 - 42.71 42.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Bualuang Long Term Equity Fund 75 30.207 - 30.207 30.207 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Good Corporate Governance Long Term 58.576 - 58.576 58.576 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Phatra Long Term Equity Dividend Fund 26.69 - 26.69 26.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Value Plus - Dividend Long Term Equity Fund 25.869 - 25.869 25.869 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
JUMBO 25 Fund 44.721 - 44.721 44.721 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
SCB Equity RMF 54.791 - 54.791 54.791 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
MFC Hi-Dividend Fund 9.334 - 9.334 9.334 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
SCB Income Plus Fund 11.285 - 11.285 11.285 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
TMB Global Income Fund 11.219 - 11.219 11.219 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Krungsri Star Plus Fund 20.884 - 20.884 20.884 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
SCB Government Bond RMF 13.866 - 13.866 13.866 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Bualuang Fixed-Income RMF 14.652 - 14.652 14.652 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Bualuang Fixed Income Fund 12.163 - 12.163 12.163 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
MFC Property Dividend Fund 15.751 - 15.751 15.751 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Phatra Money Positive Fund 11.993 - 11.993 11.993 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Bualuang Basic Dividend LTF 9.053 - 9.053 9.053 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Krungsri Dividend Stock LTF 26.112 - 26.112 26.112 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Krungsri Dividend Stock RMF 31.242 - 31.242 31.242 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
SCB Global Income Plus Fund 11.394 - 11.394 11.394 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
TMB Ultra - Short Bond Fund 10.566 - 10.566 10.566 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Krungsri Dividend Stock Fund 9.766 - 9.766 9.766 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Krungsri Government Bond RMF 14.536 - 14.536 14.536 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Krungsri Cash Management Fund 13.178 - 13.178 13.178 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
PHATRA FIXED INCOME PLUS FUND 13.688 - 13.688 13.688 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
TMB Global Quality Growth Fund 14.515 - 14.515 14.515 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Krungsri Active Fixed Income Fund 10.556 - 10.556 10.556 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Krungsri Dividend Stock LTF 70/30 16.587 - 16.587 16.587 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
SCB SET50 Index Fund (Accumulation) 20.826 - 20.826 20.826 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
SCB Stock Plus Long Term Equity Fund 27.442 - 27.442 27.442 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Bualuang Thanatavee Fixed Income Fund 13.192 - 13.192 13.192 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
CIMB-Principal Property Income Fund-D 12.904 - 12.903 12.904 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Bualuang Siriphol Corporate Governance 8.068 - 8.068 8.068 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
PHATRA STRATEGIC ASSET ALLOCATION FUND 14.321 - 14.321 14.321 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Aberdeen Standard Long Term Equity Fund 48.838 - 48.838 48.838 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
JUMBO 25 Dividend Long Term Equity Fund 25.635 - 25.635 25.635 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
JUMBO PLUS Dividend Long Term Equity Fund 20.995 - 20.995 20.995 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
SCB Fixed Income Plus Fund (Accumulation) 12.302 - 12.302 12.302 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Krungsri Global Collective Smart Income Fund 10.827 - 10.827 10.827 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
SCB Dividend Stock 70/30 Long Term Equity Fund 17.2 - 17.2 17.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
SCB Short Term Fixed Income Plus Fund (CLASS I) 10.961 - 10.961 10.961 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
SCB Treasury Money Plus Open End Fund (Class A) 11.097 - 11.097 11.097 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Aberdeen Standard Smarty Capital Retirement Mutual 92.709 - 92.709 92.709 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
UOB Long Term Equity Fund 42.615 - 42.558 42.615 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Krung Thai Short Term Fund 11.898 - 11.898 11.898 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
UOB Smart Japan Small And Mid Cap Fund 19.935 - 19.543 19.935 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
The Krung Thai Sa-Som-Sub Fund 12.944 - 12.944 12.944 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
TMB Thanaplus 11.99 - 11.99 11.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
K Treasury Fund 12.98 - 12.98 12.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
K Cash Management Fund 13.007 - 13.007 13.007 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
K Property Sector Fund 10.857 - 10.857 10.857 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
TMB Aggregate Bond Fund 11.304 - 11.304 11.304 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
TMB Treasury Money Fund 13.68 - 13.68 13.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
1 A.M. GLOBAL FLEXIBLE FUND 14.151 - 14.151 14.151 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
SCB Short Term Fixed Income RMF 13.786 - 13.786 13.786 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Thanachart Cash Management Fund 13.383 - 13.383 13.383 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
K Strategic Global Multi-Asset Fund 11.112 - 11.112 11.112 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Krungsri Medium Term Fixed Income Fund 15.404 - 15.404 15.404 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
SCB Savings Fixed Income Open End Fund 20.587 - 20.587 20.587 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Thanachart Thi Ra Sombat Open-End Fund 21.189 - 21.189 21.189 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
SCB Short Term Fixed Income Plus Fund (CLASS A) 10.959 - 10.959 10.959 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
SCB Treasury Money Plus Open End Fund (Class I) 11.097 - 11.097 11.097 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
SCB Asia Pacific Income Plus Fund(Not for Retail I 11.021 - 11.021 11.021 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
MFC Short Maturity Management Plus Fund 10.434 - 10.434 10.434 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Bualuang Treasury Fund 11.069 - 11.069 11.069 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Thanachart Income Plus Fund 11.232 - 11.232 11.232 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Krung Thai Thanasup Plus Fund 11.044 - 11.044 11.044 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
SCB Short Term Fixed Income Plus Fund (CLASS B) 10.898 - 10.898 10.898 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Future Park Property Fund 25 - 23.5 25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۰۱
Samui Airport Property Fund 23.3 - 23.3 23.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۰۱
Tesco Lotus Ret Growth F&L Prp 21 - 21 21.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۰۱
Digital Telecommunications Infrastructure Fund 15.5 - 15.4 15.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۰۱
JASMINE BROADBAND INTERNET INFRASTRUCTURE FUND 10.3 - 10.3 10.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۰۲
LH HOTEL LEASEHOLD REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 18.8 - 18.8 18.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۰۲
NORTH BANGKOK POWER PLANT BLOCK 1 INFRASTRUCTURE F 11.9 - 11.9 11.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۰۲
Quality Houses Property Fund 13.1 - 13.1 13.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ ساعت ۷:۰۱
Phatra Active Equity Fund 16.434 - 16.434 16.434 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ ساعت ۲:۰۱
TISCO High Dividend Equity RMF 13.857 - 13.857 13.905 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۳:۰۱
TISCO Mid/Small Cap Equity Fund 14.111 - 14.111 14.131 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۳:۰۱
TISCO Balanced Growth Fund 80/20 14.467 - 14.467 14.467 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۳:۰۱
K US Equity NDQ 100 Index Fund Adiv 14.852 - 14.778 14.852 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۳:۰۱
Phatra Equity Retirement Mutual Fund 40.342 - 40.342 40.342 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۳:۰۱
Phatra Balance Retirement Mutual Fund 30.538 - 30.538 30.538 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۳:۰۱
K PLAN 2 Fund 15.707 - 15.707 15.707 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
K PLAN 3 Fund 19.294 - 19.294 19.294 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
LH Flexible RMF 14.204 - 14.204 14.204 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
1 A.M. SET 50 Fund 63.799 - 63.799 63.799 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
SCB US EQUITY FUND 17.798 - 17.798 17.798 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
Asian USD Bond Fund 22.291 - 22.291 22.291 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
K India Equity Fund 10.944 - 10.944 10.996 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
B-flex Open-end Fund 19.02 - 19.02 19.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
K Global Equity Fund 8.535 - 8.535 8.535 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
K Lifestyle Fund 2520 19.273 - 19.273 19.273 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
K Lifestyle Fund 2530 21.175 - 21.175 21.175 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
LH THAI PROPERTY FUND 12.781 - 12.781 12.781 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
SCB GLOBAL EQUITY FUND 14.447 - 14.447 14.447 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
Buakaew 2 Open-end Fund 36.398 - 36.398 36.398 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
ONE Fas Prosperity Fund 8.129 - 8.129 8.129 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
SCB EUROPEAN EQUITY FUND 11.63 - 11.63 11.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
Thana Phum Open-end Fund 40.658 - 40.658 40.658 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
LH Equity Dividend Fund-A 13.601 - 13.601 13.601 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
MFC BT Income Growth Fund 18.598 - 18.598 18.598 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
MFC Retirement Value Fund 79.476 - 79.476 79.476 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
The Thai Opportunity Fund 16.475 - 16.475 16.475 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
Aberdeen India Growth Fund 16.318 - 16.318 16.318 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
Bualuang Small-Mid Cap RMF 11.618 - 11.618 11.618 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
Sinpinyo Five Open-end Fund 44.636 - 44.636 44.636 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
TMB US500 Equity Index Fund 20.012 - 20.012 20.012 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
TMB World Equity Index Fund 13.829 - 13.829 13.829 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
Krung Thai Smart Equity Fund 19.953 - 19.953 19.953 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
One Equity Fund Corporate 14 10.207 - 10.207 10.207 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
Simpinyo Seven Open-end Fund 4.452 - 4.452 4.462 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
Krung Thai Opportunity Fund-A 17.124 - 17.124 17.124 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
The Ruang Khao Balanced Class 25.962 - 25.962 25.962 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
Bualuang Capital Open-end Fund 3.594 - 3.594 3.594 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
ONE Fixed Income Dividend Fund 10.902 - 10.902 10.902 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
Ruam Pattana Two Open-end Fund 26.072 - 26.072 26.072 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
MFC Value Long Term Equity Fund 24.618 - 24.618 24.618 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
MFC Global Long Term Equity Fund 12.503 - 12.503 12.503 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
SCB Selects Equity Fund Dividend 12.585 - 12.585 12.585 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
Krung Thai Dividend Selected Fund 10.184 - 10.184 10.184 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
KTAM World Financial Sercices Fund 17.394 - 17.394 17.394 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
Krung Thai Fixed-Income Plus Fund-D 11.578 - 11.578 11.578 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
Aberdeen Global Emerging Growth Fund 14.101 - 14.101 14.101 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
CIMB-PRINCIPAL FAM Fixed Income Fund 13.564 - 13.564 13.564 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
Flexible Plus Retirement Mutual Fund 27.643 - 27.643 27.643 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
SCB Global Strategic Investment Fund 12.903 - 12.903 12.903 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
CIMB-Principal Balanced Income Fund-R 12.835 - 12.835 12.835 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
TMB Asset Allocation Medium Term Fund 13.101 - 13.101 13.101 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
Krungsri Financial Focus Dividend Fund 9.339 - 9.339 9.339 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
CIMB-PRINCIPAL FAM Enhanced Equity Fund 25.354 - 25.354 25.354 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
CIMB-Principal LIFE Long Term Equity Fund 20.129 - 20.129 20.129 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
ONE Fixed Income Automatic Redemption Fund 25.024 - 25.024 25.024 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
Thanachart Low Beta Retirement Mutual Fund 16.876 - 16.876 16.876 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
Manulife Strength-Core Long-Term Equity Fund 35.692 - 35.692 35.692 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
CIMB-Principal Asia Pacific Dynamic Income Equity 18.149 - 18.149 18.149 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
CIMB-Principal Equity Dividend Income Fund-Accumul 18.388 - 18.388 18.388 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
CIMB-Principal Property Income Retirement Mutual F 16.739 - 16.739 16.739 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
K Strategic Trading Automatic Redemption Equity Fu 41.2 - 41.2 41.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
K Asian Smaller Companies Equity Fund 11.148 - 11.148 11.148 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۱۷:۰۲
Phatra Dividend Equity Fund 11.945 - 11.945 11.945 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۸:۰۱
TISCO High Dividend Equity Fund 15.362 - 15.362 15.362 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۸:۰۱
K Lifestyle Fund 2510 16.506 - 16.506 16.506 0.01 0.07% ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ساعت ۲۳:۰۲
Thai Fixed Income Fund 15.862 - 15.86 15.862 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ساعت ۲۳:۰۲
1 A.M. Global Bond Fund 15.173 - 15.173 15.173 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ساعت ۲۰:۰۲
MFC Smart Fixed Income Fund 10.068 - 10.068 10.068 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ساعت ۲۰:۰۲
Bualuang Basic Open-end Fund 21.837 - 21.837 21.837 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ساعت ۲۰:۰۲
Thanachart Thanasarn Open-End Fund 11.3 - 11.3 11.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ساعت ۲۰:۰۲
ONE HYPER FINANCIAL INSTRUMENTS FUND 10.801 - 10.801 10.801 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ساعت ۲۰:۰۲
CIMB-Principal Core Fixed Income Fund-A 11.794 - 11.794 11.794 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ساعت ۲۰:۰۲
Thanachart General Fixed Income Retirement Mutual 16.266 - 16.266 16.266 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ساعت ۲۰:۰۲
UOB Smart China India Fund-Non-Dividend 14.185 - 14.185 14.185 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ساعت ۲:۰۱
KTAM World Corporate Bond Fund 11.227 - 11.227 11.227 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ساعت ۱۹:۰۴
The Ruang Khao 2 Fund 12.89 - 12.89 12.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
KAsset Global Balanced Fund 11.512 - 11.512 11.512 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۲۳:۰۴
K-ASSET Global Fixed Income 3 Fund 16.17 - 16.17 16.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۲۳:۰۴
Krungsri Emerging Markets Equity Fund 11.561 - 11.561 11.561 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Thailand Prosperity Fund 2 677.334 - 677.334 677.334 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰