شاخص یاب
تایلند
تایلند

THB/USD

0.0304
قیمت روز
0 (0.33%)
تغییر روزانه
۱۹ آذر ۱۳۹۷
ساعت 19:09:21
0 (0.33%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.56%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

927
قیمت روز
2 (0.22%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۷
ساعت 20:01:28
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
58 (5.89%)
تغییر ۶ ماهه
927 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE SET Large Cap

1,922
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۶ آذر ۱۳۹۷
ساعت 13:32:22
48 (2.43%)
تغییر ۳ ماهه
66 (3.34%)
تغییر ۶ ماهه
79 (3.94%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری تایلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
K Lifestyle Fund 2510 16.37 - 16.37 16.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ساعت ۶:۰۲
Asian USD Bond Fund 21.23 - 21.23 21.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۰۱
Sinpinyo Five Open-end Fund 44.762 - 44.762 44.762 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۰۱
Simpinyo Seven Open-end Fund 4.466 - 4.466 4.466 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۰۱
KTAM World Corporate Bond Fund 11.215 - 11.215 11.215 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۰۱
K PLAN 1 Fund 12.62 - 12.62 12.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۲۲:۳۲
K 20 Select LTF 16.741 - 16.741 16.741 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۲۲:۳۲
K Fixed Income RMF 14.846 - 14.846 14.846 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۲۲:۳۲
K China Equity Fund 10.484 - 10.484 10.484 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۲۲:۳۲
K Fixed Income Fund 12.269 - 12.269 12.269 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۲۲:۳۲
K Corporate Bond Fund 17.222 - 17.222 17.222 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۲۲:۳۲
K European Equity Fund 10.188 - 10.188 10.188 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۲۲:۳۲
KA Corporate Bond Fund 15.983 - 15.983 15.983 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۲۲:۳۲
K PLAN 2 Fund 15.578 - 15.578 15.578 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۲۲:۳۲
K PLAN 3 Fund 19.104 - 19.104 19.104 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۲۲:۳۲
KA Equity Fund 103.158 - 103.158 103.158 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۲۲:۳۲
1 A.M. SET 50 Fund 63.666 - 63.666 63.666 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۲۲:۳۲
SCB US EQUITY FUND 17.207 - 17.207 17.207 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۲۲:۳۲
K India Equity Fund 10.007 - 10.007 10.007 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۲۲:۳۲
K Global Equity Fund 8.093 - 8.093 8.093 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۲۲:۳۲
K Lifestyle Fund 2520 19.111 - 19.111 19.111 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۲۲:۳۲
K Lifestyle Fund 2530 21.031 - 21.031 21.031 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۲۲:۳۲
SCB GLOBAL EQUITY FUND 14.329 - 14.329 14.329 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۲۲:۳۲
ONE Fas Prosperity Fund 8.036 - 8.036 8.036 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۲۲:۳۲
SCB EUROPEAN EQUITY FUND 10.317 - 10.317 10.317 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۲۲:۳۲
UOB Long Term Equity Fund 41.709 - 41.709 41.709 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۲۲:۳۲
One Equity Fund Corporate 14 10.115 - 10.115 10.115 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۲۲:۳۲
The Ruang Khao Balanced Class 25.796 - 25.796 25.796 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۲۲:۳۲
ONE Fixed Income Dividend Fund 10.887 - 10.887 10.887 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۲۲:۳۲
TISCO High Dividend Equity RMF 13.535 - 13.535 13.535 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۲۲:۳۲
TISCO High Dividend Equity Fund 14.955 - 14.955 14.955 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۲۲:۳۲
TISCO Mid/Small Cap Equity Fund 14.975 - 14.975 14.975 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۲۲:۳۲
SCB Selects Equity Fund Dividend 12.417 - 12.417 12.417 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۲۲:۳۲
TISCO Balanced Growth Fund 80/20 14.392 - 14.392 14.392 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۲۲:۳۲
KTAM World Financial Sercices Fund 16.149 - 16.149 16.149 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۲۲:۳۲
K US Equity NDQ 100 Index Fund Adiv 13.769 - 13.769 13.769 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۲۲:۳۲
Flexible Plus Retirement Mutual Fund 27.131 - 27.131 27.131 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۲۲:۳۲
ONE HYPER FINANCIAL INSTRUMENTS FUND 10.728 - 10.728 10.728 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۲۲:۳۲
SCB Global Strategic Investment Fund 12.349 - 12.349 12.349 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۲۲:۳۲
K Asian Smaller Companies Equity Fund 10.062 - 10.062 10.062 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۲۲:۳۲
Krungsri Financial Focus Dividend Fund 9.626 - 9.626 9.626 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۲۲:۳۲
UOB Smart China India Fund-Non-Dividend 12.502 - 12.502 12.502 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۲۲:۳۲
ONE Fixed Income Automatic Redemption Fund 24.865 - 24.865 24.865 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۲۲:۳۲
K Strategic Trading Automatic Redemption Equity Fu 40.581 - 40.581 40.581 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۲۲:۳۲
TMB Bond Fund 12.468 - 12.468 12.468 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۹:۰۲
Bualuang Equity RMF 98.694 - 98.694 98.694 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۹:۰۲
Buakaew Open end Fund 43.066 - 43.066 43.066 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۹:۰۲
Bualuang Flexible RMF 63.949 - 63.949 63.949 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۹:۰۲
Bualuang Top Ten Fund 49.155 - 49.155 49.155 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۹:۰۲
Thanachart Low Beta Fund 20.981 - 20.981 20.981 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۹:۰۲
B Senior Citizen Mixed Fund 12.123 - 12.123 12.123 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۹:۰۲
Bualuang Long Term Equity Fund 41.994 - 41.994 41.994 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۹:۰۲
Bualuang Long Term Equity Fund 75 29.726 - 29.726 29.726 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۹:۰۲
Good Corporate Governance Long Term 57.152 - 57.152 57.152 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۹:۰۲
Phatra Long Term Equity Dividend Fund 26.379 - 26.379 26.379 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۹:۰۲
Value Plus - Dividend Long Term Equity Fund 25.609 - 25.609 25.609 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۹:۰۲
B-flex Open-end Fund 19.047 - 19.047 19.047 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۹:۰۲
LH THAI PROPERTY FUND 11.781 - 11.781 11.781 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۹:۰۲
Thai Fixed Income Fund 15.747 - 15.747 15.747 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۹:۰۲
Buakaew 2 Open-end Fund 36.04 - 36.04 36.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۹:۰۲
Thana Phum Open-end Fund 40.768 - 40.768 40.768 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۹:۰۲
LH Equity Dividend Fund-A 13.892 - 13.892 13.892 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۹:۰۲
MFC BT Income Growth Fund 18.958 - 18.958 18.958 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۹:۰۲
MFC Retirement Value Fund 79.517 - 79.517 79.517 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۹:۰۲
Phatra Active Equity Fund 16.39 - 16.39 16.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۹:۰۲
The Thai Opportunity Fund 16.21 - 16.21 16.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۹:۰۲
Aberdeen India Growth Fund 15.84 - 15.84 15.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۹:۰۲
Bualuang Small-Mid Cap RMF 11.94 - 11.94 11.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۹:۰۲
MFC Property Dividend Fund 14.272 - 14.272 14.272 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۹:۰۲
MFC Smart Fixed Income Fund 10.037 - 10.037 10.037 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۹:۰۲
Phatra Dividend Equity Fund 11.932 - 11.932 11.932 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۹:۰۲
TMB US500 Equity Index Fund 18.86 - 18.86 18.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۹:۰۲
TMB World Equity Index Fund 12.946 - 12.946 12.946 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۹:۰۲
Bualuang Basic Open-end Fund 22.267 - 22.267 22.267 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۹:۰۲
Krung Thai Smart Equity Fund 20.239 - 20.239 20.239 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۹:۰۲
Krung Thai Opportunity Fund-A 15.734 - 15.734 15.734 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۹:۰۲
Bualuang Capital Open-end Fund 3.581 - 3.581 3.581 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۹:۰۲
Ruam Pattana Two Open-end Fund 26.055 - 26.055 26.055 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۹:۰۲
MFC Value Long Term Equity Fund 25.173 - 25.173 25.173 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۹:۰۲
MFC Global Long Term Equity Fund 12.5 - 12.5 12.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۹:۰۲
Krung Thai Dividend Selected Fund 9.997 - 9.997 9.997 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۹:۰۲
Thanachart Thanasarn Open-End Fund 11.32 - 11.32 11.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۹:۰۲
Krung Thai Fixed-Income Plus Fund-D 11.591 - 11.591 11.591 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۹:۰۲
Aberdeen Global Emerging Growth Fund 12.909 - 12.909 12.909 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۹:۰۲
CIMB-PRINCIPAL FAM Fixed Income Fund 13.456 - 13.456 13.456 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۹:۰۲
Phatra Equity Retirement Mutual Fund 40.191 - 40.191 40.191 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۹:۰۲
CIMB-Principal Balanced Income Fund-R 12.978 - 12.978 12.978 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۹:۰۲
Phatra Balance Retirement Mutual Fund 30.396 - 30.396 30.396 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۹:۰۲
TMB Asset Allocation Medium Term Fund 12.862 - 12.862 12.862 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۹:۰۲
CIMB-Principal Core Fixed Income Fund-A 11.722 - 11.722 11.722 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۹:۰۲
CIMB-PRINCIPAL FAM Enhanced Equity Fund 25.543 - 25.543 25.543 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۹:۰۲
CIMB-Principal LIFE Long Term Equity Fund 20.29 - 20.29 20.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۹:۰۲
Thanachart Low Beta Retirement Mutual Fund 16.356 - 16.356 16.356 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۹:۰۲
Manulife Strength-Core Long-Term Equity Fund 35.082 - 35.082 35.082 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۹:۰۲
CIMB-Principal Asia Pacific Dynamic Income Equity 16.482 - 16.482 16.482 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۹:۰۲
Thanachart General Fixed Income Retirement Mutual 16.149 - 16.149 16.149 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۹:۰۲
CIMB-Principal Equity Dividend Income Fund-Accumul 18.583 - 18.583 18.583 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۹:۰۲
CIMB-Principal Property Income Retirement Mutual F 15.571 - 15.571 15.571 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۹:۰۲
1 A.M. Global Bond Fund 14.922 - 14.922 14.922 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ ساعت ۱۹:۰۳
1 A.M. GLOBAL FLEXIBLE FUND 13.845 - 13.845 13.845 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ ساعت ۱۹:۰۳
The Ruang Khao 2 Fund 12.89 - 12.89 12.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
KAsset Global Balanced Fund 11.512 - 11.512 11.512 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۲۳:۰۴
K-ASSET Global Fixed Income 3 Fund 16.17 - 16.17 16.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۲۳:۰۴
Krungsri Emerging Markets Equity Fund 11.561 - 11.561 11.561 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Thailand Prosperity Fund 2 677.334 - 677.334 677.334 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰