شاخص یاب
تایلند
تایلند

THB/USD

0.0319
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۴ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 01:27:14
0 (5.63%)
تغییر ۳ ماهه
0 (4.93%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

987
قیمت روز
3 (0.3%)
تغییر روزانه
۴ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 07:01:46
60 (6.47%)
تغییر ۳ ماهه
60 (6.47%)
تغییر ۶ ماهه
987 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE SET Large Cap

1,937
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 13:35:31
50 (2.64%)
تغییر ۳ ماهه
55 (2.78%)
تغییر ۶ ماهه
166 (7.89%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری تایلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
K PLAN 1 Fund 12.646 - 12.646 12.646 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
K 20 Select LTF 16.666 - 16.666 16.666 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
K Fixed Income RMF 14.882 - 14.882 14.882 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
K China Equity Fund 11.341 - 11.341 11.341 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
K Fixed Income Fund 12.279 - 12.279 12.279 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
K Corporate Bond Fund 17.258 - 17.258 17.258 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
K European Equity Fund 10.944 - 10.944 10.944 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
KA Corporate Bond Fund 16.032 - 16.032 16.032 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
K PLAN 2 Fund 15.625 - 15.625 15.625 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
K PLAN 3 Fund 19.183 - 19.183 19.183 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
KA Equity Fund 104.15 - 104.15 104.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
SCB US EQUITY FUND 17.073 - 17.073 17.073 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
K India Equity Fund 9.988 - 9.988 9.988 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
K Global Equity Fund 8.111 - 8.111 8.111 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
K Lifestyle Fund 2520 19.188 - 19.188 19.188 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
K Lifestyle Fund 2530 21.06 - 21.06 21.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
SCB GLOBAL EQUITY FUND 14.175 - 14.175 14.175 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
SCB EUROPEAN EQUITY FUND 11.083 - 11.083 11.083 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
UOB Long Term Equity Fund 41.997 - 41.997 41.997 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
The Ruang Khao Balanced Class 25.855 - 25.855 25.855 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
TISCO High Dividend Equity RMF 13.714 - 13.714 13.714 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
TISCO High Dividend Equity Fund 15.153 - 15.153 15.153 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
TISCO Mid/Small Cap Equity Fund 14.192 - 14.192 14.192 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
SCB Selects Equity Fund Dividend 12.475 - 12.475 12.475 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
TISCO Balanced Growth Fund 80/20 14.431 - 14.431 14.431 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
K US Equity NDQ 100 Index Fund Adiv 13.994 - 13.994 13.994 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
SCB Global Strategic Investment Fund 12.653 - 12.653 12.653 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
K Asian Smaller Companies Equity Fund 10.383 - 10.383 10.383 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Krungsri Financial Focus Dividend Fund 9.401 - 9.401 9.401 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
UOB Smart China India Fund-Non-Dividend 12.563 - 12.563 12.563 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
K Strategic Trading Automatic Redemption Equity Fu 40.924 - 40.924 40.924 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
TMB Bond Fund 12.513 - 12.513 12.513 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
Bualuang Equity RMF 99.918 - 99.918 99.918 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
Buakaew Open end Fund 43.558 - 43.558 43.558 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
Bualuang Flexible RMF 64.815 - 64.815 64.815 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
Bualuang Top Ten Fund 51.006 - 51.006 51.006 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
Thanachart Low Beta Fund 21.316 - 21.316 21.316 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
B Senior Citizen Mixed Fund 12.209 - 12.209 12.209 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
Bualuang Long Term Equity Fund 42.499 - 42.499 42.499 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
Bualuang Long Term Equity Fund 75 30.078 - 30.078 30.078 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
Good Corporate Governance Long Term 57.486 - 57.486 57.486 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
Phatra Long Term Equity Dividend Fund 26.221 - 26.221 26.221 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
Value Plus - Dividend Long Term Equity Fund 25.383 - 25.383 25.383 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
LH Flexible RMF 14.201 - 14.201 14.201 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
1 A.M. SET 50 Fund 63.759 - 63.759 63.759 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
Asian USD Bond Fund 21.79 - 21.79 21.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
B-flex Open-end Fund 18.997 - 18.997 18.997 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
LH THAI PROPERTY FUND 12.13 - 12.13 12.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
Buakaew 2 Open-end Fund 36.457 - 36.457 36.457 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
ONE Fas Prosperity Fund 8.113 - 8.113 8.113 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
Thana Phum Open-end Fund 40.91 - 40.91 40.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
LH Equity Dividend Fund-A 13.568 - 13.568 13.568 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
MFC BT Income Growth Fund 18.448 - 18.448 18.448 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
MFC Retirement Value Fund 79.996 - 79.996 79.996 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
Phatra Active Equity Fund 16.34 - 16.34 16.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
The Thai Opportunity Fund 16.319 - 16.319 16.319 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
Aberdeen India Growth Fund 14.847 - 14.773 14.847 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
Bualuang Small-Mid Cap RMF 11.713 - 11.713 11.713 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
MFC Property Dividend Fund 14.584 - 14.584 14.584 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
Phatra Dividend Equity Fund 11.875 - 11.875 11.875 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
Sinpinyo Five Open-end Fund 44.962 - 44.962 44.962 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
TMB US500 Equity Index Fund 19.233 - 19.233 19.233 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
TMB World Equity Index Fund 13.118 - 13.118 13.118 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
Bualuang Basic Open-end Fund 22.068 - 22.068 22.068 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
Krung Thai Smart Equity Fund 19.911 - 19.911 19.911 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
One Equity Fund Corporate 14 10.142 - 10.142 10.142 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
Simpinyo Seven Open-end Fund 4.486 - 4.486 4.486 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
Krung Thai Opportunity Fund-A 15.887 - 15.887 15.887 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
Bualuang Capital Open-end Fund 3.603 - 3.603 3.603 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
ONE Fixed Income Dividend Fund 10.905 - 10.905 10.905 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
Ruam Pattana Two Open-end Fund 26.253 - 26.253 26.253 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
MFC Value Long Term Equity Fund 24.767 - 24.767 24.767 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
MFC Global Long Term Equity Fund 12.323 - 12.323 12.323 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
Krung Thai Dividend Selected Fund 10.083 - 10.083 10.083 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
KTAM World Financial Sercices Fund 16.92 - 16.92 16.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
Krung Thai Fixed-Income Plus Fund-D 11.529 - 11.529 11.529 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
Aberdeen Global Emerging Growth Fund 13.154 - 13.058 13.154 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
CIMB-PRINCIPAL FAM Fixed Income Fund 13.511 - 13.511 13.511 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
Flexible Plus Retirement Mutual Fund 27.598 - 27.598 27.598 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
Phatra Equity Retirement Mutual Fund 39.955 - 39.955 39.955 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
CIMB-Principal Balanced Income Fund-R 12.851 - 12.851 12.851 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
Phatra Balance Retirement Mutual Fund 30.276 - 30.276 30.276 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
TMB Asset Allocation Medium Term Fund 12.954 - 12.954 12.954 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
CIMB-Principal Core Fixed Income Fund-A 11.756 - 11.756 11.756 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
CIMB-PRINCIPAL FAM Enhanced Equity Fund 25.361 - 25.361 25.361 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
CIMB-Principal LIFE Long Term Equity Fund 20.159 - 20.159 20.159 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
ONE Fixed Income Automatic Redemption Fund 24.958 - 24.958 24.958 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
Thanachart Low Beta Retirement Mutual Fund 16.63 - 16.63 16.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
Manulife Strength-Core Long-Term Equity Fund 35.506 - 35.506 35.506 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
CIMB-Principal Asia Pacific Dynamic Income Equity 17.32 - 17.32 17.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
Thanachart General Fixed Income Retirement Mutual 16.205 - 16.205 16.205 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
CIMB-Principal Equity Dividend Income Fund-Accumul 18.436 - 18.436 18.436 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
CIMB-Principal Property Income Retirement Mutual F 16.132 - 16.132 16.132 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
ONE HYPER FINANCIAL INSTRUMENTS FUND 10.776 - 10.776 10.776 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۲۲:۳۶
MFC Smart Fixed Income Fund 10.032 - 10.032 10.032 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۹:۰۴
1 A.M. Global Bond Fund 14.973 - 14.973 14.973 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۲۲:۰۵
1 A.M. GLOBAL FLEXIBLE FUND 13.946 - 13.946 13.946 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۲۲:۰۵
Thanachart Thanasarn Open-End Fund 11.26 - 11.26 11.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۲۲:۰۵
Thai Fixed Income Fund 15.801 - 15.801 15.801 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۹:۰۴
K Lifestyle Fund 2510 16.349 - 16.349 16.349 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۵ ساعت ۲۲:۰۴
KTAM World Corporate Bond Fund 11.227 - 11.227 11.227 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ساعت ۱۹:۰۴
The Ruang Khao 2 Fund 12.89 - 12.89 12.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
KAsset Global Balanced Fund 11.512 - 11.512 11.512 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۲۳:۰۴
K-ASSET Global Fixed Income 3 Fund 16.17 - 16.17 16.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۲۳:۰۴
Krungsri Emerging Markets Equity Fund 11.561 - 11.561 11.561 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Thailand Prosperity Fund 2 677.334 - 677.334 677.334 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰