شاخص یاب
تایوان
تایوان

دلار تایوان / دلار

0.0324
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ آذر ۱۳۹۷
ساعت 12:45:14
0 (0.31%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.28%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.99%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

871
قیمت روز
2 (0.23%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۷
ساعت 20:01:28
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
47 (5.12%)
تغییر ۶ ماهه
871 (0.00%)
نوسان سالیانه

MSCI Taiwan

7,161
قیمت روز
41 (0.58%)
تغییر روزانه
۲۲ آذر ۱۳۹۷
ساعت 10:33:21
489 (6.40%)
تغییر ۳ ماهه
1,323 (15.59%)
تغییر ۶ ماهه
436 (5.73%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری تایوان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Franklin Utilities 19.18 - 19.18 19.18 0.09 0.47% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۸:۳۳
Franklin Growth Fd 95.14 - 95.14 95.14 0.63 0.67% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۶:۰۲
FSITC Small Cap 29.73 - 29.73 29.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۹:۰۳
ABITL Da Li Fund 31.79 - 31.79 31.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۹:۰۳
Yuanta 2001 Fund 53.51 - 53.51 53.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۹:۰۳
UPAMC Long Ma Fund 57.4 - 57.4 57.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۹:۰۳
FSITC Global Trends 21.54 - 21.54 21.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۹:۰۳
BlackRock Baoli Fund 23.48 - 23.48 23.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۹:۰۳
SinoPac Balance Fund 38.58 - 38.58 38.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۹:۰۳
Shin Kong Fu-Kuei Fund 21.04 - 21.04 21.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۹:۰۳
CTBC Taiwan A-Plus Fund 15.21 - 15.21 15.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۹:۰۳
Taishin Mainstream Fund 20.93 - 20.93 20.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۹:۰۳
Fuh Hwa Global Commodity 8.08 - 8.08 8.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۹:۰۳
Hua Nan Global Henry Fund 14.062 - 14.062 14.062 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۹:۰۳
Jih Sun Optimization Fund 15.13 - 15.13 15.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۹:۰۳
Nomura Taiwan Growth Fund 26.61 - 26.61 26.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۹:۰۳
Reliance Wealth Bond Fund 10.788 - 10.788 10.788 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۹:۰۳
Taishin China Equity Fund 38.17 - 38.17 38.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۹:۰۳
UPAMC Infrastructure Fund 42.28 - 42.28 42.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۹:۰۳
CTBC Taiwan Small-cap Fund 13.23 - 13.23 13.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۹:۰۳
Fubon Global REIT Fund TWD 9.24 - 9.24 9.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۹:۰۳
Union Golden Balanced Fund 21.501 - 21.501 21.501 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۹:۰۳
Cathay Emerging Markets Fund 11.18 - 11.18 11.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۹:۰۳
Cathay Global Resources Fund 5.04 - 5.04 5.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۹:۰۳
Yuanta High-Performance Fund 44.96 - 44.96 44.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۹:۰۳
Capital Strategic Income Fund 11.23 - 11.23 11.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۹:۰۳
Yuanta China Balance Fund RMB 2.82 - 2.82 2.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۹:۰۳
Yuanta China Balance Fund TWD 12.55 - 12.55 12.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۹:۰۳
Hua Nan Long Win Balanced Fund 22.222 - 22.222 22.222 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۹:۰۳
Nomura Taiwan China Focus Fund 32.02 - 32.02 32.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۹:۰۳
UPAMC Small And Medium Cap Fund 22.34 - 22.34 22.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۹:۰۳
FSITC Asian Emerging Market Fund 12.29 - 12.29 12.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۹:۰۳
Mirae Asset Asia New Wealth Fund 18.34 - 18.34 18.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۹:۰۳
Schroder China Bond Fund RMB Acc 11.652 - 11.652 11.652 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۹:۰۳
Schroder China Bond Fund RMB Inc 9.395 - 9.395 9.395 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۹:۰۳
Nomura Global Bond Portfolio Fund 13.039 - 13.039 13.039 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۹:۰۳
Eastspring Investments Africa Fund 18.2 - 18.2 18.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۹:۰۳
HSBC Greater China Equity Fund TWD 13.73 - 13.73 13.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۹:۰۳
Paradigm Global Oil Resources Fund 4.91 - 4.91 4.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۹:۰۳
Prudential Financial Balanced Fund 28.01 - 28.01 28.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۹:۰۳
Nomura Taiwan Growth Selection Fund 17.33 - 17.33 17.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۹:۰۳
KGI Pan-Asia Taiwan Enterprises Fund 11.56 - 11.56 11.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۹:۰۳
Hua Nan Global Agribusiness And Water 9.47 - 9.47 9.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۹:۰۳
Fubon China High Yield Bond Fund-A CNY 12.851 - 12.851 12.851 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۹:۰۳
Fubon China High Yield Bond Fund-B CNY 9.153 - 9.153 9.153 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۹:۰۳
Fubon China High Yield Bond Fund-B USD 1.39 - 1.39 1.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۹:۰۳
Taishin Taiwan Small & Medium Cap Fund 29.96 - 29.96 29.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۹:۰۳
Eastspring Investments Africa Fund Rand 10.32 - 10.32 10.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۹:۰۳
JPMorgan Taiwan Global Fund of Bond Acc 11.107 - 11.107 11.107 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۹:۰۳
JPMorgan Taiwan Global Fund of Bond Inc 9.123 - 9.123 9.123 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۹:۰۳
Taishin High Dividend Yield Balanced Fund 28.287 - 28.287 28.287 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۹:۰۳
Nomura Taiwan Dynamic Asset Allocation Fund 20.28 - 20.28 20.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۹:۰۳
Capital Asia-Pacific Mega-Trend Balance Fund 15.03 - 15.03 15.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۹:۰۳
Fubon Global Investment-grade Bond Fund A TWD 10.491 - 10.491 10.491 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۹:۰۳
Fubon Global Investment-grade Bond Fund B TWD 8.992 - 8.992 8.992 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۹:۰۳
KGI Emerging Markets Equity Small Mid Cap Fund 16.06 - 16.06 16.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۹:۰۳
Nomura Taiwan Aggressive Growth Selection Fund 11.22 - 11.22 11.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۹:۰۳
Franklin Templeton SinoAm Conventional Industry 18.53 - 18.53 18.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۹:۰۳
Prudential Financial Global Consumer Trends Fund 17.32 - 17.32 17.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۹:۰۳
Franklin Templeton SinoAm Emerging Markets Equity 9.849 - 9.849 9.849 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۹:۰۳
Schroder Taiwan Small Mid Cap Equity fund-A share 16.82 - 16.82 16.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۹:۰۳
Allianz Global Investors Taiwan Intelligence Trend 27.61 - 27.61 27.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۹:۰۳
BlackRock Pan Pacific Multi-Asset Income Fund of F 8.82 - 8.82 8.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۹:۰۳
Deutsche Far Eastern DWS Global Material and Energ 16.73 - 16.73 16.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۹:۰۳
Fidelity Excellent Navigation Global Fund of Funds 13.87 - 13.87 13.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۹:۰۳
HSBC BRIC 13.03 - 13.03 13.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۹:۰۳
Cathay Mandarin 12.48 - 12.48 12.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۹:۰۳
Cathay Cathay Fund 19.81 - 19.81 19.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۹:۰۳
JPMorgan Taiwan Asia 52.38 - 52.38 52.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۹:۰۳
Fuh Hwa EM High Yield A 9.15 - 9.15 9.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۹:۰۳
FSITC China Century Fund 8.45 - 8.45 8.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۹:۰۳
Fuh Hwa Small Capital Fund 61.63 - 61.63 61.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۹:۰۳
Nomura Global Equity Fund TWD 16.46 - 16.46 16.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۹:۰۳
Fuh Hwa Life Goal Balance Fund 35.667 - 35.667 35.667 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۹:۰۳
JPMorgan Taiwan Global Emerging M 12.13 - 12.13 12.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۹:۰۳
Allianz Global Investors All Season 12.005 - 12.005 12.005 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۹:۰۳
Allianz Global Investors Taiwan Tec 41.12 - 41.12 41.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۹:۰۳
Prudential Financial Global Resourc 7.03 - 7.03 7.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۹:۰۳
SinoPac CSI 300 Dividend Index Fund 16.08 - 16.08 16.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۹:۰۳
Allianz Global Investors Taiwan Fund 25.22 - 25.22 25.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۹:۰۳
Eastspring Investments European Fund 10.29 - 10.29 10.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۹:۰۳
Capital India Medium and Small Cap Equity Fund TWD 14.02 - 14.02 14.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۹:۰۳
FSITC Innovation Fund 19.78 - 19.78 19.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۹:۰۳
Fuh Hwa High Growth Fund 60.04 - 60.04 60.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۹:۰۳
Nomura Taiwan Small Cap Fund 41.47 - 41.47 41.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۹:۰۳
Fuh Hwa Heirloom Balance Fund 19.891 - 19.891 19.891 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۹:۰۳
PineBridge LATIN AMERICA FUND 9.3 - 9.3 9.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۹:۰۳
Capital Global Biotech Fund TWD 15.16 - 15.16 15.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۹:۰۳
Nomura Taiwan Superior Equity Fund 29.77 - 29.77 29.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۹:۰۳
Fuh Hwa Heirloom No. 2 Balance Fund 28.447 - 28.447 28.447 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۹:۰۳
JPMorgan Taiwan Pacific Balanced Fund 13.065 - 13.065 13.065 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۹:۰۳
JPMorgan Taiwan Pacific Balanced Fund 10.112 - 10.112 10.112 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۹:۰۳
Nomura Global Biotech & Health Care Fund 16.45 - 16.45 16.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۹:۰۳
Eastspring Investments Asia Pacific REITs Fund A 11.89 - 11.89 11.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۹:۰۳
Eastspring Investments Asia Pacific REITs Fund B 9.78 - 9.78 9.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۹:۰۳
Manulife Taiwan Dynamic Fund 27.67 - 27.67 27.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۶:۳۲
Fuh Hwa Olympic Global Fund 14.56 - 14.56 14.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۹:۰۲
JPMorgan Taiwan New Silk Road Emerging Markets Fun 8.84 - 8.84 8.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۹:۰۲
Fuh Hwa EM High Yield B 5.24 - 5.24 5.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
ShinKong National Development Fund 27.41 - 27.41 27.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Capital Global Biotech Fund USD 15.654 - 15.654 15.654 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۲۳:۰۳
Fubon China High Yield Bond Fund-A USD 1.88 - 1.88 1.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۲۳:۰۳
Schroder China Bond Fund USD Acc 10.451 - 10.443 10.451 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۰۴
Schroder China Bond Fund USD Inc 8.421 - 8.414 8.421 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۰۴
Taishin Rogers Global Resources Equity Index- Core 10.68 - 10.68 10.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
CTBC Stable Growth Fund 18.441 - 18.441 18.441 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۰۳
Nomura Emerging Equities Umbrella Fund-Middle East 9.49 - 9.49 9.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۱:۰۵
Cathay Assets Allocation Neutral Fund 29.58 - 29.58 29.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲۰:۰۴