شاخص یاب
تایوان
تایوان

دلار تایوان / دلار

0.0325
قیمت روز
0 (0.31%)
تغییر روزانه
۳۰ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 18:24:15
0 (0.31%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.31%)
تغییر ۶ ماهه
0 (5.80%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

974
قیمت روز
4 (0.41%)
تغییر روزانه
۳۰ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 20:02:04
103 (11.83%)
تغییر ۳ ماهه
106 (12.21%)
تغییر ۶ ماهه
974 (0.00%)
نوسان سالیانه

MSCI Taiwan

7,460
قیمت روز
48 (0.65%)
تغییر روزانه
۳۰ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 10:06:40
418 (5.93%)
تغییر ۳ ماهه
447 (5.65%)
تغییر ۶ ماهه
68 (0.92%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری تایوان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Eastspring Investments Asia Pacific REITs Fund A 12.58 - 12.58 12.58 0.07 0.56% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۳۵
Eastspring Investments Asia Pacific REITs Fund B 10.3 - 10.3 10.3 0.06 0.59% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۳۵
HSBC BRIC 14.05 - 14.05 14.05 0.09 0.64% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
Cathay Mandarin 13.71 - 13.71 13.71 0.54 4.10% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
Cathay Cathay Fund 21.36 - 21.36 21.36 0.10 0.47% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
JPMorgan Taiwan Asia 55.69 - 55.69 55.69 0.52 0.94% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
FSITC China Century Fund 9.04 - 9.04 9.04 0.22 2.49% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
Fuh Hwa Small Capital Fund 63.85 - 63.85 63.85 0.22 0.35% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
Fuh Hwa Life Goal Balance Fund 36.804 - 36.804 36.804 0.05 0.13% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
JPMorgan Taiwan Global Emerging M 13.12 - 13.12 13.12 0.12 0.92% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
Allianz Global Investors Taiwan Tec 45.53 - 45.53 45.53 0.74 1.65% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
SinoPac CSI 300 Dividend Index Fund 17.59 - 17.59 17.59 0.40 2.33% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
Allianz Global Investors Taiwan Fund 27.86 - 27.86 27.86 0.35 1.27% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
Eastspring Investments European Fund 10.77 - 10.77 10.77 0.04 0.37% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
Capital India Medium and Small Cap Equity Fund TWD 13.85 - 13.85 13.85 0.16 1.16% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
FSITC Small Cap 30.63 - 30.63 30.63 0.04 0.13% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
ABITL Da Li Fund 33.59 - 33.59 33.59 0.04 0.12% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
Yuanta 2001 Fund 58.23 - 58.23 58.23 0.41 0.71% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
UPAMC Long Ma Fund 62.86 - 62.86 62.86 0.42 0.67% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
BlackRock Baoli Fund 24.88 - 24.88 24.88 0.03 0.12% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
SinoPac Balance Fund 41.11 - 41.11 41.11 0.16 0.39% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
Shin Kong Fu-Kuei Fund 22.15 - 22.15 22.15 0.09 0.41% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
Taishin Mainstream Fund 22.66 - 22.66 22.66 0.08 0.35% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
Fuh Hwa High Growth Fund 64.08 - 64.08 64.08 0.18 0.28% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
Hua Nan Global Henry Fund 14.446 - 14.446 14.446 0.01 0.06% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
Jih Sun Optimization Fund 16.17 - 16.17 16.17 0.09 0.56% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
Nomura Taiwan Growth Fund 28.09 - 28.09 28.09 0.13 0.46% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
Taishin China Equity Fund 41.3 - 41.3 41.3 0.11 0.27% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
UPAMC Infrastructure Fund 45.2 - 45.2 45.2 0.36 0.80% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
CTBC Taiwan Small-cap Fund 13.82 - 13.82 13.82 0.10 0.73% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
Union Golden Balanced Fund 22.359 - 22.359 22.359 0.09 0.38% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
Fuh Hwa Olympic Global Fund 15.1 - 15.1 15.1 0.01 0.07% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
Cathay Emerging Markets Fund 11.76 - 11.76 11.76 0.13 1.12% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
Nomura Taiwan Small Cap Fund 43.63 - 43.63 43.63 0.08 0.18% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
Yuanta High-Performance Fund 48.19 - 48.19 48.19 0.09 0.19% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
Fuh Hwa Heirloom Balance Fund 20.234 - 20.234 20.234 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
PineBridge LATIN AMERICA FUND 10.59 - 10.59 10.59 0.11 1.04% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
Yuanta China Balance Fund RMB 2.94 - 2.94 2.94 0.05 1.73% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
Yuanta China Balance Fund TWD 13.36 - 13.36 13.36 0.21 1.60% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
Hua Nan Long Win Balanced Fund 23.936 - 23.936 23.936 0.04 0.16% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
Nomura Taiwan China Focus Fund 34.04 - 34.04 34.04 0.05 0.15% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
UPAMC Small And Medium Cap Fund 23.55 - 23.55 23.55 0.31 1.33% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
FSITC Asian Emerging Market Fund 12.78 - 12.78 12.78 0.01 0.08% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
Mirae Asset Asia New Wealth Fund 19.29 - 19.29 19.29 0.14 0.73% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
Schroder China Bond Fund RMB Acc 11.876 - 11.876 11.876 0.02 0.13% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
Schroder China Bond Fund RMB Inc 9.507 - 9.507 9.507 0.01 0.13% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
Nomura Global Bond Portfolio Fund 13.423 - 13.423 13.423 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
Eastspring Investments Africa Fund 19.85 - 19.85 19.85 0.14 0.71% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
HSBC Greater China Equity Fund TWD 14.87 - 14.87 14.87 0.30 2.06% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
Nomura Taiwan Superior Equity Fund 32.59 - 32.59 32.59 0.22 0.68% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
Prudential Financial Balanced Fund 28.84 - 28.84 28.84 0.01 0.03% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
Fuh Hwa Heirloom No. 2 Balance Fund 28.971 - 28.971 28.971 0.01 0.04% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
Nomura Taiwan Growth Selection Fund 18.49 - 18.49 18.49 0.04 0.22% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
KGI Pan-Asia Taiwan Enterprises Fund 12.69 - 12.69 12.69 0.20 1.60% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
JPMorgan Taiwan Pacific Balanced Fund 13.831 - 13.831 13.831 0.08 0.56% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
JPMorgan Taiwan Pacific Balanced Fund 10.597 - 10.597 10.597 0.06 0.56% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
Fubon China High Yield Bond Fund-A CNY 13.314 - 13.314 13.314 0.02 0.14% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
Fubon China High Yield Bond Fund-B CNY 9.372 - 9.372 9.372 0.01 0.14% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
Fubon China High Yield Bond Fund-B USD 1.424 - 1.424 1.424 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
Taishin Taiwan Small & Medium Cap Fund 32.21 - 32.21 32.21 0.01 0.03% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
Eastspring Investments Africa Fund Rand 11 - 11 11 0.05 0.46% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
JPMorgan Taiwan Global Fund of Bond Acc 11.27 - 11.27 11.27 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
JPMorgan Taiwan Global Fund of Bond Inc 9.217 - 9.217 9.217 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
Taishin High Dividend Yield Balanced Fund 30.151 - 30.151 30.151 0.10 0.34% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
Nomura Taiwan Dynamic Asset Allocation Fund 21.66 - 21.66 21.66 0.09 0.42% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
Capital Asia-Pacific Mega-Trend Balance Fund 15.75 - 15.75 15.75 0.14 0.90% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
KGI Emerging Markets Equity Small Mid Cap Fund 16.63 - 16.63 16.63 0.16 0.97% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
Nomura Taiwan Aggressive Growth Selection Fund 11.87 - 11.87 11.87 0.06 0.51% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
Franklin Templeton SinoAm Conventional Industry 19.9 - 19.9 19.9 0.09 0.45% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
Franklin Templeton SinoAm Emerging Markets Equity 10.412 - 10.412 10.412 0.05 0.48% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
Schroder Taiwan Small Mid Cap Equity fund-A share 17.89 - 17.89 17.89 0.03 0.17% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
Allianz Global Investors Taiwan Intelligence Trend 30.7 - 30.7 30.7 0.35 1.15% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
Fidelity Excellent Navigation Global Fund of Funds 14.7 - 14.7 14.7 0.06 0.41% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
JPMorgan Taiwan New Silk Road Emerging Markets Fun 9.3 - 9.3 9.3 0.08 0.87% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
Manulife Taiwan Dynamic Fund 28.61 - 28.61 28.61 0.08 0.28% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۶:۰۵
Fuh Hwa EM High Yield A 9.55 - 9.55 9.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۴
Fuh Hwa EM High Yield B 5.4 - 5.4 5.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۴
Nomura Global Equity Fund TWD 17.46 - 17.46 17.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۴
Allianz Global Investors All Season 12.337 - 12.337 12.337 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۴
Prudential Financial Global Resourc 7.48 - 7.48 7.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۴
FSITC Global Trends 22.97 - 22.97 22.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۴
FSITC Innovation Fund 20.8 - 20.8 20.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۴
Fuh Hwa Global Commodity 8.38 - 8.38 8.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۴
Reliance Wealth Bond Fund 10.821 - 10.821 10.821 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۴
Fubon Global REIT Fund TWD 9.8 - 9.8 9.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۴
Cathay Global Resources Fund 5.3 - 5.3 5.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۴
Capital Strategic Income Fund 11.48 - 11.48 11.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۴
Capital Global Biotech Fund TWD 15.64 - 15.64 15.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۴
Paradigm Global Oil Resources Fund 5.08 - 5.08 5.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۴
Hua Nan Global Agribusiness And Water 9.75 - 9.75 9.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۴
Nomura Global Biotech & Health Care Fund 16.96 - 16.96 16.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۴
Fubon Global Investment-grade Bond Fund A TWD 10.668 - 10.668 10.668 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۴
Fubon Global Investment-grade Bond Fund B TWD 9.12 - 9.12 9.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۴
Prudential Financial Global Consumer Trends Fund 17.89 - 17.89 17.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۴
BlackRock Pan Pacific Multi-Asset Income Fund of F 9.11 - 9.11 9.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۴
Deutsche Far Eastern DWS Global Material and Energ 17.85 - 17.85 17.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۴
Franklin Growth Fd 101.49 - 101.49 101.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۶:۳۴
Franklin Utilities 19.43 - 19.43 19.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۶:۰۷
CTBC Taiwan A-Plus Fund 15.47 - 15.47 15.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۹:۰۴
Capital Global Biotech Fund USD 15.179 - 15.179 15.179 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Schroder China Bond Fund USD Acc 10.735 - 10.735 10.735 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Schroder China Bond Fund USD Inc 8.585 - 8.585 8.585 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Fubon China High Yield Bond Fund-A USD 1.917 - 1.917 1.917 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
ShinKong National Development Fund 27.41 - 27.41 27.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Taishin Rogers Global Resources Equity Index- Core 10.68 - 10.68 10.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
CTBC Stable Growth Fund 18.441 - 18.441 18.441 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۰۳
Nomura Emerging Equities Umbrella Fund-Middle East 9.49 - 9.49 9.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۱:۰۵
Cathay Assets Allocation Neutral Fund 29.58 - 29.58 29.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲۰:۰۴