کالایاب
شاخص یاب
سوئیس
سوئیس

فرانک سوییس / دلار

1.023
قیمت روز
0 (0.28%)
تغییر روزانه
۵ تیر ۱۳۹۸
ساعت 18:16:11
0 (1.62%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.85%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.40%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

33
قیمت روز
2 (6.45%)
تغییر روزانه
۵ تیر ۱۳۹۸
ساعت 17:01:50
2 (6.45%)
تغییر ۳ ماهه
5 (17.86%)
تغییر ۶ ماهه
3 (10.00%)
نوسان سالیانه

Swiss All Share Cumulative Dividend

537
قیمت روز
0 (0.02%)
تغییر روزانه
۵ تیر ۱۳۹۸
ساعت 17:33:08
32 (6.42%)
تغییر ۳ ماهه
85 (18.71%)
تغییر ۶ ماهه
75 (16.22%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری سوئیس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Credit Suisse Institutional Fund III - US Index Bl 1932.14 1936.23 1932.14 1936.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Swisscanto CH Index Bond Fund Total Market AAA-BBB 116.736 116.538 116.538 116.736 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Swisscanto CH Index Bond Fund Total Market AAA-BBB 115.542 115.347 115.347 115.542 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
R High Yield Bonds DH CHF 144.39 144.43 144.39 144.43 0.12 0.08% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
R High Yield Bonds 0IH CHF 118.85 119.21 118.85 119.21 0.22 0.19% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
CSIF CH Bond JPY Index Blue DA 115297 115467 115297 115467 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
CSIF CH Bond JPY Index Blue ZA 113888 114055 113888 114055 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Jupiter Dynamic Bond Class L CHF Q 10.36 10.34 10.34 10.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Diversified Income Fund InstitutiIC 9.48 9.47 9.47 9.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Global Bond Fund Institutional AccC 33.5 33.44 33.44 33.5 0.02 0.06% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Global Bond Fund Institutional IncC 20.84 20.81 20.81 20.84 0.01 0.05% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Global Bond Fund Investor Acc CHF H 13.05 13.03 13.03 13.05 0.01 0.08% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Investment Grade Credit Fund Adm AC 11.43 11.4 11.4 11.43 0.01 0.09% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Investment Grade Credit Fund Inst C 17.43 17.38 17.38 17.43 0.01 0.06% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Investment Grade Credit Fund Inv Ac 12.92 12.89 12.89 12.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Investment Grade Credit Fund Inv IC 12.14 12.11 12.11 12.14 0.01 0.08% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Jupiter Dynamic Bond Class L CHF Ac 11.57 11.55 11.55 11.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
UBS CH Institutional Fund JPY Bonds 11341104 11357262 11341104 11357262 10060.00 0.09% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
UBS CH Institutional Fund 2 - Equities USA Passive 2865.99 2926.12 2865.99 2926.12 25.89 0.90% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
CSIF CH US Index Blue DA 3595.23 3602.93 3595.23 3602.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
CSIF CH US Index Blue QA 2074.55 2079.01 2074.55 2079.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
CSIF CH US Index Blue QA 2016.45 2040.35 2016.45 2040.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
CSIF CH US Index Blue ZA 1916.81 1920.9 1916.81 1920.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Piguet Fund Actions Japon 12169.83 12183.68 12169.83 12183.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
UBS CH Vitainvest - 50 World U 247.99 248.7 247.99 248.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Diversified Income Fund InstitutioC 13.85 13.84 13.84 13.85 0.01 0.07% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Capital Group New Perspective Fund LUX B 13.44 13.49 13.44 13.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Capital Group New Perspective Fund LUX Z 13.85 13.91 13.85 13.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
CSIF (CH) Emerging Markets Index Blue ZA 869.64 877.27 869.64 877.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Robeco QI Global Dynamic Duration FH CHF 114.3 113.96 113.96 114.3 0.08 0.07% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Robeco QI Global Dynamic Duration IEHCHF 100.83 100.53 100.53 100.83 0.07 0.07% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Capital Group New Perspective Fund LUX Zd 13.6 13.65 13.6 13.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
LO Funds - Convertible Bond Syst Hdg CHF MA 10.982 10.983 10.982 10.983 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
LO Funds - Convertible Bond Syst Hdg CHF MD 26.538 26.543 26.538 26.543 0.01 0.02% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
LO Funds - Convertible Bond Syst Hdg CHF SA 30.868 30.87 30.868 30.87 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Raiffeisen Pension Invest Futura Balanced A 135.44 135.69 135.44 135.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Raiffeisen Pension Invest Futura Balanced I 146.5 146.77 146.5 146.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
UBAM - Global High Yield Solution AH CHF Acc 157.27 157.34 157.27 157.34 0.07 0.04% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
UBAM - Global High Yield Solution AH CHF Inc 110.98 111.03 110.98 111.03 0.05 0.05% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
UBAM - Global High Yield Solution IH CHF Acc 159.88 159.95 159.88 159.95 0.07 0.04% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Julius Baer Institutional BVG/LPP Flexible A1 122.01 122.18 122.01 122.18 0.17 0.14% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Julius Baer Institutional BVG/LPP Flexible A2 128.61 128.78 128.61 128.78 0.17 0.13% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Julius Baer Institutional BVG/LPP Flexible B1 131.37 131.55 131.37 131.55 0.18 0.14% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Julius Baer Institutional BVG/LPP Flexible B2 130.15 130.33 130.15 130.33 0.18 0.14% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
CSIF CH Switzerland Bond Index AAA-BBB Blue DA 1130.16 1128.26 1128.26 1130.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
CSIF CH Switzerland Bond Index AAA-BBB Blue FA 1097.89 1096.05 1096.05 1097.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
CSIF CH Switzerland Bond Index AAA-BBB Blue FA 991.73 986.54 986.54 991.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
CSIF CH Switzerland Bond Index AAA-BBB Blue ZA 1126.36 1124.46 1124.46 1126.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
LO Funds - Convertible Bond, Syst. Hdg, CHF ND 28.665 28.669 28.665 28.669 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Swisscanto CH Pension Bond Fund Domestic CHF DA 110.45 110.24 110.24 110.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund C CHF 113.652 113.592 113.592 113.652 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Swisscanto CH Pension Bond Fund Domestic CHF AST 127.47 127.22 127.22 127.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Aviva Investors - Global High Yield Bond Fund Iah 92.95 93.054 92.95 93.054 0.10 0.11% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Credit Suisse Institutional Fund CSIF Bond Global 937.35 942.59 937.35 942.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Credit Suisse Institutional Fund CSIF Bond Global 881.45 886.37 881.45 886.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Credit Suisse Institutional Fund CSIF Bond Global 1012.25 1017.92 1012.25 1017.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 12.663 12.659 12.659 12.663 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 13.548 13.544 13.544 13.548 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 16.777 16.772 16.772 16.777 0.01 0.03% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
UBS CH Investment Fund - Bonds CHF Inland Passive 1159.96 1156.64 1156.64 1159.96 1.17 0.10% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
UBS CH Investment Fund - Bonds CHF Inland Passive 1117.64 1114.46 1114.46 1117.64 1.11 0.10% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
UBS CH Investment Fund - Bonds CHF Inland Passive 1178.64 1175.27 1175.27 1178.64 1.18 0.10% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
UBS CH Investment Fund - Bonds CHF Inland Passive 1060.94 1057.92 1057.92 1060.94 1.06 0.10% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Aviva Investors - Global High Yield Bond Fund Ah C 13.734 13.75 13.734 13.75 0.02 0.12% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Aviva Investors - Global High Yield Bond Fund Mh C 122.975 123.113 122.975 123.113 0.14 0.11% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund 110.68 110.58 110.58 110.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Credit Suisse Institutional Fund III - World ex CH 1821.87 1839.77 1821.87 1839.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Credit Suisse Institutional Fund III - World ex CH 1120.85 1131.86 1120.85 1131.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Credit Suisse Institutional Fund III - World ex CH 1192.87 1204.58 1192.87 1204.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
CSIF CH Bond Global Corporate ex CHF Index Blue ZA 1090.32 1095.21 1090.32 1095.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
CSIF CH Bond Global Corporate ex CHF Index Blue ZA 984.89 985.79 984.89 985.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Hi 16.91 16.95 16.91 16.95 0.03 0.18% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Hi 9.32 9.34 9.32 9.34 0.02 0.21% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Schroder International Selection Fund Hong Kong Eq 183.699 184.905 183.699 184.905 1.21 0.66% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Swisscanto CH Index Bond Fund Total Market AAA-BBB 119.413 119.178 119.178 119.413 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Swisscanto CH Index Bond Fund Total Market AAA-BBB 118.084 117.852 117.852 118.084 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
UBS CH Institutional Fund - Bonds CHF Inland Passi 1191 1187.6 1187.6 1191 1.17 0.10% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
UBS CH Institutional Fund - Bonds CHF Inland Passi 1210.42 1206.96 1206.96 1210.42 1.19 0.10% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
UBS CH Institutional Fund - Equities Emerging Mark 1267.13 1274.82 1267.13 1274.82 8.80 0.69% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
UBS CH Institutional Fund - Equities Emerging Mark 127764.81 128539.5 127764.81 128539.5 887.35 0.69% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
UBS CH Institutional Fund - Equities Emerging Mark 1268.4 1276.11 1268.4 1276.11 8.82 0.70% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
UBS CH Institutional Fund - Global Aggregate Bonds 1037.74 1041.23 1037.74 1041.23 2.39 0.23% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
UBS CH Institutional Fund - Global Aggregate Bonds 1044.35 1047.86 1044.35 1047.86 2.40 0.23% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
UBS CH Institutional Fund - Global Bonds Passive I 1111.88 1109.15 1109.15 1111.88 1.42 0.13% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
UBS CH Institutional Fund 2 - Equities Global Pass 1512.6 1536.88 1512.6 1536.88 9.24 0.61% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
UBS CH Institutional Fund 2 - Equities Global Pass 1517.01 1541.36 1517.01 1541.36 9.27 0.61% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
UBS CH Institutional Fund 2 - Equities USA Passive 1680.25 1715.5 1680.25 1715.5 15.18 0.90% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
UBS CH Institutional Fund 2 - Equities USA Passive 1860.98 1899.99 1860.98 1899.99 16.80 0.90% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
UBS Lux Bond SICAV - Convert Global EUR CHF hedged 112.47 113.39 112.47 113.39 0.48 0.43% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
UBS Lux Bond SICAV - Convert Global EUR CHF hedged 139.48 140.17 139.48 140.17 0.59 0.42% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
UBS Lux Bond SICAV - Convert Global EUR CHF hedged 144.81 146.02 144.81 146.02 0.62 0.43% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
UBS Lux Bond SICAV - Convert Global EUR CHF hedged 157.18 157.94 157.18 157.94 0.66 0.42% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Income Fund E Inc CHF Hedged 9.2 - 9.2 9.2 0.01 0.11% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۸:۰۲
Income Fund E Acc CHF Hedged 11.43 - 11.43 11.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Credit Suisse Institutional Fund III - US Index Bl 2157.57 - 2137.56 2157.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
Credit Suisse Institutional Fund III - US Index Bl 2100.18 - 2100.18 2100.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
Credit Suisse Institutional Fund III - World ex CH 1414.93 - 1414.93 1414.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ساعت ۲۰:۰۲
Credit Suisse Institutional Fund III - World ex CH 1595.56 - 1595.56 1595.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ ساعت ۲۳:۰۲
Credit Suisse Institutional Fund III - World ex CH 1398.13 - 1398.13 1398.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ ساعت ۷:۰۲
Credit Suisse Institutional Fund III - World ex CH 1560.52 - 1560.52 1560.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ ساعت ۲:۰۳
Credit Suisse Institutional Fund III - World ex CH 1560.33 - 1560.33 1560.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ ساعت ۷:۰۲
Credit Suisse Institutional Fund III - World ex CH 1547.19 - 1547.19 1547.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۰ ساعت ۲۳:۰۴
Credit Suisse Institutional Fund III - US Index Bl 2410.72 - 2410.72 2417.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۲۰:۰۲
Credit Suisse Institutional Fund III - US Index Bl 2430.25 - 2430.25 2432.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۲۰:۰۲
MG Optimal Income Fund CHF A H Acc 12.08 - 12.08 12.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ ساعت ۲۳:۰۵
MG Optimal Income Fund CHF C H Acc 12.46 - 12.46 12.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ ساعت ۲۳:۰۵
Credit Suisse Institutional Master Fund Swiss Bond 1058.85 - 1058.53 1058.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۲۲:۰۴
Credit Suisse Institutional Master Fund Swiss Bond 1118.57 - 1118.57 1118.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ ساعت ۲۲:۰۵
UBS CH Institutional Fund 2 - Equities USA Passive 1825.59 - 1825.59 1825.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۶:۰۲
Carmignac Portfolio Patrimoine A CHF Acc Hdg 96.03 - 96.03 96.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۶ ساعت ۱۷:۰۳
Carmignac Portfolio Patrimoine F CHF Acc Hdg 108.29 - 108.29 108.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۶ ساعت ۱۷:۰۳
VVA - Aktien USA 230.38 - 230.38 230.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۶ ساعت ۷:۰۲
UBS CH Institutional Fund - Bonds CHF Inland Passi 1106.08 - 1106.08 1106.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۱۷:۰۴
Wellington Global Credit Plus Fund G CHF Acc Hedge 12.154 - 12.143 12.154 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۸ ساعت ۰:۰۰
Wellington Global Credit Plus Fund G USD Acc Unhed 11.449 - 11.425 11.449 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۸ ساعت ۰:۰۰
Wellington Strategic European Equity Fund D USD Ac 15.16 - 15.16 15.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Wellington Strategic European Equity Fund S USD Ac 12.86 - 12.86 12.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities 13.06 - 13.06 13.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ ساعت ۰:۰۰
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities 10.6 - 10.6 10.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ ساعت ۰:۰۰
Capital Group New Perspective Fund LUX A4 12.39 - 12.39 12.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Capital Group New Perspective Fund LUX Bd 12.17 - 12.17 12.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Capital Group New Perspective Fund LUX Bgd 11.82 - 11.82 11.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Capital Group New Perspective Fund LUX Zgd 12.04 - 12.04 12.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities 9.97 - 9.97 9.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities 13.38 - 13.38 13.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities 12.35 - 12.35 12.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities 14.76 - 14.76 14.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰