شاخص یاب
سوئیس
سوئیس

فرانک سوییس / دلار

1.0043
قیمت روز
0 (0.11%)
تغییر روزانه
۲۸ مهر ۱۳۹۷
ساعت 00:30:11
0 (0.38%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.09%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.14%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

28
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ مرداد ۱۳۹۷
ساعت 18:01:21
1 (3.45%)
تغییر ۳ ماهه
28 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
28 (0.00%)
نوسان سالیانه

Swiss All Share Cumulative Dividend

479
قیمت روز
5 (1.03%)
تغییر روزانه
۲۸ مهر ۱۳۹۷
ساعت 02:02:52
8 (1.56%)
تغییر ۳ ماهه
2 (0.35%)
تغییر ۶ ماهه
18 (3.57%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری سوئیس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Income Fund E Acc CHF Hedged 10.99 - 10.99 10.99 0.02 0.18% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۷:۰۳
Income Fund E Inc CHF Hedged 9.12 - 9.12 9.12 0.01 0.11% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۷:۰۳
Diversified Income Fund InstitutiIC 9.04 - 9.04 9.04 0.01 0.11% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۷:۰۳
Global Bond Fund Institutional AccC 32.04 - 32.04 32.04 0.03 0.09% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۷:۰۳
Global Bond Fund Institutional IncC 20.13 - 20.13 20.13 0.03 0.15% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۷:۰۳
Global Bond Fund Investor Acc CHF H 12.51 - 12.51 12.51 0.01 0.08% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۷:۰۳
Investment Grade Credit Fund Adm AC 10.76 - 10.76 10.76 0.02 0.19% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۷:۰۳
Investment Grade Credit Fund Inst C 16.35 - 16.35 16.35 0.02 0.12% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۷:۰۳
Investment Grade Credit Fund Inv Ac 12.15 - 12.15 12.15 0.02 0.16% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۷:۰۳
Investment Grade Credit Fund Inv IC 11.61 - 11.61 11.61 0.01 0.09% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۷:۰۳
Diversified Income Fund InstitutioC 12.91 - 12.91 12.91 0.02 0.15% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۷:۰۳
Capital Group New Perspective Fund LUX B 12.52 - 12.52 12.52 0.02 0.16% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۷:۰۳
Capital Group New Perspective Fund LUX Z 12.84 - 12.84 12.84 0.02 0.16% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۷:۰۳
Capital Group New Perspective Fund LUX Zd 12.68 - 12.68 12.68 0.02 0.16% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۷:۰۳
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Hi 16.21 - 16.21 16.21 0.01 0.06% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۷:۰۳
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Hi 9.17 - 9.17 9.17 0.01 0.11% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۷:۰۳
UBAM - Global High Yield Solution AH CHF Acc 151.48 - 151.48 151.48 0.53 0.35% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۰۳
UBAM - Global High Yield Solution AH CHF Inc 109.6 - 109.6 109.6 0.39 0.36% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۰۳
UBAM - Global High Yield Solution IH CHF Acc 153.79 - 153.79 153.79 0.55 0.36% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Aviva Investors - Global High Yield Bond Fund Iah 94.642 - 94.642 94.642 0.15 0.16% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۰۳
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 12.575 - 12.575 12.575 0.03 0.21% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۰۳
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 13.418 - 13.418 13.418 0.03 0.21% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۰۳
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 16.661 - 16.661 16.661 0.04 0.21% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Aviva Investors - Global High Yield Bond Fund Ah C 13.292 - 13.292 13.292 0.02 0.16% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Aviva Investors - Global High Yield Bond Fund Mh C 118.294 - 118.294 118.294 0.19 0.16% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Jupiter Dynamic Bond Class L CHF Q 9.95 - 9.95 9.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۰۳
MG Optimal Income Fund CHF A H Acc 12.01 - 12.01 12.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۰۳
MG Optimal Income Fund CHF C H Acc 12.37 - 12.37 12.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۰۳
Jupiter Dynamic Bond Class L CHF Ac 10.91 - 10.91 10.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۰۳
LO Funds - Convertible Bond Syst Hdg CHF MA 10.773 10.817 10.773 10.817 0.04 0.34% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۰۳
LO Funds - Convertible Bond Syst Hdg CHF MD 26.035 26.14 26.035 26.14 0.09 0.34% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۰۳
LO Funds - Convertible Bond Syst Hdg CHF SA 30.079 30.2 30.079 30.2 0.10 0.34% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۰۳
Julius Baer Institutional BVG/LPP Flexible A1 117.67 - 117.67 117.67 0.23 0.20% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۰۳
Julius Baer Institutional BVG/LPP Flexible A2 125.13 - 125.13 125.13 0.24 0.19% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۰۳
Julius Baer Institutional BVG/LPP Flexible B1 126.62 - 126.62 126.62 0.25 0.20% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۰۳
Julius Baer Institutional BVG/LPP Flexible B2 126.28 - 126.28 126.28 0.24 0.19% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۰۳
LO Funds - Convertible Bond, Syst. Hdg, CHF ND 28.083 28.197 28.083 28.197 0.10 0.34% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۰۳
CSIF CH Bond JPY Index Blue DA 110312 - 110312 110312 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
CSIF CH Bond JPY Index Blue ZA 108933 - 108933 108933 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
CSIF CH US Index Blue DA 3359.97 - 3359.97 3359.97 49.36 1.47% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
CSIF CH US Index Blue QA 1939.24 - 1939.24 1939.24 28.50 1.47% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
CSIF CH US Index Blue QA 1930.46 - 1930.46 1930.46 22.60 1.17% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
CSIF CH US Index Blue ZA 1790.8 - 1790.8 1790.8 26.30 1.47% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
Piguet Fund Actions Japon 13073.62 - 13073.62 13073.62 95.13 0.73% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
CSIF (CH) Emerging Markets Index Blue ZA 817.29 - 817.29 817.29 7.03 0.86% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
CSIF CH Switzerland Bond Index AAA-BBB Blue DA 1086.51 - 1086.51 1086.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
CSIF CH Switzerland Bond Index AAA-BBB Blue FA 1055.76 - 1055.76 1055.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
CSIF CH Switzerland Bond Index AAA-BBB Blue FA 923.03 - 923.03 923.03 1.51 0.16% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
CSIF CH Switzerland Bond Index AAA-BBB Blue ZA 1082.55 - 1082.55 1082.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
Swisscanto CH Pension Bond Fund Domestic CHF DA 105.34 - 105.34 105.34 0.21 0.20% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
Swisscanto CH Pension Bond Fund Domestic CHF AST 121.59 - 121.59 121.59 0.24 0.20% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
Credit Suisse Institutional Fund CSIF Bond Global 900.97 - 900.97 900.97 0.50 0.06% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
Credit Suisse Institutional Fund CSIF Bond Global 846.81 - 846.81 846.81 0.47 0.06% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
Credit Suisse Institutional Fund CSIF Bond Global 973.02 - 973.02 973.02 0.54 0.06% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund 106.49 - 106.49 106.49 0.11 0.10% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
Credit Suisse Institutional Fund III - US Index Bl 2005.69 - 2005.69 2005.69 29.43 1.47% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
Credit Suisse Institutional Fund III - US Index Bl 1801.61 - 1801.61 1801.61 26.43 1.47% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
Credit Suisse Institutional Fund III - US Index Bl 2368.32 - 2368.32 2368.32 27.66 1.17% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
Credit Suisse Institutional Fund III - US Index Bl 2379.09 - 2379.09 2379.09 34.90 1.47% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
Credit Suisse Institutional Fund III - US Index Bl 1996.61 - 1996.61 1996.61 23.33 1.17% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
Credit Suisse Institutional Fund III - World ex CH 1756.15 - 1756.15 1756.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
Credit Suisse Institutional Fund III - World ex CH 1081.06 - 1081.06 1081.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
Credit Suisse Institutional Fund III - World ex CH 1150.18 - 1150.18 1150.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
Credit Suisse Institutional Fund III - World ex CH 1533.41 - 1533.41 1533.41 13.91 0.91% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
Credit Suisse Institutional Fund III - World ex CH 1532.45 - 1532.45 1532.45 13.90 0.91% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
Credit Suisse Institutional Fund III - World ex CH 1539.42 - 1539.42 1539.42 18.55 1.20% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
Credit Suisse Institutional Fund III - World ex CH 1339.79 - 1339.79 1339.79 11.50 0.86% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
Credit Suisse Institutional Fund III - World ex CH 1340.63 - 1340.63 1340.63 11.51 0.86% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
Credit Suisse Institutional Fund III - World ex CH 1540.38 - 1540.38 1540.38 18.57 1.21% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
Swisscanto CH Index Bond Fund Total Market AAA-BBB 114.019 - 114.019 114.019 0.16 0.14% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
Swisscanto CH Index Bond Fund Total Market AAA-BBB 112.812 - 112.812 112.812 0.15 0.14% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
UBS CH Institutional Fund - Equities Emerging Mark 1169.97 - 1169.97 1169.97 15.54 1.33% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
UBS CH Institutional Fund - Equities Emerging Mark 117968.5 - 117968.5 117968.5 1566.18 1.33% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
UBS CH Institutional Fund - Equities Emerging Mark 1171.82 - 1171.82 1171.82 15.56 1.33% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
R High Yield Bonds DH CHF 138 - 138 138 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۶:۰۳
R High Yield Bonds 0IH CHF 118.05 - 118.05 118.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۶:۰۳
Robeco QI Global Dynamic Duration FH CHF 106.05 - 106.05 106.05 0.06 0.06% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۶:۰۳
Robeco QI Global Dynamic Duration IEHCHF 93.5 - 93.5 93.5 0.05 0.05% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۶:۰۳
UBS CH Institutional Fund - Global Bonds Passive I 1047.67 - 1047.67 1047.67 0.66 0.06% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۶:۰۳
UBS CH Institutional Fund 2 - Equities Global Pass 1467.42 - 1467.42 1467.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۶:۰۳
UBS CH Institutional Fund 2 - Equities Global Pass 1471.43 - 1471.43 1471.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۶:۰۳
UBS Lux Bond SICAV - Convert Global EUR CHF hedged 109.16 - 109.16 109.16 0.73 0.67% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۶:۰۳
UBS Lux Bond SICAV - Convert Global EUR CHF hedged 134.95 - 134.95 134.95 0.90 0.67% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۶:۰۳
UBS Lux Bond SICAV - Convert Global EUR CHF hedged 141.42 - 141.42 141.42 0.95 0.67% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۶:۰۳
UBS Lux Bond SICAV - Convert Global EUR CHF hedged 151.56 - 151.56 151.56 1.02 0.67% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۶:۰۳
UBS CH Institutional Fund JPY Bonds 10837754 - 10837754 10837754 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۰۳
UBS CH Institutional Fund 2 - Equities USA Passive 2758.5 - 2758.5 2758.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۰۳
UBS CH Investment Fund - Bonds CHF Inland Passive 1107.55 - 1107.55 1107.55 1.55 0.14% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۰۳
UBS CH Investment Fund - Bonds CHF Inland Passive 1067.63 - 1067.63 1067.63 1.48 0.14% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۰۳
UBS CH Investment Fund - Bonds CHF Inland Passive 1125.22 - 1125.22 1125.22 1.59 0.14% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۰۳
UBS CH Investment Fund - Bonds CHF Inland Passive 1013.47 - 1013.47 1013.47 1.42 0.14% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۰۳
UBS CH Institutional Fund - Bonds CHF Inland Passi 1136.84 - 1136.84 1136.84 1.65 0.15% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۰۳
UBS CH Institutional Fund - Bonds CHF Inland Passi 1155.21 - 1155.21 1155.21 1.68 0.15% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۰۳
UBS CH Institutional Fund - Global Aggregate Bonds 993.9 - 993.9 993.9 0.66 0.07% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۰۳
UBS CH Institutional Fund - Global Aggregate Bonds 1000.08 - 1000.08 1000.08 0.68 0.07% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۰۳
UBS CH Institutional Fund 2 - Equities USA Passive 1828.16 - 1828.16 1828.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ ساعت ۷:۰۳
UBS CH Institutional Fund 2 - Equities USA Passive 1824.75 - 1824.75 1824.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ ساعت ۷:۰۳
CSIF CH Bond Global Corporate ex CHF Index Blue ZA 1025.77 1027.23 1025.77 1027.23 12.11 1.18% ۱۳۹۷/۰۶/۱۶ ساعت ۲۰:۰۳
CSIF CH Bond Global Corporate ex CHF Index Blue ZA 911.11 909.58 909.58 911.11 17.73 1.98% ۱۳۹۷/۰۶/۱۶ ساعت ۲۰:۰۳
Swisscanto CH Index Bond Fund Total Market AAA-BBB 112.833 112.756 112.756 112.833 0.17 0.15% ۱۳۹۷/۰۶/۱۶ ساعت ۲۰:۰۳
Swisscanto CH Index Bond Fund Total Market AAA-BBB 111.75 111.675 111.675 111.75 0.18 0.16% ۱۳۹۷/۰۶/۱۶ ساعت ۲۰:۰۳
Carmignac Portfolio Patrimoine A CHF Acc Hdg 96.03 96.26 96.03 96.26 1.96 2.04% ۱۳۹۷/۰۶/۱۶ ساعت ۱۷:۰۳
Carmignac Portfolio Patrimoine F CHF Acc Hdg 108.29 108.54 108.29 108.54 2.18 2.01% ۱۳۹۷/۰۶/۱۶ ساعت ۱۷:۰۳
UBS CH Institutional Fund 2 - Equities USA Passive 1637.18 - 1637.18 1648.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۶ ساعت ۱۴:۰۳
UBS CH Institutional Fund - Bonds CHF Inland Passi 1106.08 - 1106.08 1106.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۱۷:۰۴
Wellington Global Credit Plus Fund G CHF Acc Hedge 12.154 - 12.143 12.154 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۸ ساعت ۰:۰۰
Wellington Global Credit Plus Fund G USD Acc Unhed 11.449 - 11.425 11.449 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۸ ساعت ۰:۰۰
Wellington Strategic European Equity Fund D USD Ac 15.16 - 15.16 15.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Wellington Strategic European Equity Fund S USD Ac 12.86 - 12.86 12.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities 13.06 - 13.06 13.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ ساعت ۰:۰۰
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities 10.6 - 10.6 10.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ ساعت ۰:۰۰
Capital Group New Perspective Fund LUX A4 12.39 - 12.39 12.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Capital Group New Perspective Fund LUX Bd 12.17 - 12.17 12.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Capital Group New Perspective Fund LUX Bgd 11.82 - 11.82 11.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Capital Group New Perspective Fund LUX Zgd 12.04 - 12.04 12.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities 9.97 - 9.97 9.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities 13.38 - 13.38 13.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities 12.35 - 12.35 12.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities 14.76 - 14.76 14.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰