شاخص یاب
اسپانیا
اسپانیا
General Madrid
1,845
قیمت روز
37 (2.01%)
تغییر روزانه
۴ تیر ۱۳۹۷
ساعت 21:04:40
19,927 (91.52%)
تغییر ۳ ماهه
17,897 (90.65%)
تغییر ۶ ماهه
15,949 (89.63%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری اسپانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sabadell Prudente Base FI 11.01 - 11.01 11.01 0.01 0.09% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Sabadell Prudente Plus FI 11.085 - 11.085 11.085 0.01 0.07% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Sabadell Prudente Pyme FI 11.098 - 11.098 11.098 0.01 0.07% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Sabadell Prudente Empresa FI 11.132 - 11.132 11.132 0.01 0.07% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Sabadell Prudente Premier FI 11.157 - 11.157 11.157 0.01 0.07% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Quality Inversion Moderada FI 12.34 - 12.34 12.34 0.04 0.32% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Quality Inversion Conservadora FI 10.97 10.99 10.97 10.99 0.03 0.27% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Bankia Cauto PP 118.388 118.39 118.388 118.39 0.06 0.05% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Bankia Soy Asi Cauto FI 129.48 - 129.48 129.48 0.10 0.08% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
BBVA Proteccion 2025 PP 1.745 - 1.745 1.745 0.01 0.40% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Bankia Soy Asi Flexible FI 117.87 - 117.87 117.87 0.18 0.15% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Cartera Optima Prudente A FI 114.561 - 114.561 114.561 0.18 0.16% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Cartera Optima Prudente B FI 111.4 - 111.4 111.4 0.18 0.16% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Sabadell Rendimiento Pyme FI 9.313 - 9.313 9.313 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
BBVA Multiactivo Conservador PP 11.413 - 11.413 11.413 0.02 0.18% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Ibercaja Mixto Flexible 15 B FI 6.853 - 6.853 6.853 0.01 0.07% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Sabadell Rendimiento Canalizador FI 9.346 - 9.346 9.346 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Ibercaja Crecimiento Dino¡mico A FI 7.256 - 7.256 7.256 0.01 0.07% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Ibercaja Crecimiento Dino¡mico B FI 7.465 - 7.465 7.465 0.01 0.07% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI Emergin 136.15 - 136.15 136.15 0.62 0.46% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Santander Tandem 0-30 FI 13.88 - 13.88 13.88 0.04 0.29% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۱:۰۴
Santander Generacion 1 A FI 100.745 - 100.745 100.745 0.17 0.17% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۱:۰۴
Mi Plan Santander Moderado PP 1.296 - 1.296 1.296 0.00 0.31% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۱:۰۴
Mi Plan Santander Prudente PP 1.098 - 1.098 1.098 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۱:۰۴
Santander Select Moderado A FI 119.28 - 119.28 119.28 0.12 0.10% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۱:۰۴
Santander Select Moderado S FI 120.35 - 120.35 120.35 0.11 0.09% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۱:۰۴
Santander Rendimiento Cartera FI 93.619 - 93.619 93.619 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۱:۰۴
Santander Select Patrimonio A FI 107.12 - 107.12 107.12 0.04 0.04% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۱:۰۴
Santander Select Patrimonio S FI 108.49 - 108.49 108.49 0.04 0.04% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۱:۰۴
Santander Acciones Espanolas A FI 22.22 - 22.22 22.22 0.19 0.86% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۱:۰۴
Santander Acciones Espanolas B FI 24.64 - 24.64 24.64 0.22 0.89% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۱:۰۴
Santander Acciones Espanolas C FI 23.92 - 23.92 23.92 0.21 0.88% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۱:۰۴
Santander Acciones Espaonolas D FI 25.587 - 25.587 25.587 0.22 0.86% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۱:۰۴
Santander Inversion Corto Plazo FI 105.46 - 105.46 105.46 0.09 0.09% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۱:۰۴
Santander Acciones Espaonolas Cartera FI 26.963 - 26.963 26.963 0.23 0.85% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۱:۰۴
Caixabank Equilibrio Plus FI 16.31 - 16.31 16.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۶:۳۴
Caixabank Monetario Rendimiento Plus FI 7.794 - 7.794 7.794 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۶:۳۴
Caixabank Monetario Rendimiento Cartera FI 7.829 - 7.829 7.829 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۶:۳۴
Caixabank Monetario Rendimiento Premium FI 7.856 - 7.856 7.856 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۶:۳۴
Caixabank Monetario Rendimiento Platinum FI 7.92 - 7.92 7.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۶:۳۴
Caixabank Monetario Rendimiento Esto¡ndar FI 7.724 - 7.724 7.724 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۶:۳۴
Caixabank Monetario Rendimiento Institucional FI 7.945 - 7.945 7.945 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۶:۳۴
Albus Extra FI 8.64 - 8.64 8.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۶:۳۴
Albus Platinum FI 9.72 - 9.72 9.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۶:۳۴
Caixabank Iter Extra FI 7.21 - 7.21 7.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۶:۳۴
Caixabank Ahorro Plus FI 30.56 - 30.56 30.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۶:۳۴
Caixabank Iter Platinum FI 7.18 - 7.18 7.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۶:۳۴
Caixabank Ahorro Premium FI 30.84 - 30.84 30.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۶:۳۴
Caixabank Rentas Euribor FI 6.161 - 6.161 6.161 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۶:۳۴
Caixabank Ahorro Estandar FI 30.36 - 30.36 30.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۶:۳۴
Caixabank Crecimiento Plus FI 14.13 - 14.13 14.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۶:۳۴
Caixabank Ahorro Institucional FI 5.984 - 5.984 5.984 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۶:۳۴
Caixabank Crecimiento Estandar FI 13.84 - 13.84 13.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۶:۳۴
Caixabank Renta Fija Flexible Plus FI 9.34 - 9.34 9.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۶:۳۴
Caixabank Seleccion Tendencias Plus FI 10.77 - 10.77 10.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۶:۳۴
Caixabank Bolsa Seleccion Global Plus FI 12.3 - 12.3 12.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۶:۳۴
Caixabank Renta Fija Flexible Cartera FI 6.043 - 6.043 6.043 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۶:۳۴
Caixabank Renta Fija Flexible Premium FI 6.157 - 6.157 6.157 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۶:۳۴
Caixabank Renta Fija Flexible Estandar FI 6.98 - 6.98 6.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۶:۳۴
Caixabank Renta Fija Flexible Platinum FI 6.22 - 6.22 6.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۶:۳۴
Caixabank Seleccion Tendencias Estandar FI 10.34 - 10.34 10.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۶:۳۴
Caixabank Bolsa Seleccion Global Premium FI 12.84 - 12.84 12.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۶:۳۴
Caixabank Renta Fija Flexible Patrimonio FI 6.96 - 6.96 6.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۶:۳۴
Caixabank Bolsa Seleccion Global Estandar FI 11.66 - 11.66 11.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۶:۳۴
Templeton Asian Growth A acc USD 36.83 - 36.83 36.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۸:۰۳
Franklin Biotechnology Discovery Fund A(acc)USD 33.61 - 33.61 33.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۸:۰۳
Vanguard Pacific ex-Japan Stock Index Fund Investo 215.951 - 215.951 215.951 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۷:۳۳
Deutsche Concept Kaldemorgen NC 133.27 - 133.27 133.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
BlackRock Strategic Funds - Fixed Income Strategie 120.55 - 120.55 120.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Deutsche Concept Kaldemorgen LC 139.92 - 139.92 139.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Nordea 1 - Stable Return Fund E EUR 14.83 - 14.83 14.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund D Perf Ac 15.35 - 15.35 15.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportuni 67.79 - 67.79 67.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund A 99.44 - 99.44 99.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund A 115.85 - 115.85 115.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Bestinfond FI 214.76 - 214.76 214.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۳:۰۴
Pictet - Robotics HP EUR 138.57 - 138.57 138.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۳:۰۴
Bestinver Internacional FI 45.89 - 45.89 45.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۳:۰۴
Old Mutual Global Equity Absolute Return A EUR Hed 1.402 - 1.402 1.402 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۳:۰۴
Ibercaja BP Renta Fija A FI 7.02 - 7.02 7.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۰۴
Ibercaja BP Renta Fija B FI 7.01 - 7.01 7.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۰۴
Sabadell Rendimiento Base FI 9.3 - 9.3 9.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۰۴
Sabadell Rendimiento Plus FI 9.321 - 9.321 9.321 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۰۴
Sabadell Rendimiento Cartera FI 9.322 - 9.322 9.322 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۰۴
Sabadell Rendimiento Empresa FI 9.321 - 9.321 9.321 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۰۴
Sabadell Rendimiento Premier FI 9.342 - 9.342 9.342 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۰۴
Caixabank Equilibrio Estandar FI 15.7 - 15.7 15.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۴:۰۴
SPB RF Corto Plazo A FI 9.514 - 9.514 9.514 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۴:۰۴
Santander Rendimiento S FI 93.15 - 93.15 93.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۴:۰۴
Santander Generacion 1 B FI 101.352 - 101.352 101.352 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۴:۰۴
Santander Generacion 1 R FI 101.352 - 101.312 101.352 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۴:۰۴
SPB RF Corto Plazo I FI 9.6 - 9.6 9.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۰۴
CABK Destino 2022 PP 11.371 - 11.371 11.371 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۴
Plancaixa Ambición Global PP 23.26 - 23.26 23.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۴
Santander Renta Fija Corto Plazo A FI 7.129 - 7.129 7.129 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۲:۳۴
ING Direct Fondo Naranja Renta Fija FI 13.32 - 13.32 13.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۲۰:۰۴
Santander Renta Fija Corto Plazo I FI 7.13 - 7.13 7.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۱۱:۰۴
Ibercaja Mixto Flexible 15 A FI 6.84 - 6.84 6.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۵
Torrenova de Inversiones SICAV SA 10.45 - 10.45 10.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۵
Kutxabank RF Carteras FI 6.33 - 6.33 6.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ ساعت ۰:۰۰
Fidelity India Focus A DIST EUR 49.59 - 49.59 49.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ ساعت ۰:۰۰
Santander Small Caps Espana A FI 257.91 - 257.91 257.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ساعت ۰:۰۰
Santander Small Caps Espaona Cartera FI 267.66 - 267.66 267.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ساعت ۰:۰۰
Ibercaja Plus A FI 9.02 - 9.02 9.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Ibercaja Plus C FI 8.85 - 8.85 8.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Ibercaja Plus D FI 8.71 - 8.71 8.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
M&G Prudent Allocation Fund Euro A Acc 10.889 - 10.889 10.889 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰