شاخص یاب
اسپانیا
اسپانیا

General Madrid

2,379
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ مهر ۱۳۹۷
ساعت 19:33:38
342 (16.81%)
تغییر ۳ ماهه
112 (4.92%)
تغییر ۶ ماهه
341 (16.71%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری اسپانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Caixabank Equilibrio Plus FI 16.02 - 16.02 16.02 0.01 0.06% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۳:۰۳
Albus Extra FI 8.45 - 8.45 8.45 0.05 0.59% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۳:۰۳
Albus Platinum FI 9.52 - 9.52 9.52 0.06 0.63% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۳:۰۳
Caixabank Iter Extra FI 7.11 - 7.11 7.11 0.02 0.28% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۳:۰۳
Caixabank Ahorro Plus FI 30.41 - 30.41 30.41 0.02 0.07% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۳:۰۳
Caixabank Iter Platinum FI 7.08 - 7.08 7.08 0.02 0.28% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۳:۰۳
Caixabank Ahorro Premium FI 30.7 - 30.7 30.7 0.01 0.03% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۳:۰۳
Caixabank Ahorro Estandar FI 30.22 - 30.22 30.22 0.01 0.03% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۳:۰۳
Caixabank Ahorro Institucional FI 5.959 - 5.959 5.959 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۳:۰۳
Caixabank Renta Fija Flexible Plus FI 9.27 - 9.27 9.27 0.01 0.11% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۳:۰۳
Caixabank Seleccion Tendencias Plus FI 10.33 - 10.33 10.33 0.06 0.58% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۳:۰۳
Caixabank Bolsa Seleccion Global Plus FI 11.84 - 11.84 11.84 0.07 0.59% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۳:۰۳
Caixabank Renta Fija Flexible Cartera FI 6.015 - 6.015 6.015 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۳:۰۳
Caixabank Renta Fija Flexible Premium FI 6.117 - 6.117 6.117 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۳:۰۳
Caixabank Renta Fija Flexible Estandar FI 6.92 - 6.92 6.92 0.01 0.14% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۳:۰۳
Caixabank Renta Fija Flexible Platinum FI 6.185 - 6.185 6.185 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۳:۰۳
Caixabank Seleccion Tendencias Estandar FI 9.9 - 9.9 9.9 0.06 0.61% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۳:۰۳
Caixabank Bolsa Seleccion Global Premium FI 12.39 - 12.39 12.39 0.07 0.57% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۳:۰۳
Caixabank Bolsa Seleccion Global Estandar FI 11.2 - 11.2 11.2 0.07 0.63% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۳:۰۳
Templeton Asian Growth A acc USD 32.17 - 32.17 32.17 0.12 0.37% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۷:۰۳
Franklin Biotechnology Discovery Fund A(acc)USD 30.87 - 30.87 30.87 0.51 1.65% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۷:۰۳
Caixabank Crecimiento Estandar FI 13.58 - 13.58 13.58 0.07 0.52% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۶:۰۳
Vanguard Pacific ex-Japan Stock Index Fund Investo 201.783 - 201.783 201.783 0.04 0.02% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۶:۰۳
Deutsche Concept Kaldemorgen NC 133.71 - 133.71 133.71 0.07 0.05% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۰۳
BlackRock Strategic Funds - Fixed Income Strategie 119.61 - 119.61 119.61 0.14 0.12% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۰۳
BBVA Proteccion 2025 PP 1.704 - 1.704 1.704 0.01 0.53% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Pictet - Robotics HP EUR 125.36 - 125.36 125.36 0.70 0.56% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۰۳
BBVA Multiactivo Conservador PP 11.238 - 11.238 11.238 0.01 0.04% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Deutsche Concept Kaldemorgen LC 140.62 - 140.62 140.62 0.06 0.04% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۰۳
JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund D Perf Ac 14.42 - 14.42 14.42 0.08 0.55% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportuni 58.94 - 58.94 58.94 0.08 0.14% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund A 96.64 - 96.64 96.64 0.93 0.96% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund A 111.04 - 111.04 111.04 1.09 0.98% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Bestinfond FI 196.07 - 196.07 196.07 1.17 0.60% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۰۳
Bestinver Internacional FI 41.91 - 41.91 41.91 0.24 0.57% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۰۳
Old Mutual Global Equity Absolute Return A EUR Hed 1.335 - 1.335 1.335 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۰۳
Sabadell Prudente Base FI 10.82 - 10.82 10.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
Sabadell Prudente Plus FI 10.896 - 10.896 10.896 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
Sabadell Prudente Pyme FI 10.906 - 10.906 10.906 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
Sabadell Prudente Empresa FI 10.942 - 10.942 10.942 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
Sabadell Prudente Premier FI 10.977 - 10.977 10.977 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
CABK Destino 2022 PP 11.173 - 11.173 11.173 0.01 0.11% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
Ibercaja BP Renta Fija A FI 6.95 - 6.95 6.95 0.01 0.14% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
Ibercaja BP Renta Fija B FI 6.94 - 6.94 6.94 0.01 0.14% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
Cartera Optima Prudente A FI 113.422 - 113.422 113.422 0.10 0.09% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
Cartera Optima Prudente B FI 110.01 - 110.01 110.01 0.10 0.09% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
Sabadell Rendimiento Plus FI 9.308 - 9.308 9.308 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
Sabadell Rendimiento Pyme FI 9.3 - 9.3 9.3 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
Plancaixa Ambición Global PP 22.559 - 22.559 22.559 0.06 0.27% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
Ibercaja Mixto Flexible 15 A FI 6.75 - 6.75 6.75 0.01 0.15% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
Ibercaja Mixto Flexible 15 B FI 6.778 - 6.778 6.778 0.01 0.10% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
Sabadell Rendimiento Cartera FI 9.314 - 9.314 9.314 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
Sabadell Rendimiento Empresa FI 9.308 - 9.308 9.308 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
Sabadell Rendimiento Premier FI 9.33 - 9.33 9.33 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
Sabadell Rendimiento Canalizador FI 9.338 - 9.338 9.338 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
Ibercaja Crecimiento Dino¡mico A FI 7.197 - 7.197 7.197 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
Ibercaja Crecimiento Dino¡mico B FI 7.421 - 7.421 7.421 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI Emergin 124.39 - 124.39 124.39 0.77 0.62% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
Bankia Cauto PP 116.392 - 116.392 116.392 0.24 0.21% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۰۳
Bankia Soy Asi Cauto FI 127.34 - 127.34 127.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۰۳
Bankia Soy Asi Flexible FI 114.35 - 114.35 114.35 0.79 0.70% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۰۳
Caixabank Rentas Euribor FI 6.091 - 6.091 6.091 0.01 0.08% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۰۳
Caixabank Crecimiento Plus FI 13.88 - 13.88 13.88 0.07 0.51% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۰۳
Caixabank Renta Fija Flexible Patrimonio FI 6.93 - 6.93 6.93 0.01 0.14% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۰۳
SPB RF Corto Plazo A FI 9.485 - 9.485 9.485 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۰۳
Santander Tandem 0-30 FI 13.68 - 13.68 13.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۰۳
Santander Rendimiento S FI 92.95 - 92.95 92.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۰۳
Mi Plan Santander Moderado PP 1.261 - 1.261 1.261 0.01 0.40% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۰۳
Mi Plan Santander Prudente PP 1.081 - 1.081 1.081 0.00 0.28% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۰۳
Santander Select Moderado A FI 116.86 - 116.86 116.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۰۳
Santander Select Moderado S FI 117.99 - 117.99 117.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۰۳
Santander Rendimiento Cartera FI 93.439 - 93.439 93.439 0.04 0.04% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۰۳
Santander Select Patrimonio A FI 105.22 - 105.22 105.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۰۳
Santander Select Patrimonio S FI 106.63 - 106.63 106.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۰۳
Santander Acciones Espanolas A FI 20.63 - 20.63 20.63 0.20 0.98% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۰۳
Santander Acciones Espanolas B FI 22.9 - 22.9 22.9 0.22 0.97% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۰۳
Santander Acciones Espanolas C FI 22.26 - 22.26 22.26 0.22 1.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۰۳
Santander Acciones Espaonolas D FI 23.781 - 23.781 23.781 0.23 0.98% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۰۳
Santander Inversion Corto Plazo FI 105.18 - 105.18 105.18 0.05 0.05% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۰۳
Santander Acciones Espaonolas Cartera FI 25.184 - 25.184 25.184 0.25 0.99% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۰۳
Quality Inversion Moderada FI 12.1 - 12.1 12.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۳
Quality Inversion Conservadora FI 10.8 - 10.8 10.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۳
Caixabank Monetario Rendimiento Cartera FI 7.828 - 7.828 7.828 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۳:۰۳
Caixabank Monetario Rendimiento Premium FI 7.851 - 7.851 7.851 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۳:۰۳
Caixabank Monetario Rendimiento Esto¡ndar FI 7.719 - 7.719 7.719 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۳:۰۳
Caixabank Monetario Rendimiento Institucional FI 7.943 - 7.943 7.943 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۳:۰۳
Nordea 1 - Stable Return Fund E EUR 14.65 - 14.65 14.65 0.07 0.48% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۲۲:۰۳
ING Direct Fondo Naranja Renta Fija FI 13.31 - 13.31 13.31 0.01 0.08% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۱۹:۰۳
Santander Renta Fija Corto Plazo A FI 7.103 - 7.103 7.103 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۱۰:۰۲
Fidelity India Focus A DIST EUR 44.52 - 44.52 44.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ ساعت ۶:۰۳
SPB RF Corto Plazo I FI 9.58 - 9.58 9.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ساعت ۱۰:۰۳
Santander Renta Fija Corto Plazo I FI 7.11 - 7.11 7.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Caixabank Monetario Rendimiento Plus FI 7.789 - 7.789 7.789 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ساعت ۱۳:۰۳
Caixabank Monetario Rendimiento Platinum FI 7.915 - 7.915 7.915 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ساعت ۱۳:۰۳
Caixabank Equilibrio Estandar FI 15.6 - 15.59 15.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۰۳
Sabadell Rendimiento Base FI 9.29 - 9.29 9.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
Santander Generacion 1 B FI 101.169 - 101.169 101.185 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۹ ساعت ۱۴:۰۳
Santander Generacion 1 R FI 101.419 - 101.388 101.419 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۱:۰۳
Santander Generacion 1 A FI 100.896 - 100.896 100.896 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۲ ساعت ۱۱:۰۵
Santander Small Caps Espana A FI 246.98 - 246.98 246.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۲ ساعت ۱۱:۰۵
Santander Small Caps Espaona Cartera FI 257.066 - 257.066 257.066 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۲ ساعت ۱۱:۰۵
Ibercaja Plus C FI 8.76 - 8.76 8.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ ساعت ۲۱:۰۵
Torrenova de Inversiones SICAV SA 10.46 - 10.46 10.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ ساعت ۲۱:۰۵
Ibercaja Plus A FI 8.94 - 8.94 8.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ ساعت ۱۲:۰۶
Ibercaja Plus D FI 8.62 - 8.62 8.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ ساعت ۱۲:۰۶
Kutxabank RF Carteras FI 6.33 - 6.33 6.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ ساعت ۰:۰۰
M&G Prudent Allocation Fund Euro A Acc 10.889 - 10.889 10.889 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰