شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
کره جنوبی
کره جنوبی

وون کره جنوبی / دلار

0.0854
قیمت روز
0 (0.12%)
تغییر روزانه
۲۹ آبان ۱۳۹۸
ساعت 04:41:03
0 (3.14%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.15%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.39%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار کرهٔ جنوبی

40,989
قیمت روز
375 (0.92%)
تغییر روزانه
۲۹ آبان ۱۳۹۸
ساعت 16:01:32
2,095 (4.86%)
تغییر ۳ ماهه
4,814 (13.31%)
تغییر ۶ ماهه
9,252 (29.15%)
نوسان سالیانه

FTSE Korea

1,929
قیمت روز
27 (1.43%)
تغییر روزانه
۲۹ آبان ۱۳۹۸
ساعت 10:32:17
184 (10.52%)
تغییر ۳ ماهه
157 (8.87%)
تغییر ۶ ماهه
141 (7.88%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری کره جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KIM Retirement Pension Feeder Government Bond 1 1027.05 - 1027.05 1027.05 2.62 0.26% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۰:۰۲
KIM Navigator Equity 1 A 960.07 - 960.07 960.07 1.71 0.18% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
KIM Navigator Equity 1 C1 936.92 - 936.92 936.92 1.69 0.18% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
KIM Navigator Equity 1 C2 943.09 - 943.09 943.09 1.69 0.18% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
KIM Navigator Equity 1 C3 947.55 - 947.55 947.55 1.70 0.18% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
KIM Navigator Equity 1 C4 952.37 - 952.37 952.37 1.70 0.18% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
KIM Navigator Equity 1 C5 956.82 - 956.82 956.82 1.71 0.18% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
KIM Navigator Equity 1 Ce 956.61 - 956.61 956.61 1.71 0.18% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
KIM Navigator Equity 1 CF 991.3 - 991.3 991.3 1.74 0.18% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
KIM Navigator Equity 1 CW 995.21 - 995.21 995.21 1.75 0.18% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
Shinyoung Marathon Equity A 953.43 - 953.43 953.43 2.38 0.25% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
Shinyoung Marathon Equity E 953.25 - 953.25 953.25 2.38 0.25% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
Shinyoung Marathon Equity I 960.71 - 960.71 960.71 2.37 0.25% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
Shinyoung Marathon Equity W 959.35 - 959.35 959.35 2.36 0.25% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
Shinyoung Marathon Equity CP 950.49 - 950.49 950.49 2.37 0.25% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
Baring High Dividend Equity A 914.77 - 914.77 914.77 0.92 0.10% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
Samsung ABF Korea Index Bond A 1023.18 - 1023.18 1023.18 3.36 0.33% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
Samsung ABF Korea Index Bond I 1023.18 - 1023.18 1023.18 3.35 0.33% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
Samsung ABF Korea Index Bond R 1021.05 - 1021.05 1021.05 3.33 0.33% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
MiraeAsset Dividend Prem Feed A 1075.38 - 1075.38 1075.38 0.68 0.06% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
MiraeAsset Dividend Prem Feed C 1063.44 - 1063.44 1063.44 0.69 0.06% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
Samsung ABF Korea Index Bond Cp 1021.6 - 1021.6 1021.6 3.34 0.33% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
Shinyoung Value High Div Feed A 979.71 - 979.71 979.71 1.36 0.14% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
Shinyoung Value High Div Feed C 977.18 - 977.18 977.18 1.37 0.14% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
Shinyoung Value High Div Feed I 990.88 - 990.88 990.88 1.36 0.14% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
Shinyoung Value High Div Feed W 991.37 - 991.37 991.37 1.36 0.14% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
Eastspring Mid-Long term Bond CF 1043.51 - 1043.51 1043.51 1.72 0.17% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
KB China A Share Feeder Equity A 1160.83 - 1160.83 1160.83 10.63 0.92% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
KB China A Share Feeder Equity C 1128.9 - 1128.9 1128.9 10.32 0.92% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
MiraeAsset Dividend Prem Feed Ae 1077 - 1077 1077 0.68 0.06% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
MiraeAsset Dividend Prem Feed Ce 1071.54 - 1071.54 1071.54 0.68 0.06% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
MiraeAsset Dividend Prem Feed CI 1104.86 - 1104.86 1104.86 0.69 0.06% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
MiraeAsset Dividend Prem Feed CW 1079.56 - 1079.56 1079.56 0.67 0.06% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
Shinyoung Value High Div Feed Ce 977.66 - 977.66 977.66 1.37 0.14% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
Shinyoung Value High Div Feed CP 975.36 - 975.36 975.36 1.36 0.14% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
Shinyoung Value High Div Feed Cy 983.04 - 983.04 983.04 1.37 0.14% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
KB China A Share Feeder Equity C2 1137 - 1137 1137 10.40 0.92% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
KB China A Share Feeder Equity C3 1156.17 - 1156.17 1156.17 10.58 0.92% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
KB China A Share Feeder Equity CE 1157.8 - 1157.8 1157.8 10.60 0.92% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
KB China A Share Feeder Equity CF 1208.36 - 1208.36 1208.36 11.08 0.93% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
KB Active Dividend Feeder Equity A 1038.94 - 1038.94 1038.94 1.18 0.11% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
KB Active Dividend Feeder Equity C 1029.44 - 1029.44 1029.44 1.19 0.12% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
MiraeAsset Global Dynamic Feeder A 1058.25 - 1058.25 1058.25 0.13 0.01% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
MiraeAsset Global Dynamic Feeder F 1064.32 - 1064.32 1064.32 0.14 0.01% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
TongYang High Plus Feeder Bond 1 B 1071.46 - 1071.46 1071.46 0.41 0.04% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
TongYang High Plus Feeder Bond 1 I 1050.74 - 1050.74 1050.74 0.41 0.04% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
KB Active Dividend Feeder Equity C2 1001.59 - 1001.59 1001.59 1.16 0.12% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
KB Active Dividend Feeder Equity C3 1029.46 - 1029.46 1029.46 1.18 0.11% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
KB Active Dividend Feeder Equity C4 1031.75 - 1031.75 1031.75 1.18 0.11% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
KB Active Dividend Feeder Equity CE 1034.92 - 1034.92 1034.92 1.18 0.11% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
KB Retirement Pension Dividend 40 C 1061.82 - 1061.82 1061.82 1.11 0.10% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
KB Retirement Pension Dividend 40 F 1075.16 - 1075.16 1075.16 1.14 0.11% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
MiraeAsset Glbl Dynamic Pls Feed CF 1041.53 - 1041.53 1041.53 0.24 0.02% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
MiraeAsset Glbl Dynamic Pls Feed CI 1043.1 - 1043.1 1043.1 0.24 0.02% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
Fidelity Korea - Asia Feeder Equity A 1541.14 - 1541.14 1541.14 10.68 0.70% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
Fidelity Korea - Asia Feeder Equity I 1581.11 - 1581.11 1581.11 11.00 0.70% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
Fidelity Korea - Asia Feeder Equity C1 1519.37 - 1519.37 1519.37 10.52 0.70% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
Fidelity Korea - Asia Feeder Equity C2 1523.79 - 1523.79 1523.79 10.55 0.70% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
Fidelity Korea - Asia Feeder Equity C5 1536.86 - 1536.86 1536.86 10.65 0.70% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
AB American Growth Equity-Fund of Funds A 1620.83 - 1620.83 1620.83 2.18 0.13% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
AB American Growth Equity-Fund of Funds I 1670.02 - 1670.02 1670.02 2.21 0.13% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
AB Global High Yield Bond-Fund of Funds A 1214.63 - 1214.63 1214.63 0.24 0.02% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
AB Global High Yield Bond-Fund of Funds I 1242.33 - 1242.33 1242.33 0.23 0.02% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
AB American Growth Equity-Fund of Funds C1 1577.57 - 1577.57 1577.57 2.16 0.14% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
AB American Growth Equity-Fund of Funds C2 1592.93 - 1592.93 1592.93 2.16 0.14% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
AB American Growth Equity-Fund of Funds C3 1608.45 - 1608.45 1608.45 2.17 0.13% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
AB American Growth Equity-Fund of Funds C4 1620.85 - 1620.85 1620.85 2.18 0.13% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
AB American Growth Equity-Fund of Funds Ce 1609.01 - 1609.01 1609.01 2.17 0.13% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
AB American Growth Equity-Fund of Funds CP 1617.71 - 1617.71 1617.71 2.17 0.13% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
KyoboAXA Tomorrow Long-term Gilt Bond K1 A 1048.53 - 1048.53 1048.53 1.88 0.18% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
KyoboAXA Power Index Equity-Derivatives 1 B 1074.71 - 1074.71 1074.71 3.61 0.34% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
KyoboAXA Tomorrow Long-term Gilt Bond K1 C1 1055.55 - 1055.55 1055.55 1.89 0.18% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
KyoboAXA Tomorrow Long-term Gilt Bond K1 C2 1039.18 - 1039.18 1039.18 1.86 0.18% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
KyoboAXA Tomorrow Long-term Gilt Bond K1 CW 1041.31 - 1041.31 1041.31 1.87 0.18% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
KyoboAXA Power Index Equity-Derivatives 1 A2 1076.56 - 1076.56 1076.56 3.61 0.34% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
KyoboAXA Power Index Equity-Derivatives 1 Ae 1073.13 - 1073.13 1073.13 3.61 0.34% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
KyoboAXA Tomorrow Long-term Gilt Bond K1 CP2 1028.1 - 1028.1 1028.1 1.84 0.18% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
Hanwha China Mainland Feeder Equity C5 Hedged 1233.8 - 1233.8 1233.8 19.97 1.65% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
Hanwha China Mainland Feeder Equity Ce Hedged 1203.26 - 1203.26 1203.26 19.47 1.64% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
MiraeAsset Insight Feeder Equity Balanced 1 F 1395.53 - 1395.53 1395.53 0.39 0.03% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
Fidelity Korea - Global Dividend Feeder Equity-Fun 1263.83 - 1263.83 1263.83 4.84 0.38% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
Fidelity Korea - Global Dividend Feeder Equity-Fun 1265.26 - 1265.26 1265.26 4.84 0.38% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
Fidelity Korea - Global Dividend Feeder Equity-Fun 1243.17 - 1243.17 1243.17 4.74 0.38% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
Fidelity Korea - Global Dividend Feeder Equity-Fun 1260.18 - 1260.18 1260.18 4.82 0.38% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
Fidelity Korea - Global Dividend Feeder Equity-Fun 1262.88 - 1262.88 1262.88 4.83 0.38% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
Fidelity Korea - Global Dividend Feeder Equity-Fun 1268.13 - 1268.13 1268.13 4.87 0.39% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
MiraeAsset Solomon Long-term Government Bond Feede 1003.21 - 1003.21 1003.21 2.51 0.25% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
MiraeAsset Solomon Long-term Government Bond Feede 1004.94 - 1004.94 1004.94 2.53 0.25% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
MiraeAsset Solomon Long-term Government Bond Feede 1011.9 - 1011.9 1011.9 2.54 0.25% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
Shinyoung Retirement Pension Dividend 40 Feeder Bo 1051.8 - 1051.8 1051.8 1.48 0.14% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
Shinyoung Retirement Pension Dividend 40 Feeder Bo 1056.09 - 1056.09 1056.09 1.51 0.14% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
ASSETPLUS Global Balanced RichTogether 1 Equity A 1280.2 - 1280.2 1280.2 0.67 0.05% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱:۰۱
ASSETPLUS Global Balanced RichTogether 1 Equity C 1269.67 - 1269.67 1269.67 0.65 0.05% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱:۰۱
ASSETPLUS Global Balanced Rich Together 1 Equity W 1289.18 - 1289.18 1289.18 0.70 0.05% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱:۰۱
MiraeAsset Retirement Plan Global Dynamic Feeder B 1058.87 - 1058.87 1058.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۹:۰۱
MiraeAsset Retirement Plan Global Dynamic Feeder B 1064.83 - 1064.83 1064.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۹:۰۱
Hanwha China Mainland Feeder Equity A Hedged 1210.99 - 1210.99 1210.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۶:۰۱
Samsung ASEAN Feeder Equity 2 C2 1162.58 - 1162.58 1162.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ساعت ۱۷:۰۴
Samsung ASEAN Feeder Equity 2 C3 1168.27 - 1168.27 1168.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ساعت ۱۷:۰۴
Samsung ASEAN Feeder Equity 2 A 1188.53 - 1188.53 1188.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ ساعت ۲:۳۳
Samsung ASEAN Feeder Equity 2 B 1202.51 - 1202.51 1202.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ ساعت ۲:۳۳
Samsung ASEAN Feeder Equity 2 C1 1158.99 - 1158.99 1158.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ ساعت ۲:۳۳
Samsung ASEAN Feeder Equity 2 C4 1176.15 - 1176.15 1176.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ ساعت ۲:۳۳
Samsung ASEAN Feeder Equity 2 C5 1181.78 - 1181.78 1181.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ ساعت ۲:۳۳
KB Star Strong Government Bond Feeder Bond C 1038.98 - 1038.98 1038.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ ساعت ۲:۳۳
KB Star Strong Government Bond Feeder Bond CF 1042.72 - 1042.72 1042.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ ساعت ۲:۳۳
Samsung ASEAN Feeder Equity 2 Cf 1230.15 - 1230.15 1230.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۶:۰۳
Samsung ASEAN Feeder Equity 2 Cw 1233.77 - 1233.77 1233.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۶:۰۳
Hanwha China Mainland Feeder Equity C1 Hedged 1158.14 - 1158.14 1158.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۶:۰۳
Hanwha China Mainland Feeder Equity C2 Hedged 1167.33 - 1167.33 1167.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۶:۰۳
Hanwha China Mainland Feeder Equity C3 Hedged 1161.98 - 1161.98 1161.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۶:۰۳
Samsung ASEAN Feeder Equity 2 Ce 1188.84 - 1188.84 1188.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۶:۰۳
MiraeAsset Chindia Consumer Equity 1 A 1566.55 - 1566.55 1566.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۶:۰۳
MiraeAsset Chindia Consumer Equity 1 C1 1520.19 - 1520.19 1520.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۶:۰۳
MiraeAsset Chindia Consumer Equity 1 C2 1527.75 - 1527.75 1527.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۶:۰۳
MiraeAsset Chindia Consumer Equity 1 C3 1534.92 - 1534.92 1534.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۶:۰۳
MiraeAsset Chindia Consumer Equity 1 Ci 1628.29 - 1628.29 1628.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۶:۰۳
KIM Gold Plan Pension Umbrella Equity 1 C 816.61 - 816.61 816.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۶:۰۳
MiraeAsset Solomon Medium-Long Term Bond 1 F 1035.26 - 1035.26 1035.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۶:۰۳
MiraeAsset Chindia Consumer Equity 1 C4 1489.24 - 1489.24 1489.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ساعت ۶:۰۳
MiraeAsset Chindia Consumer Equity 1 C5 1496.12 - 1496.12 1496.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ساعت ۶:۰۳
NH-Amundi Allset Growth Small-Mid Cap Equity A1 821.78 - 820.22 821.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۶:۳۳
NH-Amundi Allset Growth Small-Mid Cap Equity Ce 831.04 - 831.04 831.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۷:۰۲
NH-Amundi Allset Growth Small-Mid Cap Equity Ci 845.46 - 845.46 845.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۷:۰۲
MiraeAsset Retirement Annuity Best Fund Collection 957.29 - 957.29 957.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۷:۰۲
Shinyoung Retirement Pension Dividend Stock Feeder 991.45 - 991.45 991.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۷:۰۲
Eastspring Korea Index Feeder Equity CF 1099.54 - 1099.54 1099.54 17.56 1.62% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۷:۰۲
Macquarie New Growth Feeder Equity 1 Ce 1021.19 - 1021.19 1021.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۷:۰۲
Macquarie New Growth Feeder Equity 1 Cw 1046.39 - 1046.39 1046.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۷:۰۲
Eastspring China Dragon A Share Feeder Equity C2 H 1102.46 - 1102.46 1102.46 16.69 1.54% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۷:۰۲
Eastspring China Dragon A Share Feeder Equity C5 H 1115.51 - 1115.51 1115.51 17.97 1.64% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۷:۰۲
MiraeAsset Dividend Premium Switched Annuity Savin 907.84 - 907.84 907.84 1.84 0.20% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۷:۰۲
MiraeAsset Dividend Premium Switched Annuity Savin 916.5 - 916.5 916.5 4.33 0.47% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۷:۰۲
MiraeAsset Global Dynamic Feeder C2 1034.1 - 1034.1 1034.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ ساعت ۸:۰۱
Macquarie New Growth Feeder Equity 1 Ae 1063.53 - 1063.53 1063.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۷ ساعت ۷:۰۲
Samsung India Feeder Equity 2 A 1319.44 - 1319.44 1319.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Samsung India Feeder Equity 2 B 1326.34 - 1326.34 1326.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Samsung India Feeder Equity 2 C2 1294.52 - 1294.52 1294.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Samsung India Feeder Equity 2 Ce 1314.59 - 1314.59 1314.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Samsung India Feeder Equity 2 Cf 1359.63 - 1359.63 1359.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Samsung India Feeder Equity 2 RSP 1309.27 - 1309.27 1309.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Hanwha Smart++ Index Feeder Equity A 1058.78 - 1058.78 1058.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Hanwha Smart++ Index Feeder Equity Ae 1089.47 - 1089.47 1089.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Hanwha Smart++ Index Feeder Equity C2 1089.49 - 1089.49 1089.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Hanwha Smart++ Index Feeder Equity Ce 1036.61 - 1036.61 1036.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Hanwha Smart++ Index Feeder Equity C2ß 1072.2 - 1072.2 1072.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Eastspring China Dragon A Share Feeder Equity A He 1104.6 - 1104.6 1104.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Eastspring China Dragon A Share Feeder Equity C He 1081.77 - 1081.77 1081.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Eastspring China Dragon A Share Feeder Equity C3 H 1089.68 - 1089.68 1089.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Eastspring China Dragon A Share Feeder Equity C4 H 1093.6 - 1093.6 1093.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Eastspring China Dragon A Share Feeder Equity CE H 1097.5 - 1097.5 1097.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Eastspring China Dragon A Share Feeder Equity CF H 1140.45 - 1140.45 1140.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Heungkuk Multi-play 30 IPO Feeder Bond Balanced Cw 1007.05 - 1007.05 1007.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ ساعت ۷:۰۲
ASSETPLUS Korea Rich Together 1 Equity W 914.15 - 914.15 914.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ ساعت ۲:۰۲
ASSETPLUS Global Balanced Rich Together pension 1 1351.36 - 1351.36 1351.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ ساعت ۲:۰۲
ASSETPLUS Global Balanced Rich Together pension 1 1329.24 - 1329.24 1329.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ ساعت ۲:۰۲
Schroder Euro Feeder Equity A A 1072.79 - 1072.79 1072.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ساعت ۷:۰۲
Schroder Euro Feeder Equity A F 1120.78 - 1120.78 1120.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ساعت ۷:۰۲
Schroder Euro Feeder Equity A C1 1054.96 - 1054.96 1054.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ساعت ۷:۰۲
Schroder Euro Feeder Equity A C2 1059.47 - 1059.47 1059.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ساعت ۷:۰۲
Schroder Euro Feeder Equity A C5 1072.78 - 1072.78 1072.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ساعت ۷:۰۲
Hi Good Choice Mid/long-term Bond CF 1059.97 - 1059.97 1059.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ساعت ۷:۰۲
Eastspring Retirement Pension Industry Leaders 40 1008.93 - 1008.93 1008.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ساعت ۷:۰۲
Eastspring Retirement Pension Industry Leaders 40 1001.39 - 1001.39 1001.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ساعت ۷:۰۲
KIM Gold Plan Navigator Pension Umbrella Equity 1 819.05 - 819.05 819.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ساعت ۷:۰۲
KIVAM 10 Year Investment Dividend Feeder Equity A 1082.97 - 1082.97 1082.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ساعت ۷:۰۲
KIVAM 10 Year Investment Dividend Feeder Equity C 1061.79 - 1061.79 1061.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ساعت ۷:۰۲
MiraeAsset Asia Great Consumer Feeder Equity-Fund 1324.87 - 1324.87 1324.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ساعت ۷:۰۲
KIM Retirement Pension Navigator 40 Feeder Bond Ba 953.59 - 953.59 953.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ساعت ۷:۰۲
KIVAM 10 Year Investment Dividend Feeder Equity AE 1095.37 - 1095.37 1095.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ساعت ۷:۰۲
KIVAM 10 Year Investment Dividend Feeder Equity CE 1089.77 - 1089.77 1089.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ساعت ۷:۰۲
Shinyoung Pension Dividend Conversion Feeder Equit 1071.32 - 1071.32 1071.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ساعت ۷:۰۲
AB Monthly Distribution Global High Yield Bond-Fun 1000 - 1000 1000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۶ ساعت ۱۰:۰۵
MiraeAsset Corporate Only Global Dynamic Monthly P 977.32 - 977.32 977.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۶:۰۳
Fidelity Korea - Global Financial Service Feeder E 1229.3 - 1229.3 1229.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۰۳
Fidelity Korea - Global Financial Service Feeder E 1230.93 - 1230.93 1230.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۰۳
Fidelity Korea - Global Financial Service Feeder E 1229.36 - 1229.36 1229.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۰۳