کالایاب
شاخص یاب
کره جنوبی
کره جنوبی

وون کره جنوبی / دلار

0.0883
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 22:30:30
0 (0.45%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.11%)
تغییر ۶ ماهه
0 (9,711.11%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار کرهٔ جنوبی

34,406
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۱ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 10:02:04
67 (0.20%)
تغییر ۳ ماهه
2,669 (8.41%)
تغییر ۶ ماهه
34,406 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE Korea

1,936
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 22:02:42
121 (6.66%)
تغییر ۳ ماهه
78 (4.22%)
تغییر ۶ ماهه
194 (9.10%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری کره جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NH-Amundi Allset Growth Small-Mid Cap Equity Ci 969.95 - 969.95 969.95 10.86 1.12% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۷:۰۲
ASSETPLUS Global Balanced RichTogether 1 Equity A 1205.39 - 1205.39 1205.39 0.05 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۲:۰۱
ASSETPLUS Global Balanced RichTogether 1 Equity C 1197.88 - 1197.88 1197.88 0.07 0.01% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۲:۰۱
ASSETPLUS Global Balanced Rich Together 1 Equity W 1209.8 - 1209.8 1209.8 0.04 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۲:۰۱
MiraeAsset Dividend Prem Feed Ae 1079.87 - 1079.87 1079.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۷:۰۱
MiraeAsset Dividend Prem Feed Ce 1076.02 - 1076.02 1076.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۷:۰۱
Samsung ASEAN Feeder Equity 2 Ce 1183.68 - 1183.68 1183.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۷:۰۱
KB China A Share Feeder Equity C3 1185.42 - 1185.42 1185.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۷:۰۱
KB China A Share Feeder Equity CF 1232.06 - 1232.06 1232.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۷:۰۱
KIM Gold Plan Pension Umbrella Equity 1 C 859.84 - 859.84 859.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۷:۰۱
Hanwha China Mainland Feeder Equity C2 Hedged 1194.81 - 1194.81 1194.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۷:۰۱
Hanwha China Mainland Feeder Equity Ce Hedged 1195.16 - 1195.16 1195.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۷:۰۱
NH-Amundi Allset Growth Small-Mid Cap Equity A1 946.25 - 946.25 946.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۷:۰۱
NH-Amundi Allset Growth Small-Mid Cap Equity Ce 955.26 - 955.26 955.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۷:۰۱
MiraeAsset Dividend Prem Feed A 1079.68 - 1079.68 1079.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
MiraeAsset Dividend Prem Feed C 1070.92 - 1070.92 1070.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
Shinyoung Value High Div Feed A 1058.09 - 1058.09 1058.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
Shinyoung Value High Div Feed C 1056.46 - 1056.46 1056.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
Shinyoung Value High Div Feed I 1065.63 - 1065.63 1065.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
Shinyoung Value High Div Feed W 1066.03 - 1066.03 1066.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
MiraeAsset Dividend Prem Feed CI 1106.52 - 1106.52 1106.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
MiraeAsset Dividend Prem Feed CW 1080.99 - 1080.99 1080.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
Shinyoung Value High Div Feed Ce 1056.59 - 1056.59 1056.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
Shinyoung Value High Div Feed CP 1054.43 - 1054.43 1054.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
Shinyoung Value High Div Feed Cy 1060.13 - 1060.13 1060.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
MiraeAsset Global Dynamic Feeder A 1014.57 - 1014.57 1014.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
MiraeAsset Global Dynamic Feeder F 1018.6 - 1018.6 1018.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
KB Retirement Pension Dividend 40 C 1074.81 - 1074.81 1074.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
KB Retirement Pension Dividend 40 F 1085.09 - 1085.09 1085.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
MiraeAsset Global Dynamic Feeder C2 1018.11 - 1018.11 1018.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
KyoboAXA Power Index Equity-Derivatives 1 B 1070.62 - 1070.62 1070.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
KyoboAXA Power Index Equity-Derivatives 1 Ae 1069.91 - 1069.91 1069.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
KIM Navigator Equity 1 A 1003.96 - 1003.96 1003.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
KIM Navigator Equity 1 C1 983.27 - 983.27 983.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
KIM Navigator Equity 1 C2 988.94 - 988.94 988.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
KIM Navigator Equity 1 C3 992.89 - 992.89 992.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
KIM Navigator Equity 1 C4 997.21 - 997.21 997.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
KIM Navigator Equity 1 C5 1001.14 - 1001.14 1001.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
KIM Navigator Equity 1 Ce 1000.81 - 1000.81 1000.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
KIM Navigator Equity 1 CF 1031.37 - 1031.37 1031.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
KIM Navigator Equity 1 CW 1035.26 - 1035.26 1035.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
Shinyoung Marathon Equity A 1026.97 - 1026.97 1026.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
Shinyoung Marathon Equity E 1026.9 - 1026.9 1026.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
Shinyoung Marathon Equity I 1039.07 - 1039.07 1039.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
Shinyoung Marathon Equity W 1037.77 - 1037.77 1037.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
Shinyoung Marathon Equity CP 1024.51 - 1024.51 1024.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
Baring High Dividend Equity A 931.07 - 931.07 931.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
Samsung ABF Korea Index Bond A 1055.95 - 1055.95 1055.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
Samsung ABF Korea Index Bond I 1055.96 - 1055.96 1055.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
Samsung ABF Korea Index Bond Cp 1047.51 - 1047.51 1047.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
Samsung ASEAN Feeder Equity 2 A 1184.18 - 1184.18 1184.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
Samsung ASEAN Feeder Equity 2 B 1196.57 - 1196.57 1196.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
Eastspring Mid-Long term Bond CF 1027.45 - 1027.45 1027.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
KB China A Share Feeder Equity A 1189.59 - 1189.59 1189.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
KB China A Share Feeder Equity C 1160.98 - 1160.98 1160.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
Samsung ASEAN Feeder Equity 2 C2 1163.01 - 1163.01 1163.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
Samsung ASEAN Feeder Equity 2 C3 1168.06 - 1168.06 1168.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
Samsung ASEAN Feeder Equity 2 C4 1173.19 - 1173.19 1173.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
Samsung ASEAN Feeder Equity 2 C5 1178.18 - 1178.18 1178.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
Samsung ASEAN Feeder Equity 2 Cf 1232.08 - 1232.08 1232.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
Samsung ASEAN Feeder Equity 2 Cw 1235.33 - 1235.33 1235.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
KB China A Share Feeder Equity C2 1168.23 - 1168.23 1168.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
KB China A Share Feeder Equity CE 1186.89 - 1186.89 1186.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
KB Active Dividend Feeder Equity A 1074.77 - 1074.77 1074.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
KB Active Dividend Feeder Equity C 1070.28 - 1070.28 1070.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
TongYang High Plus Feeder Bond 1 B 1065.02 - 1065.02 1065.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
TongYang High Plus Feeder Bond 1 I 1059.5 - 1059.5 1059.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
KB Active Dividend Feeder Equity C2 1040.42 - 1040.42 1040.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
KB Active Dividend Feeder Equity C3 1067.11 - 1067.11 1067.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
KB Active Dividend Feeder Equity C4 1068.85 - 1068.85 1068.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
KB Active Dividend Feeder Equity CE 1072.44 - 1072.44 1072.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
MiraeAsset Glbl Dynamic Pls Feed CF 999.71 - 999.71 999.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
MiraeAsset Glbl Dynamic Pls Feed CI 1001.39 - 1001.39 1001.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
Fidelity Korea - Asia Feeder Equity A 1457.03 - 1457.03 1457.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
Fidelity Korea - Asia Feeder Equity I 1486.95 - 1486.95 1486.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
Fidelity Korea - Asia Feeder Equity C1 1440.65 - 1440.65 1440.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
Fidelity Korea - Asia Feeder Equity C2 1444.09 - 1444.09 1444.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
Fidelity Korea - Asia Feeder Equity C5 1453.9 - 1453.9 1453.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
AB American Growth Equity-Fund of Funds A 1496.41 - 1496.41 1496.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
AB American Growth Equity-Fund of Funds I 1534.94 - 1534.94 1534.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
AB Global High Yield Bond-Fund of Funds A 1172.53 - 1172.53 1172.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
AB Global High Yield Bond-Fund of Funds I 1195.98 - 1195.98 1195.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
AB American Growth Equity-Fund of Funds C1 1462.4 - 1462.4 1462.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
AB American Growth Equity-Fund of Funds C2 1474.47 - 1474.47 1474.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
AB American Growth Equity-Fund of Funds C3 1486.68 - 1486.68 1486.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
AB American Growth Equity-Fund of Funds C4 1496.41 - 1496.41 1496.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
AB American Growth Equity-Fund of Funds Ce 1487.12 - 1487.12 1487.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
AB American Growth Equity-Fund of Funds CP 1493.94 - 1493.94 1493.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
KyoboAXA Tomorrow Long-term Gilt Bond K1 A 1055.41 - 1055.41 1055.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
KyoboAXA Tomorrow Long-term Gilt Bond K1 C1 1060.29 - 1060.29 1060.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
KyoboAXA Tomorrow Long-term Gilt Bond K1 C2 1059.75 - 1059.75 1059.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
KyoboAXA Tomorrow Long-term Gilt Bond K1 CW 1060.71 - 1060.71 1060.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
Hanwha China Mainland Feeder Equity A Hedged 1203.98 - 1203.98 1203.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
KyoboAXA Power Index Equity-Derivatives 1 A2 1072.45 - 1072.45 1072.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
KyoboAXA Tomorrow Long-term Gilt Bond K1 CP2 1054.38 - 1054.38 1054.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
Hanwha China Mainland Feeder Equity C1 Hedged 1185.83 - 1185.83 1185.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
Hanwha China Mainland Feeder Equity C3 Hedged 1188.54 - 1188.54 1188.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
Hanwha China Mainland Feeder Equity C5 Hedged 1225.48 - 1225.48 1225.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
MiraeAsset Insight Feeder Equity Balanced 1 F 1301.42 - 1301.42 1301.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
Fidelity Korea - Global Dividend Feeder Equity-Fun 1166.98 - 1166.98 1166.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
Fidelity Korea - Global Dividend Feeder Equity-Fun 1167.28 - 1167.28 1167.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
Fidelity Korea - Global Dividend Feeder Equity-Fun 1152.59 - 1152.59 1152.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
Fidelity Korea - Global Dividend Feeder Equity-Fun 1164.97 - 1164.97 1164.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
Fidelity Korea - Global Dividend Feeder Equity-Fun 1166.78 - 1166.78 1166.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
Fidelity Korea - Global Dividend Feeder Equity-Fun 1167.89 - 1167.89 1167.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
Shinyoung Retirement Pension Dividend 40 Feeder Bo 1071.5 - 1071.5 1071.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
Shinyoung Retirement Pension Dividend 40 Feeder Bo 1072.68 - 1072.68 1072.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
Shinyoung Retirement Pension Dividend Stock Feeder 1079.95 - 1079.95 1079.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
Samsung ASEAN Feeder Equity 2 C1 1151.69 - 1151.69 1151.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
Samsung ABF Korea Index Bond R 1041 - 1041 1041 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
MiraeAsset Solomon Long-term Government Bond Feede 1024.27 - 1024.27 1024.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ ساعت ۸:۰۱
MiraeAsset Solomon Long-term Government Bond Feede 1024.84 - 1024.71 1024.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ ساعت ۸:۰۱
KIM Retirement Pension Feeder Government Bond 1 1009.86 - 1009.86 1009.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ ساعت ۷:۰۱
MiraeAsset Solomon Long-term Government Bond Feede 1035.45 - 1035.45 1035.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ ساعت ۷:۰۱
Macquarie New Growth Feeder Equity 1 Ae 1138.33 - 1136.77 1138.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۱۱:۰۲
Macquarie New Growth Feeder Equity 1 Cw 1158.27 - 1156.68 1158.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۱۱:۰۲
Macquarie New Growth Feeder Equity 1 Ce 1133 - 1131.46 1133 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۸:۰۱
MiraeAsset Chindia Consumer Equity 1 A 1471.4 - 1471.4 1471.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۷:۰۱
MiraeAsset Chindia Consumer Equity 1 C1 1432.62 - 1432.62 1432.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۷:۰۱
MiraeAsset Solomon Medium-Long Term Bond 1 F 1060.01 - 1060.01 1060.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۷:۰۱
AB Monthly Distribution Global High Yield Bond-Fun 847.38 - 847.38 847.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ساعت ۶:۰۳
MiraeAsset Corporate Only Global Dynamic Monthly P 977.32 - 977.32 977.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۶:۰۳
MiraeAsset Chindia Consumer Equity 1 C2 1258.06 - 1258.06 1258.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ساعت ۶:۰۳
MiraeAsset Chindia Consumer Equity 1 C4 1267.23 - 1267.23 1267.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ساعت ۶:۰۳
MiraeAsset Chindia Consumer Equity 1 C5 1271.82 - 1271.82 1271.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ساعت ۶:۰۳
MiraeAsset Chindia Consumer Equity 1 Ci 1322.08 - 1322.08 1322.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ساعت ۶:۰۳
MiraeAsset Chindia Consumer Equity 1 C3 1266.57 - 1266.57 1266.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ ساعت ۶:۰۳
Schroder Euro Feeder Equity A A 1168.59 - 1168.59 1168.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ ساعت ۷:۰۳
Schroder Euro Feeder Equity A F 1211.78 - 1211.78 1211.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ ساعت ۷:۰۳
Schroder Euro Feeder Equity A C1 1152.44 - 1152.44 1152.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ ساعت ۷:۰۳
Schroder Euro Feeder Equity A C2 1155.29 - 1155.29 1155.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۲ ساعت ۷:۰۳
Schroder Euro Feeder Equity A C5 1167.28 - 1167.28 1167.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۲ ساعت ۷:۰۳
ASSETPLUS Korea Rich Together 1 Equity W 996.83 - 996.83 996.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۲ ساعت ۲:۰۲
Samsung India Feeder Equity 2 C2 1358.87 - 1358.87 1359.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۳۳
Hanwha Smart++ Index Feeder Equity Ae 1173.65 - 1170.31 1173.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۳۳
Eastspring China Dragon A Share Feeder Equity C2 H 966.66 - 966.66 971.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۳۳
Samsung India Feeder Equity 2 A 1379.85 - 1379.85 1379.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۰۳
Samsung India Feeder Equity 2 B 1385.63 - 1385.63 1385.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۰۳
Samsung India Feeder Equity 2 Ce 1375.78 - 1375.78 1375.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۰۳
Samsung India Feeder Equity 2 Cf 1413.26 - 1413.26 1413.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۰۳
Samsung India Feeder Equity 2 RSP 1371.27 - 1371.27 1371.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۰۳
Hanwha Smart++ Index Feeder Equity A 1140.24 - 1140.24 1140.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۰۳
Hanwha Smart++ Index Feeder Equity C2 1174.29 - 1174.29 1174.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۰۳
Hanwha Smart++ Index Feeder Equity Ce 1114.64 - 1114.64 1114.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۰۳
Hanwha Smart++ Index Feeder Equity C2ß 1155.73 - 1155.73 1155.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۰۳
Eastspring China Dragon A Share Feeder Equity A He 980.12 - 980.12 980.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۰۳
Eastspring China Dragon A Share Feeder Equity C He 963.86 - 963.86 963.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۰۳
Eastspring China Dragon A Share Feeder Equity C3 H 969.46 - 969.46 969.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۰۳
Eastspring China Dragon A Share Feeder Equity C4 H 972.26 - 972.26 972.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۰۳
Eastspring China Dragon A Share Feeder Equity C5 H 975.07 - 975.07 975.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۰۳
Eastspring China Dragon A Share Feeder Equity CE H 975.06 - 975.06 975.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۰۳
Eastspring China Dragon A Share Feeder Equity CF H 1005.66 - 1005.66 1005.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۰۳
Fidelity Korea - Global Financial Service Feeder E 1229.3 - 1229.3 1229.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۰۳
Fidelity Korea - Global Financial Service Feeder E 1230.93 - 1230.93 1230.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۰۳
Fidelity Korea - Global Financial Service Feeder E 1229.36 - 1229.36 1229.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۰۳
MiraeAsset Dividend Premium Switched Annuity Savin 954.18 - 954.18 954.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۰۳
MiraeAsset Retirement Annuity Best Fund Collection 973.84 - 973.84 973.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۰۳