کالایاب
شاخص یاب
کره جنوبی
کره جنوبی

وون کره جنوبی / دلار

0.0833
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 08:01:03
0 (0.60%)
تغییر ۳ ماهه
0 (5.98%)
تغییر ۶ ماهه
0 (6.09%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار کرهٔ جنوبی

42,805
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 17:02:10
6,787 (18.84%)
تغییر ۳ ماهه
7,493 (21.22%)
تغییر ۶ ماهه
11,029 (34.71%)
نوسان سالیانه

FTSE Korea

1,734
قیمت روز
12 (0.68%)
تغییر روزانه
۳۱ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 08:02:19
43 (2.43%)
تغییر ۳ ماهه
186 (9.68%)
تغییر ۶ ماهه
220 (11.24%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری کره جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KIM Navigator Equity 1 A 875.87 - 875.87 875.87 2.79 0.32% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
KIM Navigator Equity 1 C1 855.97 - 855.97 855.97 2.70 0.32% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
KIM Navigator Equity 1 C2 861.31 - 861.31 861.31 2.72 0.32% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
KIM Navigator Equity 1 C3 865.14 - 865.14 865.14 2.74 0.32% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
KIM Navigator Equity 1 C4 869.28 - 869.28 869.28 2.75 0.32% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
KIM Navigator Equity 1 Ce 872.88 - 872.88 872.88 2.77 0.32% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
KIM Navigator Equity 1 CF 902.56 - 902.56 902.56 2.89 0.32% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
KIM Navigator Equity 1 CW 906.06 - 906.06 906.06 2.90 0.32% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
Samsung ASEAN Feeder Equity 2 B 1244.02 - 1244.02 1244.02 1.00 0.08% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
Samsung ASEAN Feeder Equity 2 C1 1200.68 - 1200.68 1200.68 3.64 0.30% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
Samsung ASEAN Feeder Equity 2 C2 1206.42 - 1206.42 1206.42 3.64 0.30% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
MiraeAsset Insight Feeder Equity Balanced 1 F 1309.93 - 1309.93 1309.93 3.25 0.25% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
KIM Retirement Pension Feeder Government Bond 1 1052 - 1052 1052 5.01 0.48% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
MiraeAsset Dividend Prem Feed A 997.13 - 997.13 997.13 2.44 0.25% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
MiraeAsset Dividend Prem Feed C 987.25 - 987.25 987.25 2.41 0.24% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
Shinyoung Value High Div Feed A 927.95 - 927.95 927.95 4.63 0.50% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
Shinyoung Value High Div Feed C 925.94 - 925.94 925.94 4.62 0.50% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
Shinyoung Value High Div Feed I 936.96 - 936.96 936.96 4.69 0.50% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
Shinyoung Value High Div Feed W 937.37 - 937.37 937.37 4.69 0.50% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
MiraeAsset Dividend Prem Feed Ae 998.1 - 998.1 998.1 2.44 0.25% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
MiraeAsset Dividend Prem Feed Ce 993.64 - 993.64 993.64 2.43 0.25% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
MiraeAsset Dividend Prem Feed CI 1023.42 - 1023.42 1023.42 2.51 0.25% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
MiraeAsset Dividend Prem Feed CW 999.94 - 999.94 999.94 2.46 0.25% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
Shinyoung Value High Div Feed Ce 926.26 - 926.26 926.26 4.62 0.50% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
Shinyoung Value High Div Feed CP 924.19 - 924.19 924.19 4.61 0.50% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
Shinyoung Value High Div Feed Cy 930.57 - 930.57 930.57 4.65 0.50% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
MiraeAsset Global Dynamic Feeder A 1055.32 - 1055.32 1055.32 0.18 0.02% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
MiraeAsset Global Dynamic Feeder F 1060.59 - 1060.59 1060.59 0.17 0.02% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
KB Retirement Pension Dividend 40 C 1051.26 - 1051.26 1051.26 0.55 0.05% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
KB Retirement Pension Dividend 40 F 1063.15 - 1063.15 1063.15 0.57 0.05% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
KyoboAXA Power Index Equity-Derivatives 1 B 969.24 - 969.24 969.24 1.34 0.14% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
KyoboAXA Power Index Equity-Derivatives 1 Ae 968.12 - 968.12 968.12 1.33 0.14% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
KIM Navigator Equity 1 C5 873.1 - 873.1 873.1 2.77 0.32% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
Shinyoung Marathon Equity A 890.7 - 890.7 890.7 4.53 0.51% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
Shinyoung Marathon Equity E 890.49 - 890.49 890.49 4.52 0.51% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
Shinyoung Marathon Equity I 895.42 - 895.42 895.42 4.57 0.51% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
Shinyoung Marathon Equity W 894.08 - 894.08 894.08 4.56 0.51% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
Shinyoung Marathon Equity CP 887.85 - 887.85 887.85 4.51 0.51% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
Samsung ABF Korea Index Bond A 1054.19 - 1054.19 1054.19 6.80 0.65% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
Samsung ABF Korea Index Bond I 1054.19 - 1054.19 1054.19 6.80 0.65% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
Samsung ABF Korea Index Bond R 1052.97 - 1052.97 1052.97 6.80 0.65% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
Samsung ABF Korea Index Bond Cp 1053.28 - 1053.28 1053.28 6.81 0.65% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
Eastspring Mid-Long term Bond CF 1055.37 - 1055.37 1055.37 2.83 0.27% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
KB China A Share Feeder Equity A 1101.68 - 1101.68 1101.68 2.98 0.27% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
KB China A Share Feeder Equity C 1072.92 - 1072.92 1072.92 2.92 0.27% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
KB China A Share Feeder Equity C2 1080.22 - 1080.22 1080.22 2.93 0.27% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
KB China A Share Feeder Equity C3 1097.48 - 1097.48 1097.48 2.97 0.27% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
KB China A Share Feeder Equity CE 1098.95 - 1098.95 1098.95 2.97 0.27% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
KB China A Share Feeder Equity CF 1144.43 - 1144.43 1144.43 3.06 0.27% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
KB Active Dividend Feeder Equity A 957.85 - 957.85 957.85 3.72 0.39% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
KB Active Dividend Feeder Equity C 951.04 - 951.04 951.04 3.68 0.39% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
TongYang High Plus Feeder Bond 1 B 1072.76 - 1072.76 1072.76 0.68 0.06% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
TongYang High Plus Feeder Bond 1 I 1051.5 - 1051.5 1051.5 0.65 0.06% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
KB Active Dividend Feeder Equity C2 924.97 - 924.97 924.97 3.58 0.39% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
KB Active Dividend Feeder Equity C3 949.88 - 949.88 949.88 3.68 0.39% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
KB Active Dividend Feeder Equity C4 951.77 - 951.77 951.77 3.69 0.39% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
KB Active Dividend Feeder Equity CE 954.81 - 954.81 954.81 3.71 0.39% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
MiraeAsset Glbl Dynamic Pls Feed CF 1035.67 - 1035.67 1035.67 0.50 0.05% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
MiraeAsset Glbl Dynamic Pls Feed CI 1037.3 - 1037.3 1037.3 0.50 0.05% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
Fidelity Korea - Asia Feeder Equity A 1419.15 - 1419.15 1419.15 0.84 0.06% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
Fidelity Korea - Asia Feeder Equity I 1452.82 - 1452.82 1452.82 0.82 0.06% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
Fidelity Korea - Asia Feeder Equity C1 1400.79 - 1400.79 1400.79 0.84 0.06% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
Fidelity Korea - Asia Feeder Equity C2 1404.51 - 1404.51 1404.51 0.84 0.06% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
Fidelity Korea - Asia Feeder Equity C5 1415.53 - 1415.53 1415.53 0.84 0.06% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
AB American Growth Equity-Fund of Funds A 1536.37 - 1536.37 1536.37 7.88 0.51% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
AB American Growth Equity-Fund of Funds I 1580.05 - 1580.05 1580.05 8.06 0.51% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
AB Global High Yield Bond-Fund of Funds A 1195.53 - 1195.53 1195.53 0.83 0.07% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
AB Global High Yield Bond-Fund of Funds I 1221.39 - 1221.39 1221.39 0.86 0.07% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
AB American Growth Equity-Fund of Funds C1 1497.9 - 1497.9 1497.9 7.71 0.51% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
AB American Growth Equity-Fund of Funds C2 1511.55 - 1511.55 1511.55 7.77 0.51% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
AB American Growth Equity-Fund of Funds C3 1525.36 - 1525.36 1525.36 7.83 0.51% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
AB American Growth Equity-Fund of Funds C4 1536.38 - 1536.38 1536.38 7.87 0.51% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
AB American Growth Equity-Fund of Funds Ce 1525.86 - 1525.86 1525.86 7.83 0.51% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
AB American Growth Equity-Fund of Funds CP 1533.59 - 1533.59 1533.59 7.86 0.51% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
KyoboAXA Tomorrow Long-term Gilt Bond K1 A 1088.97 - 1088.97 1088.97 3.15 0.29% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
KyoboAXA Tomorrow Long-term Gilt Bond K1 C1 1092.9 - 1092.9 1092.9 3.17 0.29% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
KyoboAXA Tomorrow Long-term Gilt Bond K1 C2 1092.71 - 1092.71 1092.71 3.17 0.29% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
KyoboAXA Tomorrow Long-term Gilt Bond K1 CW 1094.44 - 1094.44 1094.44 3.17 0.29% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
KyoboAXA Power Index Equity-Derivatives 1 A2 970.9 - 970.9 970.9 1.34 0.14% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
KyoboAXA Tomorrow Long-term Gilt Bond K1 CP2 1087 - 1087 1087 3.15 0.29% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
Fidelity Korea - Global Dividend Feeder Equity-Fun 1198.67 - 1198.67 1198.67 5.01 0.42% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
Fidelity Korea - Global Dividend Feeder Equity-Fun 1199.6 - 1199.6 1199.6 5.00 0.42% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
Fidelity Korea - Global Dividend Feeder Equity-Fun 1181.07 - 1181.07 1181.07 4.96 0.42% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
Fidelity Korea - Global Dividend Feeder Equity-Fun 1195.79 - 1195.79 1195.79 5.00 0.42% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
Fidelity Korea - Global Dividend Feeder Equity-Fun 1198.05 - 1198.05 1198.05 5.01 0.42% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
Fidelity Korea - Global Dividend Feeder Equity-Fun 1201.44 - 1201.44 1201.44 5.01 0.42% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
MiraeAsset Solomon Long-term Government Bond Feede 1068.26 - 1068.26 1068.26 5.52 0.52% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
MiraeAsset Solomon Long-term Government Bond Feede 1069.77 - 1069.77 1069.77 5.53 0.52% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
MiraeAsset Solomon Long-term Government Bond Feede 1079.77 - 1079.77 1079.77 5.58 0.52% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
Shinyoung Retirement Pension Dividend 40 Feeder Bo 1045.4 - 1045.4 1045.4 0.26 0.02% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
Shinyoung Retirement Pension Dividend 40 Feeder Bo 1048.36 - 1048.36 1048.36 0.24 0.02% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
ASSETPLUS Global Balanced RichTogether 1 Equity A 1218.25 - 1218.25 1218.25 6.79 0.56% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲:۰۲
ASSETPLUS Global Balanced RichTogether 1 Equity C 1209.28 - 1209.28 1209.28 6.76 0.56% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲:۰۲
ASSETPLUS Global Balanced Rich Together 1 Equity W 1225.03 - 1225.03 1225.03 6.81 0.56% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲:۰۲
Samsung ASEAN Feeder Equity 2 A 1233.82 - 1233.82 1233.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۷:۰۲
Samsung ASEAN Feeder Equity 2 C3 1215.73 - 1215.73 1215.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۷:۰۲
Samsung ASEAN Feeder Equity 2 Ce 1230.57 - 1230.57 1230.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۷:۰۲
Samsung ASEAN Feeder Equity 2 Cw 1288.5 - 1288.5 1288.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۷:۰۲
Samsung ASEAN Feeder Equity 2 C4 1215.16 - 1215.16 1215.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۷:۰۲
Samsung ASEAN Feeder Equity 2 C5 1220.73 - 1220.73 1220.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۷:۰۲
Samsung ASEAN Feeder Equity 2 Cf 1299.7 - 1299.7 1299.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ ساعت ۸:۰۲
Baring High Dividend Equity A 841.54 - 841.54 841.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ساعت ۷:۰۲
Hanwha China Mainland Feeder Equity A Hedged 1130.89 - 1130.89 1130.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ساعت ۷:۰۲
MiraeAsset Solomon Medium-Long Term Bond 1 F 1042.51 - 1042.51 1042.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ساعت ۷:۰۲
Hanwha China Mainland Feeder Equity C1 Hedged 1112.18 - 1112.18 1112.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ساعت ۷:۰۲
Hanwha China Mainland Feeder Equity C2 Hedged 1120.77 - 1120.77 1120.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ساعت ۷:۰۲
Hanwha China Mainland Feeder Equity C3 Hedged 1115.41 - 1115.41 1115.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ساعت ۷:۰۲
Hanwha China Mainland Feeder Equity C5 Hedged 1150.75 - 1150.75 1150.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ساعت ۷:۰۲
Hanwha China Mainland Feeder Equity Ce Hedged 1122.28 - 1122.28 1122.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ساعت ۷:۰۲
MiraeAsset Retirement Plan Global Dynamic Feeder B 1050.78 - 1050.78 1050.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ساعت ۷:۰۲
MiraeAsset Retirement Plan Global Dynamic Feeder B 1055.79 - 1055.79 1055.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ساعت ۷:۰۲
KIM Gold Plan Pension Umbrella Equity 1 C 810.42 - 810.42 810.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۷:۰۱
Shinyoung Retirement Pension Dividend Stock Feeder 1018.04 - 1018.04 1018.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۷:۰۱
MiraeAsset Chindia Consumer Equity 1 Ci 1523.34 - 1523.34 1523.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ساعت ۷:۰۱
MiraeAsset Global Dynamic Feeder C2 1034.1 - 1034.1 1034.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ ساعت ۸:۰۱
MiraeAsset Chindia Consumer Equity 1 A 1437.44 - 1437.44 1437.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۷ ساعت ۷:۰۲
Macquarie New Growth Feeder Equity 1 Ae 1063.53 - 1063.53 1063.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۷ ساعت ۷:۰۲
Macquarie New Growth Feeder Equity 1 Ce 1058.38 - 1058.38 1058.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۷ ساعت ۷:۰۲
Macquarie New Growth Feeder Equity 1 Cw 1082.59 - 1082.59 1082.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۷ ساعت ۷:۰۲
MiraeAsset Chindia Consumer Equity 1 C1 1398.63 - 1398.63 1398.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۷ ساعت ۷:۰۲
MiraeAsset Chindia Consumer Equity 1 C5 1422.99 - 1422.99 1422.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۷ ساعت ۷:۰۲
NH-Amundi Allset Growth Small-Mid Cap Equity A1 905.55 - 905.55 905.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۷ ساعت ۷:۰۲
NH-Amundi Allset Growth Small-Mid Cap Equity Ce 914.47 - 914.47 914.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۷ ساعت ۷:۰۲
NH-Amundi Allset Growth Small-Mid Cap Equity Ci 928.86 - 928.86 928.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۷ ساعت ۷:۰۲
Samsung India Feeder Equity 2 A 1319.44 - 1319.44 1319.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Samsung India Feeder Equity 2 B 1326.34 - 1326.34 1326.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Samsung India Feeder Equity 2 C2 1294.52 - 1294.52 1294.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Samsung India Feeder Equity 2 Ce 1314.59 - 1314.59 1314.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Samsung India Feeder Equity 2 Cf 1359.63 - 1359.63 1359.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Samsung India Feeder Equity 2 RSP 1309.27 - 1309.27 1309.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Hanwha Smart++ Index Feeder Equity A 1058.78 - 1058.78 1058.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Hanwha Smart++ Index Feeder Equity Ae 1089.47 - 1089.47 1089.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Hanwha Smart++ Index Feeder Equity C2 1089.49 - 1089.49 1089.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Hanwha Smart++ Index Feeder Equity Ce 1036.61 - 1036.61 1036.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Hanwha Smart++ Index Feeder Equity C2ß 1072.2 - 1072.2 1072.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ ساعت ۷:۰۲
KB Star Strong Government Bond Feeder Bond CF 1029.46 - 1029.46 1029.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Eastspring China Dragon A Share Feeder Equity A He 1104.6 - 1104.6 1104.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Eastspring China Dragon A Share Feeder Equity C He 1081.77 - 1081.77 1081.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Eastspring China Dragon A Share Feeder Equity C2 H 1085.77 - 1085.77 1085.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Eastspring China Dragon A Share Feeder Equity C3 H 1089.68 - 1089.68 1089.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Eastspring China Dragon A Share Feeder Equity C4 H 1093.6 - 1093.6 1093.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Eastspring China Dragon A Share Feeder Equity C5 H 1097.54 - 1097.54 1097.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Eastspring China Dragon A Share Feeder Equity CE H 1097.5 - 1097.5 1097.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Eastspring China Dragon A Share Feeder Equity CF H 1140.45 - 1140.45 1140.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Heungkuk Multi-play 30 IPO Feeder Bond Balanced Cw 1007.05 - 1007.05 1007.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ ساعت ۷:۰۲
MiraeAsset Dividend Premium Switched Annuity Savin 909.68 - 909.68 909.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ ساعت ۷:۰۲
MiraeAsset Retirement Annuity Best Fund Collection 945.57 - 945.57 945.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ ساعت ۷:۰۲
MiraeAsset Chindia Consumer Equity 1 C2 1364.36 - 1364.36 1364.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ ساعت ۷:۰۲
MiraeAsset Chindia Consumer Equity 1 C3 1370.18 - 1370.18 1370.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ ساعت ۷:۰۲
ASSETPLUS Korea Rich Together 1 Equity W 914.15 - 914.15 914.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ ساعت ۲:۰۲
ASSETPLUS Global Balanced Rich Together pension 1 1351.36 - 1351.36 1351.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ ساعت ۲:۰۲
ASSETPLUS Global Balanced Rich Together pension 1 1329.24 - 1329.24 1329.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ ساعت ۲:۰۲
Schroder Euro Feeder Equity A A 1072.79 - 1072.79 1072.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ساعت ۷:۰۲
Schroder Euro Feeder Equity A F 1120.78 - 1120.78 1120.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ساعت ۷:۰۲
Schroder Euro Feeder Equity A C1 1054.96 - 1054.96 1054.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ساعت ۷:۰۲
Schroder Euro Feeder Equity A C2 1059.47 - 1059.47 1059.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ساعت ۷:۰۲
Schroder Euro Feeder Equity A C5 1072.78 - 1072.78 1072.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ساعت ۷:۰۲
Hi Good Choice Mid/long-term Bond CF 1059.97 - 1059.97 1059.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ساعت ۷:۰۲
Eastspring Korea Index Feeder Equity CF 1081.98 - 1081.98 1081.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ساعت ۷:۰۲
KB Star Strong Government Bond Feeder Bond C 1026.65 - 1026.65 1026.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ساعت ۷:۰۲
Eastspring Retirement Pension Industry Leaders 40 1008.93 - 1008.93 1008.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ساعت ۷:۰۲
Eastspring Retirement Pension Industry Leaders 40 1001.39 - 1001.39 1001.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ساعت ۷:۰۲
KIM Gold Plan Navigator Pension Umbrella Equity 1 819.05 - 819.05 819.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ساعت ۷:۰۲
KIVAM 10 Year Investment Dividend Feeder Equity A 1082.97 - 1082.97 1082.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ساعت ۷:۰۲
KIVAM 10 Year Investment Dividend Feeder Equity C 1061.79 - 1061.79 1061.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ساعت ۷:۰۲
MiraeAsset Asia Great Consumer Feeder Equity-Fund 1324.87 - 1324.87 1324.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ساعت ۷:۰۲
KIM Retirement Pension Navigator 40 Feeder Bond Ba 953.59 - 953.59 953.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ساعت ۷:۰۲
KIVAM 10 Year Investment Dividend Feeder Equity AE 1095.37 - 1095.37 1095.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ساعت ۷:۰۲
KIVAM 10 Year Investment Dividend Feeder Equity CE 1089.77 - 1089.77 1089.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ساعت ۷:۰۲
MiraeAsset Dividend Premium Switched Annuity Savin 912.17 - 912.17 912.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ساعت ۷:۰۲
Shinyoung Pension Dividend Conversion Feeder Equit 1071.32 - 1071.32 1071.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ساعت ۷:۰۲
MiraeAsset Chindia Consumer Equity 1 C4 1407.62 - 1407.62 1407.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ساعت ۲۳:۰۲
AB Monthly Distribution Global High Yield Bond-Fun 1000 - 1000 1000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۶ ساعت ۱۰:۰۵
MiraeAsset Corporate Only Global Dynamic Monthly P 977.32 - 977.32 977.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۶:۰۳
Fidelity Korea - Global Financial Service Feeder E 1229.3 - 1229.3 1229.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۰۳
Fidelity Korea - Global Financial Service Feeder E 1230.93 - 1230.93 1230.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۰۳
Fidelity Korea - Global Financial Service Feeder E 1229.36 - 1229.36 1229.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۰۳