شاخص یاب
کره جنوبی
کره جنوبی

وون کره جنوبی / دلار

0.0888
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۷ آذر ۱۳۹۷
ساعت 21:30:15
0 (0.11%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.90%)
تغییر ۶ ماهه
0 (9,900.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار کرهٔ جنوبی

31,737
قیمت روز
39 (0.12%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۷
ساعت 20:01:28
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
1,972 (5.85%)
تغییر ۶ ماهه
31,737 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE Korea

1,744
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ آذر ۱۳۹۷
ساعت 10:33:31
224 (11.37%)
تغییر ۳ ماهه
299 (14.65%)
تغییر ۶ ماهه
457 (20.76%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری کره جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ASSETPLUS Global Balanced RichTogether 1 Equity A 1076.74 - 1076.74 1076.74 1.32 0.12% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۰۳
ASSETPLUS Global Balanced RichTogether 1 Equity C 1071.34 - 1071.34 1071.34 1.29 0.12% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۰۳
ASSETPLUS Global Balanced Rich Together 1 Equity W 1078.51 - 1078.51 1078.51 1.36 0.13% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۰۳
Samsung ASEAN Feeder Equity 2 A 1114.18 - 1114.18 1114.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Samsung ASEAN Feeder Equity 2 B 1124.89 - 1124.89 1124.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Samsung ASEAN Feeder Equity 2 C1 1091.41 - 1091.41 1091.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Samsung ASEAN Feeder Equity 2 C2 1095.87 - 1095.87 1095.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Samsung ASEAN Feeder Equity 2 C3 1100.25 - 1100.25 1100.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Samsung ASEAN Feeder Equity 2 C4 1104.68 - 1104.68 1104.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Samsung ASEAN Feeder Equity 2 C5 1109 - 1109 1109 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Samsung ASEAN Feeder Equity 2 Ce 1113.75 - 1113.75 1113.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Samsung ASEAN Feeder Equity 2 Cf 1155.53 - 1155.53 1155.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Samsung ASEAN Feeder Equity 2 Cw 1158.33 - 1158.33 1158.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Macquarie New Growth Feeder Equity 1 Ae 1058.43 - 1058.43 1058.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Macquarie New Growth Feeder Equity 1 Ce 1053.97 - 1053.97 1053.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Macquarie New Growth Feeder Equity 1 Cw 1075.8 - 1075.8 1075.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
NH-Amundi Allset Growth Small-Mid Cap Equity A1 898.66 - 898.66 898.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
NH-Amundi Allset Growth Small-Mid Cap Equity Ci 918.52 - 918.52 918.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
MiraeAsset Dividend Prem Feed A 1038.66 - 1038.66 1038.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
MiraeAsset Dividend Prem Feed C 1026.78 - 1026.78 1026.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Shinyoung Value High Div Feed A 980.15 - 980.15 980.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Shinyoung Value High Div Feed C 979.2 - 979.2 979.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Shinyoung Value High Div Feed I 984.97 - 984.97 984.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Shinyoung Value High Div Feed W 985.27 - 985.27 985.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
MiraeAsset Dividend Prem Feed Ae 1040.62 - 1040.62 1040.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
MiraeAsset Dividend Prem Feed Ce 1035.63 - 1035.63 1035.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
MiraeAsset Dividend Prem Feed CI 1045.36 - 1045.36 1045.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
MiraeAsset Dividend Prem Feed CW 1044.57 - 1044.57 1044.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Shinyoung Value High Div Feed Ce 979.09 - 979.09 979.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Shinyoung Value High Div Feed CP 977.36 - 977.36 977.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Shinyoung Value High Div Feed Cy 981.34 - 981.34 981.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
MiraeAsset Global Dynamic Feeder A 987.55 - 987.55 987.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
MiraeAsset Global Dynamic Feeder F 990.46 - 990.46 990.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
KB Retirement Pension Dividend 40 C 1028.47 - 1028.47 1028.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
KB Retirement Pension Dividend 40 F 1038.85 - 1038.85 1038.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
MiraeAsset Global Dynamic Feeder C2 990.49 - 990.49 990.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
KyoboAXA Power Index Equity-Derivatives 1 B 1008.13 - 1008.13 1008.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
KyoboAXA Power Index Equity-Derivatives 1 Ae 1006.92 - 1006.92 1006.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
KIM Navigator Equity 1 A 939.32 - 939.32 939.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
KIM Navigator Equity 1 C1 921.84 - 921.84 921.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
KIM Navigator Equity 1 C2 926.77 - 926.77 926.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
KIM Navigator Equity 1 C3 930.08 - 930.08 930.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
KIM Navigator Equity 1 C4 933.73 - 933.73 933.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
KIM Navigator Equity 1 C5 937.01 - 937.01 937.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
KIM Navigator Equity 1 Ce 936.64 - 936.64 936.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
KIM Navigator Equity 1 CF 962.1 - 962.1 962.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
KIM Navigator Equity 1 CW 965.63 - 965.63 965.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Shinyoung Marathon Equity A 972.7 - 972.7 972.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Shinyoung Marathon Equity E 972.56 - 972.56 972.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Shinyoung Marathon Equity I 981.02 - 981.02 981.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Shinyoung Marathon Equity W 979.66 - 979.66 979.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Shinyoung Marathon Equity CP 970.25 - 970.25 970.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Baring High Dividend Equity A 861.41 - 861.41 861.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Samsung ABF Korea Index Bond A 1043.1 - 1043.1 1043.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Samsung ABF Korea Index Bond I 1043.1 - 1043.1 1043.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Samsung ABF Korea Index Bond R 1033.13 - 1033.13 1033.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Samsung ABF Korea Index Bond Cp 1035.72 - 1035.72 1035.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Eastspring Mid-Long term Bond CF 1041 - 1041 1041 0.31 0.03% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
KB China A Share Feeder Equity A 961.25 - 961.25 961.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
KB China A Share Feeder Equity C 940 - 940 940 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
KB China A Share Feeder Equity C2 945.4 - 945.4 945.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
KB China A Share Feeder Equity C3 958.17 - 958.17 958.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
KB China A Share Feeder Equity CE 959.25 - 959.25 959.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
KB China A Share Feeder Equity CF 992.77 - 992.77 992.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
KB Active Dividend Feeder Equity A 1016.72 - 1016.72 1016.72 6.28 0.62% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
KB Active Dividend Feeder Equity C 1015.36 - 1015.36 1015.36 6.25 0.62% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
TongYang High Plus Feeder Bond 1 B 1055.51 - 1055.51 1055.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
TongYang High Plus Feeder Bond 1 I 1049.31 - 1049.31 1049.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
KB Active Dividend Feeder Equity C2 986.52 - 986.52 986.52 6.08 0.62% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
KB Active Dividend Feeder Equity C3 1010.6 - 1010.6 1010.6 6.24 0.62% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
KB Active Dividend Feeder Equity C4 1011.93 - 1011.93 1011.93 6.25 0.62% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
KB Active Dividend Feeder Equity CE 1015.5 - 1015.5 1015.5 6.27 0.62% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
MiraeAsset Glbl Dynamic Pls Feed CF 994.06 - 994.06 994.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
MiraeAsset Glbl Dynamic Pls Feed CI 995.51 - 995.51 995.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Fidelity Korea - Asia Feeder Equity A 1250.14 - 1250.14 1250.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Fidelity Korea - Asia Feeder Equity I 1272.09 - 1272.09 1272.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Fidelity Korea - Asia Feeder Equity C1 1238.12 - 1238.12 1238.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Fidelity Korea - Asia Feeder Equity C2 1240.62 - 1240.62 1240.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Fidelity Korea - Asia Feeder Equity C5 1247.83 - 1247.83 1247.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
AB American Growth Equity-Fund of Funds A 1352.66 - 1352.66 1352.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
AB American Growth Equity-Fund of Funds I 1383.79 - 1383.79 1383.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
AB Global High Yield Bond-Fund of Funds A 1115.18 - 1115.18 1115.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
AB Global High Yield Bond-Fund of Funds I 1136.03 - 1136.03 1136.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
AB American Growth Equity-Fund of Funds C1 1325.13 - 1325.13 1325.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
AB American Growth Equity-Fund of Funds C2 1334.92 - 1334.92 1334.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
AB American Growth Equity-Fund of Funds C3 1344.79 - 1344.79 1344.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
AB American Growth Equity-Fund of Funds C4 1352.67 - 1352.67 1352.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
AB American Growth Equity-Fund of Funds Ce 1345.15 - 1345.15 1345.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
AB American Growth Equity-Fund of Funds CP 1350.67 - 1350.67 1350.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
KyoboAXA Power Index Equity-Derivatives 1 A2 1008.57 - 1008.57 1008.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
MiraeAsset Insight Feeder Equity Balanced 1 F 1208.29 - 1208.29 1208.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Fidelity Korea - Global Dividend Feeder Equity-Fun 1091.13 - 1091.13 1091.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Fidelity Korea - Global Dividend Feeder Equity-Fun 1092.44 - 1092.44 1092.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Fidelity Korea - Global Dividend Feeder Equity-Fun 1078.87 - 1078.87 1078.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Fidelity Korea - Global Dividend Feeder Equity-Fun 1088.63 - 1088.63 1088.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Fidelity Korea - Global Dividend Feeder Equity-Fun 1090.26 - 1090.26 1090.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Fidelity Korea - Global Dividend Feeder Equity-Fun 1095.06 - 1095.06 1095.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Shinyoung Retirement Pension Dividend 40 Feeder Bo 1065.62 - 1065.62 1065.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Shinyoung Retirement Pension Dividend 40 Feeder Bo 1070.49 - 1070.49 1070.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
NH-Amundi Allset Growth Small-Mid Cap Equity Ce 878.74 - 878.74 878.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۶:۴۳
Hanwha China Mainland Feeder Equity A Hedged 1042.48 - 1042.48 1042.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۳
Hanwha China Mainland Feeder Equity C1 Hedged 1028.81 - 1028.81 1028.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۳
Hanwha China Mainland Feeder Equity Ce Hedged 1035.26 - 1035.26 1035.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۳
AB Monthly Distribution Global High Yield Bond-Fun 847.38 - 847.38 847.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ساعت ۶:۰۳
Hanwha China Mainland Feeder Equity C2 Hedged 1004.68 - 1004.68 1004.68 80.01 7.96% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۳
Hanwha China Mainland Feeder Equity C3 Hedged 998.93 - 998.93 998.93 66.46 6.65% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۳
Hanwha China Mainland Feeder Equity C5 Hedged 1028.97 - 1028.97 1028.97 68.39 6.65% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۳
MiraeAsset Corporate Only Global Dynamic Monthly P 977.32 - 977.32 977.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۶:۰۳
MiraeAsset Chindia Consumer Equity 1 A 1282.86 - 1282.86 1282.86 20.81 1.62% ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ساعت ۶:۰۳
MiraeAsset Chindia Consumer Equity 1 C1 1253.11 - 1253.11 1253.11 11.77 0.94% ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ساعت ۶:۰۳
MiraeAsset Chindia Consumer Equity 1 C2 1258.06 - 1258.06 1258.06 3.89 0.31% ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ساعت ۶:۰۳
MiraeAsset Chindia Consumer Equity 1 C4 1267.23 - 1267.23 1267.23 3.91 0.31% ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ساعت ۶:۰۳
MiraeAsset Chindia Consumer Equity 1 C5 1271.82 - 1271.82 1271.82 3.92 0.31% ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ساعت ۶:۰۳
MiraeAsset Chindia Consumer Equity 1 Ci 1322.08 - 1322.08 1322.08 4.03 0.30% ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ساعت ۶:۰۳
MiraeAsset Chindia Consumer Equity 1 C3 1266.57 - 1266.57 1266.57 0.79 0.06% ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ ساعت ۶:۰۳
Schroder Euro Feeder Equity A A 1168.59 - 1168.59 1168.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ ساعت ۷:۰۳
Schroder Euro Feeder Equity A F 1211.78 - 1211.78 1211.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ ساعت ۷:۰۳
Schroder Euro Feeder Equity A C1 1152.44 - 1152.44 1152.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ ساعت ۷:۰۳
Schroder Euro Feeder Equity A C2 1155.29 - 1155.29 1155.29 14.70 1.29% ۱۳۹۷/۰۶/۰۲ ساعت ۷:۰۳
Schroder Euro Feeder Equity A C5 1167.28 - 1167.28 1167.28 14.90 1.29% ۱۳۹۷/۰۶/۰۲ ساعت ۷:۰۳
ASSETPLUS Korea Rich Together 1 Equity W 996.83 - 996.83 996.83 7.22 0.73% ۱۳۹۷/۰۶/۰۲ ساعت ۲:۰۲
Samsung India Feeder Equity 2 C2 1358.87 - 1358.87 1359.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۳۳
Hanwha Smart++ Index Feeder Equity Ae 1173.65 - 1170.31 1173.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۳۳
Eastspring China Dragon A Share Feeder Equity C2 H 966.66 - 966.66 971.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۳۳
Samsung India Feeder Equity 2 A 1379.85 - 1379.85 1379.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۰۳
Samsung India Feeder Equity 2 B 1385.63 - 1385.63 1385.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۰۳
Samsung India Feeder Equity 2 Ce 1375.78 - 1375.78 1375.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۰۳
Samsung India Feeder Equity 2 Cf 1413.26 - 1413.26 1413.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۰۳
Samsung India Feeder Equity 2 RSP 1371.27 - 1371.27 1371.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۰۳
Hanwha Smart++ Index Feeder Equity A 1140.24 - 1140.24 1140.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۰۳
Hanwha Smart++ Index Feeder Equity C2 1174.29 - 1174.29 1174.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۰۳
Hanwha Smart++ Index Feeder Equity Ce 1114.64 - 1114.64 1114.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۰۳
Hanwha Smart++ Index Feeder Equity C2ß 1155.73 - 1155.73 1155.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۰۳
KIM Gold Plan Pension Umbrella Equity 1 C 870.76 - 870.76 870.76 89.58 10.29% ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۰۳
KyoboAXA Tomorrow Long-term Gilt Bond K1 A 1031.83 - 1031.83 1031.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۰۳
KIM Retirement Pension Feeder Government Bond 1 1018.23 - 1018.23 1018.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۰۳
Eastspring China Dragon A Share Feeder Equity A He 980.12 - 980.12 980.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۰۳
Eastspring China Dragon A Share Feeder Equity C He 963.86 - 963.86 963.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۰۳
Eastspring China Dragon A Share Feeder Equity C3 H 969.46 - 969.46 969.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۰۳
Eastspring China Dragon A Share Feeder Equity C4 H 972.26 - 972.26 972.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۰۳
Eastspring China Dragon A Share Feeder Equity C5 H 975.07 - 975.07 975.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۰۳
Eastspring China Dragon A Share Feeder Equity CE H 975.06 - 975.06 975.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۰۳
Eastspring China Dragon A Share Feeder Equity CF H 1005.66 - 1005.66 1005.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۰۳
Fidelity Korea - Global Financial Service Feeder E 1229.3 - 1229.3 1229.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۰۳
Fidelity Korea - Global Financial Service Feeder E 1230.93 - 1230.93 1230.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۰۳
Fidelity Korea - Global Financial Service Feeder E 1229.36 - 1229.36 1229.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۰۳
MiraeAsset Dividend Premium Switched Annuity Savin 954.18 - 954.18 954.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۰۳
MiraeAsset Retirement Annuity Best Fund Collection 973.84 - 973.84 973.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۰۳
Shinyoung Retirement Pension Dividend Stock Feeder 1085.55 - 1085.55 1085.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۰۳