کالایاب
شاخص یاب
کره جنوبی
کره جنوبی

وون کره جنوبی / دلار

0.0865
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۵ تیر ۱۳۹۸
ساعت 17:13:08
0 (1.70%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.26%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.67%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار کرهٔ جنوبی

38,690
قیمت روز
2,579 (7.14%)
تغییر روزانه
۵ تیر ۱۳۹۸
ساعت 17:01:50
3,347 (9.47%)
تغییر ۳ ماهه
6,953 (21.91%)
تغییر ۶ ماهه
5,302 (15.88%)
نوسان سالیانه

FTSE Korea

1,841
قیمت روز
4 (0.2%)
تغییر روزانه
۵ تیر ۱۳۹۸
ساعت 17:33:07
8 (0.44%)
تغییر ۳ ماهه
119 (6.93%)
تغییر ۶ ماهه
171 (8.48%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری کره جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KIM Navigator Equity 1 A 948.42 949.79 948.42 949.79 3.08 0.32% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
KIM Navigator Equity 1 C1 927.78 929.16 927.78 929.16 3.03 0.33% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
KIM Navigator Equity 1 C2 933.38 934.76 933.38 934.76 3.04 0.33% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
KIM Navigator Equity 1 C3 937.34 938.71 937.34 938.71 3.05 0.33% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
KIM Navigator Equity 1 C4 941.64 943.01 941.64 943.01 3.06 0.32% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
KIM Navigator Equity 1 C5 945.57 946.95 945.57 946.95 3.07 0.32% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
KIM Navigator Equity 1 Ce 945.3 946.68 945.3 946.68 3.07 0.32% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
KIM Navigator Equity 1 CF 975.93 977.3 975.93 977.3 3.14 0.32% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
KIM Navigator Equity 1 CW 979.67 981.04 979.67 981.04 3.15 0.32% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Baring High Dividend Equity A 907.92 907.41 907.41 907.92 1.73 0.19% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Samsung ASEAN Feeder Equity 2 A 1213.02 1221.89 1213.02 1221.89 3.01 0.25% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Samsung ASEAN Feeder Equity 2 B 1226.26 1235.2 1226.26 1235.2 3.02 0.25% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Eastspring Mid-Long term Bond CF 1041.01 1042.13 1041.01 1042.13 1.24 0.12% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Samsung ASEAN Feeder Equity 2 C1 1184.95 1193.66 1184.95 1193.66 2.96 0.25% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Samsung ASEAN Feeder Equity 2 C2 1190.42 1199.17 1190.42 1199.17 2.97 0.25% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Samsung ASEAN Feeder Equity 2 C3 1195.82 1204.59 1195.82 1204.59 2.97 0.25% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Samsung ASEAN Feeder Equity 2 C4 1201.29 1210.1 1201.29 1210.1 2.98 0.25% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Samsung ASEAN Feeder Equity 2 C5 1206.62 1215.45 1206.62 1215.45 2.99 0.25% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Samsung ASEAN Feeder Equity 2 Ce 1212.49 1221.36 1212.49 1221.36 3.00 0.25% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Samsung ASEAN Feeder Equity 2 Cf 1264.21 1273.37 1264.21 1273.37 3.09 0.24% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Samsung ASEAN Feeder Equity 2 Cw 1267.68 1276.86 1267.68 1276.86 3.10 0.24% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
KB Active Dividend Feeder Equity A 1036.94 1037.23 1036.94 1037.23 1.84 0.18% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
KB Active Dividend Feeder Equity C 1030.99 1031.34 1030.99 1031.34 1.86 0.18% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
KB Active Dividend Feeder Equity C2 1002.52 1002.84 1002.52 1002.84 1.80 0.18% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
KB Active Dividend Feeder Equity C3 1028.91 1029.23 1028.91 1029.23 1.84 0.18% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
KB Active Dividend Feeder Equity C4 1030.78 1031.09 1030.78 1031.09 1.84 0.18% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
KB Active Dividend Feeder Equity CE 1034.14 1034.45 1034.14 1034.45 1.85 0.18% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
KyoboAXA Tomorrow Long-term Gilt Bond K1 A 1071.49 1072.54 1071.49 1072.54 1.23 0.11% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
KyoboAXA Tomorrow Long-term Gilt Bond K1 C1 1075.85 1076.92 1075.85 1076.92 1.24 0.12% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
KyoboAXA Tomorrow Long-term Gilt Bond K1 C2 1075.5 1076.57 1075.5 1076.57 1.24 0.12% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
KyoboAXA Tomorrow Long-term Gilt Bond K1 CW 1076.87 1077.93 1076.87 1077.93 1.24 0.12% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
KyoboAXA Tomorrow Long-term Gilt Bond K1 CP2 1069.96 1071.02 1069.96 1071.02 1.23 0.11% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
ASSETPLUS Global Balanced RichTogether 1 Equity A 1230.2 1228.95 1228.95 1230.2 1.25 0.10% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
MiraeAsset Dividend Prem Feed A 1052.9 1053.61 1052.9 1053.61 1.36 0.13% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
MiraeAsset Dividend Prem Feed C 1043.34 1044.08 1043.34 1044.08 1.36 0.13% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Shinyoung Value High Div Feed A 1016.2 1016.22 1016.2 1016.22 2.48 0.24% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Shinyoung Value High Div Feed C 1014.29 1014.32 1014.29 1014.32 2.48 0.24% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Shinyoung Value High Div Feed I 1024.85 1024.83 1024.83 1024.85 2.48 0.24% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Shinyoung Value High Div Feed W 1025.27 1025.25 1025.25 1025.27 2.48 0.24% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
MiraeAsset Dividend Prem Feed Ae 1053.54 1054.23 1053.54 1054.23 1.35 0.13% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
MiraeAsset Dividend Prem Feed Ce 1049.27 1049.98 1049.27 1049.98 1.35 0.13% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
MiraeAsset Dividend Prem Feed CI 1079.91 1080.62 1079.91 1080.62 1.38 0.13% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
MiraeAsset Dividend Prem Feed CW 1055.08 1055.77 1055.08 1055.77 1.35 0.13% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Shinyoung Value High Div Feed Ce 1014.53 1014.56 1014.53 1014.56 2.48 0.24% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Shinyoung Value High Div Feed CP 1012.35 1012.38 1012.35 1012.38 2.48 0.24% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Shinyoung Value High Div Feed Cy 1018.64 1018.65 1018.64 1018.65 2.48 0.24% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
MiraeAsset Global Dynamic Feeder A 1038.27 1039.21 1038.27 1039.21 0.29 0.03% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
MiraeAsset Global Dynamic Feeder F 1042.97 1043.89 1042.97 1043.89 0.30 0.03% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
KB Retirement Pension Dividend 40 C 1079.76 1085.72 1079.76 1085.72 3.13 0.29% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
KB Retirement Pension Dividend 40 F 1091.11 1097.09 1091.11 1097.09 3.14 0.29% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
KyoboAXA Power Index Equity-Derivatives 1 B 1030.54 1031.39 1030.54 1031.39 1.20 0.12% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
KyoboAXA Power Index Equity-Derivatives 1 Ae 1029.59 1030.44 1029.59 1030.44 1.20 0.12% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Shinyoung Marathon Equity A 979.17 981.4 979.17 981.4 4.10 0.42% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Shinyoung Marathon Equity E 978.91 981.14 978.91 981.14 4.10 0.42% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Shinyoung Marathon Equity I 982.82 985 982.82 985 4.08 0.42% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Shinyoung Marathon Equity W 981.31 983.48 981.31 983.48 4.07 0.41% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Shinyoung Marathon Equity CP 975.96 978.18 975.96 978.18 4.08 0.42% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Samsung ABF Korea Index Bond A 1023.57 1025.3 1023.57 1025.3 1.91 0.19% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Samsung ABF Korea Index Bond I 1023.56 1025.3 1023.56 1025.3 1.92 0.19% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Samsung ABF Korea Index Bond R 1022.95 1024.7 1022.95 1024.7 1.92 0.19% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Samsung ABF Korea Index Bond Cp 1023.11 1024.86 1023.11 1024.86 1.92 0.19% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
KB China A Share Feeder Equity A 1120.59 1131.68 1120.59 1131.68 12.02 1.07% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
KB China A Share Feeder Equity C 1092.37 1103.23 1092.37 1103.23 11.74 1.07% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
KB China A Share Feeder Equity C2 1099.54 1110.46 1099.54 1110.46 11.81 1.07% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
KB China A Share Feeder Equity C3 1116.48 1127.54 1116.48 1127.54 11.98 1.07% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
KB China A Share Feeder Equity CE 1117.92 1128.99 1117.92 1128.99 11.99 1.07% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
KB China A Share Feeder Equity CF 1162.47 1173.92 1162.47 1173.92 12.44 1.07% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
TongYang High Plus Feeder Bond 1 B 1065.83 1065.97 1065.83 1065.97 0.22 0.02% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
TongYang High Plus Feeder Bond 1 I 1044.37 1044.51 1044.37 1044.51 0.21 0.02% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
MiraeAsset Glbl Dynamic Pls Feed CF 1022.34 1023.79 1022.34 1023.79 0.06 0.01% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
MiraeAsset Glbl Dynamic Pls Feed CI 1024 1025.45 1024 1025.45 0.06 0.01% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Fidelity Korea - Asia Feeder Equity A 1436.36 1439.7 1436.36 1439.7 0.68 0.05% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Fidelity Korea - Asia Feeder Equity I 1468.31 1471.65 1468.31 1471.65 0.66 0.04% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Fidelity Korea - Asia Feeder Equity C1 1418.9 1422.23 1418.9 1422.23 0.69 0.05% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Fidelity Korea - Asia Feeder Equity C2 1422.47 1425.8 1422.47 1425.8 0.69 0.05% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
AB American Growth Equity-Fund of Funds A 1540.68 1544.13 1540.68 1544.13 3.72 0.24% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
AB American Growth Equity-Fund of Funds I 1582.54 1586.01 1582.54 1586.01 3.78 0.24% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
AB Global High Yield Bond-Fund of Funds A 1193.49 1194.15 1193.49 1194.15 0.48 0.04% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
AB Global High Yield Bond-Fund of Funds I 1218.41 1219.05 1218.41 1219.05 0.51 0.04% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
AB American Growth Equity-Fund of Funds C1 1503.78 1507.2 1503.78 1507.2 3.66 0.24% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
AB American Growth Equity-Fund of Funds C2 1516.89 1520.32 1516.89 1520.32 3.68 0.24% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
AB American Growth Equity-Fund of Funds C3 1530.13 1533.57 1530.13 1533.57 3.70 0.24% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
AB American Growth Equity-Fund of Funds C4 1540.69 1544.14 1540.69 1544.14 3.72 0.24% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
AB American Growth Equity-Fund of Funds Ce 1530.6 1534.05 1530.6 1534.05 3.71 0.24% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
AB American Growth Equity-Fund of Funds CP 1538.02 1541.46 1538.02 1541.46 3.71 0.24% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
KyoboAXA Power Index Equity-Derivatives 1 A2 1032.31 1033.16 1032.31 1033.16 1.20 0.12% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
ASSETPLUS Global Balanced RichTogether 1 Equity C 1221.81 1220.57 1220.57 1221.81 1.24 0.10% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
ASSETPLUS Global Balanced Rich Together 1 Equity W 1235.95 1234.67 1234.67 1235.95 1.28 0.10% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Fidelity Korea - Global Dividend Feeder Equity-Fun 1214.57 1212.91 1212.91 1214.57 2.69 0.22% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Fidelity Korea - Global Dividend Feeder Equity-Fun 1215.22 1213.55 1213.55 1215.22 2.70 0.22% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Fidelity Korea - Global Dividend Feeder Equity-Fun 1198.06 1196.47 1196.47 1198.06 2.63 0.22% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Fidelity Korea - Global Dividend Feeder Equity-Fun 1212.04 1210.39 1210.39 1212.04 2.69 0.22% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Fidelity Korea - Global Dividend Feeder Equity-Fun 1214.15 1212.49 1212.49 1214.15 2.70 0.22% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Fidelity Korea - Global Dividend Feeder Equity-Fun 1216.51 1214.81 1214.81 1216.51 2.72 0.22% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Shinyoung Retirement Pension Dividend 40 Feeder Bo 1066.53 1068.24 1066.53 1068.24 1.85 0.17% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Shinyoung Retirement Pension Dividend 40 Feeder Bo 1068.7 1070.39 1068.7 1070.39 1.85 0.17% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Fidelity Korea - Asia Feeder Equity C5 1432.95 - 1432.95 1432.95 0.67 0.05% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۷:۰۲
MiraeAsset Insight Feeder Equity Balanced 1 F 1334.16 - 1334.16 1334.16 2.34 0.18% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۷:۰۲
MiraeAsset Solomon Long-term Government Bond Feede 1045.23 - 1045.23 1045.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۷:۰۲
MiraeAsset Solomon Long-term Government Bond Feede 1056.55 - 1056.55 1056.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۷:۰۲
MiraeAsset Solomon Long-term Government Bond Feede 1047.61 - 1044.54 1047.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۷:۰۱
MiraeAsset Global Dynamic Feeder C2 1034.1 - 1034.1 1034.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ ساعت ۸:۰۱
Hanwha China Mainland Feeder Equity A Hedged 1114 - 1114 1114 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۹ ساعت ۷:۰۲
Hanwha China Mainland Feeder Equity C1 Hedged 1096.57 - 1096.57 1096.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۹ ساعت ۷:۰۲
Hanwha China Mainland Feeder Equity C2 Hedged 1104.99 - 1104.99 1104.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۹ ساعت ۷:۰۲
Hanwha China Mainland Feeder Equity C3 Hedged 1099.33 - 1099.33 1099.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۹ ساعت ۷:۰۲
Hanwha China Mainland Feeder Equity C5 Hedged 1133.76 - 1133.76 1133.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۹ ساعت ۷:۰۲
KIM Retirement Pension Feeder Government Bond 1 1019.06 - 1019.06 1019.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۹ ساعت ۷:۰۲
KIM Gold Plan Pension Umbrella Equity 1 C 798.16 - 798.16 798.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۶ ساعت ۷:۰۲
MiraeAsset Solomon Medium-Long Term Bond 1 F 1017.74 - 1017.74 1017.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۶ ساعت ۷:۰۲
Hanwha China Mainland Feeder Equity Ce Hedged 1086.89 - 1086.89 1086.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۶ ساعت ۷:۰۲
Shinyoung Retirement Pension Dividend Stock Feeder 1006.57 - 1006.57 1006.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۶ ساعت ۷:۰۲
MiraeAsset Chindia Consumer Equity 1 A 1437.44 - 1437.44 1437.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۷ ساعت ۷:۰۲
Macquarie New Growth Feeder Equity 1 Ae 1063.53 - 1063.53 1063.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۷ ساعت ۷:۰۲
Macquarie New Growth Feeder Equity 1 Ce 1058.38 - 1058.38 1058.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۷ ساعت ۷:۰۲
Macquarie New Growth Feeder Equity 1 Cw 1082.59 - 1082.59 1082.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۷ ساعت ۷:۰۲
MiraeAsset Chindia Consumer Equity 1 C1 1398.63 - 1398.63 1398.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۷ ساعت ۷:۰۲
MiraeAsset Chindia Consumer Equity 1 C5 1422.99 - 1422.99 1422.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۷ ساعت ۷:۰۲
NH-Amundi Allset Growth Small-Mid Cap Equity A1 905.55 - 905.55 905.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۷ ساعت ۷:۰۲
NH-Amundi Allset Growth Small-Mid Cap Equity Ce 914.47 - 914.47 914.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۷ ساعت ۷:۰۲
NH-Amundi Allset Growth Small-Mid Cap Equity Ci 928.86 - 928.86 928.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۷ ساعت ۷:۰۲
MiraeAsset Retirement Plan Global Dynamic Feeder B 1020.72 - 1020.72 1020.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۷ ساعت ۷:۰۲
MiraeAsset Retirement Plan Global Dynamic Feeder B 1024.91 - 1024.91 1024.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۷ ساعت ۷:۰۲
Samsung India Feeder Equity 2 A 1319.44 - 1319.44 1319.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Samsung India Feeder Equity 2 B 1326.34 - 1326.34 1326.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Samsung India Feeder Equity 2 C2 1294.52 - 1294.52 1294.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Samsung India Feeder Equity 2 Ce 1314.59 - 1314.59 1314.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Samsung India Feeder Equity 2 Cf 1359.63 - 1359.63 1359.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Samsung India Feeder Equity 2 RSP 1309.27 - 1309.27 1309.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Hanwha Smart++ Index Feeder Equity A 1058.78 - 1058.78 1058.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Hanwha Smart++ Index Feeder Equity Ae 1089.47 - 1089.47 1089.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Hanwha Smart++ Index Feeder Equity C2 1089.49 - 1089.49 1089.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Hanwha Smart++ Index Feeder Equity Ce 1036.61 - 1036.61 1036.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Hanwha Smart++ Index Feeder Equity C2ß 1072.2 - 1072.2 1072.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ ساعت ۷:۰۲
KB Star Strong Government Bond Feeder Bond CF 1029.46 - 1029.46 1029.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Eastspring China Dragon A Share Feeder Equity A He 1104.6 - 1104.6 1104.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Eastspring China Dragon A Share Feeder Equity C He 1081.77 - 1081.77 1081.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Eastspring China Dragon A Share Feeder Equity C2 H 1085.77 - 1085.77 1085.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Eastspring China Dragon A Share Feeder Equity C3 H 1089.68 - 1089.68 1089.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Eastspring China Dragon A Share Feeder Equity C4 H 1093.6 - 1093.6 1093.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Eastspring China Dragon A Share Feeder Equity C5 H 1097.54 - 1097.54 1097.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Eastspring China Dragon A Share Feeder Equity CE H 1097.5 - 1097.5 1097.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Eastspring China Dragon A Share Feeder Equity CF H 1140.45 - 1140.45 1140.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Heungkuk Multi-play 30 IPO Feeder Bond Balanced Cw 1007.05 - 1007.05 1007.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ ساعت ۷:۰۲
MiraeAsset Dividend Premium Switched Annuity Savin 909.68 - 909.68 909.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ ساعت ۷:۰۲
MiraeAsset Retirement Annuity Best Fund Collection 945.57 - 945.57 945.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ ساعت ۷:۰۲
MiraeAsset Chindia Consumer Equity 1 C2 1364.36 - 1364.36 1364.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ ساعت ۷:۰۲
MiraeAsset Chindia Consumer Equity 1 C3 1370.18 - 1370.18 1370.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ ساعت ۷:۰۲
MiraeAsset Chindia Consumer Equity 1 Ci 1445.76 - 1445.76 1445.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ ساعت ۷:۰۲
ASSETPLUS Korea Rich Together 1 Equity W 914.15 - 914.15 914.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ ساعت ۲:۰۲
ASSETPLUS Global Balanced Rich Together pension 1 1351.36 - 1351.36 1351.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ ساعت ۲:۰۲
ASSETPLUS Global Balanced Rich Together pension 1 1329.24 - 1329.24 1329.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ ساعت ۲:۰۲
Schroder Euro Feeder Equity A A 1072.79 - 1072.79 1072.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ساعت ۷:۰۲
Schroder Euro Feeder Equity A F 1120.78 - 1120.78 1120.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ساعت ۷:۰۲
Schroder Euro Feeder Equity A C1 1054.96 - 1054.96 1054.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ساعت ۷:۰۲
Schroder Euro Feeder Equity A C2 1059.47 - 1059.47 1059.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ساعت ۷:۰۲
Schroder Euro Feeder Equity A C5 1072.78 - 1072.78 1072.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ساعت ۷:۰۲
Hi Good Choice Mid/long-term Bond CF 1059.97 - 1059.97 1059.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ساعت ۷:۰۲
Eastspring Korea Index Feeder Equity CF 1081.98 - 1081.98 1081.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ساعت ۷:۰۲
KB Star Strong Government Bond Feeder Bond C 1026.65 - 1026.65 1026.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ساعت ۷:۰۲
Eastspring Retirement Pension Industry Leaders 40 1008.93 - 1008.93 1008.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ساعت ۷:۰۲
Eastspring Retirement Pension Industry Leaders 40 1001.39 - 1001.39 1001.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ساعت ۷:۰۲
KIM Gold Plan Navigator Pension Umbrella Equity 1 819.05 - 819.05 819.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ساعت ۷:۰۲
KIVAM 10 Year Investment Dividend Feeder Equity A 1082.97 - 1082.97 1082.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ساعت ۷:۰۲
KIVAM 10 Year Investment Dividend Feeder Equity C 1061.79 - 1061.79 1061.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ساعت ۷:۰۲
MiraeAsset Asia Great Consumer Feeder Equity-Fund 1324.87 - 1324.87 1324.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ساعت ۷:۰۲
KIM Retirement Pension Navigator 40 Feeder Bond Ba 953.59 - 953.59 953.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ساعت ۷:۰۲
KIVAM 10 Year Investment Dividend Feeder Equity AE 1095.37 - 1095.37 1095.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ساعت ۷:۰۲
KIVAM 10 Year Investment Dividend Feeder Equity CE 1089.77 - 1089.77 1089.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ساعت ۷:۰۲
MiraeAsset Dividend Premium Switched Annuity Savin 912.17 - 912.17 912.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ساعت ۷:۰۲
Shinyoung Pension Dividend Conversion Feeder Equit 1071.32 - 1071.32 1071.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ساعت ۷:۰۲
MiraeAsset Chindia Consumer Equity 1 C4 1407.62 - 1407.62 1407.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ساعت ۲۳:۰۲
AB Monthly Distribution Global High Yield Bond-Fun 1000 - 1000 1000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۶ ساعت ۱۰:۰۵
MiraeAsset Corporate Only Global Dynamic Monthly P 977.32 - 977.32 977.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۶:۰۳
Fidelity Korea - Global Financial Service Feeder E 1229.3 - 1229.3 1229.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۰۳
Fidelity Korea - Global Financial Service Feeder E 1230.93 - 1230.93 1230.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۰۳
Fidelity Korea - Global Financial Service Feeder E 1229.36 - 1229.36 1229.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۰۳