شاخص یاب
کره جنوبی
کره جنوبی

وون کره جنوبی / دلار

0.0887
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۱ مرداد ۱۳۹۷
ساعت 19:41:10
0 (5.15%)
تغییر ۳ ماهه
0 (9,888.74%)
تغییر ۶ ماهه
0 (9,979.55%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار کرهٔ جنوبی

32,028
قیمت روز
27 (0.08%)
تغییر روزانه
۲۴ مرداد ۱۳۹۷
ساعت 21:01:15
1,151 (3.47%)
تغییر ۳ ماهه
32,028 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
32,028 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE Korea

1,940
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ مرداد ۱۳۹۷
ساعت 12:04:40
172 (8.13%)
تغییر ۳ ماهه
176 (8.33%)
تغییر ۶ ماهه
88 (4.34%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری کره جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MiraeAsset Dividend Prem Feed A 1095.39 - 1095.39 1095.39 4.30 0.39% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۱:۰۵
MiraeAsset Dividend Prem Feed C 1084.73 - 1084.73 1084.73 4.23 0.39% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۱:۰۵
MiraeAsset Dividend Prem Feed Ae 1096.62 - 1096.62 1096.62 4.31 0.39% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۱:۰۵
MiraeAsset Dividend Prem Feed Ce 1092.31 - 1092.31 1092.31 4.29 0.39% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۱:۰۵
MiraeAsset Dividend Prem Feed CI 1100.89 - 1100.89 1100.89 4.34 0.40% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۱:۰۵
MiraeAsset Dividend Prem Feed CW 1099.95 - 1099.95 1099.95 4.34 0.40% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۱:۰۵
MiraeAsset Global Dynamic Feeder A 980.36 - 980.36 980.36 1.49 0.15% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۱:۰۵
MiraeAsset Global Dynamic Feeder F 982.29 - 982.29 982.29 1.47 0.15% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۱:۰۵
KB Retirement Pension Dividend 40 C 1035.56 - 1035.56 1035.56 5.39 0.52% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۱:۰۵
KB Retirement Pension Dividend 40 F 1044.29 - 1044.29 1044.29 5.46 0.53% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۱:۰۵
MiraeAsset Global Dynamic Feeder C2 982.79 - 982.79 982.79 1.49 0.15% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۱:۰۵
KyoboAXA Power Index Equity-Derivatives 1 B 1085.33 - 1085.33 1085.33 4.56 0.42% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۱:۰۵
KyoboAXA Power Index Equity-Derivatives 1 Ae 1084.55 - 1084.55 1084.55 4.56 0.42% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۱:۰۵
KIM Navigator Equity 1 A 1018.1 - 1018.1 1018.1 2.99 0.29% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۱:۰۵
KIM Navigator Equity 1 C1 1001.15 - 1001.15 1001.15 2.91 0.29% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۱:۰۵
KIM Navigator Equity 1 C2 1006.07 - 1006.07 1006.07 2.93 0.29% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۱:۰۵
KIM Navigator Equity 1 C3 1009.24 - 1009.24 1009.24 2.94 0.29% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۱:۰۵
KIM Navigator Equity 1 C4 1012.78 - 1012.78 1012.78 2.96 0.29% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۱:۰۵
KIM Navigator Equity 1 C5 1015.92 - 1015.92 1015.92 2.98 0.29% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۱:۰۵
KIM Navigator Equity 1 Ce 1015.45 - 1015.45 1015.45 2.97 0.29% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۱:۰۵
KIM Navigator Equity 1 CF 1039.79 - 1039.79 1039.79 3.09 0.30% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۱:۰۵
KIM Navigator Equity 1 CW 1043.5 - 1043.5 1043.5 3.11 0.30% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۱:۰۵
Samsung ABF Korea Index Bond A 1005.07 - 1005.07 1005.07 0.34 0.03% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۱:۰۵
Samsung ABF Korea Index Bond I 1005.08 - 1005.08 1005.08 0.34 0.03% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۱:۰۵
Samsung ABF Korea Index Bond R 996.65 - 996.65 996.65 0.32 0.03% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۱:۰۵
Samsung ABF Korea Index Bond Cp 998.84 - 998.84 998.84 0.32 0.03% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۱:۰۵
Samsung ASEAN Feeder Equity 2 A 1185.47 - 1185.47 1185.47 28.79 2.43% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۱:۰۵
Samsung ASEAN Feeder Equity 2 B 1195.91 - 1195.91 1195.91 29.02 2.43% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۱:۰۵
Schroder Euro Feeder Equity A A 1161.85 - 1161.85 1161.85 2.75 0.24% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۱:۰۵
Schroder Euro Feeder Equity A F 1204.42 - 1204.42 1204.42 2.79 0.23% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۱:۰۵
KB China A Share Feeder Equity A 1021.49 - 1021.49 1021.49 8.37 0.82% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۱:۰۵
KB China A Share Feeder Equity C 1000.88 - 1000.88 1000.88 8.24 0.82% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۱:۰۵
Samsung ASEAN Feeder Equity 2 C1 1163.25 - 1163.25 1163.25 28.29 2.43% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۱:۰۵
Samsung ASEAN Feeder Equity 2 C2 1167.61 - 1167.61 1167.61 28.39 2.43% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۱:۰۵
Samsung ASEAN Feeder Equity 2 C3 1171.89 - 1171.89 1171.89 28.49 2.43% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۱:۰۵
Samsung ASEAN Feeder Equity 2 C4 1176.21 - 1176.21 1176.21 28.58 2.43% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۱:۰۵
Samsung ASEAN Feeder Equity 2 C5 1180.43 - 1180.43 1180.43 28.68 2.43% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۱:۰۵
Samsung ASEAN Feeder Equity 2 Ce 1185.05 - 1185.05 1185.05 28.78 2.43% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۱:۰۵
Samsung ASEAN Feeder Equity 2 Cf 1225.72 - 1225.72 1225.72 29.67 2.42% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۱:۰۵
Samsung ASEAN Feeder Equity 2 Cw 1228.45 - 1228.45 1228.45 29.73 2.42% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۱:۰۵
Schroder Euro Feeder Equity A C1 1145.92 - 1145.92 1145.92 2.75 0.24% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۱:۰۵
Schroder Euro Feeder Equity A C2 1149.96 - 1149.96 1149.96 2.75 0.24% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۱:۰۵
Schroder Euro Feeder Equity A C5 1161.83 - 1161.83 1161.83 2.76 0.24% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۱:۰۵
KB China A Share Feeder Equity C2 1006.13 - 1006.13 1006.13 8.27 0.82% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۱:۰۵
KB China A Share Feeder Equity C3 1018.52 - 1018.52 1018.52 8.35 0.82% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۱:۰۵
KB China A Share Feeder Equity CE 1019.56 - 1019.56 1019.56 8.36 0.82% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۱:۰۵
KB China A Share Feeder Equity CF 1052.01 - 1052.01 1052.01 8.56 0.81% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۱:۰۵
TongYang High Plus Feeder Bond 1 B 1045.51 - 1045.51 1045.51 0.06 0.01% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۱:۰۵
TongYang High Plus Feeder Bond 1 I 1038.7 - 1038.7 1038.7 0.08 0.01% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۱:۰۵
MiraeAsset Glbl Dynamic Pls Feed CF 985.68 - 985.68 985.68 1.79 0.18% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۱:۰۵
MiraeAsset Glbl Dynamic Pls Feed CI 987.21 - 987.21 987.21 1.80 0.18% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۱:۰۵
Fidelity Korea - Asia Feeder Equity A 1330.18 - 1330.18 1330.18 5.42 0.41% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۱:۰۵
Fidelity Korea - Asia Feeder Equity I 1349.37 - 1349.37 1349.37 5.42 0.40% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۱:۰۵
Fidelity Korea - Asia Feeder Equity C1 1319.64 - 1319.64 1319.64 5.42 0.41% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۱:۰۵
Fidelity Korea - Asia Feeder Equity C2 1321.86 - 1321.86 1321.86 5.42 0.41% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۱:۰۵
Fidelity Korea - Asia Feeder Equity C5 1328.18 - 1328.18 1328.18 5.43 0.41% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۱:۰۵
Macquarie New Growth Feeder Equity 1 Ae 1165.83 - 1165.83 1165.83 5.53 0.48% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۱:۰۵
Macquarie New Growth Feeder Equity 1 Ce 1161.5 - 1161.5 1161.5 5.50 0.48% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۱:۰۵
Macquarie New Growth Feeder Equity 1 Cw 1183.6 - 1183.6 1183.6 5.63 0.48% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۱:۰۵
AB American Growth Equity-Fund of Funds A 1420.03 - 1420.03 1420.03 5.19 0.37% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۱:۰۵
AB American Growth Equity-Fund of Funds I 1449.05 - 1449.05 1449.05 5.24 0.36% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۱:۰۵
AB Global High Yield Bond-Fund of Funds A 1147.92 - 1147.92 1147.92 8.01 0.70% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۱:۰۵
AB Global High Yield Bond-Fund of Funds I 1167.57 - 1167.57 1167.57 8.11 0.69% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۱:۰۵
AB American Growth Equity-Fund of Funds C1 1394.33 - 1394.33 1394.33 5.16 0.37% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۱:۰۵
AB American Growth Equity-Fund of Funds C2 1403.46 - 1403.46 1403.46 5.17 0.37% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۱:۰۵
AB American Growth Equity-Fund of Funds C3 1412.67 - 1412.67 1412.67 5.19 0.37% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۱:۰۵
AB American Growth Equity-Fund of Funds C4 1420.02 - 1420.02 1420.02 5.20 0.37% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۱:۰۵
AB American Growth Equity-Fund of Funds Ce 1413.02 - 1413.02 1413.02 5.19 0.37% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۱:۰۵
AB American Growth Equity-Fund of Funds CP 1418.16 - 1418.16 1418.16 5.20 0.37% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۱:۰۵
KyoboAXA Power Index Equity-Derivatives 1 A2 1085.81 - 1085.81 1085.81 4.57 0.42% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۱:۰۵
MiraeAsset Insight Feeder Equity Balanced 1 F 1315.32 - 1315.32 1315.32 4.37 0.33% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۱:۰۵
NH-Amundi Allset Growth Small-Mid Cap Equity A1 986.68 - 986.68 986.68 11.37 1.17% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۱:۰۵
NH-Amundi Allset Growth Small-Mid Cap Equity Ce 993.35 - 993.35 993.35 11.47 1.17% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۱:۰۵
NH-Amundi Allset Growth Small-Mid Cap Equity Ci 1005.52 - 1005.52 1005.52 11.63 1.17% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۱:۰۵
ASSETPLUS Global Balanced RichTogether 1 Equity A 1182.56 - 1182.56 1182.56 4.03 0.34% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۱:۰۵
ASSETPLUS Global Balanced RichTogether 1 Equity C 1177.97 - 1177.97 1177.97 4.09 0.35% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۱:۰۵
ASSETPLUS Global Balanced Rich Together 1 Equity W 1182.16 - 1182.16 1182.16 4.01 0.34% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۱:۰۵
Fidelity Korea - Global Dividend Feeder Equity-Fun 1097.39 - 1097.39 1097.39 4.23 0.39% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۱:۰۵
Fidelity Korea - Global Dividend Feeder Equity-Fun 1098.17 - 1098.17 1098.17 4.21 0.38% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۱:۰۵
Fidelity Korea - Global Dividend Feeder Equity-Fun 1087.55 - 1087.55 1087.55 4.23 0.39% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۱:۰۵
Fidelity Korea - Global Dividend Feeder Equity-Fun 1095.6 - 1095.6 1095.6 4.23 0.39% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۱:۰۵
Fidelity Korea - Global Dividend Feeder Equity-Fun 1096.88 - 1096.88 1096.88 4.23 0.39% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۱:۰۵
Fidelity Korea - Global Dividend Feeder Equity-Fun 1099.72 - 1099.72 1099.72 4.20 0.38% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۱:۰۵
Baring High Dividend Equity A 916.03 - 916.03 916.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۱۱:۰۴
Shinyoung Marathon Equity A 1029.26 - 1029.26 1029.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Shinyoung Marathon Equity E 1029.03 - 1029.03 1029.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Shinyoung Marathon Equity I 1034.57 - 1034.57 1034.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Shinyoung Marathon Equity W 1033.02 - 1033.02 1033.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Shinyoung Marathon Equity CP 1026.49 - 1026.49 1026.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Shinyoung Retirement Pension Dividend 40 Feeder Bo 1077.86 - 1077.86 1077.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Shinyoung Retirement Pension Dividend 40 Feeder Bo 1080.94 - 1080.94 1080.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Shinyoung Value High Div Feed A 1061.49 - 1061.49 1061.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Shinyoung Value High Div Feed C 1061.09 - 1061.09 1061.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Shinyoung Value High Div Feed I 1064.15 - 1064.15 1064.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Shinyoung Value High Div Feed W 1064.39 - 1064.39 1064.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Shinyoung Value High Div Feed Ce 1060.74 - 1060.74 1060.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Shinyoung Value High Div Feed CP 1059.05 - 1059.05 1059.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Shinyoung Value High Div Feed Cy 1061.89 - 1061.89 1061.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Hanwha China Mainland Feeder Equity C1 Hedged 1122.39 - 1122.39 1122.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۹ ساعت ۷:۰۵
AB Monthly Distribution Global High Yield Bond-Fun 861.53 - 861.53 861.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ ساعت ۷:۳۳
KIM Gold Plan Pension Umbrella Equity 1 C 960.34 - 960.34 960.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ ساعت ۰:۰۰