شاخص یاب
کره جنوبی
کره جنوبی

وون کره جنوبی / دلار

0.0882
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۶ مهر ۱۳۹۷
ساعت 04:19:05
0 (0.11%)
تغییر ۳ ماهه
0 (9,700.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (9,877.38%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار کرهٔ جنوبی

31,737
قیمت روز
39 (0.12%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۷
ساعت 20:01:28
1,136 (3.46%)
تغییر ۳ ماهه
31,737 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
31,737 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE Korea

1,820
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ آبان ۱۳۹۷
ساعت 14:03:30
157 (7.92%)
تغییر ۳ ماهه
310 (14.55%)
تغییر ۶ ماهه
413 (18.51%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری کره جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MiraeAsset Dividend Prem Feed A 1057.52 - 1057.52 1057.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۶:۰۳
MiraeAsset Dividend Prem Feed C 1046.21 - 1046.21 1046.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۶:۰۳
Shinyoung Value High Div Feed A 985.23 - 985.23 985.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۶:۰۳
Shinyoung Value High Div Feed C 984.53 - 984.53 984.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۶:۰۳
Shinyoung Value High Div Feed I 989.07 - 989.07 989.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۶:۰۳
Shinyoung Value High Div Feed W 989.34 - 989.34 989.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۶:۰۳
MiraeAsset Dividend Prem Feed Ae 1059.17 - 1059.17 1059.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۶:۰۳
MiraeAsset Dividend Prem Feed Ce 1054.49 - 1054.49 1054.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۶:۰۳
MiraeAsset Dividend Prem Feed CI 1063.69 - 1063.69 1063.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۶:۰۳
MiraeAsset Dividend Prem Feed CW 1062.84 - 1062.84 1062.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۶:۰۳
Shinyoung Value High Div Feed Ce 984.32 - 984.32 984.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۶:۰۳
Shinyoung Value High Div Feed CP 982.66 - 982.66 982.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۶:۰۳
Shinyoung Value High Div Feed Cy 986.08 - 986.08 986.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۶:۰۳
MiraeAsset Global Dynamic Feeder A 982.88 - 982.88 982.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۶:۰۳
MiraeAsset Global Dynamic Feeder F 985.35 - 985.35 985.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۶:۰۳
KB Retirement Pension Dividend 40 C 1026.23 - 1026.23 1026.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۶:۰۳
KB Retirement Pension Dividend 40 F 1035.85 - 1035.85 1035.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۶:۰۳
MiraeAsset Global Dynamic Feeder C2 985.59 - 985.59 985.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۶:۰۳
KyoboAXA Power Index Equity-Derivatives 1 B 1044.25 - 1044.25 1044.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۶:۰۳
KyoboAXA Power Index Equity-Derivatives 1 Ae 1043.21 - 1043.21 1043.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۶:۰۳
KIM Navigator Equity 1 A 972.95 - 972.95 972.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۶:۰۳
KIM Navigator Equity 1 C1 955.68 - 955.68 955.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۶:۰۳
KIM Navigator Equity 1 C2 960.61 - 960.61 960.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۶:۰۳
KIM Navigator Equity 1 C3 963.86 - 963.86 963.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۶:۰۳
KIM Navigator Equity 1 C4 967.46 - 967.46 967.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۶:۰۳
KIM Navigator Equity 1 C5 970.69 - 970.69 970.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۶:۰۳
KIM Navigator Equity 1 Ce 970.27 - 970.27 970.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۶:۰۳
KIM Navigator Equity 1 CF 995.28 - 995.28 995.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۶:۰۳
KIM Navigator Equity 1 CW 998.89 - 998.89 998.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۶:۰۳
Shinyoung Marathon Equity A 984.36 - 984.36 984.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۶:۰۳
Shinyoung Marathon Equity E 984.18 - 984.18 984.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۶:۰۳
Shinyoung Marathon Equity I 991.38 - 991.38 991.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۶:۰۳
Shinyoung Marathon Equity W 989.96 - 989.96 989.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۶:۰۳
Shinyoung Marathon Equity CP 981.81 - 981.81 981.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۶:۰۳
Baring High Dividend Equity A 878.11 - 878.11 878.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۶:۰۳
Samsung ABF Korea Index Bond A 1018.94 - 1018.94 1018.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۶:۰۳
Samsung ABF Korea Index Bond I 1018.94 - 1018.94 1018.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۶:۰۳
Samsung ABF Korea Index Bond R 1009.72 - 1009.72 1009.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۶:۰۳
Samsung ABF Korea Index Bond Cp 1012.12 - 1012.12 1012.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۶:۰۳
Samsung ASEAN Feeder Equity 2 A 1123.36 - 1123.36 1123.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۶:۰۳
Samsung ASEAN Feeder Equity 2 B 1133.78 - 1133.78 1133.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۶:۰۳
KB China A Share Feeder Equity A 982.31 - 982.31 982.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۶:۰۳
KB China A Share Feeder Equity C 961.42 - 961.42 961.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۶:۰۳
Samsung ASEAN Feeder Equity 2 C1 1101.22 - 1101.22 1101.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۶:۰۳
Samsung ASEAN Feeder Equity 2 C2 1105.56 - 1105.56 1105.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۶:۰۳
Samsung ASEAN Feeder Equity 2 C3 1109.82 - 1109.82 1109.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۶:۰۳
Samsung ASEAN Feeder Equity 2 C4 1114.13 - 1114.13 1114.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۶:۰۳
Samsung ASEAN Feeder Equity 2 C5 1118.33 - 1118.33 1118.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۶:۰۳
Samsung ASEAN Feeder Equity 2 Ce 1122.94 - 1122.94 1122.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۶:۰۳
Samsung ASEAN Feeder Equity 2 Cf 1163.52 - 1163.52 1163.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۶:۰۳
Samsung ASEAN Feeder Equity 2 Cw 1166.25 - 1166.25 1166.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۶:۰۳
KB China A Share Feeder Equity C2 966.73 - 966.73 966.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۶:۰۳
KB China A Share Feeder Equity C3 979.29 - 979.29 979.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۶:۰۳
KB China A Share Feeder Equity CE 980.34 - 980.34 980.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۶:۰۳
KB China A Share Feeder Equity CF 1013.28 - 1013.28 1013.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۶:۰۳
TongYang High Plus Feeder Bond 1 B 1050.46 - 1050.46 1050.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۶:۰۳
TongYang High Plus Feeder Bond 1 I 1044 - 1044 1044 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۶:۰۳
MiraeAsset Glbl Dynamic Pls Feed CF 989.96 - 989.96 989.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۶:۰۳
MiraeAsset Glbl Dynamic Pls Feed CI 991.44 - 991.44 991.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۶:۰۳
Fidelity Korea - Asia Feeder Equity A 1250.34 - 1250.34 1250.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۶:۰۳
Fidelity Korea - Asia Feeder Equity I 1270.65 - 1270.65 1270.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۶:۰۳
Fidelity Korea - Asia Feeder Equity C1 1239.21 - 1239.21 1239.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۶:۰۳
Fidelity Korea - Asia Feeder Equity C2 1241.54 - 1241.54 1241.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۶:۰۳
Fidelity Korea - Asia Feeder Equity C5 1248.21 - 1248.21 1248.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۶:۰۳
Macquarie New Growth Feeder Equity 1 Ae 1111.8 - 1111.8 1111.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۶:۰۳
Macquarie New Growth Feeder Equity 1 Ce 1107.36 - 1107.36 1107.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۶:۰۳
Macquarie New Growth Feeder Equity 1 Cw 1129.46 - 1129.46 1129.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۶:۰۳
AB American Growth Equity-Fund of Funds A 1367.89 - 1367.89 1367.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۶:۰۳
AB American Growth Equity-Fund of Funds I 1397.83 - 1397.83 1397.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۶:۰۳
AB Global High Yield Bond-Fund of Funds A 1143.47 - 1143.47 1143.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۶:۰۳
AB Global High Yield Bond-Fund of Funds I 1164.05 - 1164.05 1164.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۶:۰۳
AB American Growth Equity-Fund of Funds C1 1341.4 - 1341.4 1341.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۶:۰۳
AB American Growth Equity-Fund of Funds C2 1350.83 - 1350.83 1350.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۶:۰۳
AB American Growth Equity-Fund of Funds C3 1360.33 - 1360.33 1360.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۶:۰۳
AB American Growth Equity-Fund of Funds C4 1367.9 - 1367.9 1367.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۶:۰۳
AB American Growth Equity-Fund of Funds Ce 1360.67 - 1360.67 1360.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۶:۰۳
AB American Growth Equity-Fund of Funds CP 1365.98 - 1365.98 1365.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۶:۰۳
KyoboAXA Power Index Equity-Derivatives 1 A2 1044.71 - 1044.71 1044.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۶:۰۳
MiraeAsset Insight Feeder Equity Balanced 1 F 1253.08 - 1253.08 1253.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۶:۰۳
NH-Amundi Allset Growth Small-Mid Cap Equity A1 954.88 - 954.88 954.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۶:۰۳
NH-Amundi Allset Growth Small-Mid Cap Equity Ce 962.12 - 962.12 962.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۶:۰۳
NH-Amundi Allset Growth Small-Mid Cap Equity Ci 974.81 - 974.81 974.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۶:۰۳
Fidelity Korea - Global Dividend Feeder Equity-Fun 1089.42 - 1089.42 1089.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۶:۰۳
Fidelity Korea - Global Dividend Feeder Equity-Fun 1090.49 - 1090.49 1090.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۶:۰۳
Fidelity Korea - Global Dividend Feeder Equity-Fun 1078.23 - 1078.23 1078.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۶:۰۳
Fidelity Korea - Global Dividend Feeder Equity-Fun 1087.22 - 1087.22 1087.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۶:۰۳
Fidelity Korea - Global Dividend Feeder Equity-Fun 1088.7 - 1088.7 1088.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۶:۰۳
Fidelity Korea - Global Dividend Feeder Equity-Fun 1092.64 - 1092.64 1092.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۶:۰۳
Shinyoung Retirement Pension Dividend 40 Feeder Bo 1059.98 - 1059.98 1059.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۶:۰۳
Shinyoung Retirement Pension Dividend 40 Feeder Bo 1064.06 - 1064.06 1064.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۶:۰۳
ASSETPLUS Global Balanced RichTogether 1 Equity A 1104.97 - 1104.97 1104.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
ASSETPLUS Global Balanced RichTogether 1 Equity C 1100.01 - 1100.01 1100.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
ASSETPLUS Global Balanced Rich Together 1 Equity W 1105.82 - 1105.82 1105.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
AB Monthly Distribution Global High Yield Bond-Fun 847.38 - 847.38 847.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ساعت ۶:۰۳
Hanwha China Mainland Feeder Equity C1 Hedged 997.63 - 997.63 997.63 124.62 12.49% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۳
Schroder Euro Feeder Equity A A 1168.59 - 1168.59 1168.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ ساعت ۷:۰۳
Schroder Euro Feeder Equity A F 1211.78 - 1211.78 1211.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ ساعت ۷:۰۳
Schroder Euro Feeder Equity A C1 1152.44 - 1152.44 1152.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ ساعت ۷:۰۳
Schroder Euro Feeder Equity A C2 1155.29 - 1155.29 1155.29 14.70 1.29% ۱۳۹۷/۰۶/۰۲ ساعت ۷:۰۳
Schroder Euro Feeder Equity A C5 1167.28 - 1167.28 1167.28 14.90 1.29% ۱۳۹۷/۰۶/۰۲ ساعت ۷:۰۳
KIM Gold Plan Pension Umbrella Equity 1 C 870.76 - 870.76 870.76 89.58 10.29% ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۰۳