شاخص یاب
کره جنوبی
کره جنوبی

وون کره جنوبی / دلار

0.0887
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 19:30:22
0 (0.22%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (9,888.74%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار کرهٔ جنوبی

35,346
قیمت روز
33 (0.09%)
تغییر روزانه
۲۹ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 14:02:07
3,609 (11.37%)
تغییر ۳ ماهه
3,808 (12.07%)
تغییر ۶ ماهه
35,346 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE Korea

1,900
قیمت روز
12 (0.62%)
تغییر روزانه
۲۹ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 10:35:12
88 (4.88%)
تغییر ۳ ماهه
20 (1.03%)
تغییر ۶ ماهه
216 (10.20%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری کره جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Samsung ABF Korea Index Bond A 1046.44 - 1046.44 1046.44 1.62 0.16% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۰۵
Samsung ABF Korea Index Bond I 1046.44 - 1046.44 1046.44 1.61 0.15% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۰۵
Samsung ABF Korea Index Bond R 1035.76 - 1035.76 1035.76 1.57 0.15% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۰۵
Samsung ABF Korea Index Bond Cp 1038.53 - 1038.53 1038.53 1.58 0.15% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۰۵
Samsung ASEAN Feeder Equity 2 A 1176.86 - 1176.86 1176.86 2.83 0.24% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۰۵
Samsung ASEAN Feeder Equity 2 B 1188.7 - 1188.7 1188.7 2.88 0.24% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۰۵
Samsung ASEAN Feeder Equity 2 C1 1151.72 - 1151.72 1151.72 2.72 0.24% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۰۵
Samsung ASEAN Feeder Equity 2 C2 1156.63 - 1156.63 1156.63 2.74 0.24% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۰۵
Samsung ASEAN Feeder Equity 2 C3 1161.47 - 1161.47 1161.47 2.76 0.24% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۰۵
Samsung ASEAN Feeder Equity 2 C4 1166.37 - 1166.37 1166.37 2.79 0.24% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۰۵
Samsung ASEAN Feeder Equity 2 C5 1171.13 - 1171.13 1171.13 2.80 0.24% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۰۵
Samsung ASEAN Feeder Equity 2 Ce 1176.38 - 1176.38 1176.38 2.82 0.24% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۰۵
Samsung ASEAN Feeder Equity 2 Cf 1222.58 - 1222.58 1222.58 3.03 0.25% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۰۵
Samsung ASEAN Feeder Equity 2 Cw 1225.68 - 1225.68 1225.68 3.04 0.25% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۰۵
Eastspring Mid-Long term Bond CF 1047.21 - 1047.21 1047.21 0.63 0.06% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۰۸
Hanwha China Mainland Feeder Equity A Hedged 1042.56 - 1042.56 1042.56 20.06 1.92% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۰۸
Hanwha China Mainland Feeder Equity Ce Hedged 1035.09 - 1035.09 1035.09 19.92 1.92% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۰۸
MiraeAsset Insight Feeder Equity Balanced 1 F 1226.15 - 1226.15 1226.15 1.44 0.12% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۰۸
KIM Navigator Equity 1 C2 976.19 - 976.19 976.19 11.25 1.15% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۰۸
KIM Navigator Equity 1 C3 979.89 - 979.89 979.89 11.28 1.15% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۰۸
Baring High Dividend Equity A 918.55 - 918.55 918.55 13.45 1.46% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۰۸
KB Active Dividend Feeder Equity A 1063.8 - 1063.8 1063.8 13.82 1.30% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۰۸
KB Active Dividend Feeder Equity C 1060.83 - 1060.83 1060.83 13.86 1.31% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۰۸
KB Active Dividend Feeder Equity C2 1030.98 - 1030.98 1030.98 13.46 1.31% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۰۸
KB Active Dividend Feeder Equity C3 1056.8 - 1056.8 1056.8 13.76 1.30% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۰۸
KB Active Dividend Feeder Equity C4 1058.36 - 1058.36 1058.36 13.77 1.30% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۰۸
KB Active Dividend Feeder Equity CE 1062 - 1062 1062 13.82 1.30% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۰۸
MiraeAsset Solomon Long-term Government Bond Feede 1014.95 - 1014.95 1014.95 1.25 0.12% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۰۸
MiraeAsset Solomon Long-term Government Bond Feede 1015.17 - 1015.17 1015.17 1.27 0.13% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۰۸
MiraeAsset Solomon Long-term Government Bond Feede 1026.09 - 1026.09 1026.09 1.26 0.12% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۰۸
KIM Navigator Equity 1 A 990.25 - 990.25 990.25 11.35 1.15% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۰۸
KIM Navigator Equity 1 C1 970.79 - 970.79 970.79 11.19 1.15% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۰۸
KIM Navigator Equity 1 C4 983.95 - 983.95 983.95 11.31 1.15% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۰۸
KIM Navigator Equity 1 C5 987.63 - 987.63 987.63 11.34 1.15% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۰۸
KIM Navigator Equity 1 Ce 987.27 - 987.27 987.27 11.33 1.15% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۰۸
KIM Navigator Equity 1 CF 1015.82 - 1015.82 1015.82 11.56 1.14% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۰۸
KIM Navigator Equity 1 CW 1019.6 - 1019.6 1019.6 11.61 1.14% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۰۸
MiraeAsset Glbl Dynamic Pls Feed CF 1011.34 - 1011.34 1011.34 0.86 0.09% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۰۸
MiraeAsset Glbl Dynamic Pls Feed CI 1012.75 - 1012.75 1012.75 0.86 0.08% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۰۸
Fidelity Korea - Global Dividend Feeder Equity-Fun 1115.79 - 1115.79 1115.79 2.95 0.26% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۰۸
Fidelity Korea - Global Dividend Feeder Equity-Fun 1117.42 - 1117.42 1117.42 2.94 0.26% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۰۸
Fidelity Korea - Global Dividend Feeder Equity-Fun 1101.92 - 1101.92 1101.92 2.97 0.27% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۰۸
Fidelity Korea - Global Dividend Feeder Equity-Fun 1112.85 - 1112.85 1112.85 2.96 0.27% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۰۸
Fidelity Korea - Global Dividend Feeder Equity-Fun 1114.71 - 1114.71 1114.71 2.96 0.27% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۰۸
Fidelity Korea - Global Dividend Feeder Equity-Fun 1120.7 - 1120.7 1120.7 2.91 0.26% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۰۸
Fidelity Korea - Asia Feeder Equity A 1334.49 - 1334.49 1334.49 9.38 0.70% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۰۸
Fidelity Korea - Asia Feeder Equity C1 1320.55 - 1320.55 1320.55 9.34 0.71% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۰۸
Fidelity Korea - Asia Feeder Equity C2 1323.45 - 1323.45 1323.45 9.36 0.71% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۰۸
Fidelity Korea - Asia Feeder Equity C5 1331.81 - 1331.81 1331.81 9.37 0.70% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۰۸
MiraeAsset Global Dynamic Feeder F 1007.85 - 1007.85 1007.85 1.12 0.11% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۰۸
MiraeAsset Global Dynamic Feeder C2 1007.6 - 1007.6 1007.6 1.11 0.11% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۰۸
Fidelity Korea - Asia Feeder Equity I 1359.94 - 1359.94 1359.94 9.43 0.69% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۰۸
AB Global High Yield Bond-Fund of Funds A 1146.95 - 1146.95 1146.95 0.51 0.04% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۰۸
AB Global High Yield Bond-Fund of Funds I 1169 - 1169 1169 0.16 0.01% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۰۸
MiraeAsset Global Dynamic Feeder A 1004.35 - 1004.35 1004.35 1.09 0.11% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۰۸
KB China A Share Feeder Equity C 977.09 - 977.09 977.09 19.48 1.99% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۰۸
KB China A Share Feeder Equity C2 982.97 - 982.97 982.97 19.58 1.99% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۰۸
KB China A Share Feeder Equity C3 996.92 - 996.92 996.92 19.82 1.99% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۰۸
KB China A Share Feeder Equity A 1000.28 - 1000.28 1000.28 19.88 1.99% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۰۸
KB China A Share Feeder Equity CE 998.1 - 998.1 998.1 19.84 1.99% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۰۸
KB China A Share Feeder Equity CF 1034.76 - 1034.76 1034.76 20.47 1.98% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۰۸
AB American Growth Equity-Fund of Funds C1 1398.2 - 1398.2 1398.2 2.89 0.21% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۰۸
AB American Growth Equity-Fund of Funds C3 1420.27 - 1420.27 1420.27 2.99 0.21% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۰۸
AB American Growth Equity-Fund of Funds C4 1429.11 - 1429.11 1429.11 3.03 0.21% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۰۸
AB American Growth Equity-Fund of Funds A 1429.12 - 1429.12 1429.12 3.04 0.21% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۰۸
AB American Growth Equity-Fund of Funds I 1464.1 - 1464.1 1464.1 3.20 0.22% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۰۸
AB American Growth Equity-Fund of Funds C2 1409.18 - 1409.18 1409.18 2.94 0.21% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۰۸
AB American Growth Equity-Fund of Funds Ce 1420.68 - 1420.68 1420.68 2.99 0.21% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۰۸
Shinyoung Marathon Equity A 1026.51 - 1026.51 1026.51 12.16 1.18% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۰۸
Shinyoung Marathon Equity E 1026.39 - 1026.39 1026.39 12.16 1.18% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۰۸
Shinyoung Marathon Equity CP 1023.98 - 1023.98 1023.98 12.14 1.19% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۰۸
AB American Growth Equity-Fund of Funds CP 1426.88 - 1426.88 1426.88 3.03 0.21% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۰۸
Shinyoung Retirement Pension Dividend 40 Feeder Bo 1059.48 - 1059.48 1059.48 2.81 0.27% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۰۸
Shinyoung Retirement Pension Dividend 40 Feeder Bo 1059.78 - 1059.78 1059.78 2.77 0.26% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۰۸
KyoboAXA Power Index Equity-Derivatives 1 B 1082.18 - 1082.18 1082.18 17.74 1.64% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۰۸
KyoboAXA Power Index Equity-Derivatives 1 Ae 1080.62 - 1080.62 1080.62 17.73 1.64% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۰۸
Shinyoung Marathon Equity I 1036.98 - 1036.98 1036.98 12.20 1.18% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۰۸
Shinyoung Marathon Equity W 1035.61 - 1035.61 1035.61 12.18 1.18% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۰۸
MiraeAsset Dividend Prem Feed C 1072.88 - 1072.88 1072.88 9.77 0.91% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۰۸
MiraeAsset Dividend Prem Feed Ae 1088.79 - 1088.79 1088.79 9.84 0.90% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۰۸
MiraeAsset Dividend Prem Feed Ce 1083.07 - 1083.07 1083.07 9.81 0.91% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۰۸
MiraeAsset Dividend Prem Feed CI 1094.09 - 1094.09 1094.09 9.87 0.90% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۰۸
MiraeAsset Dividend Prem Feed CW 1093.37 - 1093.37 1093.37 9.86 0.90% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۰۸
KB Retirement Pension Dividend 40 C 1046.01 - 1046.01 1046.01 3.16 0.30% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۰۸
KB Retirement Pension Dividend 40 F 1055.17 - 1055.17 1055.17 3.14 0.30% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۰۸
KyoboAXA Power Index Equity-Derivatives 1 A2 1082.65 - 1082.65 1082.65 17.75 1.64% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۰۸
MiraeAsset Dividend Prem Feed A 1086.29 - 1086.29 1086.29 9.84 0.91% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۰۸
Shinyoung Value High Div Feed A 1036.81 - 1036.81 1036.81 8.69 0.84% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۰۸
Shinyoung Value High Div Feed C 1035.5 - 1035.5 1035.5 8.70 0.84% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۰۸
Shinyoung Value High Div Feed I 1043.11 - 1043.11 1043.11 8.67 0.83% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۰۸
Shinyoung Value High Div Feed W 1043.46 - 1043.46 1043.46 8.68 0.83% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۰۸
Shinyoung Value High Div Feed Ce 1035.51 - 1035.51 1035.51 8.70 0.84% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۰۸
Shinyoung Value High Div Feed CP 1033.53 - 1033.53 1033.53 8.69 0.84% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۰۸
Shinyoung Value High Div Feed Cy 1038.46 - 1038.46 1038.46 8.69 0.84% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۰۸
TongYang High Plus Feeder Bond 1 B 1059.92 - 1059.92 1059.92 0.25 0.02% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۰۸
TongYang High Plus Feeder Bond 1 I 1054.08 - 1054.08 1054.08 0.26 0.02% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۰۸
ASSETPLUS Global Balanced RichTogether 1 Equity A 1121.74 - 1121.74 1121.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۰۳
ASSETPLUS Global Balanced RichTogether 1 Equity C 1115.39 - 1115.39 1115.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۰۳
ASSETPLUS Global Balanced Rich Together 1 Equity W 1124.8 - 1124.8 1124.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Hanwha China Mainland Feeder Equity C1 Hedged 1027.12 - 1027.12 1027.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ ساعت ۶:۱۱
NH-Amundi Allset Growth Small-Mid Cap Equity A1 917.47 - 917.47 917.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ ساعت ۶:۱۴
NH-Amundi Allset Growth Small-Mid Cap Equity Ce 925.55 - 925.55 925.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ ساعت ۶:۱۴
NH-Amundi Allset Growth Small-Mid Cap Equity Ci 947.8 - 947.8 947.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۰ ساعت ۶:۰۷
MiraeAsset Solomon Medium-Long Term Bond 1 F 1049.67 - 1049.67 1049.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۶:۰۵
Macquarie New Growth Feeder Equity 1 Ae 1040.54 - 1040.54 1040.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۶:۰۴
Macquarie New Growth Feeder Equity 1 Ce 1010.8 - 1010.8 1010.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ ساعت ۶:۰۴
Hanwha China Mainland Feeder Equity C3 Hedged 963.89 - 963.89 963.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ساعت ۶:۰۴
Macquarie New Growth Feeder Equity 1 Cw 1015.1 - 1015.1 1015.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۴ ساعت ۱۰:۰۴
Hanwha China Mainland Feeder Equity C2 Hedged 968.46 - 968.46 968.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۷ ساعت ۶:۰۴
Hanwha China Mainland Feeder Equity C5 Hedged 1031.84 - 1031.84 1031.84 2.82 0.27% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۶:۰۳
AB Monthly Distribution Global High Yield Bond-Fun 847.38 - 847.38 847.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ساعت ۶:۰۳
MiraeAsset Corporate Only Global Dynamic Monthly P 977.32 - 977.32 977.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۶:۰۳
MiraeAsset Chindia Consumer Equity 1 A 1282.86 - 1282.86 1282.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ساعت ۶:۰۳
MiraeAsset Chindia Consumer Equity 1 C1 1253.11 - 1253.11 1253.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ساعت ۶:۰۳
MiraeAsset Chindia Consumer Equity 1 C2 1258.06 - 1258.06 1258.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ساعت ۶:۰۳
MiraeAsset Chindia Consumer Equity 1 C4 1267.23 - 1267.23 1267.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ساعت ۶:۰۳
MiraeAsset Chindia Consumer Equity 1 C5 1271.82 - 1271.82 1271.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ساعت ۶:۰۳
MiraeAsset Chindia Consumer Equity 1 Ci 1322.08 - 1322.08 1322.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ساعت ۶:۰۳
MiraeAsset Chindia Consumer Equity 1 C3 1266.57 - 1266.57 1266.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ ساعت ۶:۰۳
Schroder Euro Feeder Equity A A 1168.59 - 1168.59 1168.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ ساعت ۷:۰۳
Schroder Euro Feeder Equity A F 1211.78 - 1211.78 1211.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ ساعت ۷:۰۳
Schroder Euro Feeder Equity A C1 1152.44 - 1152.44 1152.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ ساعت ۷:۰۳
Schroder Euro Feeder Equity A C2 1155.29 - 1155.29 1155.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۲ ساعت ۷:۰۳
Schroder Euro Feeder Equity A C5 1167.28 - 1167.28 1167.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۲ ساعت ۷:۰۳
ASSETPLUS Korea Rich Together 1 Equity W 996.83 - 996.83 996.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۲ ساعت ۲:۰۲
Samsung India Feeder Equity 2 C2 1358.87 - 1358.87 1359.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۳۳
Hanwha Smart++ Index Feeder Equity Ae 1173.65 - 1170.31 1173.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۳۳
Eastspring China Dragon A Share Feeder Equity C2 H 966.66 - 966.66 971.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۳۳
Samsung India Feeder Equity 2 A 1379.85 - 1379.85 1379.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۰۳
Samsung India Feeder Equity 2 B 1385.63 - 1385.63 1385.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۰۳
Samsung India Feeder Equity 2 Ce 1375.78 - 1375.78 1375.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۰۳
Samsung India Feeder Equity 2 Cf 1413.26 - 1413.26 1413.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۰۳
Samsung India Feeder Equity 2 RSP 1371.27 - 1371.27 1371.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۰۳
Hanwha Smart++ Index Feeder Equity A 1140.24 - 1140.24 1140.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۰۳
Hanwha Smart++ Index Feeder Equity C2 1174.29 - 1174.29 1174.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۰۳
Hanwha Smart++ Index Feeder Equity Ce 1114.64 - 1114.64 1114.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۰۳
Hanwha Smart++ Index Feeder Equity C2ß 1155.73 - 1155.73 1155.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۰۳
KIM Gold Plan Pension Umbrella Equity 1 C 870.76 - 870.76 870.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۰۳
KyoboAXA Tomorrow Long-term Gilt Bond K1 A 1031.83 - 1031.83 1031.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۰۳
KIM Retirement Pension Feeder Government Bond 1 1018.23 - 1018.23 1018.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۰۳
Eastspring China Dragon A Share Feeder Equity A He 980.12 - 980.12 980.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۰۳
Eastspring China Dragon A Share Feeder Equity C He 963.86 - 963.86 963.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۰۳
Eastspring China Dragon A Share Feeder Equity C3 H 969.46 - 969.46 969.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۰۳
Eastspring China Dragon A Share Feeder Equity C4 H 972.26 - 972.26 972.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۰۳
Eastspring China Dragon A Share Feeder Equity C5 H 975.07 - 975.07 975.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۰۳
Eastspring China Dragon A Share Feeder Equity CE H 975.06 - 975.06 975.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۰۳
Eastspring China Dragon A Share Feeder Equity CF H 1005.66 - 1005.66 1005.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۰۳
Fidelity Korea - Global Financial Service Feeder E 1229.3 - 1229.3 1229.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۰۳
Fidelity Korea - Global Financial Service Feeder E 1230.93 - 1230.93 1230.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۰۳
Fidelity Korea - Global Financial Service Feeder E 1229.36 - 1229.36 1229.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۰۳
MiraeAsset Dividend Premium Switched Annuity Savin 954.18 - 954.18 954.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۰۳
MiraeAsset Retirement Annuity Best Fund Collection 973.84 - 973.84 973.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۰۳
Shinyoung Retirement Pension Dividend Stock Feeder 1085.55 - 1085.55 1085.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۰۳