کالایاب
شاخص یاب
افریقای جنوبی
افریقای جنوبی

رند آفریقای جنوبی / دلار

0.0659
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۱ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 00:03:07
0 (5.04%)
تغییر ۳ ماهه
0 (7.83%)
تغییر ۶ ماهه
0 (6.52%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

437
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ دی ۱۳۹۷
ساعت 14:01:34
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
29 (7.11%)
نوسان سالیانه

FTSE South Africa

5,502
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 20:02:45
36 (0.65%)
تغییر ۳ ماهه
111 (1.97%)
تغییر ۶ ماهه
340 (5.81%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری آفریقای جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Prescient Income Provider Fund C 1.405 - 1.405 1.405 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲:۰۲
Prescient Income Provider Fund B4 1.406 - 1.406 1.406 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲:۰۲
Prescient Income Provider Fund B6 1.406 - 1.406 1.406 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲:۰۲
Prescient Income Provider Fund B7 1.406 - 1.406 1.406 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲:۰۲
Investec Opportunity Fund A 11.798 - 11.798 11.798 0.01 0.11% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲:۰۲
Investec Opportunity Fund B 11.798 - 11.798 11.798 0.01 0.11% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲:۰۲
Investec Opportunity Fund E 11.802 - 11.802 11.802 0.01 0.11% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲:۰۲
Investec Opportunity Fund F 11.861 - 11.861 11.861 0.01 0.11% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲:۰۲
Investec Opportunity Fund G 11.778 - 11.778 11.778 0.01 0.11% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲:۰۲
Investec Opportunity Fund H 11.823 - 11.823 11.823 0.01 0.11% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲:۰۲
Investec Opportunity Fund I 11.832 - 11.832 11.832 0.01 0.11% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲:۰۲
Investec Opportunity Fund R 11.803 - 11.803 11.803 0.01 0.11% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲:۰۲
Investec Opportunity Fund Z 11.875 - 11.875 11.875 0.01 0.10% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲:۰۲
STANLIB Income Fund D 1.372 - 1.372 1.372 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲:۰۲
STANLIB Income Fund R 1.371 - 1.371 1.371 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲:۰۲
STANLIB Income Fund B1 1.373 - 1.373 1.373 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲:۰۲
STANLIB Income Fund B2 1.372 - 1.372 1.372 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲:۰۲
STANLIB Income Fund B4 1.369 - 1.369 1.369 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲:۰۲
STANLIB Income Fund B5 1.373 - 1.373 1.373 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲:۰۲
STANLIB Income Fund B6 1.372 - 1.372 1.372 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲:۰۲
STANLIB Income Fund B7 1.371 - 1.371 1.371 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲:۰۲
STANLIB Income Fund B8 1.368 - 1.368 1.368 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲:۰۲
Investec Opportunity Fund C 11.733 - 11.733 11.733 0.01 0.11% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲:۰۲
Investec Opportunity Fund D 11.696 - 11.696 11.696 0.01 0.11% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲:۰۲
Investec Opportunity Fund J 11.812 - 11.812 11.812 0.01 0.11% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲:۰۲
Prescient Income Provider Fund A3 1.405 - 1.405 1.405 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲:۰۲
Prescient Income Provider Fund B1 1.407 - 1.407 1.407 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲:۰۲
Foord Balanced Fund B 54.484 - 54.484 54.484 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۰۲
Foord Balanced Fund B2 54.283 - 54.283 54.283 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۰۲
Allan Gray Equity Fund A 367.683 - 367.683 367.683 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۰۲
Allan Gray Equity Fund C 368.212 - 368.212 368.212 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۰۲
Allan Gray Stable Fund A 35.872 - 35.872 35.872 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۰۲
Allan Gray Stable Fund C 35.882 - 35.882 35.882 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۰۲
Allan Gray Balanced Fund A 102.7 - 102.7 102.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۰۲
Allan Gray Balanced Fund C 102.726 - 102.726 102.726 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۰۲
Coronation Balanced Plus Fund A 101.385 - 101.385 101.385 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۰۲
Coronation Balanced Plus Fund P 101.633 - 101.48 101.633 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۰۲
Foord Balanced Fund A 54.156 - 54.156 54.156 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۰۲
Foord Balanced Fund C 53.837 - 53.837 53.837 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۰۲
Foord Balanced Fund B1 54.238 - 54.238 54.238 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۰۲
Foord Balanced Fund B3 54.365 - 54.365 54.365 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۰۲
Foord Balanced Fund B4 54.187 - 54.187 54.187 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۰۲
Allan Gray Equity Fund X 369.18 - 369.18 369.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۰۲
Allan Gray Stable Fund X 35.897 - 35.897 35.897 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۰۲
Allan Gray Balanced Fund X 102.8 - 102.8 102.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۰۲
Coronation Balanced Plus Fund B 100.675 - 100.675 100.675 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۰۲
Coronation Balanced Plus Fund D 101.606 - 101.454 101.606 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۰۲
Prudential Inflation Plus Fund A 3.744 - 3.744 3.744 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۰۲
Prudential Inflation Plus Fund B 3.753 - 3.753 3.753 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۰۲
Prudential Inflation Plus Fund C 3.737 - 3.737 3.737 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۰۲
Prudential Inflation Plus Fund D 3.75 - 3.75 3.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۰۲
Prudential Inflation Plus Fund T 3.747 - 3.747 3.747 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۰۲
Prudential Inflation Plus Fund X 3.743 - 3.743 3.743 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۰۲
Coronation Strategic Income Fund A 15.726 - 15.726 15.726 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۰۲
Coronation Strategic Income Fund B 15.69 - 15.673 15.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۰۲
Coronation Strategic Income Fund D 15.742 - 15.725 15.742 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۰۲
Coronation Strategic Income Fund P 15.734 - 15.717 15.734 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۰۲
Coronation Strategic Income Fund B2 15.722 - 15.722 15.722 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۰۲
Coronation Balanced Defensive Fund D 1.865 - 1.865 1.865 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۰۲
Coronation Balanced Defensive Fund P 1.874 - 1.874 1.874 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۰۲
Coronation Balanced Defensive Fund B 1.867 - 1.867 1.867 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Coronation Balanced Defensive Fund A 1.872 - 1.86 1.872 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Nedgroup Investments Core Income Fund B 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Nedgroup Investments Core Income Fund A1 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Nedgroup Investments Core Income Fund C3 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Nedgroup Investments Core Income Funds E 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Prescient Income Provider Fund B3 1.404 - 1.403 1.404 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Prescient Income Provider Fund B2 1.404 - 1.403 1.404 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
Nedgroup Investments Core Income Fund C 1 - 0.999 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۱۶:۰۲
Nedgroup Investments Core Income Fund C2 1 - 0.997 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۱۶:۰۲
Prescient Income Provider Fund A2 1.411 - 1.41 1.411 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۶:۳۲
Nedgroup Investments Core Income Fund C4 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲:۰۲
Nedgroup Investments Core Income Fund C10 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲:۰۲
Prescient Income Provider Fund A1 1.406 - 1.406 1.406 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲:۰۲
Discovery Balanced Fund 2.138 - 2.138 2.138 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ ساعت ۲:۰۲
Investec Money Market Fund A 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۱۰:۰۳
Investec Money Market Fund B 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۱۰:۰۳
Investec Money Market Fund C 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۱۰:۰۳
Investec Money Market Fund D 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۱۰:۰۳
Investec Money Market Fund E 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۱۰:۰۳
Investec Money Market Fund F 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۱۰:۰۳
Investec Money Market Fund G 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۱۰:۰۳
Investec Money Market Fund H 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۱۰:۰۳
Investec Money Market Fund R 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۱۰:۰۳
STANLIB Money Market Fund B2 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۱۰:۰۳
STANLIB Money Market Fund B4 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۱۰:۰۳
STANLIB Money Market Fund B13 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۱۰:۰۳
ABSA Money Market Fund 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۱۰:۰۳
STANLIB Corporate Money Market Fund B1 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۱۰:۰۳
STANLIB Corporate Money Market Fund B2 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۱۰:۰۳
STANLIB Corporate Money Market Fund B3 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۱۰:۰۳
STANLIB Corporate Money Market Fund B4 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۱۰:۰۳
STANLIB Corporate Money Market Fund B5 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۱۰:۰۳
STANLIB Corporate Money Market Fund B6 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۱۰:۰۳
STANLIB Corporate Money Market Fund B7 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۱۰:۰۳
STANLIB Corporate Money Market Fund B8 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۱۰:۰۳
STANLIB Corporate Money Market Fund B13 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۱۰:۰۳
PSG Wealth Moderate Fund of Funds D 30.296 - 30.296 30.296 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ ساعت ۱۷:۰۲
Fairtree Equity Prescient A1 Fund 2.498 - 2.498 2.498 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ ساعت ۷:۰۱
Fairtree Equity Prescient B2 Fund 2.504 - 2.504 2.504 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ ساعت ۷:۰۱
PSG Flexible Fund 5.124 - 5.124 5.124 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
PSG Balanced Fund A 66.208 - 66.208 66.208 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
PSG Balanced Fund D 66.388 - 66.388 66.388 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
PSG Balanced Fund E 66.299 - 66.299 66.299 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
PSG Balanced Fund F 66.519 - 66.519 66.519 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
PSG Flexible Fund E 5.128 - 5.128 5.128 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
Investec Managed Fund A 11.021 - 11.021 11.021 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
Investec Managed Fund B 11.021 - 11.021 11.021 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
Investec Managed Fund C 10.986 - 10.986 10.986 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
Investec Managed Fund H 11.037 - 11.037 11.037 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
Investec Managed Fund I 11.047 - 11.047 11.047 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
Investec Managed Fund R 11.024 - 11.024 11.024 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
Investec Managed Fund Z 11.071 - 11.071 11.071 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
Coronation Top 20 Fund A 133.617 - 133.617 133.617 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
Prudential Balanced Fund X 6.526 - 6.526 6.526 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
Old Mutual Investors Fund R 392.645 - 392.645 392.645 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
Old Mutual Investors Fund B1 392.617 - 392.617 392.617 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
Prudential Core Value Fund B 8.035 - 8.035 8.035 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
STANLIB Extra Income Fund B2 0.866 - 0.866 0.866 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
Old Mutual Global Equity Fund A 29.511 - 29.511 29.511 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
Old Mutual Global Equity Fund C 27.653 - 27.653 27.653 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
Old Mutual Global Equity Fund R 30.312 - 30.312 30.312 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
Old Mutual Global Equity Fund B1 30.03 - 30.03 30.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
Sanlam Investment Management Bal R 79.85 - 79.85 79.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
Nedgroup Investments Rainmaker Fund A 122.172 - 122.172 122.172 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
Nedgroup Investments Rainmaker Fund B1 119.339 - 119.339 119.339 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
Allan Gray - Orbis Global Fund of Funds 37.482 - 37.482 37.482 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
Nedgroup Investments Flexible Income Fund A 15.572 - 15.572 15.572 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
Nedgroup Investments Flexible Income Fund R 15.577 - 15.577 15.577 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
Allan Gray - Orbis Global Equity Feeder Fund 62.074 - 62.074 62.074 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
Nedgroup Investments Flexible Income Fund A1 15.551 - 15.551 15.551 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
Nedgroup Investments Flexible Income Fund A2 15.576 - 15.576 15.576 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
Nedgroup Investments Flexible Income Fund B1 15.597 - 15.597 15.597 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
Nedgroup Investments Flexible Income Fund R1 15.568 - 15.568 15.568 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
Sanlam Investment Management Balanced Fund B4 80.084 - 80.084 80.084 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
Sanlam Investment Management Balanced Fund B6 80.19 - 80.19 80.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
Sanlam Investment Management Balanced Fund B10 80.272 - 80.272 80.272 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
Nedgroup Investments Global Equity Feeder Fund A 9.308 - 9.308 9.308 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
Nedgroup Investments Global Equity Feeder Fund B 9.349 - 9.349 9.349 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
Nedgroup Investments Global Equity Feeder Fund C 9.181 - 9.181 9.181 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
Sanlam Investment Management Inflation Plus Fund 5.17 - 5.17 5.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
Nedgroup Investments Global Equity Feeder Fund B1 8.244 - 8.244 8.244 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
Nedgroup Investments Global Equity Feeder Fund B2 9.15 - 9.15 9.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
Sanlam Investment Management Inflation Plus Fund B 5.17 - 5.17 5.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
Sanlam Investment Management Inflation Plus Fund B 5.181 - 5.181 5.181 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
Sanlam Investment Management Inflation Plus Fund B 5.189 - 5.189 5.189 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
Fairtree Equity Prescient A3 Fund 2.495 - 2.495 2.495 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۷ ساعت ۲:۰۲
Fairtree Equity Prescient B3 Fund 2.507 - 2.507 2.507 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۷ ساعت ۲:۰۲
Sanlam Investment Management Inflation Plus Fund B 5.175 - 5.175 5.175 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۷ ساعت ۲:۰۲
Prudential Balanced Fund A 6.588 - 6.588 6.588 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۲۳:۰۲
Prudential Balanced Fund B 6.63 - 6.63 6.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۲۳:۰۲
Prudential Balanced Fund D 6.642 - 6.642 6.642 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۲۳:۰۲
Investec High Income Fund Z 1.171 - 1.17 1.171 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Atlantic BCI Stable Income Fund A 0.972 - 0.972 0.972 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Investec Cautious Managed Fund Z 1.878 - 1.878 1.878 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۷:۰۳
Nedgroup Investments Core Diversified Fund B 20.017 - 20.017 20.017 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۰۱
Nedgroup Investments Core Diversified Fund C 20.009 - 20.009 20.009 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۰۱
PSG Wealth Preserver Fund of Funds D 21.058 - 21.051 21.058 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۰۱
ABAX Equity Prescient Fund B1 54.602 - 54.219 54.602 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ساعت ۱۱:۰۲
ABAX Equity Prescient Fund B2 55.133 - 54.745 55.133 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ساعت ۱۱:۰۲
Investec Cautious Managed Fund H 1.859 - 1.859 1.859 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۷ ساعت ۲:۰۲
Investec Cautious Managed Fund I 1.86 - 1.86 1.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۷:۰۵
Prudential High Interest Fund B 1.007 - 1.007 1.007 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۴ ساعت ۶:۰۵
PSG Balanced Fund B 68.865 - 68.865 68.865 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
ABAX Equity Prescient Fund B3 52.689 - 52.689 52.689 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
Foord Flexible Fund of Funds R 28.837 - 28.837 29.193 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ساعت ۲۲:۰۳
Foord Flexible Fund of Funds B1 28.847 - 28.847 28.847 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ساعت ۲۲:۰۳
Foord Flexible Fund of Funds B2 29.208 - 29.208 29.725 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ساعت ۱۹:۰۳
Sanlam Money Market R 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۷:۰۳
STANLIB Property Income Fund B10 5.122 - 5.122 5.122 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲:۰۴
STANLIB Property Income Fund B1 5.109 - 5.108 5.109 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ ساعت ۲۳:۰۵
STANLIB Property Income Fund B6 5.106 - 5.106 5.106 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ ساعت ۷:۳۴
STANLIB Property Income Fund B5 5.418 - 5.418 5.418 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ ساعت ۰:۰۰
Sanlam Investment Management Inflation Plus Fund B 5.017 - 5.017 5.017 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۰:۰۰