شاخص یاب
افریقای جنوبی
افریقای جنوبی

رند آفریقای جنوبی / دلار

0.0695
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ مهر ۱۳۹۷
ساعت 00:30:11
0 (6.96%)
تغییر ۳ ماهه
0 (15.96%)
تغییر ۶ ماهه
0 (5.18%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

403
قیمت روز
5 (1.24%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۷
ساعت 21:01:32
11 (2.81%)
تغییر ۳ ماهه
403 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
403 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE South Africa

5,220
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ مهر ۱۳۹۷
ساعت 19:03:21
517 (9.00%)
تغییر ۳ ماهه
546 (9.47%)
تغییر ۶ ماهه
659 (11.21%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری آفریقای جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nedgroup Investments Flexible Income Fund A1 15.133 - 15.133 15.133 0.03 0.20% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۶:۰۳
Nedgroup Investments Flexible Income Fund A2 15.153 - 15.153 15.153 0.09 0.61% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۶:۰۳
Nedgroup Investments Flexible Income Fund B1 15.159 - 15.159 15.159 0.05 0.34% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۶:۰۳
Nedgroup Investments Flexible Income Fund R1 15.14 - 15.14 15.14 0.05 0.34% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۶:۰۳
Investec Opportunity Fund A 11.094 - 11.094 11.094 0.04 0.33% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Investec Opportunity Fund B 11.094 - 11.094 11.094 0.04 0.33% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Investec Opportunity Fund E 11.091 - 11.091 11.091 0.04 0.33% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Investec Opportunity Fund F 11.106 - 11.106 11.106 0.04 0.33% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Investec Opportunity Fund G 11.086 - 11.086 11.086 0.04 0.34% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Investec Opportunity Fund H 11.1 - 11.1 11.1 0.04 0.32% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Investec Opportunity Fund I 11.101 - 11.101 11.101 0.04 0.33% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Investec Opportunity Fund R 11.091 - 11.091 11.091 0.04 0.34% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Investec Opportunity Fund Z 11.106 - 11.106 11.106 0.04 0.33% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Discovery Balanced Fund 2.048 - 2.048 2.048 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Investec Managed Fund A 10.629 - 10.629 10.629 0.02 0.15% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Investec Managed Fund B 10.629 - 10.629 10.629 0.02 0.15% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Investec Managed Fund C 10.617 - 10.617 10.617 0.02 0.15% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Investec Managed Fund H 10.635 - 10.635 10.635 0.02 0.15% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Investec Managed Fund I 10.638 - 10.638 10.638 0.02 0.15% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Investec Managed Fund R 10.634 - 10.634 10.634 0.02 0.15% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Investec Managed Fund Z 10.649 - 10.649 10.649 0.02 0.15% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Old Mutual Investors Fund R 374.497 - 374.497 374.497 1.98 0.53% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Old Mutual Investors Fund B1 374.471 - 374.471 374.471 1.98 0.53% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Old Mutual Global Equity Fund A 29.033 - 29.033 29.033 0.17 0.60% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Old Mutual Global Equity Fund C 27.444 - 27.444 27.444 0.17 0.60% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Old Mutual Global Equity Fund R 29.667 - 29.667 29.667 0.18 0.59% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Investec Cautious Managed Fund H 1.801 - 1.801 1.801 0.00 0.17% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Investec Cautious Managed Fund I 1.801 - 1.801 1.801 0.00 0.22% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Investec Cautious Managed Fund Z 1.802 - 1.802 1.802 0.00 0.22% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Old Mutual Global Equity Fund B1 29.45 - 29.45 29.45 0.18 0.60% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Prescient Income Provider Fund C 1.386 - 1.386 1.386 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Prescient Income Provider Fund A2 1.392 - 1.392 1.392 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Prescient Income Provider Fund A3 1.386 - 1.386 1.386 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Prescient Income Provider Fund B1 1.388 - 1.388 1.388 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Prescient Income Provider Fund B4 1.387 - 1.387 1.387 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Prescient Income Provider Fund B7 1.387 - 1.387 1.387 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Sanlam Investment Management Balanced Fund B4 74.726 - 74.726 74.726 0.22 0.30% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Sanlam Investment Management Balanced Fund B6 74.778 - 74.778 74.778 0.22 0.30% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Sanlam Investment Management Balanced Fund B10 74.827 - 74.827 74.827 0.22 0.30% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Sanlam Investment Management Inflation Plus Fund 4.987 - 4.987 4.987 0.01 0.10% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Sanlam Investment Management Inflation Plus Fund B 4.987 - 4.987 4.987 0.01 0.10% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Sanlam Investment Management Inflation Plus Fund B 4.994 - 4.994 4.994 0.01 0.10% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Sanlam Investment Management Inflation Plus Fund B 4.99 - 4.99 4.99 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Sanlam Investment Management Inflation Plus Fund B 4.999 - 4.999 4.999 0.01 0.10% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Allan Gray Equity Fund A 393.323 - 393.323 393.323 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۰۳
Allan Gray Equity Fund C 394.029 - 394.029 394.029 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۰۳
Allan Gray Stable Fund A 36.176 - 36.176 36.176 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۰۳
Allan Gray Stable Fund C 36.179 - 36.179 36.179 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۰۳
Allan Gray Balanced Fund A 106.129 - 106.129 106.129 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۰۳
Allan Gray Balanced Fund C 106.183 - 106.183 106.183 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۰۳
Coronation Balanced Plus Fund A 100.182 - 100.182 100.182 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۰۳
Coronation Balanced Plus Fund P 100.26 - 100.26 100.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۰۳
PSG Flexible Fund 5.446 - 5.446 5.446 0.02 0.42% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۰۳
PSG Balanced Fund A 70.777 - 70.777 70.777 0.24 0.33% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۰۳
PSG Balanced Fund B 70.645 - 70.645 70.645 0.24 0.34% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۰۳
PSG Balanced Fund D 70.863 - 70.863 70.863 0.24 0.33% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۰۳
PSG Balanced Fund E 70.796 - 70.796 70.796 0.24 0.33% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۰۳
PSG Balanced Fund F 70.883 - 70.883 70.883 0.24 0.33% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۰۳
PSG Flexible Fund E 5.447 - 5.447 5.447 0.02 0.42% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۰۳
Prudential Balanced Fund A 6.357 - 6.357 6.357 0.01 0.17% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۰۳
Prudential Balanced Fund B 6.39 - 6.39 6.39 0.01 0.16% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۰۳
Prudential Balanced Fund D 6.395 - 6.395 6.395 0.01 0.16% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۰۳
Prudential Balanced Fund X 6.294 - 6.294 6.294 0.01 0.16% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۰۳
Prudential Core Value Fund B 7.533 - 7.533 7.533 0.03 0.36% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۰۳
ABAX Equity Prescient Fund B1 51.864 51.546 51.546 51.864 0.79 1.53% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۰۳
ABAX Equity Prescient Fund B2 52.265 51.943 51.943 52.265 0.80 1.53% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۰۳
ABAX Equity Prescient Fund B3 52.494 52.17 52.17 52.494 0.80 1.53% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۰۳
Prudential Inflation Plus Fund A 3.764 - 3.764 3.764 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۰۳
Prudential Inflation Plus Fund B 3.777 - 3.777 3.777 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۰۳
Prudential Inflation Plus Fund X 3.765 - 3.765 3.765 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۰۳
Coronation Strategic Income Fund A 15.475 - 15.475 15.475 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۰۳
Coronation Strategic Income Fund D 15.486 - 15.486 15.486 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۰۳
Coronation Strategic Income Fund P 15.477 - 15.477 15.477 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۰۳
Coronation Strategic Income Fund B2 15.475 - 15.475 15.475 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۰۳
Coronation Balanced Defensive Fund D 1.82 - 1.82 1.82 0.00 0.11% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۰۳
Coronation Balanced Defensive Fund P 1.829 - 1.829 1.829 0.00 0.16% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۰۳
Nedgroup Investments Rainmaker Fund A 118.465 - 118.465 118.465 0.74 0.63% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۰۳
Nedgroup Investments Rainmaker Fund B1 116.605 - 116.605 116.605 0.74 0.63% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۰۳
Allan Gray - Orbis Global Fund of Funds 40.538 - 40.538 40.538 0.10 0.24% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۰۳
Allan Gray - Orbis Global Equity Feeder Fund 65.74 - 65.74 65.74 0.29 0.44% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۰۳
Foord Balanced Fund B 53.29 - 53.29 53.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
Foord Balanced Fund B2 53.251 - 53.251 53.251 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
PSG Wealth Moderate Fund of Funds D 29.559 - 29.559 29.559 0.18 0.60% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۰۳
PSG Wealth Preserver Fund of Funds D 20.83 - 20.83 20.83 0.06 0.28% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۰۳
Nedgroup Investments Global Equity Feeder Fund A 8.886 - 8.886 8.886 0.01 0.10% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۰۳
Nedgroup Investments Global Equity Feeder Fund B 8.932 - 8.932 8.932 0.01 0.10% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۰۳
Nedgroup Investments Global Equity Feeder Fund C 8.782 - 8.782 8.782 0.01 0.10% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۰۳
Nedgroup Investments Global Equity Feeder Fund B1 7.939 - 7.939 7.939 0.01 0.10% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۰۳
Nedgroup Investments Global Equity Feeder Fund B2 8.746 - 8.746 8.746 0.01 0.09% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۰۳
STANLIB Income Fund D 1.356 - 1.356 1.356 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۲
Prescient Income Provider Fund A1 1.387 - 1.387 1.387 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۲
Prescient Income Provider Fund B2 1.385 - 1.385 1.385 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۲
Prescient Income Provider Fund B3 1.385 - 1.385 1.385 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۲
Prescient Income Provider Fund B6 1.386 - 1.386 1.386 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۲
STANLIB Income Fund B1 1.356 - 1.356 1.356 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱:۰۳
STANLIB Income Fund B5 1.356 - 1.356 1.356 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱:۰۳
Nedgroup Investments Core Income Fund C2 0.999 - 0.999 0.999 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۲۲:۰۳
Nedgroup Investments Core Income Fund C10 0.999 - 0.999 0.999 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۲۲:۰۳
Nedgroup Investments Core Income Fund C4 0.999 - 0.999 0.999 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۰۳
Foord Flexible Fund of Funds R 28.837 - 28.837 29.193 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ساعت ۲۲:۰۳
Foord Flexible Fund of Funds B1 28.847 - 28.847 28.847 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ساعت ۲۲:۰۳
Foord Flexible Fund of Funds B2 29.208 - 29.208 29.725 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ساعت ۱۹:۰۳
Nedgroup Investments Flexible Income Fund A 15.203 - 15.203 15.203 0.15 0.98% ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ ساعت ۷:۰۳
Nedgroup Investments Flexible Income Fund R 15.059 - 15.059 15.059 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۹ ساعت ۲۳:۳۳
STANLIB Property Income Fund B10 5.122 - 5.122 5.122 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲:۰۴
STANLIB Property Income Fund B1 5.109 - 5.108 5.109 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ ساعت ۲۳:۰۵
Prudential High Interest Fund B 1.006 - 1.006 1.006 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ ساعت ۷:۳۴
STANLIB Property Income Fund B6 5.106 - 5.106 5.106 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ ساعت ۷:۳۴
STANLIB Property Income Fund B5 5.418 - 5.418 5.418 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ ساعت ۰:۰۰
Sanlam Investment Management Inflation Plus Fund B 5.017 - 5.017 5.017 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۰:۰۰