شاخص یاب
افریقای جنوبی
افریقای جنوبی

رند آفریقای جنوبی / دلار

0.0715
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 23:37:13
0 (1.11%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.17%)
تغییر ۶ ماهه
0 (17.44%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

437
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ دی ۱۳۹۷
ساعت 14:01:34
34 (8.44%)
تغییر ۳ ماهه
34 (8.44%)
تغییر ۶ ماهه
437 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE South Africa

5,612
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 19:05:06
580 (11.53%)
تغییر ۳ ماهه
238 (4.07%)
تغییر ۶ ماهه
206 (3.53%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری آفریقای جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Fairtree Equity Prescient A1 Fund 2.465 - 2.465 2.465 0.01 0.20% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۸
Sanlam Investment Management Bal R 76.942 - 76.942 76.942 0.23 0.30% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Sanlam Investment Management Balanced Fund B4 77 - 77 77 0.23 0.30% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Sanlam Investment Management Balanced Fund B6 77.024 - 77.024 77.024 0.23 0.30% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Sanlam Investment Management Balanced Fund B10 77.042 - 77.042 77.042 0.23 0.30% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Sanlam Investment Management Inflation Plus Fund 4.999 - 4.999 4.999 0.01 0.24% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Sanlam Investment Management Inflation Plus Fund B 4.999 - 4.999 4.999 0.01 0.24% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Sanlam Investment Management Inflation Plus Fund B 5.002 - 5.002 5.002 0.01 0.22% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Sanlam Investment Management Inflation Plus Fund B 5.001 - 5.001 5.001 0.01 0.24% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Sanlam Investment Management Inflation Plus Fund B 5.004 - 5.004 5.004 0.01 0.24% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Foord Balanced Fund B 54.428 - 54.428 54.428 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Foord Balanced Fund B2 54.308 - 54.308 54.308 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Allan Gray Equity Fund A 389.762 - 389.762 389.762 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Allan Gray Equity Fund C 390.323 - 390.323 390.323 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Allan Gray Stable Fund A 36.078 - 36.078 36.078 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Allan Gray Stable Fund C 36.087 - 36.087 36.087 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Allan Gray Balanced Fund A 104.782 - 104.782 104.782 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Allan Gray Balanced Fund C 104.807 - 104.807 104.807 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Investec Opportunity Fund A 11.366 - 11.344 11.366 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Investec Opportunity Fund B 11.366 - 11.344 11.366 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Investec Opportunity Fund E 11.352 - 11.329 11.352 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Investec Opportunity Fund F 11.417 - 11.394 11.417 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Investec Opportunity Fund G 11.33 - 11.308 11.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Investec Opportunity Fund H 11.39 - 11.367 11.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Investec Opportunity Fund I 11.398 - 11.376 11.398 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Investec Opportunity Fund R 11.353 - 11.331 11.353 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Investec Opportunity Fund Z 11.417 - 11.394 11.417 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Coronation Balanced Plus Fund A 103.061 - 103.061 103.061 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Coronation Balanced Plus Fund P 103.304 - 103.304 103.304 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
PSG Flexible Fund 5.393 - 5.393 5.393 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
PSG Balanced Fund A 69.298 - 69.298 69.298 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
PSG Balanced Fund D 69.562 - 69.562 69.562 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
PSG Balanced Fund E 69.455 - 69.455 69.455 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
PSG Balanced Fund F 69.675 - 69.675 69.675 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
PSG Flexible Fund E 5.399 - 5.399 5.399 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
STANLIB Income Fund D 1.37 - 1.37 1.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Discovery Balanced Fund 2.097 - 2.085 2.097 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Investec Managed Fund A 10.729 - 10.71 10.729 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Investec Managed Fund B 10.729 - 10.71 10.729 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Investec Managed Fund C 10.685 - 10.667 10.685 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Investec Managed Fund H 10.751 - 10.732 10.751 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Investec Managed Fund I 10.765 - 10.746 10.765 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Investec Managed Fund R 10.748 - 10.73 10.748 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Investec Managed Fund Z 10.808 - 10.789 10.808 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Prudential Balanced Fund A 6.412 - 6.412 6.412 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Prudential Balanced Fund B 6.437 - 6.437 6.437 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Prudential Balanced Fund D 6.433 - 6.433 6.433 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Prudential Balanced Fund X 6.345 - 6.345 6.345 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Old Mutual Investors Fund R 384.06 - 384.06 384.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Old Mutual Investors Fund B1 384.033 - 384.033 384.033 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Prudential Core Value Fund B 7.782 - 7.782 7.782 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Old Mutual Global Equity Fund A 28.911 - 28.911 28.911 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Old Mutual Global Equity Fund C 27.209 - 27.209 27.209 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Old Mutual Global Equity Fund R 29.607 - 29.607 29.607 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Investec Cautious Managed Fund H 1.828 - 1.826 1.828 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Investec Cautious Managed Fund I 1.829 - 1.826 1.829 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Investec Cautious Managed Fund Z 1.831 - 1.828 1.831 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Old Mutual Global Equity Fund B1 29.373 - 29.295 29.373 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Prudential Inflation Plus Fund A 3.763 - 3.763 3.763 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Prudential Inflation Plus Fund B 3.771 - 3.771 3.771 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Prudential Inflation Plus Fund X 3.762 - 3.762 3.762 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Fairtree Equity Prescient A3 Fund 2.461 - 2.456 2.461 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Prescient Income Provider Fund A1 1.396 - 1.396 1.396 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Prescient Income Provider Fund A3 1.394 - 1.394 1.394 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Prescient Income Provider Fund B2 1.394 - 1.394 1.394 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Prescient Income Provider Fund B3 1.394 - 1.394 1.394 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Prescient Income Provider Fund B4 1.395 - 1.395 1.395 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Prescient Income Provider Fund B6 1.395 - 1.395 1.395 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Prescient Income Provider Fund B7 1.395 - 1.395 1.395 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Coronation Strategic Income Fund A 15.673 - 15.673 15.673 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Coronation Strategic Income Fund D 15.689 - 15.689 15.689 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Coronation Strategic Income Fund P 15.681 - 15.681 15.681 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Coronation Strategic Income Fund B2 15.67 - 15.67 15.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Coronation Balanced Defensive Fund D 1.848 - 1.848 1.848 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Coronation Balanced Defensive Fund P 1.857 - 1.857 1.857 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Nedgroup Investments Rainmaker Fund A 119.88 - 119.88 119.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Nedgroup Investments Rainmaker Fund B1 116.404 - 116.404 116.404 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Allan Gray - Orbis Global Fund of Funds 37.486 - 37.486 37.486 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Nedgroup Investments Flexible Income Fund A 15.317 - 15.317 15.317 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Nedgroup Investments Flexible Income Fund R 15.324 - 15.324 15.324 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Allan Gray - Orbis Global Equity Feeder Fund 60.392 - 60.392 60.392 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Nedgroup Investments Flexible Income Fund A1 15.304 - 15.304 15.304 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Nedgroup Investments Flexible Income Fund A2 15.325 - 15.325 15.325 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Nedgroup Investments Flexible Income Fund B1 15.338 - 15.338 15.338 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Nedgroup Investments Flexible Income Fund R1 15.314 - 15.314 15.314 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
PSG Wealth Moderate Fund of Funds D 30.163 - 30.163 30.163 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۳:۰۵
Nedgroup Investments Global Equity Feeder Fund A 8.758 - 8.758 8.758 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۳:۰۵
Nedgroup Investments Global Equity Feeder Fund B 8.789 - 8.789 8.789 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۳:۰۵
Nedgroup Investments Global Equity Feeder Fund C 8.619 - 8.619 8.619 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۳:۰۵
Nedgroup Investments Global Equity Feeder Fund B1 7.792 - 7.792 7.792 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۳:۰۵
Nedgroup Investments Global Equity Feeder Fund B2 8.598 - 8.598 8.598 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۳:۰۵
STANLIB Income Fund B1 1.37 - 1.37 1.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۳
STANLIB Income Fund B5 1.37 - 1.37 1.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۳
Nedgroup Investments Core Income Fund C2 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۲۲:۳۶
Fairtree Equity Prescient B3 Fund 2.502 - 2.502 2.502 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۶:۰۵
Nedgroup Investments Core Income Fund C4 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۲۲:۰۵
Investec High Income Fund Z 1.168 - 1.168 1.168 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۲۲:۰۵
Prescient Income Provider Fund C 1.394 - 1.394 1.394 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۲۲:۰۵
Prescient Income Provider Fund A2 1.4 - 1.4 1.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۲۲:۰۵
Prescient Income Provider Fund B1 1.396 - 1.396 1.396 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۲۲:۰۵
Nedgroup Investments Core Income Fund C10 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۲۲:۰۵
STANLIB Extra Income Fund B2 0.864 - 0.864 0.864 0.00 0.12% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۵
PSG Wealth Preserver Fund of Funds D 21.207 - 21.207 21.207 0.04 0.19% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۳:۰۷
Prudential High Interest Fund B 1.007 - 1.007 1.007 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۴ ساعت ۶:۰۵
PSG Balanced Fund B 68.865 - 68.865 68.865 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
Nedgroup Investments Core Diversified Fund B 19.108 - 19.108 19.108 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۲۲:۳۲
Nedgroup Investments Core Diversified Fund C 19.093 - 19.093 19.093 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۲۲:۳۲
ABAX Equity Prescient Fund B1 52.021 - 52.021 52.021 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
ABAX Equity Prescient Fund B2 52.422 - 52.422 52.422 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
ABAX Equity Prescient Fund B3 52.689 - 52.689 52.689 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
Foord Flexible Fund of Funds R 28.837 - 28.837 29.193 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ساعت ۲۲:۰۳
Foord Flexible Fund of Funds B1 28.847 - 28.847 28.847 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ساعت ۲۲:۰۳
Foord Flexible Fund of Funds B2 29.208 - 29.208 29.725 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ساعت ۱۹:۰۳
Sanlam Money Market R 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۷:۰۳
STANLIB Property Income Fund B10 5.122 - 5.122 5.122 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲:۰۴
STANLIB Property Income Fund B1 5.109 - 5.108 5.109 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ ساعت ۲۳:۰۵
STANLIB Property Income Fund B6 5.106 - 5.106 5.106 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ ساعت ۷:۳۴
STANLIB Property Income Fund B5 5.418 - 5.418 5.418 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ ساعت ۰:۰۰
Sanlam Investment Management Inflation Plus Fund B 5.017 - 5.017 5.017 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۰:۰۰