شاخص یاب
افریقای جنوبی
افریقای جنوبی

رند آفریقای جنوبی / دلار

0.0697
قیمت روز
0 (0.29%)
تغییر روزانه
۲۰ آذر ۱۳۹۷
ساعت 05:32:11
0 (5.13%)
تغییر ۳ ماهه
0 (8.53%)
تغییر ۶ ماهه
0 (5.17%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

403
قیمت روز
5 (1.24%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۷
ساعت 21:01:32
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
1 (0.25%)
تغییر ۶ ماهه
403 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE South Africa

4,994
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۹ آذر ۱۳۹۷
ساعت 19:03:14
610 (10.88%)
تغییر ۳ ماهه
854 (14.60%)
تغییر ۶ ماهه
841 (14.42%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری آفریقای جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Investec Opportunity Fund H 10.866 10.843 10.843 10.866 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۵:۰۱
Prescient Income Provider Fund A3 1.385 1.386 1.385 1.386 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۵:۰۱
Prescient Income Provider Fund B7 1.387 1.385 1.385 1.387 0.00 0.14% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۵:۰۱
Sanlam Investment Management Inflation Plus Fund B 4.959 4.974 4.959 4.974 0.02 0.30% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۵:۰۱
Sanlam Investment Management Inflation Plus Fund B 4.971 4.986 4.971 4.986 0.02 0.30% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۵:۰۱
Investec Managed Fund A 10.297 10.283 10.283 10.297 0.01 0.14% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۴:۰۱
Investec Managed Fund B 10.283 10.297 10.283 10.297 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۴:۰۱
Sanlam Investment Management Bal R 73.263 73.926 73.263 73.926 0.66 0.90% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۴:۰۱
Prescient Income Provider Fund B6 1.385 1.386 1.385 1.386 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۳:۳۲
Investec Opportunity Fund I 10.847 10.87 10.847 10.87 0.02 0.21% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۳:۰۲
Sanlam Investment Management Inflation Plus Fund 4.954 4.969 4.954 4.969 0.02 0.30% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۳:۰۲
Investec Opportunity Fund F 10.857 - 10.857 10.857 0.02 0.21% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲:۳۲
Investec Opportunity Fund A 10.831 - 10.831 10.831 0.02 0.21% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱:۰۲
Investec Opportunity Fund B 10.831 - 10.831 10.831 0.02 0.21% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱:۰۲
Investec Opportunity Fund E 10.823 - 10.823 10.823 0.02 0.22% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱:۰۲
Investec Opportunity Fund G 10.813 - 10.813 10.813 0.02 0.22% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱:۰۲
Investec Opportunity Fund R 10.824 - 10.824 10.824 0.02 0.22% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱:۰۲
Investec Opportunity Fund Z 10.857 - 10.857 10.857 0.02 0.21% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱:۰۲
Discovery Balanced Fund 1.992 - 1.992 1.992 0.00 0.20% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱:۰۲
Investec Managed Fund C 10.274 - 10.274 10.274 0.01 0.13% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱:۰۲
Investec Managed Fund H 10.309 - 10.309 10.309 0.01 0.14% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱:۰۲
Investec Managed Fund I 10.316 - 10.316 10.316 0.01 0.14% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱:۰۲
Investec Managed Fund R 10.311 - 10.311 10.311 0.01 0.14% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱:۰۲
Investec Managed Fund Z 10.343 - 10.343 10.343 0.02 0.15% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱:۰۲
Investec High Income Fund Z 1.164 - 1.164 1.164 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱:۰۲
Prescient Income Provider Fund C 1.387 - 1.387 1.387 0.00 0.14% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱:۰۲
Prescient Income Provider Fund A1 1.387 - 1.387 1.387 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱:۰۲
Prescient Income Provider Fund A2 1.392 - 1.392 1.392 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱:۰۲
Prescient Income Provider Fund B1 1.388 - 1.388 1.388 0.00 0.14% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱:۰۲
Prescient Income Provider Fund B2 1.385 - 1.385 1.385 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱:۰۲
Prescient Income Provider Fund B3 1.385 - 1.385 1.385 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱:۰۲
Prescient Income Provider Fund B4 1.387 - 1.387 1.387 0.00 0.14% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱:۰۲
Sanlam Investment Management Balanced Fund B4 73.493 - 73.493 73.493 0.66 0.90% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱:۰۲
Sanlam Investment Management Balanced Fund B6 73.562 - 73.562 73.562 0.66 0.90% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱:۰۲
Sanlam Investment Management Balanced Fund B10 73.634 - 73.634 73.634 0.66 0.90% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱:۰۲
Sanlam Investment Management Inflation Plus Fund B 4.954 - 4.954 4.954 0.02 0.30% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱:۰۲
Sanlam Investment Management Inflation Plus Fund B 4.964 - 4.964 4.964 0.02 0.30% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱:۰۲
Old Mutual Global Equity Fund B1 27.672 - 27.672 27.672 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۳۲
Foord Balanced Fund B 51.69 - 51.69 51.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
Foord Balanced Fund B2 51.616 - 51.616 51.616 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
Allan Gray Equity Fund A 376.476 - 376.476 376.476 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
Allan Gray Equity Fund C 377.157 - 377.157 377.157 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
Allan Gray Stable Fund A 35.429 - 35.429 35.429 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
Allan Gray Stable Fund C 35.442 - 35.442 35.442 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
Allan Gray Balanced Fund A 102.509 - 102.509 102.509 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
Allan Gray Balanced Fund C 102.588 - 102.588 102.588 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
Coronation Balanced Plus Fund A 96.56 - 96.56 96.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
Coronation Balanced Plus Fund P 96.699 - 96.699 96.699 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
Nedgroup Investments Core Income Fund C4 0.997 - 0.997 0.997 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
PSG Flexible Fund 5.291 - 5.291 5.291 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
PSG Balanced Fund A 68.938 - 68.938 68.938 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
PSG Balanced Fund B 68.865 - 68.865 68.865 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
PSG Balanced Fund D 69.099 - 69.099 69.099 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
PSG Balanced Fund E 69.015 - 69.015 69.015 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
PSG Balanced Fund F 69.15 - 69.15 69.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
PSG Flexible Fund E 5.294 - 5.294 5.294 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
STANLIB Income Fund B1 1.375 - 1.375 1.375 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
STANLIB Income Fund B5 1.374 - 1.374 1.374 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
Prudential Balanced Fund A 6.142 - 6.142 6.142 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
Prudential Balanced Fund B 6.18 - 6.18 6.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
Prudential Balanced Fund D 6.191 - 6.191 6.191 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
Prudential Balanced Fund X 6.083 - 6.083 6.083 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
Old Mutual Investors Fund R 359.727 - 359.727 359.727 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
Old Mutual Investors Fund B1 359.702 - 359.702 359.702 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
Prudential Core Value Fund B 7.352 - 7.352 7.352 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
STANLIB Extra Income Fund B2 0.862 - 0.862 0.862 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
Old Mutual Global Equity Fund A 27.262 - 27.262 27.262 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
Old Mutual Global Equity Fund C 25.723 - 25.723 25.723 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
Old Mutual Global Equity Fund R 27.891 - 27.891 27.891 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
Coronation Strategic Income Fund A 15.609 - 15.609 15.609 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
Coronation Strategic Income Fund D 15.627 - 15.627 15.627 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
Coronation Strategic Income Fund P 15.621 - 15.621 15.621 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
Coronation Strategic Income Fund B2 15.603 - 15.603 15.603 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
Coronation Balanced Defensive Fund D 1.798 - 1.798 1.798 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
Coronation Balanced Defensive Fund P 1.806 - 1.806 1.806 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
Nedgroup Investments Rainmaker Fund A 113.969 - 113.969 113.969 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
Nedgroup Investments Rainmaker Fund B1 112.456 - 112.456 112.456 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
Allan Gray - Orbis Global Fund of Funds 37.391 - 37.391 37.391 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
Nedgroup Investments Core Income Fund C2 0.997 - 0.997 0.997 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
Nedgroup Investments Core Income Fund C10 0.997 - 0.997 0.997 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
Nedgroup Investments Flexible Income Fund A 15.276 - 15.276 15.276 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
Nedgroup Investments Flexible Income Fund R 15.283 - 15.283 15.283 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
Allan Gray - Orbis Global Equity Feeder Fund 60.428 - 60.428 60.428 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
Nedgroup Investments Flexible Income Fund A1 15.259 - 15.259 15.259 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
Nedgroup Investments Flexible Income Fund A2 15.282 - 15.282 15.282 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
PSG Wealth Moderate Fund of Funds D 28.996 - 28.996 28.996 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۰۱
PSG Wealth Preserver Fund of Funds D 20.708 - 20.708 20.708 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۰۱
Nedgroup Investments Flexible Income Fund R1 15.241 - 15.241 15.241 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۰۱
Investec Cautious Managed Fund H 1.794 - 1.794 1.794 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱:۰۱
Investec Cautious Managed Fund I 1.795 - 1.795 1.795 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱:۰۱
Investec Cautious Managed Fund Z 1.798 - 1.798 1.798 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱:۰۱
STANLIB Income Fund D 1.373 - 1.373 1.373 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۲۲:۳۲
Prudential Inflation Plus Fund A 3.67 - 3.67 3.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۲۲:۳۲
Prudential Inflation Plus Fund B 3.687 - 3.687 3.687 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۲۲:۳۲
Prudential Inflation Plus Fund X 3.673 - 3.673 3.673 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۲۲:۳۲
Nedgroup Investments Core Diversified Fund B 19.108 - 19.108 19.108 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۲۲:۳۲
Nedgroup Investments Core Diversified Fund C 19.093 - 19.093 19.093 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۲۲:۳۲
Nedgroup Investments Global Equity Feeder Fund A 8.577 - 8.577 8.577 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۳۳
Nedgroup Investments Global Equity Feeder Fund B 8.624 - 8.624 8.624 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۳۳
Nedgroup Investments Global Equity Feeder Fund C 8.483 - 8.483 8.483 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۳۳
Nedgroup Investments Global Equity Feeder Fund B1 7.649 - 7.649 7.649 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۳۳
Nedgroup Investments Global Equity Feeder Fund B2 8.445 - 8.445 8.445 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۳۳
Nedgroup Investments Flexible Income Fund B1 15.262 - 15.262 15.262 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۲۳:۰۳
ABAX Equity Prescient Fund B1 52.021 - 52.021 52.021 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
ABAX Equity Prescient Fund B2 52.422 - 52.422 52.422 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
ABAX Equity Prescient Fund B3 52.689 - 52.689 52.689 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
Foord Flexible Fund of Funds R 28.837 - 28.837 29.193 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ساعت ۲۲:۰۳
Foord Flexible Fund of Funds B1 28.847 - 28.847 28.847 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ساعت ۲۲:۰۳
Foord Flexible Fund of Funds B2 29.208 - 29.208 29.725 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ساعت ۱۹:۰۳
Sanlam Money Market R 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۷:۰۳
STANLIB Property Income Fund B10 5.122 - 5.122 5.122 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲:۰۴
STANLIB Property Income Fund B1 5.109 - 5.108 5.109 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ ساعت ۲۳:۰۵
Prudential High Interest Fund B 1.006 - 1.006 1.006 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ ساعت ۷:۳۴
STANLIB Property Income Fund B6 5.106 - 5.106 5.106 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ ساعت ۷:۳۴
STANLIB Property Income Fund B5 5.418 - 5.418 5.418 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ ساعت ۰:۰۰
Sanlam Investment Management Inflation Plus Fund B 5.017 - 5.017 5.017 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۰:۰۰