شاخص یاب
افریقای جنوبی
افریقای جنوبی
رند آفریقای جنوبی / دلار
0.0736
قیمت روز
0 (1.36%)
تغییر روزانه
۴ تیر ۱۳۹۷
ساعت 22:18:20
1 (91.37%)
تغییر ۳ ماهه
1 (90.73%)
تغییر ۶ ماهه
1 (90.48%)
نوسان سالیانه
طلای 18 عیار
408
قیمت روز
3 (0.74%)
تغییر روزانه
۴ تیر ۱۳۹۷
ساعت 18:01:30
408 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
408 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
408 (0.00%)
نوسان سالیانه
FTSE South Africa
5,621
قیمت روز
112 (1.99%)
تغییر روزانه
۴ تیر ۱۳۹۷
ساعت 20:04:51
50,991 (90.07%)
تغییر ۳ ماهه
53,851 (90.55%)
تغییر ۶ ماهه
45,793 (89.07%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری آفریقای جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PSG Wealth Moderate Fund of Funds D 30.433 - 30.433 30.433 0.04 0.14% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۷:۰۴
PSG Wealth Preserver Fund of Funds D 21.129 - 21.129 21.129 0.02 0.11% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۷:۰۴
Nedgroup Investments Global Equity Feeder Fund A 8.164 - 8.164 8.164 0.12 1.47% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۷:۰۴
Nedgroup Investments Global Equity Feeder Fund B 8.2 - 8.2 8.2 0.12 1.46% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۷:۰۴
Nedgroup Investments Global Equity Feeder Fund C 8.052 - 8.052 8.052 0.12 1.45% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۷:۰۴
Nedgroup Investments Global Equity Feeder Fund B1 7.324 - 7.324 7.324 0.11 1.46% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۷:۰۴
Nedgroup Investments Global Equity Feeder Fund B2 8.025 - 8.025 8.025 0.12 1.46% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۷:۰۴
Nedgroup Investments Flexible Income Fund A2 15.147 - 15.147 15.147 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۶:۳۴
Investec Opportunity Fund A 11.211 - 11.211 11.211 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Investec Opportunity Fund B 11.211 - 11.211 11.211 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Investec Opportunity Fund E 11.202 - 11.202 11.202 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Investec Opportunity Fund F 11.242 - 11.242 11.242 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Investec Opportunity Fund G 11.19 - 11.19 11.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Investec Opportunity Fund H 11.225 - 11.225 11.225 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Investec Opportunity Fund I 11.229 - 11.229 11.229 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Investec Opportunity Fund R 11.203 - 11.203 11.203 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Investec Opportunity Fund Z 11.242 - 11.242 11.242 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Coronation Balanced Plus Fund A 105.531 - 105.531 105.531 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Coronation Balanced Plus Fund P 105.701 - 105.701 105.701 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Discovery Balanced Fund 2.129 - 2.129 2.129 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Investec Managed Fund A 10.794 - 10.794 10.794 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Investec Managed Fund B 10.794 - 10.794 10.794 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Investec Managed Fund C 10.769 - 10.769 10.769 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Investec Managed Fund H 10.809 - 10.809 10.809 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Investec Managed Fund I 10.817 - 10.817 10.817 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Investec Managed Fund R 10.82 - 10.82 10.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Investec Managed Fund Z 10.861 - 10.861 10.861 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Old Mutual Investors Fund R 400.861 - 400.861 400.861 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Old Mutual Investors Fund B1 400.833 - 400.833 400.833 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
ABAX Equity Prescient Fund B1 56.35 - 56.35 56.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
ABAX Equity Prescient Fund B2 56.69 - 56.69 56.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
ABAX Equity Prescient Fund B3 56.842 - 56.842 56.842 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Old Mutual Global Equity Fund A 29.127 - 29.127 29.127 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Old Mutual Global Equity Fund C 27.646 - 27.646 27.646 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Old Mutual Global Equity Fund R 29.754 - 29.754 29.754 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Investec Cautious Managed Fund H 1.804 - 1.804 1.804 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Investec Cautious Managed Fund I 1.805 - 1.805 1.805 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Investec Cautious Managed Fund Z 1.81 - 1.81 1.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Old Mutual Global Equity Fund B1 29.522 - 29.522 29.522 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Prescient Income Provider Fund C 1.379 - 1.379 1.379 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Prescient Income Provider Fund A1 1.381 - 1.381 1.381 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Prescient Income Provider Fund A2 1.385 - 1.385 1.385 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Prescient Income Provider Fund A3 1.379 - 1.379 1.379 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Prescient Income Provider Fund B1 1.381 - 1.381 1.381 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Prescient Income Provider Fund B3 1.379 - 1.379 1.379 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Prescient Income Provider Fund B4 1.38 - 1.38 1.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Prescient Income Provider Fund B6 1.38 - 1.38 1.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Prescient Income Provider Fund B7 1.38 - 1.38 1.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Coronation Strategic Income Fund A 15.719 - 15.719 15.719 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Coronation Strategic Income Fund D 15.74 - 15.74 15.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Coronation Strategic Income Fund P 15.736 - 15.736 15.736 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Coronation Strategic Income Fund B2 15.718 - 15.718 15.718 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Coronation Balanced Defensive Fund D 1.863 - 1.863 1.863 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Coronation Balanced Defensive Fund P 1.872 - 1.872 1.872 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Sanlam Investment Management Balanced Fund B4 79.029 - 79.029 79.029 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Sanlam Investment Management Balanced Fund B6 79.129 - 79.129 79.129 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Sanlam Investment Management Balanced Fund B10 79.215 - 79.215 79.215 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Sanlam Investment Management Inflation Plus Fund 5.043 - 5.043 5.043 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Sanlam Investment Management Inflation Plus Fund B 5.043 - 5.043 5.043 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Sanlam Investment Management Inflation Plus Fund B 5.055 - 5.055 5.055 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Sanlam Investment Management Inflation Plus Fund B 5.049 - 5.049 5.049 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Sanlam Investment Management Inflation Plus Fund B 5.061 - 5.061 5.061 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Foord Balanced Fund B 55.518 - 55.518 55.518 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۳:۰۴
Foord Balanced Fund B2 55.478 - 55.478 55.478 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۳:۰۴
Allan Gray Equity Fund A 406.607 - 406.607 407.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۳:۰۴
Allan Gray Equity Fund C 407.19 - 407.19 407.654 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۳:۰۴
Allan Gray Stable Fund A 36.639 - 36.639 36.697 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۳:۰۴
Allan Gray Stable Fund C 36.653 - 36.653 36.711 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۳:۰۴
Allan Gray Balanced Fund A 108.582 - 108.582 108.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۳:۰۴
Allan Gray Balanced Fund C 108.667 - 108.667 108.795 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۳:۰۴
PSG Flexible Fund 5.505 - 5.505 5.505 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۳:۰۴
PSG Balanced Fund A 71.767 - 71.767 71.767 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۳:۰۴
PSG Balanced Fund B 71.721 - 71.721 71.721 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۳:۰۴
PSG Balanced Fund D 71.947 - 71.947 71.947 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۳:۰۴
PSG Balanced Fund E 71.858 - 71.858 71.858 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۳:۰۴
PSG Balanced Fund F 71.918 - 71.918 71.918 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۳:۰۴
PSG Flexible Fund E 5.509 - 5.509 5.509 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۳:۰۴
Prudential Balanced Fund A 6.568 - 6.568 6.568 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۳:۰۴
Prudential Balanced Fund B 6.611 - 6.611 6.611 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۳:۰۴
Prudential Balanced Fund D 6.623 - 6.623 6.623 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۳:۰۴
Prudential Balanced Fund X 6.506 - 6.506 6.506 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۳:۰۴
Prudential Core Value Fund B 8.155 - 8.155 8.155 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۳:۰۴
Foord Flexible Fund of Funds R 28.838 - 28.838 28.838 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۳:۰۴
Foord Flexible Fund of Funds B1 28.862 - 28.862 28.862 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۳:۰۴
Foord Flexible Fund of Funds B2 28.877 - 28.877 28.877 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۳:۰۴
Prudential Inflation Plus Fund A 3.845 - 3.845 3.845 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۳:۰۴
Prudential Inflation Plus Fund B 3.864 - 3.864 3.864 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۳:۰۴
Prudential Inflation Plus Fund X 3.848 - 3.848 3.848 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۳:۰۴
Nedgroup Investments Rainmaker Fund A 129.183 - 129.183 129.183 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۳:۰۴
Nedgroup Investments Rainmaker Fund B1 126.441 - 126.441 126.441 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۳:۰۴
Allan Gray - Orbis Global Fund of Funds 39.899 - 39.899 40.107 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۳:۰۴
Nedgroup Investments Core Income Fund C2 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۳:۰۴
Nedgroup Investments Core Income Fund C10 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۳:۰۴
Allan Gray - Orbis Global Equity Feeder Fund 66.202 - 66.202 66.799 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۳:۰۴
STANLIB Income Fund D 1.376 - 1.376 1.376 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲:۰۴
STANLIB Income Fund B1 1.377 - 1.377 1.377 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲:۰۴
STANLIB Income Fund B5 1.377 - 1.377 1.377 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲:۰۴
Nedgroup Investments Core Income Fund C4 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۲۳:۰۴
Prescient Income Provider Fund B2 1.379 - 1.379 1.379 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۷:۰۳
Prudential High Interest Fund B 1.007 - 1.007 1.007 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۷:۰۴
STANLIB Property Income Fund B1 5.182 - 5.182 5.182 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۲:۰۴
STANLIB Property Income Fund B6 5.19 - 5.19 5.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۲:۰۴
STANLIB Property Income Fund B10 5.2 - 5.2 5.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۲:۰۴
STANLIB Property Income Fund B5 5.418 - 5.418 5.418 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ ساعت ۰:۰۰
Sanlam Investment Management Inflation Plus Fund B 5.017 - 5.017 5.017 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۰:۰۰
Nedgroup Investments Flexible Income Fund R 14.981 - 14.981 14.981 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۰:۰۰
Nedgroup Investments Flexible Income Fund A 14.972 - 14.972 14.972 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
Nedgroup Investments Flexible Income Fund A1 14.96 - 14.96 14.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
Nedgroup Investments Flexible Income Fund B1 14.992 - 14.992 14.992 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
Nedgroup Investments Flexible Income Fund R1 14.97 - 14.97 14.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰