شاخص یاب
افریقای جنوبی
افریقای جنوبی

رند آفریقای جنوبی / دلار

0.0682
قیمت روز
0 (0.59%)
تغییر روزانه
۲۶ مرداد ۱۳۹۷
ساعت 07:29:10
0 (14.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (20.79%)
تغییر ۶ ماهه
0 (9.61%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

409
قیمت روز
1 (0.24%)
تغییر روزانه
۲۵ مرداد ۱۳۹۷
ساعت 20:01:05
25 (6.51%)
تغییر ۳ ماهه
409 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
409 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE South Africa

5,674
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ مرداد ۱۳۹۷
ساعت 20:04:24
134 (2.31%)
تغییر ۳ ماهه
192 (3.27%)
تغییر ۶ ماهه
160 (2.90%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری آفریقای جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Foord Flexible Fund of Funds B1 29.909 - 29.909 29.909 0.01 0.02% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Investec Opportunity Fund A 11.705 - 11.705 11.705 0.02 0.15% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۰۳
Investec Opportunity Fund B 11.706 - 11.706 11.706 0.02 0.15% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۰۳
Investec Opportunity Fund E 11.695 - 11.695 11.695 0.02 0.15% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۰۳
Investec Opportunity Fund F 11.758 - 11.758 11.758 0.02 0.14% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۰۳
Investec Opportunity Fund G 11.673 - 11.673 11.673 0.02 0.15% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۰۳
Investec Opportunity Fund H 11.728 - 11.728 11.728 0.02 0.15% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۰۳
Investec Opportunity Fund I 11.736 - 11.736 11.736 0.02 0.15% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۰۳
Investec Opportunity Fund R 11.696 - 11.696 11.696 0.02 0.15% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۰۳
Investec Opportunity Fund Z 11.759 - 11.759 11.759 0.02 0.14% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۰۳
STANLIB Income Fund D 1.365 - 1.365 1.365 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۰۳
STANLIB Income Fund B1 1.366 - 1.366 1.366 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۰۳
Discovery Balanced Fund 2.14 - 2.14 2.14 0.00 0.19% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۰۳
Investec Managed Fund A 11.068 - 11.068 11.068 0.05 0.44% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۰۳
Investec Managed Fund B 11.068 - 11.068 11.068 0.05 0.44% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۰۳
Investec Managed Fund C 11.03 - 11.03 11.03 0.05 0.45% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۰۳
Investec Managed Fund H 11.09 - 11.09 11.09 0.05 0.44% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۰۳
Investec Managed Fund I 11.103 - 11.103 11.103 0.05 0.45% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۰۳
Investec Managed Fund R 11.111 - 11.111 11.111 0.05 0.44% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۰۳
Investec Managed Fund Z 11.173 - 11.173 11.173 0.05 0.44% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۰۳
Old Mutual Investors Fund R 394.468 - 394.468 394.468 1.05 0.27% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۰۳
Old Mutual Investors Fund B1 394.441 - 394.441 394.441 1.05 0.27% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۰۳
ABAX Equity Prescient Fund B1 56.084 - 56.084 56.084 0.05 0.08% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۰۳
ABAX Equity Prescient Fund B2 56.466 - 56.466 56.466 0.05 0.08% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۰۳
ABAX Equity Prescient Fund B3 56.662 - 56.662 56.662 0.04 0.08% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۰۳
Old Mutual Global Equity Fund A 31.052 - 31.052 31.052 0.30 0.96% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۰۳
Old Mutual Global Equity Fund C 29.417 - 29.417 29.417 0.28 0.96% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۰۳
Old Mutual Global Equity Fund R 31.682 - 31.682 31.682 0.30 0.95% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۰۳
Investec Cautious Managed Fund H 1.843 - 1.843 1.843 0.01 0.27% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۰۳
Investec Cautious Managed Fund I 1.844 - 1.844 1.844 0.00 0.22% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۰۳
Investec Cautious Managed Fund Z 1.847 - 1.847 1.847 0.00 0.22% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۰۳
Old Mutual Global Equity Fund B1 31.473 - 31.473 31.473 0.30 0.96% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۰۳
Prescient Income Provider Fund B4 1.382 - 1.382 1.382 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۰۳
Prescient Income Provider Fund B7 1.382 - 1.382 1.382 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۰۳
Sanlam Investment Management Balanced Fund B4 78.097 - 78.097 78.097 0.02 0.02% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۰۳
Sanlam Investment Management Balanced Fund B6 78.127 - 78.127 78.127 0.02 0.03% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۰۳
Sanlam Investment Management Balanced Fund B10 78.147 - 78.147 78.147 0.02 0.03% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۰۳
Sanlam Investment Management Inflation Plus Fund 5.063 - 5.063 5.063 0.01 0.14% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۰۳
Sanlam Investment Management Inflation Plus Fund B 5.063 - 5.063 5.063 0.01 0.14% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۰۳
Sanlam Investment Management Inflation Plus Fund B 5.067 - 5.067 5.067 0.01 0.16% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۰۳
Sanlam Investment Management Inflation Plus Fund B 5.065 - 5.065 5.065 0.01 0.16% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۰۳
Sanlam Investment Management Inflation Plus Fund B 5.069 - 5.069 5.069 0.01 0.16% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۰۳
Foord Balanced Fund B 56.976 - 56.976 57.224 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۳۳
Foord Balanced Fund B2 56.897 - 56.897 57.146 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۳۳
Allan Gray Equity Fund C 412.419 - 412.419 412.933 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۳۳
Allan Gray Stable Fund C 36.89 - 36.89 36.985 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۳۳
Allan Gray Balanced Fund C 109.251 - 109.251 109.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۳۳
Coronation Balanced Plus Fund P 106.464 - 106.464 106.738 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۳۳
PSG Balanced Fund B 72.615 - 72.615 72.832 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۳۳
PSG Balanced Fund E 72.751 - 72.751 72.969 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۳۳
PSG Balanced Fund F 72.839 - 72.839 73.057 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۳۳
PSG Flexible Fund E 5.562 - 5.562 5.572 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۳۳
Prudential Balanced Fund D 6.613 - 6.613 6.638 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۳۳
Prudential Balanced Fund X 6.521 - 6.521 6.547 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۳۳
Foord Flexible Fund of Funds B2 29.931 30.195 29.931 30.195 0.20 0.67% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۳۳
Prudential Inflation Plus Fund X 3.842 - 3.842 3.849 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۳۳
Coronation Strategic Income Fund P 15.56 - 15.544 15.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۳۳
Coronation Balanced Defensive Fund P 1.878 - 1.878 1.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۳۳
PSG Balanced Fund D 72.858 - 72.858 73.076 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۰۳
Foord Flexible Fund of Funds R 29.872 30.136 29.872 30.136 0.20 0.67% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۰۳
Allan Gray Equity Fund A 411.763 - 411.763 412.274 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۰۳
Allan Gray Stable Fund A 36.882 - 36.882 36.977 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۰۳
Allan Gray Balanced Fund A 109.228 - 109.228 109.437 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۰۳
Coronation Balanced Plus Fund A 106.22 - 106.22 106.494 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۰۳
PSG Flexible Fund 5.556 - 5.556 5.565 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۰۳
PSG Balanced Fund A 72.598 - 72.598 72.816 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۰۳
Prudential Balanced Fund A 6.59 - 6.59 6.616 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۰۳
Prudential Balanced Fund B 6.616 - 6.616 6.642 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۰۳
Prudential Core Value Fund B 7.934 - 7.923 7.934 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۰۳
Prudential Inflation Plus Fund A 3.843 - 3.843 3.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۰۳
Prudential Inflation Plus Fund B 3.852 - 3.852 3.859 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۰۳
Coronation Strategic Income Fund A 15.551 - 15.535 15.551 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۰۳
Coronation Strategic Income Fund D 15.566 - 15.55 15.566 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۰۳
Coronation Strategic Income Fund B2 15.555 - 15.539 15.555 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۰۳
Coronation Balanced Defensive Fund D 1.869 - 1.869 1.871 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۰۳
Nedgroup Investments Rainmaker Fund A 128.397 - 128.397 128.504 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۰۳
Nedgroup Investments Rainmaker Fund B1 125.999 - 125.999 126.099 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۰۳
Allan Gray - Orbis Global Fund of Funds 41.369 - 41.369 41.874 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۰۳
Allan Gray - Orbis Global Equity Feeder Fund 68.745 - 68.745 69.292 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۰۳
Nedgroup Investments Global Equity Feeder Fund A 9.123 - 9.123 9.123 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۷:۰۳
Nedgroup Investments Global Equity Feeder Fund B 9.166 - 9.166 9.166 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۷:۰۳
Nedgroup Investments Global Equity Feeder Fund C 9.006 - 9.006 9.006 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۷:۰۳
Nedgroup Investments Global Equity Feeder Fund B1 8.168 - 8.168 8.168 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۷:۰۳
Nedgroup Investments Global Equity Feeder Fund B2 8.972 - 8.972 8.972 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۷:۰۳
PSG Wealth Moderate Fund of Funds D 31.059 - 31.059 31.059 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۰۳
PSG Wealth Preserver Fund of Funds D 21.487 - 21.487 21.487 0.06 0.29% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۰۳
Prescient Income Provider Fund C 1.382 - 1.382 1.382 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۴:۰۳
Prescient Income Provider Fund A1 1.383 - 1.383 1.383 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۴:۰۳
Prescient Income Provider Fund A2 1.388 - 1.388 1.388 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۴:۰۳
Prescient Income Provider Fund A3 1.382 - 1.382 1.382 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۴:۰۳
Prescient Income Provider Fund B1 1.384 - 1.384 1.384 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۴:۰۳
Prescient Income Provider Fund B2 1.381 - 1.381 1.381 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۴:۰۳
Prescient Income Provider Fund B3 1.381 - 1.381 1.381 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۴:۰۳
Prescient Income Provider Fund B6 1.382 - 1.382 1.382 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۴:۰۳
STANLIB Income Fund B5 1.365 - 1.365 1.365 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۱:۰۵
Nedgroup Investments Core Income Fund C4 0.998 - 0.998 0.998 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ ساعت ۲۳:۳۲
Nedgroup Investments Core Income Fund C2 0.998 - 0.998 0.998 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ ساعت ۲۳:۳۲
Nedgroup Investments Core Income Fund C10 0.998 - 0.998 0.998 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ ساعت ۲۳:۳۲
Nedgroup Investments Flexible Income Fund A1 15.045 - 15.045 15.045 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ ساعت ۷:۰۱
Nedgroup Investments Flexible Income Fund A2 15.061 - 15.061 15.061 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ ساعت ۷:۰۱
Nedgroup Investments Flexible Income Fund A 15.055 - 15.055 15.055 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۹ ساعت ۲۳:۳۳
Nedgroup Investments Flexible Income Fund R 15.059 - 15.059 15.059 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۹ ساعت ۲۳:۳۳
Nedgroup Investments Flexible Income Fund B1 15.07 - 15.038 15.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۹ ساعت ۲۳:۳۳
STANLIB Property Income Fund B10 5.122 - 5.122 5.122 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲:۰۴
Nedgroup Investments Flexible Income Fund R1 14.948 - 14.948 14.948 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲:۰۴
STANLIB Property Income Fund B1 5.109 - 5.108 5.109 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ ساعت ۲۳:۰۵
Prudential High Interest Fund B 1.006 - 1.006 1.006 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ ساعت ۷:۳۴
STANLIB Property Income Fund B6 5.106 - 5.106 5.106 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ ساعت ۷:۳۴
STANLIB Property Income Fund B5 5.418 - 5.418 5.418 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ ساعت ۰:۰۰
Sanlam Investment Management Inflation Plus Fund B 5.017 - 5.017 5.017 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۰:۰۰