کالایاب
شاخص یاب
سنگاپور
سنگاپور

دلار سنگاپور / دلار

0.7218
قیمت روز
0 (0.15%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 19:37:04
0 (0.40%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.49%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.82%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

49
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 18:02:04
7 (16.67%)
تغییر ۳ ماهه
6 (13.95%)
تغییر ۶ ماهه
10 (25.64%)
نوسان سالیانه

MSCI Singapore

323
قیمت روز
1 (0.2%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 04:31:55
2 (0.54%)
تغییر ۳ ماهه
4 (1.07%)
تغییر ۶ ماهه
3 (0.89%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری سنگاپور

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
UBS Lux Bond Fund - Euro High Yield EUR (SGD hedge 94.82 - 94.82 94.82 0.17 0.18% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۷:۰۲
Schroder Singapore Trust M 1.674 - 1.674 1.674 0.01 0.30% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۷:۰۲
Schroder Singapore Trust A Acc 1.539 - 1.539 1.539 0.00 0.26% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۷:۰۲
Schroder Singapore Trust I Acc 2.954 - 2.954 2.954 0.01 0.27% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۷:۰۲
Schroder Asian Growth Fund - SGD 3.336 - 3.336 3.336 0.02 0.51% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۷:۰۲
Schroder Asian Growth Fund - USD 3.342 - 3.342 3.342 0.02 0.69% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۷:۰۲
Fullerton SGD Income Fund - Class B 1.04 - 1.04 1.04 0.00 0.10% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۷:۰۲
Aberdeen Select Portfolio-Aberdeen Singapore Equit 1.097 - 1.097 1.097 0.00 0.09% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۷:۰۲
Eastspring Investments Unit Trusts - Singapore Sel 1.405 - 1.405 1.405 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۷:۰۲
Nikko AM Shenton Singapore Dividend 0.986 - 0.986 0.986 0.00 0.10% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۰۲
United Income Focus Trust Fund USD Inc 0.993 - 0.993 0.993 0.00 0.10% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۰۲
T Global Bond Fund A Mdis SGD 9.89 - 9.89 9.89 0.02 0.20% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۸:۰۲
European Growth Fund A DIST Eus 22.956 - 22.956 22.956 0.09 0.37% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۸:۰۲
T Global Total Return Fund A Mdis S 9.17 - 9.17 9.17 0.02 0.22% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Fidelity Funds - Asian Equity Fund S-Acc-SGD 1.712 - 1.712 1.712 0.02 1.05% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Fidelity Funds - Greater China Fund A-DIST-USD 322.763 - 322.763 322.763 3.71 1.15% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Fidelity Funds - Greater China Fund II I-Acc-SGD 1.934 - 1.934 1.934 0.02 1.03% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۸:۰۲
PineBridge Global Funds - India Equity Fund A5CP 25.302 - 25.302 25.302 0.30 1.19% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Templeton Asian Smaller Companies Fund A acc SGD 41.43 - 41.43 41.43 0.34 0.82% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Capital Group European Growth and Income Fund LUX 46.21 46.3 46.21 46.3 0.25 0.54% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-D 67.185 - 67.185 67.185 0.78 1.16% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۸:۰۲
American Income Portfolio A2 Acs 42.3 - 42.3 42.3 0.03 0.07% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۰۲
AB FCP I - American Growth Portfolio A Acc 142.4 - 142.4 142.4 0.52 0.37% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۰۲
AB FCP I - American Growth Portfolio C Acc 123.38 - 123.38 123.38 0.44 0.36% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۰۲
AB FCP I - European Equity Portfolio A Acc 24.68 - 24.68 24.68 0.04 0.16% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۰۲
AB FCP I - European Equity Portfolio I Acc 30.78 - 30.78 30.78 0.04 0.13% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۰۲
AB FCP I - European Income Portfolio AT Inc 10.78 - 10.78 10.78 0.01 0.09% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۰۲
AB FCP I - Eurozone Equity Portfolio A SGD Acc 40.34 - 40.34 40.34 0.19 0.47% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۰۲
AB FCP I - Eurozone Equity Portfolio I SGD Acc 43.34 - 43.34 43.34 0.20 0.46% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۰۲
AB SICAV I - Thematic Research Portfolio I Acc 248.81 - 248.81 248.81 1.04 0.42% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۰۲
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio AT SGD Inc 19.17 - 19.17 19.17 0.01 0.05% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۰۲
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio I2 SGD Acc 26.18 - 26.18 26.18 0.01 0.04% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۰۲
AB SICAV I - Thematic Research Portfolio SX Acc 152.6 - 152.6 152.6 0.43 0.28% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۰۲
AB SICAV I - Thematic Research Portfolio S1X Acc 139.27 - 139.27 139.27 0.39 0.28% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۰۲
AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio A2 SGD 45.59 - 45.59 45.59 0.15 0.33% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۰۲
AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio I2 SGD 49.04 - 49.04 49.04 0.16 0.33% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۰۲
AB FCP I - Emerging Markets Growth Portfolio C Acc 45.52 - 45.52 45.52 0.30 0.66% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۰۲
AB FCP I - Emerging Markets Growth Portfolio I Acc 65.63 - 65.63 65.63 0.42 0.64% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۰۲
AB SICAV I - International Health Care Portfolio A 480.53 - 480.53 480.53 1.85 0.38% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۰۲
AB SICAV I - Thematic Research Portfolio S SGD Acc 46 - 46 46 0.13 0.28% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۰۲
I Top Dividend SGD LC 16.82 - 16.82 16.82 0.03 0.18% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲:۰۲
I Top Dividend SGD LDQ 14.63 - 14.63 14.63 0.03 0.21% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲:۰۲
SIHong Kong Equity C Acc 472.562 - 472.562 472.562 3.24 0.69% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲:۰۲
JPEM Equity Fund A acc SGD 19.07 - 19.07 19.07 0.07 0.37% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲:۰۲
Eastspring Japan Dynamic Fund Class 12.502 - 12.502 12.502 0.05 0.40% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲:۰۲
HEconomic Scale Index Japan Equitys 14.916 - 14.916 14.916 0.03 0.21% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲:۰۲
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-MDIST-SGD 0.855 - 0.855 0.855 0.00 0.23% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲:۰۲
JPAsia Pacific Income Fund A mth SG 13.64 - 13.64 13.64 0.02 0.15% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲:۰۲
Fidelity Funds America Fund SR Acc SGD 1.956 - 1.956 1.956 0.00 0.10% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲:۰۲
HSBC Portfolios - World Selection 1 Class AC 20.073 - 20.073 20.073 0.03 0.17% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲:۰۲
HSBC Portfolios - World Selection 2 Class AC 20.938 - 20.938 20.938 0.06 0.26% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲:۰۲
HSBC Portfolios - World Selection 3 Class AC 21.744 - 21.744 21.744 0.09 0.43% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲:۰۲
Fidelity Funds European Growth Fund SR Acc SGD 1.407 - 1.407 1.407 0.01 0.36% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲:۰۲
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund A acc - SGD 23.98 - 23.98 23.98 0.01 0.04% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲:۰۲
Fidelity Funds America Fund SR Acc SGD (hedged) 1.973 - 1.973 1.973 0.01 0.30% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲:۰۲
Allianz Global Investors Fund - Allianz China Equi 14.01 - 14.01 14.01 0.02 0.14% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲:۰۲
HSBC Global Investment Funds - Asia ex Japan Equit 73.925 - 73.925 73.925 0.90 1.23% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲:۰۲
HSBC Global Investment Funds - Asia ex Japan Equit 76.201 - 76.201 76.201 0.45 0.59% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲:۰۲
HSBC Global Investment Funds - Asia ex Japan Equit 85.908 - 85.908 85.908 0.51 0.59% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲:۰۲
HSBC Global Investment Funds - Chinese Equity Clas 136.051 - 136.051 136.051 0.66 0.48% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲:۰۲
HSBC Global Investment Funds - Chinese Equity Clas 147.446 - 147.446 147.446 0.71 0.48% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲:۰۲
UBS Lux Equity Fund China Opportunp 265.44 - 265.44 265.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲۰:۰۲
AXA Asian Balanced 1.68 - 1.68 1.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲۰:۰۲
AIA Acorns of Asia Fund 3.024 - 3.024 3.024 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲۰:۰۲
AIA Regional Equity Fund 6.481 - 6.481 6.481 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲۰:۰۲
AIA Greater China Equity Fund 3.548 - 3.548 3.548 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲۰:۰۲
Prulink Singapore Growth Fund 1.286 - 1.286 1.286 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲۰:۰۲
AIA Greater China Balanced Fund 2.699 - 2.699 2.699 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲۰:۰۲
Fullerton SGD Income Fund - Class A 1.09 - 1.09 1.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲۰:۰۲
Fullerton SGD Income Fund - Class C 1.08 - 1.08 1.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲۰:۰۲
PruLink Singapore Dynamic Bond Fund 1.334 - 1.334 1.334 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲۰:۰۲
UBS Lux Equity Fund - Greater China USD SGD P-acc 205.78 - 205.78 205.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲۰:۰۲
UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund SGD P 130.88 - 130.88 130.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲۰:۰۲
First State Regional China Fund 3.998 - 3.998 3.998 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۷:۰۲
First State Global Growth Funds - First State Divi 1.877 - 1.877 1.877 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۷:۰۲
First State Global Growth Funds - First State Divi 1.357 - 1.357 1.357 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۷:۰۲
First State Global Growth Funds - First State Regi 2.89 - 2.89 2.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۷:۰۲
PineBridge International Funds PineBridge Singapor 1.95 - 1.95 1.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۴:۰۲
Templeton Global Balanced Fund AS(acc)SGD 10.7 - 10.7 10.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۸:۰۲
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio A2 SGD Acc 25.41 - 25.41 25.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۸:۰۲
First State Global Growth Funds - First State Brid 1.768 - 1.768 1.768 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۷:۰۳
American Income Portfolio AT Ins 11.6 - 11.6 11.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۸:۰۲
Fidelity Funds - Greater China Fund A-DIST-SGD 2.152 - 2.118 2.152 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۹:۳۲
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-USD 96.728 - 95.97 96.728 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
United Income Focus Trust Fund USD Acc 1.185 - 1.185 1.185 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and 1.056 - 1.056 1.056 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
AIA India Balanced Fund 2.094 - 2.094 2.094 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۳
UOB United Global Healthcare Fund 3.54 - 3.54 3.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ساعت ۲۰:۰۲
Eastspring Investments Unit Trusts - Singapore Sel 1.07 - 1.07 1.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ ساعت ۷:۰۲
AB SICAV I - International Technology Portfolio I 551.62 - 551.62 551.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۷:۰۲
Global High Yield Portfolio I Incs 13.07 - 13.07 13.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ساعت ۱۴:۰۳
AB FCP I - Global Value Portfolio I Acc 25.45 - 25.45 25.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ساعت ۱۴:۰۳
AB FCP I - American Growth Portfolio B Acc 99.62 - 99.62 99.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ساعت ۱۴:۰۳
AB FCP I - European Equity Portfolio B Acc 21.15 - 21.15 21.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ساعت ۱۴:۰۳
AB FCP I - European Equity Portfolio C Acc 23.38 - 23.38 23.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ساعت ۱۴:۰۳
AB SICAV I - Thematic Research Portfolio I Acc 40.14 - 40.14 40.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ساعت ۱۴:۰۳
AB SICAV I - International Health Care Portfolio B 365.27 - 365.27 365.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ساعت ۱۴:۰۳
AB SICAV I - International Health Care Portfolio C 436.36 - 436.36 436.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ساعت ۱۴:۰۳
Schroder Asian Equity Yield Class O 1.064 - 1.064 1.064 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ ساعت ۱۲:۳۵
Greatlink Global Bond 1.705 - 1.704 1.705 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ ساعت ۲۰:۰۲
AXA Life-Fortress Fund - A 4.603 - 4.599 4.603 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ ساعت ۲۰:۰۲
UOB United Global Healthcare Fund 4.956 - 4.956 4.956 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ ساعت ۷:۰۲
HSBC Global Investment Funds - BRIC Equity Class M 38.569 - 38.569 38.569 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ ساعت ۲:۰۳
Eastspring Investments Unit Trusts - Global Techno 1.468 - 1.449 1.468 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۱۴:۰۱
AB FCP I - Eurozone Equity Portfolio B SGD Acc 37.56 - 37.56 37.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۶:۰۵
HSBC Global Investment Funds - BRIC Equity Class M 38.644 - 38.644 38.644 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۳
NTUC Prime 9.112 - 9.112 9.112 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ساعت ۰:۰۰
AB SICAV I - India Growth Portfolio I Acc 1393.24 - 1393.24 1393.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BlackRock Global Funds - Renminbi Bond Fund A2 93.41 - 93.41 93.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰