شاخص یاب
سنگاپور
سنگاپور

دلار سنگاپور / دلار

0.7402
قیمت روز
0 (0.03%)
تغییر روزانه
۴ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 01:30:18
0 (1.76%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.70%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.39%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

43
قیمت روز
1 (2.38%)
تغییر روزانه
۴ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 07:01:46
4 (10.26%)
تغییر ۳ ماهه
4 (10.26%)
تغییر ۶ ماهه
43 (0.00%)
نوسان سالیانه

MSCI Singapore

327
قیمت روز
1 (0.43%)
تغییر روزانه
۴ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 04:05:07
20 (6.63%)
تغییر ۳ ماهه
1 (0.18%)
تغییر ۶ ماهه
36 (9.95%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری سنگاپور

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
European Growth Fund A DIST Eus 23.402 - 23.402 23.402 0.01 0.03% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۰۵
American Income Portfolio A2 Acs 38.44 - 38.44 38.44 0.02 0.05% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۰۵
American Income Portfolio AT Ins 10.82 - 10.82 10.82 0.01 0.09% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۰۵
Templeton Global Balanced Fund AS(acc)SGD 10.93 - 10.93 10.93 0.01 0.09% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۰۵
AB FCP I - American Growth Portfolio A Acc 129.85 - 129.85 129.85 0.75 0.58% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۰۵
AB FCP I - American Growth Portfolio C Acc 112.75 - 112.75 112.75 0.64 0.57% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۰۵
AB FCP I - European Equity Portfolio A Acc 24.99 - 24.99 24.99 0.01 0.04% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۰۵
AB FCP I - European Equity Portfolio I Acc 31.04 - 31.04 31.04 0.02 0.06% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۰۵
AB FCP I - European Income Portfolio AT Inc 10.36 - 10.36 10.36 0.02 0.19% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۰۵
Fidelity Funds - Asian Equity Fund S-Acc-SGD 1.73 - 1.73 1.73 0.02 1.29% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۰۵
AB FCP I - Eurozone Equity Portfolio B SGD Acc 36.44 - 36.44 36.44 0.01 0.03% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۰۵
AB FCP I - Eurozone Equity Portfolio I SGD Acc 42.46 - 42.46 42.46 0.01 0.02% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۰۵
AB SICAV I - Thematic Research Portfolio I Acc 231.84 - 231.84 231.84 2.14 0.93% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۰۵
Fidelity Funds - Greater China Fund A-DIST-USD 330.529 - 330.529 330.529 5.37 1.65% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۰۵
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio I2 SGD Acc 24.72 - 24.72 24.72 0.03 0.12% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۰۵
AB SICAV I - Thematic Research Portfolio SX Acc 137.67 - 137.67 137.67 0.95 0.69% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۰۵
AB SICAV I - Thematic Research Portfolio S1X Acc 126.1 - 126.1 126.1 0.87 0.69% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۰۵
Fidelity Funds - Greater China Fund II I-Acc-SGD 1.969 - 1.969 1.969 0.04 1.81% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۰۵
PineBridge Global Funds - India Equity Fund A5CP 25.416 - 25.416 25.416 0.08 0.30% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۰۵
Templeton Asian Smaller Companies Fund A acc SGD 43.28 - 43.28 43.28 0.21 0.49% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۰۵
AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio A2 SGD 42.12 - 42.12 42.12 0.02 0.05% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۰۵
AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio I2 SGD 45.18 - 45.18 45.18 0.02 0.04% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۰۵
Capital Group European Growth and Income Fund LUX 46.05 - 46.05 46.05 0.02 0.04% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۰۵
AB FCP I - Emerging Markets Growth Portfolio C Acc 45.08 - 45.08 45.08 0.41 0.92% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۰۵
AB FCP I - Emerging Markets Growth Portfolio I Acc 64.59 - 64.59 64.59 0.59 0.92% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۰۵
AB SICAV I - International Health Care Portfolio A 475.58 - 475.58 475.58 2.24 0.47% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۰۵
AB SICAV I - Thematic Research Portfolio S SGD Acc 41.51 - 41.51 41.51 0.29 0.70% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۰۵
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-D 68.24 - 68.24 68.24 0.81 1.20% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۰۵
I Top Dividend SGD LDQ 14.27 - 14.27 14.27 0.05 0.35% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۳۴
HSBC Portfolios - World Selection 1 Class AC 17.489 18.633 17.489 18.633 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۳۴
HSBC Portfolios - World Selection 3 Class AC 16.515 20.624 16.327 20.624 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۳۴
Fidelity Funds European Growth Fund SR Acc SGD 1.417 - 1.417 1.417 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۳۴
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio A2 SGD Acc 24.06 - 24.06 24.06 0.02 0.08% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۳۴
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio AT SGD Inc 18.65 - 18.65 18.65 0.03 0.16% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۳۴
Fidelity Funds America Fund SR Acc SGD (hedged) 2.057 - 2.057 2.057 0.01 0.24% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۳۴
I Top Dividend SGD LC 16.2 - 16.2 16.2 0.06 0.37% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۸
HEconomic Scale Index Japan Equitys 15.575 - 15.575 15.575 0.08 0.52% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۸
First State Regional China Fund 3.829 - 3.829 3.829 0.03 0.65% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۸
United Income Focus Trust Fund USD Acc 1.161 - 1.161 1.161 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۸
HSBC Portfolios - World Selection 2 Class AC 19.523 - 19.523 19.523 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۸
HSBC Global Investment Funds - Asia ex Japan Equit 79.041 - 79.041 79.041 0.25 0.31% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۸
HSBC Global Investment Funds - Asia ex Japan Equit 79.632 - 79.632 79.632 0.53 0.67% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۸
HSBC Global Investment Funds - Asia ex Japan Equit 89.622 - 89.622 89.622 0.60 0.68% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۸
HSBC Global Investment Funds - Chinese Equity Clas 137.616 - 137.616 137.616 1.49 1.09% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۸
HSBC Global Investment Funds - Chinese Equity Clas 148.664 - 148.664 148.664 1.61 1.09% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۸
SIHong Kong Equity C Acc 502.598 - 502.598 502.598 1.41 0.28% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
JPEM Equity Fund A acc SGD 17.91 - 17.91 17.91 0.11 0.62% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Eastspring Japan Dynamic Fund Class 13.506 - 13.506 13.506 0.06 0.42% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
JPAsia Pacific Income Fund A mth SG 13.66 - 13.66 13.66 0.03 0.22% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund A acc - SGD 23.69 - 23.69 23.69 0.07 0.30% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Allianz Global Investors Fund - Allianz China Equi 14.49 - 14.49 14.49 0.14 0.98% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
UBS Lux Equity Fund China Opportunp 239.09 - 239.09 239.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
UBS Lux Equity Fund - Greater China USD SGD P-acc 188.51 - 188.51 188.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund SGD P 132.36 - 132.36 132.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
AXA Asian Balanced 1.676 - 1.676 1.676 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
AIA Acorns of Asia Fund 3.006 - 3.006 3.006 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
AIA Regional Equity Fund 6.413 - 6.413 6.413 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
AIA Greater China Equity Fund 3.525 - 3.525 3.525 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
Prulink Singapore Growth Fund 1.308 - 1.308 1.308 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
AIA Greater China Balanced Fund 2.638 - 2.638 2.638 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
UBS Lux Bond Fund - Euro High Yield EUR (SGD hedge 92.48 - 92.48 92.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۶:۰۴
Schroder Singapore Trust A Acc 1.546 - 1.546 1.546 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۶:۰۴
Schroder Singapore Trust I Acc 2.907 - 2.907 2.907 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۶:۰۴
Schroder Asian Growth Fund - SGD 3.448 - 3.448 3.448 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۶:۰۴
First State Global Growth Funds - First State Divi 1.864 - 1.86 1.864 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۶:۰۴
First State Global Growth Funds - First State Regi 2.847 - 2.835 2.847 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۶:۰۴
Schroder Singapore Trust M 1.65 - 1.65 1.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۳:۰۵
Aberdeen Select Portfolio-Aberdeen Singapore Equit 1.14 - 1.14 1.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۳:۰۵
PineBridge International Funds PineBridge Singapor 1.858 - 1.858 1.858 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۳:۰۵
T Global Bond Fund A Mdis SGD 10.25 - 10.25 10.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۰:۰۵
Nikko AM Shenton Singapore Dividend 1.072 - 1.072 1.072 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۰:۰۵
T Global Total Return Fund A Mdis S 9.7 - 9.7 9.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۰:۰۵
United Income Focus Trust Fund USD Inc 0.993 - 0.993 0.993 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۰:۰۵
First State Global Growth Funds - First State Brid 1.716 - 1.716 1.716 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۰:۰۵
First State Global Growth Funds - First State Divi 1.377 - 1.377 1.377 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۰:۰۵
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-MDIST-SGD 0.852 - 0.852 0.852 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۶:۳۵
AB FCP I - Eurozone Equity Portfolio A SGD Acc 39.69 - 39.69 39.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۶:۳۵
Fidelity Funds America Fund SR Acc SGD 1.982 - 1.982 1.982 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۶:۱۱
Schroder Asian Growth Fund - USD 3.535 - 3.535 3.535 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۶:۰۵
PruLink Singapore Dynamic Bond Fund 1.262 - 1.262 1.262 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۶:۰۵
Eastspring Investments Unit Trusts - Singapore Sel 1.33 - 1.33 1.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۳:۰۶
AIA India Balanced Fund 1.955 - 1.955 1.962 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۹:۰۴
Fullerton SGD Income Fund - Class A 1.051 - 1.051 1.051 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۳:۰۶
Fullerton SGD Income Fund - Class B 1.005 - 1.005 1.005 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۳:۰۶
Fullerton SGD Income Fund - Class C 1.04 - 1.04 1.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۳:۰۶
Schroder Asian Equity Yield Class O 1.016 - 1.016 1.016 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ ساعت ۱۶:۰۴
Greatlink Global Bond 1.608 - 1.608 1.608 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۹:۰۲
AXA Life-Fortress Fund - A 4.296 - 4.296 4.296 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۶:۳۲
HSBC Global Investment Funds - BRIC Equity Class M 38.644 - 38.644 38.644 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۳
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-USD 90.97 - 90.491 90.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۱۰:۰۳
Fidelity Funds - Greater China Fund A-DIST-SGD 2.039 - 2.039 2.039 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۶:۰۳
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and 1.041 - 1.041 1.041 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۶:۰۳
Eastspring Investments Unit Trusts - Singapore Sel 1.025 - 1.025 1.025 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ساعت ۶:۰۳
HSBC Global Investment Funds - BRIC Equity Class M 36.244 - 36.244 36.244 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۲:۰۴
UOB United Global Healthcare Fund 5.023 - 5.023 5.023 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۳ ساعت ۱۵:۳۳
UOB United Global Healthcare Fund 3.686 - 3.686 3.686 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۳ ساعت ۱۵:۳۳
NTUC Prime 9.112 - 9.112 9.112 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ساعت ۰:۰۰
AB SICAV I - India Growth Portfolio I Acc 1393.24 - 1393.24 1393.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ساعت ۰:۰۰
Global High Yield Portfolio I Incs 12.81 - 12.81 12.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
AB FCP I - Global Value Portfolio I Acc 27.25 - 27.25 27.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
AB FCP I - American Growth Portfolio B Acc 90.06 - 90.06 90.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
AB FCP I - European Equity Portfolio B Acc 23.51 - 23.51 23.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
AB FCP I - European Equity Portfolio C Acc 25.87 - 25.87 25.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
AB SICAV I - Thematic Research Portfolio I Acc 40.7 - 40.7 40.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
AB SICAV I - International Technology Portfolio I 530.44 - 530.44 530.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
AB SICAV I - International Health Care Portfolio B 330.61 - 330.61 330.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
AB SICAV I - International Health Care Portfolio C 393.24 - 393.24 393.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
BlackRock Global Funds - Renminbi Bond Fund A2 93.41 - 93.41 93.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰