کالایاب
شاخص یاب
سنگاپور
سنگاپور

دلار سنگاپور / دلار

0.738
قیمت روز
0 (0.03%)
تغییر روزانه
۳۱ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 06:10:13
0 (0.22%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.61%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.93%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

41
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۴ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 10:01:42
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
2 (5.13%)
تغییر ۶ ماهه
41 (0.00%)
نوسان سالیانه

MSCI Singapore

340
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 02:31:56
13 (4.10%)
تغییر ۳ ماهه
26 (8.25%)
تغییر ۶ ماهه
34 (9.13%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری سنگاپور

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Fidelity Funds America Fund SR Acc SGD 1.979 - 1.979 1.979 0.01 0.25% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۸:۰۱
Fidelity Funds - Greater China Fund A-DIST-SGD 2.355 2.354 2.354 2.355 0.01 0.60% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۸:۰۱
Fidelity Funds America Fund SR Acc SGD (hedged) 2.046 - 2.046 2.046 0.01 0.24% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۸:۰۱
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and 1.143 1.144 1.143 1.144 0.01 1.15% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۸:۰۱
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-USD 96.467 - 96.467 96.467 0.32 0.33% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۷:۰۱
Allianz Global Investors Fund - Allianz China Equi 15.16 - 15.16 15.16 0.05 0.33% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۷:۰۱
Eastspring Investments Unit Trusts - Singapore Sel 1.042 - 1.042 1.042 0.00 0.29% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۷:۰۱
Nikko AM Shenton Singapore Dividend 1.107 - 1.107 1.107 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۷:۰۱
T Global Bond Fund A Mdis SGD 10.25 - 10.25 10.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۸:۰۷
European Growth Fund A DIST Eus 24.463 - 24.463 24.463 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۸:۰۷
American Income Portfolio A2 Acs 39.38 - 39.38 39.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۸:۰۷
American Income Portfolio AT Ins 11 - 11 11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۸:۰۷
T Global Total Return Fund A Mdis S 9.65 - 9.65 9.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۸:۰۷
Templeton Global Balanced Fund AS(acc)SGD 11.16 - 11.16 11.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۸:۰۷
AB FCP I - American Growth Portfolio A Acc 135.41 - 135.41 135.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۸:۰۷
AB FCP I - American Growth Portfolio C Acc 117.5 - 117.5 117.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۸:۰۷
AB FCP I - European Equity Portfolio A Acc 26.07 - 26.07 26.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۸:۰۷
AB FCP I - European Equity Portfolio I Acc 32.42 - 32.42 32.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۸:۰۷
AB FCP I - Eurozone Equity Portfolio A SGD Acc 41.56 - 41.56 41.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۸:۰۷
AB FCP I - Eurozone Equity Portfolio I SGD Acc 44.53 - 44.53 44.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۸:۰۷
AB SICAV I - Thematic Research Portfolio I Acc 245.28 - 245.28 245.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۸:۰۷
Fidelity Funds - Greater China Fund A-DIST-USD 351.391 - 351.391 351.391 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۸:۰۷
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio A2 SGD Acc 24.34 - 24.34 24.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۸:۰۷
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio AT SGD Inc 18.7 - 18.7 18.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۸:۰۷
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio I2 SGD Acc 25.03 - 25.03 25.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۸:۰۷
AB SICAV I - Thematic Research Portfolio SX Acc 146.53 - 146.53 146.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۸:۰۷
AB SICAV I - Thematic Research Portfolio S1X Acc 134.06 - 134.06 134.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۸:۰۷
Fidelity Funds - Greater China Fund II I-Acc-SGD 2.098 - 2.098 2.098 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۸:۰۷
PineBridge Global Funds - India Equity Fund A5CP 27.987 - 27.987 27.987 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۸:۰۷
Templeton Asian Smaller Companies Fund A acc SGD 46.47 - 46.47 46.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۸:۰۷
AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio A2 SGD 43.03 - 43.03 43.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۸:۰۷
AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio I2 SGD 46.19 - 46.19 46.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۸:۰۷
Capital Group European Growth and Income Fund LUX 48.64 - 48.64 48.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۸:۰۷
AB FCP I - Emerging Markets Growth Portfolio C Acc 48.69 - 48.69 48.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۸:۰۷
AB FCP I - Emerging Markets Growth Portfolio I Acc 69.9 - 69.9 69.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۸:۰۷
AB SICAV I - International Health Care Portfolio A 451.1 - 451.1 451.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۸:۰۷
AB SICAV I - Thematic Research Portfolio S SGD Acc 44.18 - 44.18 44.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۸:۰۷
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-D 72.028 - 72.028 72.028 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۸:۰۷
I Top Dividend SGD LC 16.54 - 16.54 16.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
I Top Dividend SGD LDQ 14.49 - 14.49 14.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
SIHong Kong Equity C Acc 525.941 - 525.941 525.941 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
JPEM Equity Fund A acc SGD 19.38 - 19.38 19.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Eastspring Japan Dynamic Fund Class 13.494 - 13.494 13.494 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
HEconomic Scale Index Japan Equitys 15.502 - 15.502 15.502 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-MDIST-SGD 0.873 - 0.873 0.873 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
JPAsia Pacific Income Fund A mth SG 13.96 - 13.96 13.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
HSBC Portfolios - World Selection 1 Class AC 19.006 - 19.006 19.006 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
HSBC Portfolios - World Selection 2 Class AC 20.019 - 20.019 20.019 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
HSBC Portfolios - World Selection 3 Class AC 21.247 - 21.247 21.247 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Fidelity Funds European Growth Fund SR Acc SGD 1.482 - 1.482 1.482 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund A acc - SGD 24.05 - 24.05 24.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
HSBC Global Investment Funds - Asia ex Japan Equit 81.922 - 81.922 81.922 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
HSBC Global Investment Funds - Asia ex Japan Equit 83.766 - 83.766 83.766 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
HSBC Global Investment Funds - Asia ex Japan Equit 94.274 - 94.274 94.274 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
HSBC Global Investment Funds - Chinese Equity Clas 147.436 - 147.436 147.436 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
HSBC Global Investment Funds - Chinese Equity Clas 159.272 - 159.272 159.272 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
UBS Lux Equity Fund China Opportunp 269.64 - 269.64 269.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
AIA Acorns of Asia Fund 3.152 - 3.152 3.152 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
AIA Regional Equity Fund 6.856 - 6.856 6.856 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
AIA Greater China Equity Fund 3.809 - 3.809 3.809 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Prulink Singapore Growth Fund 1.353 - 1.353 1.353 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
AIA Greater China Balanced Fund 2.774 - 2.774 2.774 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
First State Regional China Fund 4.148 - 4.148 4.148 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
PruLink Singapore Dynamic Bond Fund 1.275 - 1.275 1.275 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
UBS Lux Equity Fund - Greater China USD SGD P-acc 210.97 - 210.97 210.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
First State Global Growth Funds - First State Brid 1.732 - 1.732 1.732 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
First State Global Growth Funds - First State Divi 1.927 - 1.927 1.927 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
First State Global Growth Funds - First State Divi 1.425 - 1.425 1.425 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
First State Global Growth Funds - First State Regi 3.067 - 3.067 3.067 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
UBS Lux Bond Fund - Euro High Yield EUR (SGD hedge 94.47 - 94.47 94.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
Schroder Singapore Trust M 1.712 - 1.712 1.712 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
Schroder Singapore Trust A Acc 1.591 - 1.591 1.591 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
Schroder Singapore Trust I Acc 3.019 - 3.019 3.019 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
Schroder Asian Growth Fund - SGD 3.675 - 3.675 3.675 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
Schroder Asian Growth Fund - USD 3.772 - 3.772 3.772 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
Fullerton SGD Income Fund - Class A 1.064 - 1.064 1.064 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
Fullerton SGD Income Fund - Class B 1.016 - 1.016 1.016 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
Fullerton SGD Income Fund - Class C 1.053 - 1.053 1.053 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
Schroder Asian Equity Yield Class O 1.068 - 1.068 1.068 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
Aberdeen Select Portfolio-Aberdeen Singapore Equit 1.18 - 1.18 1.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
Eastspring Investments Unit Trusts - Singapore Sel 1.344 - 1.344 1.344 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
PineBridge International Funds PineBridge Singapor 1.871 - 1.871 1.871 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
United Income Focus Trust Fund USD Inc 1.005 - 1.005 1.005 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۱:۰۲
AB FCP I - European Income Portfolio AT Inc 10.48 - 10.48 10.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۸:۰۱
Fidelity Funds - Asian Equity Fund S-Acc-SGD 1.827 - 1.827 1.827 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۸:۰۱
AXA Asian Balanced 1.749 - 1.749 1.749 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund SGD P 141.1 - 141.1 141.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
United Income Focus Trust Fund USD Acc 1.187 - 1.187 1.187 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ساعت ۷:۰۱
AIA India Balanced Fund 2.079 - 2.079 2.079 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ساعت ۲:۰۱
Greatlink Global Bond 1.648 - 1.648 1.652 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۲۳:۰۱
AXA Life-Fortress Fund - A 4.427 - 4.403 4.427 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۲۳:۰۱
Eastspring Investments Unit Trusts - Global Techno 1.468 - 1.449 1.468 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۱۴:۰۱
AB FCP I - Eurozone Equity Portfolio B SGD Acc 37.56 - 37.56 37.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۶:۰۵
HSBC Global Investment Funds - BRIC Equity Class M 39.652 - 39.411 39.652 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۶:۳۴
HSBC Global Investment Funds - BRIC Equity Class M 38.644 - 38.644 38.644 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۳
UOB United Global Healthcare Fund 5.023 - 5.023 5.023 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۳ ساعت ۱۵:۳۳
UOB United Global Healthcare Fund 3.686 - 3.686 3.686 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۳ ساعت ۱۵:۳۳
NTUC Prime 9.112 - 9.112 9.112 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ساعت ۰:۰۰
AB SICAV I - India Growth Portfolio I Acc 1393.24 - 1393.24 1393.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ساعت ۰:۰۰
Global High Yield Portfolio I Incs 12.81 - 12.81 12.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
AB FCP I - Global Value Portfolio I Acc 27.25 - 27.25 27.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
AB FCP I - American Growth Portfolio B Acc 90.06 - 90.06 90.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
AB FCP I - European Equity Portfolio B Acc 23.51 - 23.51 23.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
AB FCP I - European Equity Portfolio C Acc 25.87 - 25.87 25.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
AB SICAV I - Thematic Research Portfolio I Acc 40.7 - 40.7 40.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
AB SICAV I - International Technology Portfolio I 530.44 - 530.44 530.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
AB SICAV I - International Health Care Portfolio B 330.61 - 330.61 330.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
AB SICAV I - International Health Care Portfolio C 393.24 - 393.24 393.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
BlackRock Global Funds - Renminbi Bond Fund A2 93.41 - 93.41 93.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰