شاخص یاب
سنگاپور
سنگاپور

دلار سنگاپور / دلار

0.7273
قیمت روز
0 (0.06%)
تغییر روزانه
۲۶ مرداد ۱۳۹۷
ساعت 08:25:12
0 (2.40%)
تغییر ۳ ماهه
0 (4.65%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.61%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

39
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۰ مرداد ۱۳۹۷
ساعت 10:01:15
2 (4.88%)
تغییر ۳ ماهه
39 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
39 (0.00%)
نوسان سالیانه

MSCI Singapore

326
قیمت روز
2 (0.71%)
تغییر روزانه
۲۶ مرداد ۱۳۹۷
ساعت 03:03:25
41 (11.19%)
تغییر ۳ ماهه
29 (8.28%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.09%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری سنگاپور

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
European Growth Fund A DIST Eus 24.587 - 24.587 24.587 0.15 0.60% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
American Income Portfolio A2 Acs 38.14 - 38.14 38.14 0.09 0.24% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
American Income Portfolio AT Ins 11.03 - 11.03 11.03 0.03 0.27% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
AB FCP I - American Growth Portfolio A Acc 128.87 - 128.87 128.87 1.01 0.78% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
AB FCP I - American Growth Portfolio C Acc 112.17 - 112.17 112.17 0.88 0.78% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
AB FCP I - European Equity Portfolio A Acc 26.9 - 26.9 26.9 0.25 0.93% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
AB FCP I - European Equity Portfolio I Acc 33.27 - 33.27 33.27 0.32 0.96% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
AB FCP I - European Income Portfolio AT Inc 10.78 - 10.78 10.78 0.01 0.09% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
Fidelity Funds - Asian Equity Fund S-Acc-SGD 1.706 - 1.706 1.706 0.01 0.41% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
AB FCP I - Eurozone Equity Portfolio A SGD Acc 42.96 - 42.96 42.96 0.36 0.84% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
AB FCP I - Eurozone Equity Portfolio B SGD Acc 39.69 - 39.69 39.69 0.33 0.83% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
AB FCP I - Eurozone Equity Portfolio I SGD Acc 45.77 - 45.77 45.77 0.39 0.85% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
AB SICAV I - Thematic Research Portfolio I Acc 235.33 - 235.33 235.33 2.05 0.87% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
Fidelity Funds - Greater China Fund A-DIST-USD 324.311 - 324.311 324.311 3.69 1.15% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio A2 SGD Acc 24.21 - 24.21 24.21 0.07 0.29% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio AT SGD Inc 19.3 - 19.3 19.3 0.05 0.26% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
AB SICAV I - Thematic Research Portfolio SX Acc 141.41 - 141.41 141.41 1.61 1.14% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
AB SICAV I - Thematic Research Portfolio S1X Acc 129.99 - 129.99 129.99 1.48 1.14% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
Fidelity Funds - Greater China Fund II I-Acc-SGD 1.911 - 1.911 1.911 0.02 1.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
Templeton Asian Smaller Companies Fund A acc SGD 44.03 - 44.03 44.03 0.11 0.25% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
AB FCP I - Emerging Markets Growth Portfolio C Acc 47.88 - 47.88 47.88 1.35 2.82% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
AB FCP I - Emerging Markets Growth Portfolio I Acc 68.16 - 68.16 68.16 1.91 2.80% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
AB SICAV I - International Health Care Portfolio A 471.65 - 471.65 471.65 1.40 0.30% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
AB SICAV I - Thematic Research Portfolio S SGD Acc 42.65 - 42.65 42.65 0.47 1.10% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-D 67.656 - 67.656 67.656 0.43 0.64% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
PineBridge Global Funds - India Equity Fund A5CP 27.393 - 27.393 27.393 0.16 0.60% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Capital Group European Growth and Income Fund LUX 48.46 - 48.46 48.46 0.28 0.58% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
First State Global Growth Funds - First State Regi 2.763 2.825 2.763 2.825 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
I Top Dividend SGD LC 16.38 - 16.38 16.38 0.01 0.06% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۰۳
SIHong Kong Equity C Acc 492.186 - 492.186 492.186 3.62 0.74% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۰۳
JPEM Equity Fund A acc SGD 17.52 - 17.52 17.52 0.04 0.23% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۰۳
Eastspring Japan Dynamic Fund Class 14.3 - 14.3 14.3 0.13 0.92% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۰۳
HEconomic Scale Index Japan Equitys 16.317 - 16.317 16.317 0.14 0.84% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۰۳
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-MDIST-SGD 0.855 - 0.855 0.855 0.00 0.12% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۰۳
JPAsia Pacific Income Fund A mth SG 13.64 - 13.64 13.64 0.05 0.37% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۰۳
HSBC Portfolios - World Selection 1 Class AC 18.581 - 18.581 18.581 0.02 0.12% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۰۳
HSBC Portfolios - World Selection 2 Class AC 19.512 - 19.512 19.512 0.02 0.12% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۰۳
HSBC Portfolios - World Selection 3 Class AC 20.809 - 20.809 20.809 0.05 0.25% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۰۳
Fidelity Funds - Greater China Fund A-DIST-SGD 2.17 - 2.17 2.17 0.02 0.98% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۰۳
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund A acc - SGD 22.99 - 22.99 22.99 0.14 0.61% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۰۳
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and 1.028 - 1.028 1.028 0.01 0.88% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۰۳
HSBC Global Investment Funds - Asia ex Japan Equit 86.735 - 86.735 86.735 1.82 2.10% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۰۳
HSBC Global Investment Funds - Asia ex Japan Equit 78.397 - 78.397 78.397 1.71 2.18% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۰۳
HSBC Global Investment Funds - Asia ex Japan Equit 88.231 - 88.231 88.231 1.92 2.18% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۰۳
HSBC Global Investment Funds - Chinese Equity Clas 134.583 - 134.583 134.583 5.07 3.77% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۰۳
HSBC Global Investment Funds - Chinese Equity Clas 145.388 - 145.388 145.388 5.48 3.77% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۰۳
UBS Lux Equity Fund China Opportunp 227.24 - 227.24 227.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۳۳
Eastspring Investments Unit Trusts - Singapore Sel 1.299 - 1.299 1.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۳۳
UBS Lux Equity Fund - Greater China USD SGD P-acc 178.03 - 178.03 178.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۰۳
AXA Asian Balanced 1.678 - 1.678 1.678 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
AIA Acorns of Asia Fund 3.023 - 3.023 3.023 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
AIA Regional Equity Fund 6.394 - 6.394 6.394 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
AIA Greater China Equity Fund 3.461 - 3.461 3.461 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
AIA Greater China Balanced Fund 2.582 - 2.582 2.582 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
First State Regional China Fund 3.817 - 3.817 3.885 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
First State Global Growth Funds - First State Brid 1.732 - 1.732 1.733 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
First State Global Growth Funds - First State Divi 1.904 - 1.904 1.908 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
First State Global Growth Funds - First State Divi 1.378 1.387 1.378 1.387 0.01 0.80% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
Schroder Singapore Trust M 1.64 - 1.64 1.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۷:۰۳
Schroder Singapore Trust A Acc 1.583 - 1.583 1.583 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۷:۰۳
Schroder Singapore Trust I Acc 2.884 - 2.884 2.884 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۷:۰۳
Schroder Asian Growth Fund - SGD 3.576 - 3.576 3.576 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۷:۰۳
Schroder Asian Growth Fund - USD 3.593 - 3.593 3.593 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۷:۰۳
Fullerton SGD Income Fund - Class A 1.053 - 1.053 1.053 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۷:۰۳
Fullerton SGD Income Fund - Class C 1.041 - 1.041 1.041 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۷:۰۳
PineBridge International Funds PineBridge Singapor 1.815 - 1.815 1.815 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۷:۰۳
Nikko AM Shenton Singapore Dividend 1.052 - 1.052 1.052 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۰۳
Aberdeen Select Portfolio-Aberdeen Singapore Equit 1.105 - 1.105 1.105 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۰۳
T Global Bond Fund A Mdis SGD 10.4 - 10.4 10.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۹:۰۲
T Global Total Return Fund A Mdis S 9.99 - 9.99 9.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۹:۰۲
Prulink Singapore Growth Fund 1.296 - 1.293 1.296 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۷:۰۳
PruLink Singapore Dynamic Bond Fund 1.233 - 1.233 1.234 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۷:۰۳
UBS Lux Bond Fund - Euro High Yield EUR (SGD hedge 95.16 - 95.16 95.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۱:۰۵
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio I2 SGD Acc 24.87 - 24.87 24.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۱:۰۵
AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio A2 SGD 40.98 - 40.98 40.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۱:۰۵
AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio I2 SGD 43.84 - 43.84 43.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۱:۰۵
I Top Dividend SGD LDQ 14.65 - 14.65 14.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۲:۰۱
Fullerton SGD Income Fund - Class B 1.008 - 1.008 1.008 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ ساعت ۱۸:۰۳
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-USD 97.367 - 97.367 97.949 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ ساعت ۸:۰۲
Allianz Global Investors Fund - Allianz China Equi 14.89 - 14.89 14.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ ساعت ۷:۰۱
Eastspring Investments Unit Trusts - Singapore Sel 1.025 - 1.025 1.025 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ ساعت ۷:۰۱
UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund SGD P 137.75 - 137.75 137.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ ساعت ۷:۰۱
HSBC Global Investment Funds - BRIC Equity Class M 36.244 - 36.244 36.244 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۲:۰۴
AIA India Balanced Fund 2.073 - 2.073 2.073 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۰۵
Schroder Asian Equity Yield Class O 1.066 - 1.066 1.066 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۹:۳۵
UOB United Global Healthcare Fund 5.023 - 5.023 5.023 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۳ ساعت ۱۵:۳۳
UOB United Global Healthcare Fund 3.686 - 3.686 3.686 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۳ ساعت ۱۵:۳۳
HSBC Global Investment Funds - BRIC Equity Class M 37.88 - 37.88 37.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۳ ساعت ۲:۳۳
AXA Life-Fortress Fund - A 4.519 - 4.519 4.519 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ ساعت ۲۰:۳۵
NTUC Prime 9.112 - 9.112 9.112 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ساعت ۰:۰۰
AB SICAV I - India Growth Portfolio I Acc 1393.24 - 1393.24 1393.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ساعت ۰:۰۰
Global High Yield Portfolio I Incs 12.81 - 12.81 12.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
AB FCP I - Global Value Portfolio I Acc 27.25 - 27.25 27.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
AB FCP I - American Growth Portfolio B Acc 90.06 - 90.06 90.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
AB FCP I - European Equity Portfolio B Acc 23.51 - 23.51 23.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
AB FCP I - European Equity Portfolio C Acc 25.87 - 25.87 25.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
AB SICAV I - Thematic Research Portfolio I Acc 40.7 - 40.7 40.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
AB SICAV I - International Technology Portfolio I 530.44 - 530.44 530.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
AB SICAV I - International Health Care Portfolio B 330.61 - 330.61 330.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
AB SICAV I - International Health Care Portfolio C 393.24 - 393.24 393.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
BlackRock Global Funds - Renminbi Bond Fund A2 93.41 - 93.41 93.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰