کالایاب
شاخص یاب
عربستان سعودی
عربستان سعودی

ریال عربستان / دلار

0.2666
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 03:15:26
0 (0.04%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.11%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.15%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

114
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۶ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 14:02:15
2 (1.72%)
تغییر ۳ ماهه
8 (7.55%)
تغییر ۶ ماهه
5 (4.59%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری عربستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
HSBC Saudi Construction and Cement Eq Fd 5.02 - 5.02 5.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ساعت ۲۳:۰۲
AlJazira GCC Income 111.84 - 111.84 111.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ساعت ۲۰:۰۱
Bakheet IPO 1.57 - 1.57 1.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ساعت ۱۷:۰۱
Bakheet Saudi Trading Equity 2.23 - 2.23 2.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ساعت ۱۷:۰۱
AlAhli Saudi Mid Cap Equity 1.65 - 1.65 1.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
Alahli GCC Growth and Income 1.46 - 1.46 1.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
AlAhli Saudi Trd Equity 10.31 - 10.31 10.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
AlAhli GCC Trd Eqty 1.04 - 1.04 1.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
Jadwa GCC Equity 305.68 - 305.68 305.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ساعت ۲۳:۰۲
HSBC Saudi EquitySEF 187.86 - 187.86 187.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ساعت ۲۳:۰۲
HSBC Amanah GCC Equity 15.3 - 15.3 15.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ساعت ۲۳:۰۲
HSBC GCC Equity Income 11.09 - 11.09 11.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ساعت ۲۳:۰۲
Jadwa Arab Market Equity 291.09 - 291.09 291.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ساعت ۲۳:۰۲
HSBC Financial Institutions 25.67 - 25.67 25.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ساعت ۲۳:۰۲
HSBC Amanah Multi Assets Growth 19.21 - 19.21 19.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ساعت ۲۳:۰۲
HSBC Amanah Multi Assets Defensive 15.25 - 15.25 15.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ساعت ۲۳:۰۲
HSBC Amanah Saudi Indl Companies Eq 8.69 - 8.69 8.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ساعت ۲۳:۰۲
HSBC Amanah Saudi Equity 28.92 - 28.92 28.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ساعت ۲۳:۰۲
Jadwa Murabaha SR 116.65 - 116.65 116.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ساعت ۲۳:۰۲
Jadwa Saudi Equity 395.22 - 395.22 395.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ساعت ۲۳:۰۲
HSBC Saudi Equity Trading 113.43 - 113.43 113.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ساعت ۲۳:۰۲
HSBC Saudi Freestyle Equity 21.13 - 21.13 21.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ساعت ۲۳:۰۲
HSBC Amanah Multi Assets Balanced 17.87 - 17.87 17.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ساعت ۲۳:۰۲
Al Jazira Diversified Balanced 122.32 - 122.32 122.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ساعت ۲۰:۰۲
Al Jazira Diversified Aggressive 131.67 - 131.67 131.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ساعت ۲۰:۰۲
Al Jazira Diversified Conservative 117.02 - 117.02 117.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ساعت ۲۰:۰۲
HSBC Amanah Saudi Riyal Trading 16.11 - 16.11 16.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ساعت ۲۳:۰۲
AlAhli Saudi Riyal Trade 1.879 - 1.879 1.879 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ساعت ۱۱:۰۵
Global Saudi Equity 287.73 - 287.73 287.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ ساعت ۲۰:۰۱
SAMBA Al Raed 49.52 - 49.52 49.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۸:۰۲
SAMBA Al Razeen 28.57 - 28.57 28.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۸:۰۲
SAMBA Al Sunbullah 113.72 - 113.72 113.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۸:۰۲
SAMBA Al Fareed 24.99 - 24.99 24.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۸:۰۲
SAMBA Al Musahem 123.89 - 123.89 123.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۸:۰۲
SAMBA GCC Musahem 19.36 - 19.36 19.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۸:۰۲
SAMBA GCC Equity Al Raed 18.75 - 18.75 18.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۸:۰۲
SAMBA Al Ataa Saudi Equity 13.16 - 13.16 13.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۸:۰۲
Morgan Stanley Saudi Equity 395.85 - 395.85 395.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ ساعت ۲۰:۰۲
Riyad Al Shujaa Sharia Compliant 24.89 - 24.89 24.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ساعت ۷:۰۲
Riyad Equity 3 60.77 - 56.77 60.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ساعت ۱۷:۰۳
Riyad Commodity Trading 2138.43 - 2138.43 2138.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ساعت ۱۷:۰۳
Riyad Gulf 9.8 - 9.41 9.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ساعت ۱۷:۰۳
Riyad Money 1623.43 - 1623.43 1623.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ساعت ۱۷:۰۳
Riyad Al EMAR 10.81 - 10.81 9.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ساعت ۱۷:۰۳
Riyad Al Hadi 15.15 - 15.07 15.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ساعت ۱۷:۰۳
Riyad Equity 1 18.44 - 17.11 18.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ساعت ۱۷:۰۳
Riyad Al Mokdam 21.91 - 21.16 21.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ساعت ۱۷:۰۳
Riyad Al Shamekh 24.36 - 22.89 24.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ساعت ۱۷:۰۳
Riyad Al Shuja'a 23 - 21.9 23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ساعت ۱۷:۰۳
Riyad Balanced Income 16.25 - 16.25 16.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ساعت ۱۷:۰۳
Riyad Small and Medium Cap 18.97 - 18.11 18.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ساعت ۱۷:۰۳
Riyad Real Estate Burj Rafal 10.67 - 10.67 10.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ساعت ۱۷:۰۳
Riyad Al Hadi Sharia Compliant 14.9 - 14.77 14.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ساعت ۱۷:۰۳
Riyad Al Mokdam Sharia Compliant 22.34 - 21.49 22.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ساعت ۱۷:۰۳
Riyad Al Shamekh Sharia Compliant 28.4 - 26.75 28.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ساعت ۱۷:۰۳
SF Al Badr Murabaha SR 15.02 - 15.02 15.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۷:۰۶
SF Money Market Saudi Riyal 26.88 - 26.88 26.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۷:۰۶
SF Saudi Istithmar Equity 7419.02 - 7419.02 7419.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۷:۰۶
SF Al Danah GCC Equity Trading 15.69 - 15.69 15.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۷:۰۶
SF Al Saffa Saudi Equity Trading 14.5 - 14.5 14.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۷:۰۶
SF Al Qasr GCC Real Estate & Const 9.95 - 9.95 9.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۷:۰۶
Vanguard 500 Index Admiral 22.21 - 22.21 22.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۲:۰۴
Al Jazira Residential Projects 99.35 - 99.35 99.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ ساعت ۱۴:۳۳
Aljazira Residential Projects 2 73.74 - 73.74 73.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ ساعت ۱۴:۳۳
AlAhli Div SR Trade Fd 1.34 - 1.34 1.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۲ ساعت ۱۴:۰۱
Riyad Al Shuja'a 22.21 - 21.9 22.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ساعت ۶:۳۴
Falcom Murabaha 1.18 - 1.18 1.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Al Jazira Qawafel Commodities Tradi 142.07 - 142.07 142.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۱ ساعت ۱۴:۰۴
Al Jazira Taiyebat Saudi Equities 409.56 - 409.56 409.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۱ ساعت ۱۴:۰۴
Albilad Asayel Saudi Shares 0.41 - 0.41 0.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
SAIB Saudi Equity 175.85 - 175.85 175.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Falcom IPO 2521.53 - 2521.53 2521.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
BLOM Saudi Arabia 1275.37 - 1275.37 1275.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Albilad Al Murabih 1.2 - 1.2 1.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Alinma Saudi Equity 11.37 - 11.37 11.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Falcom Saudi Equity 1.86 - 1.86 1.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
ANB Al Arabi Money Market 15.24 - 15.24 15.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
ANB Al Arabi Saudi Equity 91.8 - 91.8 91.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
ANB Al Mubarak Saudi Equity 94.82 - 94.82 94.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Itqan For Murabahat & Sukuk 10.87 - 10.87 10.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Alinma Saudi Riyal Liquidity 10.54 - 10.54 10.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
ANB Al Mubarak Pure Saudi Equity 7 - 7 7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
SF Emerging Markets Fixed Income 95.79 - 95.79 95.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
HSBC Saudi Petrochemical Equity Opp Fd 8.85 - 8.85 8.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
ANB Diyar Jeddah Real Estate 17.87 - 17.87 17.87 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ ساعت ۰:۰۰
Al Rajhi Commodities Mudaraba 109.74 - 109.74 109.74 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Riyad Equity 2 23.35 - 23.35 23.35 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ ساعت ۰:۰۰
SAMBA Real Estate 15.46 - 15.46 15.46 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ ساعت ۰:۰۰
SAIB Trade Finance 26.11 - 26.11 26.11 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۴/۲۶ ساعت ۰:۰۰