کالایاب
شاخص یاب
عربستان سعودی
عربستان سعودی

ریال عربستان / دلار

0.2666
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 01:46:03
0 (0.04%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.04%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.15%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

135
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 11:01:49
21 (18.42%)
تغییر ۳ ماهه
17 (14.41%)
تغییر ۶ ماهه
33 (32.35%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری عربستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
HSBC Amanah Saudi Riyal Trading 16.18 - 16.18 16.18 0.01 0.06% ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ساعت ۲۳:۰۲
HSBC Saudi Construction and Cement Eq Fd 5.51 - 5.51 5.51 0.07 1.29% ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ساعت ۲۳:۰۲
Global Saudi Equity 294.5 - 294.38 294.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۵:۳۲
HSBC Saudi Equity Trading 110.54 - 110.54 112.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۴:۳۲
Alahli GCC Growth and Income 1.45 - 1.45 1.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ساعت ۱۴:۰۳
AlAhli Saudi Trd Equity 10.01 - 10.01 10.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ساعت ۱۱:۰۳
AlAhli GCC Trd Eqty 1.03 - 1.03 1.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ساعت ۱۱:۰۳
AlAhli Saudi Mid Cap Equity 1.69 - 1.69 1.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ساعت ۱۱:۰۳
Bakheet Saudi Trading Equity 2.26 - 2.26 2.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ساعت ۲:۰۲
HSBC Amanah Saudi Equity 27.82 - 27.82 27.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۰۳
Bakheet IPO 1.61 - 1.61 1.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۰۳
Jadwa GCC Equity 313.49 - 313.49 313.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۰۳
Jadwa Murabaha SR 117.05 - 117.05 117.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۰۳
Jadwa Saudi Equity 401.81 - 401.81 401.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۰۳
HSBC Saudi EquitySEF 176.87 - 176.87 176.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۰۳
HSBC Amanah GCC Equity 14.95 - 14.95 14.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۰۳
HSBC GCC Equity Income 11.13 - 11.13 11.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۰۳
Jadwa Arab Market Equity 297.44 - 297.44 297.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۰۳
HSBC Financial Institutions 23.51 - 23.51 23.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۰۳
HSBC Saudi Freestyle Equity 20.87 - 20.87 20.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۰۳
HSBC Amanah Multi Assets Growth 18.95 - 18.95 18.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۰۳
HSBC Amanah Multi Assets Balanced 17.76 - 17.76 17.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۰۳
HSBC Amanah Multi Assets Defensive 15.27 - 15.27 15.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۰۳
HSBC Amanah Saudi Indl Companies Eq 8.12 - 8.12 8.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۰۳
AlAhli Saudi Riyal Trade 1.887 - 1.887 1.887 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ساعت ۱۱:۰۳
AlJazira GCC Income 109.65 - 109.65 109.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ ساعت ۲۰:۰۳
Al Jazira Diversified Balanced 123.17 - 123.17 123.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ ساعت ۲۰:۰۳
Al Jazira Diversified Aggressive 132.91 - 132.91 132.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ ساعت ۲۰:۰۳
Al Jazira Diversified Conservative 117.56 - 117.56 117.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ ساعت ۲۰:۰۳
SAMBA Al Raed 50.28 - 50.28 50.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۰۳
SAMBA Al Razeen 28.7 - 28.7 28.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۰۳
SAMBA Al Sunbullah 114.23 - 114.23 114.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۰۳
SAMBA Al Musahem 124.63 - 124.63 124.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۰۳
SAMBA GCC Musahem 20 - 20 20 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۰۳
SAMBA GCC Equity Al Raed 19.46 - 19.46 19.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۰۳
SAMBA Al Ataa Saudi Equity 13.46 - 13.46 13.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۰۳
Morgan Stanley Saudi Equity 416.21 - 416.21 416.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۰۳
SAMBA Al Fareed 25.12 - 25.12 25.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ ساعت ۲۰:۰۳
SF Al Badr Murabaha SR 15.34 - 15.34 15.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ساعت ۷:۳۱
SF Money Market Saudi Riyal 26.95 - 26.89 27.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ساعت ۷:۳۱
SF Saudi Istithmar Equity 8768.93 - 8768.93 9186.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ساعت ۷:۳۱
SF Al Danah GCC Equity Trading 15.14 - 15.14 16.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ساعت ۷:۳۱
SF Al Saffa Saudi Equity Trading 13.52 - 13.52 14.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ساعت ۷:۳۱
SF Al Qasr GCC Real Estate & Const 9.92 - 11.44 9.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ساعت ۷:۳۱
AlAhli Div SR Trade Fd 1.35 - 1.35 1.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ ساعت ۱۴:۰۲
Riyad Al Shujaa Sharia Compliant 24.89 - 24.89 24.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ساعت ۷:۰۲
Riyad Equity 3 60.77 - 56.77 60.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ساعت ۱۷:۰۳
Riyad Commodity Trading 2138.43 - 2138.43 2138.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ساعت ۱۷:۰۳
Riyad Gulf 9.8 - 9.41 9.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ساعت ۱۷:۰۳
Riyad Money 1623.43 - 1623.43 1623.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ساعت ۱۷:۰۳
Riyad Al EMAR 10.81 - 10.81 9.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ساعت ۱۷:۰۳
Riyad Al Hadi 15.15 - 15.07 15.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ساعت ۱۷:۰۳
Riyad Equity 1 18.44 - 17.11 18.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ساعت ۱۷:۰۳
Riyad Al Mokdam 21.91 - 21.16 21.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ساعت ۱۷:۰۳
Riyad Al Shamekh 24.36 - 22.89 24.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ساعت ۱۷:۰۳
Riyad Al Shuja'a 23 - 21.9 23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ساعت ۱۷:۰۳
Riyad Balanced Income 16.25 - 16.25 16.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ساعت ۱۷:۰۳
Riyad Small and Medium Cap 18.97 - 18.11 18.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ساعت ۱۷:۰۳
Riyad Real Estate Burj Rafal 10.67 - 10.67 10.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ساعت ۱۷:۰۳
Riyad Al Hadi Sharia Compliant 14.9 - 14.77 14.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ساعت ۱۷:۰۳
Riyad Al Mokdam Sharia Compliant 22.34 - 21.49 22.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ساعت ۱۷:۰۳
Riyad Al Shamekh Sharia Compliant 28.4 - 26.75 28.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ساعت ۱۷:۰۳
Vanguard 500 Index Admiral 22.21 - 22.21 22.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۲:۰۴
Al Jazira Residential Projects 99.35 - 99.35 99.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ ساعت ۱۴:۳۳
Aljazira Residential Projects 2 73.74 - 73.74 73.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ ساعت ۱۴:۳۳
Riyad Al Shuja'a 22.21 - 21.9 22.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ساعت ۶:۳۴
Falcom Murabaha 1.18 - 1.18 1.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Al Jazira Qawafel Commodities Tradi 142.07 - 142.07 142.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۱ ساعت ۱۴:۰۴
Al Jazira Taiyebat Saudi Equities 409.56 - 409.56 409.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۱ ساعت ۱۴:۰۴
Albilad Asayel Saudi Shares 0.41 - 0.41 0.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
SAIB Saudi Equity 175.85 - 175.85 175.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Falcom IPO 2521.53 - 2521.53 2521.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
BLOM Saudi Arabia 1275.37 - 1275.37 1275.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Albilad Al Murabih 1.2 - 1.2 1.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Alinma Saudi Equity 11.37 - 11.37 11.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Falcom Saudi Equity 1.86 - 1.86 1.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
ANB Al Arabi Money Market 15.24 - 15.24 15.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
ANB Al Arabi Saudi Equity 91.8 - 91.8 91.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
ANB Al Mubarak Saudi Equity 94.82 - 94.82 94.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Itqan For Murabahat & Sukuk 10.87 - 10.87 10.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Alinma Saudi Riyal Liquidity 10.54 - 10.54 10.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
ANB Al Mubarak Pure Saudi Equity 7 - 7 7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
SF Emerging Markets Fixed Income 95.79 - 95.79 95.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
HSBC Saudi Petrochemical Equity Opp Fd 8.85 - 8.85 8.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
ANB Diyar Jeddah Real Estate 17.87 - 17.87 17.87 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ ساعت ۰:۰۰
Al Rajhi Commodities Mudaraba 109.74 - 109.74 109.74 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Riyad Equity 2 23.35 - 23.35 23.35 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ ساعت ۰:۰۰
SAMBA Real Estate 15.46 - 15.46 15.46 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ ساعت ۰:۰۰
SAIB Trade Finance 26.11 - 26.11 26.11 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۴/۲۶ ساعت ۰:۰۰