شاخص یاب
عربستان سعودی
عربستان سعودی

ریال عربستان / دلار

0.2666
قیمت روز
0 (0.04%)
تغییر روزانه
۱ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 07:34:12
0 (0.11%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.15%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.11%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

120
قیمت روز
2 (1.69%)
تغییر روزانه
۱ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 11:01:47
15 (14.29%)
تغییر ۳ ماهه
18 (17.65%)
تغییر ۶ ماهه
120 (0.00%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری عربستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
HSBC Amanah Saudi Equity 27.16 - 27.16 27.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۶
HSBC Amanah Saudi Riyal Trading 15.97 - 15.97 15.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۶
HSBC Amanah GCC Equity 14.22 - 14.22 14.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۶
HSBC Amanah Multi Assets Growth 18.25 - 18.25 18.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۶
HSBC Amanah Multi Assets Balanced 17.18 - 17.18 17.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۶
HSBC Amanah Multi Assets Defensive 14.89 - 14.89 14.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۶
HSBC Amanah Saudi Indl Companies Eq 8.46 - 8.46 8.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۶
HSBC Saudi Construction and Cement Eq Fd 4.56 - 4.56 4.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۶
HSBC Saudi EquitySEF 171.25 - 171.25 171.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۵
HSBC GCC Equity Income 10.63 - 10.63 10.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۵
HSBC Saudi Equity Trading 105.27 - 105.27 105.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۵
HSBC Financial Institutions 22.87 - 22.87 22.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۵
HSBC Saudi Freestyle Equity 19.17 - 19.17 19.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۵
AlJazira GCC Income 113.68 - 113.68 113.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
Bakheet IPO 1.55 - 1.55 1.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۶:۰۵
Bakheet Saudi Trading Equity 2.19 - 2.19 2.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۶:۰۵
SAMBA Al Raed 47.85 - 47.85 47.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲۲:۰۵
SAMBA Al Razeen 28.39 - 28.39 28.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲۲:۰۵
SAMBA Al Sunbullah 112.99 - 112.99 112.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲۲:۰۵
SAMBA Al Fareed 23.89 - 23.89 23.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲۲:۰۵
SAMBA Al Musahem 118.44 - 118.44 118.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲۲:۰۵
SAMBA GCC Musahem 18.55 - 18.55 18.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲۲:۰۵
SAMBA GCC Equity Al Raed 18.07 - 18.07 18.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲۲:۰۵
SAMBA Al Ataa Saudi Equity 13.08 - 13.08 13.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲۲:۰۵
AlAhli Saudi Trd Equity 9.71 - 9.71 9.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۴
AlAhli Saudi Riyal Trade 1.863 - 1.863 1.863 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۴
AlAhli Saudi Mid Cap Equity 1.52 - 1.52 1.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۴
Al Jazira Diversified Balanced 120.68 - 120.68 120.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۴
Al Jazira Diversified Aggressive 129.62 - 129.62 129.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۴
Al Jazira Diversified Conservative 115.91 - 115.91 115.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۴
Global Saudi Equity 280.46 - 280.46 280.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Jadwa GCC Equity 283.51 - 283.51 283.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۲۲:۰۴
Jadwa Murabaha SR 115.74 - 115.74 115.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۲۲:۰۴
Jadwa Saudi Equity 366.55 - 366.55 366.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۲۲:۰۴
Jadwa Arab Market Equity 270.15 - 270.15 270.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۲۲:۰۴
AlAhli GCC Trd Eqty 0.97 - 0.97 0.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۶:۰۴
Alahli GCC Growth and Income 1.36 - 1.36 1.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۶:۰۴
SF Al Badr Murabaha SR 15.19 - 15.19 15.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ ساعت ۸:۳۴
SF Money Market Saudi Riyal 26.7 - 26.7 26.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ ساعت ۸:۳۴
SF Saudi Istithmar Equity 7583.99 - 7583.99 8449.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ ساعت ۸:۳۴
SF Al Danah GCC Equity Trading 13.47 - 13.47 14.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ ساعت ۸:۳۴
SF Al Saffa Saudi Equity Trading 12.01 - 12.01 13.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ ساعت ۸:۳۴
SF Al Qasr GCC Real Estate & Const 8.76 - 8.76 9.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ ساعت ۸:۳۴
Morgan Stanley Saudi Equity 391.85 - 387.02 391.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۲۲:۰۴
AlAhli Div SR Trade Fd 1.33 - 1.33 1.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۰۵
Riyad Al Hadi 15.06 - 15.06 15.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ساعت ۶:۳۴
Riyad Al Mokdam 21.3 - 21.16 21.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ساعت ۶:۳۴
Riyad Al Shamekh 23.45 - 22.89 23.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ساعت ۶:۳۴
Riyad Al Shuja'a 22.21 - 21.9 22.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ساعت ۶:۳۴
Riyad Al Hadi Sharia Compliant 14.72 - 14.72 14.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ساعت ۶:۳۴
Riyad Al Mokdam Sharia Compliant 21.67 - 21.49 21.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ساعت ۶:۳۴
Riyad Al Shujaa Sharia Compliant 23.58 - 23.58 24.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ساعت ۶:۳۴
Riyad Al Shamekh Sharia Compliant 27.04 - 26.75 27.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ساعت ۶:۳۴
Al Jazira Residential Projects 110.29 - 110.29 110.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ ساعت ۱۵:۰۴
Aljazira Residential Projects 2 76.99 - 76.99 76.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ ساعت ۱۵:۰۴
Falcom Murabaha 1.18 - 1.18 1.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Al Jazira Qawafel Commodities Tradi 142.07 - 142.07 142.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۱ ساعت ۱۴:۰۴
Al Jazira Taiyebat Saudi Equities 409.56 - 409.56 409.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۱ ساعت ۱۴:۰۴
Albilad Asayel Saudi Shares 0.41 - 0.41 0.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Riyad Gulf 10.7 - 10.7 10.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Riyad Money 1562.63 - 1562.63 1562.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Riyad Equity 1 12.81 - 12.81 12.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
SAIB Saudi Equity 175.85 - 175.85 175.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Falcom IPO 2521.53 - 2521.53 2521.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
BLOM Saudi Arabia 1275.37 - 1275.37 1275.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Albilad Al Murabih 1.2 - 1.2 1.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Alinma Saudi Equity 11.37 - 11.37 11.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Falcom Saudi Equity 1.86 - 1.86 1.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
ANB Al Arabi Money Market 15.24 - 15.24 15.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
ANB Al Arabi Saudi Equity 91.8 - 91.8 91.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
ANB Al Mubarak Saudi Equity 94.82 - 94.82 94.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Itqan For Murabahat & Sukuk 10.87 - 10.87 10.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Alinma Saudi Riyal Liquidity 10.54 - 10.54 10.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Riyad Real Estate Burj Rafal 12.76 - 12.76 12.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
ANB Al Mubarak Pure Saudi Equity 7 - 7 7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
SF Emerging Markets Fixed Income 95.79 - 95.79 95.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
HSBC Saudi Petrochemical Equity Opp Fd 8.85 - 8.85 8.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
ANB Diyar Jeddah Real Estate 17.87 - 17.87 17.87 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ ساعت ۰:۰۰
Riyad Equity 3 42.42 - 42.42 42.42 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Al Rajhi Commodities Mudaraba 109.74 - 109.74 109.74 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Riyad Equity 2 23.35 - 23.35 23.35 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ ساعت ۰:۰۰
SAMBA Real Estate 15.46 - 15.46 15.46 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ ساعت ۰:۰۰
SAIB Trade Finance 26.11 - 26.11 26.11 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۴/۲۶ ساعت ۰:۰۰