کالایاب
شاخص یاب
پرتغال
پرتغال

PSI All Share GR

3,155
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 20:54:52
34 (1.09%)
تغییر ۳ ماهه
388 (14.02%)
تغییر ۶ ماهه
59 (1.83%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری پرتغال

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BPI Obrigacoes Mundiais Fundo de 7.426 - 7.412 7.426 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۳:۱۶
BPI Portugal Fundo de Investiment 14.287 - 14.287 14.457 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۳:۱۶
Alves Ribeiro PPR Fundo de Invest 16.391 - 16.391 16.395 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۷:۰۲
Bankinter PPR Obrigacoes Fundo de 13.441 - 13.441 13.441 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۱:۰۵
Optimize Europa Obrigacoes Fundo 13.137 - 13.137 13.137 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۶:۰۱
IMGA Acoes Portugal Fundo de Inve 14.141 - 14.141 14.141 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۶:۰۱
Montepio Obrigacoes Fundo de Inve 95.483 - 95.483 95.483 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ساعت ۱۶:۳۳
Fundo de Investimento Mobiliario Ab 7.703 - 7.703 7.703 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ساعت ۱۶:۳۳
Caixagest Obrigacoes Longo Prazo 12.543 - 12.543 12.543 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
Caixagest Accoes Portugal Fundo d 12.458 - 12.458 12.458 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
NB Tesouraria Ativa Fundo de Inve 7.889 - 7.889 7.889 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
Caixagest Obrigacoes Fundo de In 4.466 - 4.466 4.466 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ساعت ۱۱:۰۳
Fundo de Investimento Alternativo M 6.74 - 6.74 6.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ساعت ۱۱:۰۳
Popular Tesouraria Fundo de Inves 6.029 - 6.029 6.029 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ساعت ۲:۰۲
BPI Metais Preciosos Fundo Especial 2.497 - 2.497 2.497 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱:۰۴