کالایاب
شاخص یاب
پرتغال
پرتغال

PSI All Share GR

3,075
قیمت روز
20 (0.65%)
تغییر روزانه
۳۰ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 13:32:44
42 (1.34%)
تغییر ۳ ماهه
43 (1.41%)
تغییر ۶ ماهه
168 (5.17%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری پرتغال

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Caixagest Obrigacoes Longo Prazo 13.007 - 13.007 13.007 0.05 0.35% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۱:۰۲
Caixagest Accoes Portugal Fundo d 11.761 - 11.761 11.761 0.10 0.86% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۱:۰۲
Montepio Obrigacoes Fundo de Inve 95.682 - 95.682 95.682 0.01 0.01% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۱:۰۲
Fundo de Investimento Alternativo M 6.865 - 6.865 6.865 0.01 0.10% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۱:۰۲
Optimize Europa Obrigacoes Fundo 13.449 - 13.449 13.449 0.06 0.42% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲:۰۲
IMGA Acoes Portugal Fundo de Inve 13.479 - 13.479 13.479 0.10 0.75% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Fundo de Investimento Mobiliario Ab 7.751 - 7.751 7.751 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲:۰۲
BPI Obrigacoes Mundiais Fundo de 7.497 - 7.497 7.497 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
BPI Portugal Fundo de Investiment 13.706 - 13.413 13.706 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Alves Ribeiro PPR Fundo de Invest 16.76 - 16.76 16.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
Bankinter PPR Obrigacoes Fundo de 13.591 - 13.591 13.591 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۱۱:۰۲
Popular Tesouraria Fundo de Inves 6.036 - 6.036 6.036 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۱۱:۰۲
NB Tesouraria Ativa Fundo de Inve 7.955 - 7.955 7.955 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲:۰۲
Caixagest Obrigacoes Fundo de In 4.493 - 4.493 4.493 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۱:۰۳
BPI Metais Preciosos Fundo Especial 2.497 - 2.497 2.497 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱:۰۴