شاخص یاب
پرتغال
پرتغال

PSI All Share GR

3,015
قیمت روز
1 (0.03%)
تغییر روزانه
۳۰ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 20:35:34
152 (5.32%)
تغییر ۳ ماهه
210 (6.53%)
تغییر ۶ ماهه
33 (1.12%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری پرتغال

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Alves Ribeiro PPR Fundo de Invest 15.782 - 15.782 15.782 0.03 0.17% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۶:۰۵
Optimize Europa Obrigacoes Fundo 12.73 - 12.73 12.73 0.01 0.04% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
IMGA Acoes Portugal Fundo de Inve 14.313 - 14.313 14.313 0.02 0.17% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
NB Tesouraria Ativa Fundo de Inve 7.798 - 7.798 7.798 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
Popular Tesouraria Fundo de Inves 6.003 - 6.003 6.003 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
Fundo de Investimento Mobiliario Ab 7.633 - 7.633 7.633 0.01 0.07% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
BPI Obrigacoes Mundiais Fundo de 7.403 - 7.403 7.403 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲۲:۰۵
BPI Portugal Fundo de Investiment 14.171 - 14.171 14.171 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲۲:۰۵
BPI Metais Preciosos Fundo Especial 2.587 - 2.587 2.587 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲۲:۰۵
Montepio Obrigacoes Fundo de Inve 94.875 - 94.875 94.875 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۴
Fundo de Investimento Alternativo M 6.561 - 6.561 6.561 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۴
Caixagest Obrigacoes Fundo de In 4.425 - 4.425 4.425 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۴
Caixagest Obrigacoes Longo Prazo 12.165 - 12.165 12.165 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۴
Bankinter PPR Obrigacoes Fundo de 13.249 - 13.249 13.249 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۴
Caixagest Accoes Portugal Fundo d 12.129 - 12.129 12.129 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۴