کالایاب
شاخص یاب
پرتغال
پرتغال

PSI All Share GR

3,160
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 21:01:58
212 (7.18%)
تغییر ۳ ماهه
185 (6.20%)
تغییر ۶ ماهه
91 (2.96%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری پرتغال

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Alves Ribeiro PPR Fundo de Invest 16.432 - 16.432 16.432 0.05 0.29% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۰:۰۳
Montepio Obrigacoes Fundo de Inve 95.534 - 95.534 95.534 0.02 0.02% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۲:۳۹
Optimize Europa Obrigacoes Fundo 13.006 - 13.006 13.006 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۲:۰۱
Caixagest Obrigacoes Longo Prazo 12.252 - 12.252 12.252 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۷:۰۱
Bankinter PPR Obrigacoes Fundo de 13.441 - 13.441 13.441 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۷:۰۱
Caixagest Accoes Portugal Fundo d 12.744 - 12.744 12.744 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۷:۰۱
IMGA Acoes Portugal Fundo de Inve 14.828 - 14.828 14.828 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
NB Tesouraria Ativa Fundo de Inve 7.879 - 7.879 7.879 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Popular Tesouraria Fundo de Inves 6.021 - 6.021 6.021 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Fundo de Investimento Mobiliario Ab 7.711 - 7.711 7.711 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
BPI Obrigacoes Mundiais Fundo de 7.53 - 7.53 7.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
BPI Portugal Fundo de Investiment 14.731 - 14.731 14.731 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Caixagest Obrigacoes Fundo de In 4.463 - 4.463 4.463 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۱:۰۲
Fundo de Investimento Alternativo M 6.663 - 6.663 6.663 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۱:۰۲
BPI Metais Preciosos Fundo Especial 2.497 - 2.497 2.497 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱:۰۴