شاخص یاب
پرتغال
پرتغال

PSI All Share GR

2,817
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ آذر ۱۳۹۷
ساعت 21:02:57
300 (9.62%)
تغییر ۳ ماهه
458 (13.98%)
تغییر ۶ ماهه
147 (4.97%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری پرتغال

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Optimize Europa Obrigacoes Fundo 12.501 - 12.501 12.501 0.04 0.29% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
IMGA Acoes Portugal Fundo de Inve 13.438 - 13.438 13.438 0.06 0.42% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
NB Tesouraria Ativa Fundo de Inve 7.754 - 7.754 7.754 0.01 0.08% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Popular Tesouraria Fundo de Inves 5.988 - 5.988 5.988 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Fundo de Investimento Mobiliario Ab 7.55 - 7.55 7.55 0.01 0.13% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
BPI Obrigacoes Mundiais Fundo de 7.319 - 7.319 7.319 0.04 0.49% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۰۲
BPI Portugal Fundo de Investiment 13.384 - 13.384 13.384 0.20 1.52% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۰۲
Alves Ribeiro PPR Fundo de Invest 15.295 - 15.295 15.295 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۳۵
Caixagest Obrigacoes Longo Prazo 12.03 - 12.03 12.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
Bankinter PPR Obrigacoes Fundo de 13.086 - 13.086 13.086 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
Caixagest Accoes Portugal Fundo d 11.482 - 11.482 11.482 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
Montepio Obrigacoes Fundo de Inve 94.298 - 94.298 94.298 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
Fundo de Investimento Alternativo M 6.452 - 6.452 6.452 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
Caixagest Obrigacoes Fundo de In 4.399 - 4.399 4.399 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۶:۳۲
BPI Metais Preciosos Fundo Especial 2.244 - 2.244 2.244 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱:۰۲