کالایاب
شاخص یاب
فیلیپین
فیلیپین

PHP/USD

0.0194
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۵ تیر ۱۳۹۸
ساعت 05:39:47
0 (2.11%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.65%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.30%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,723
قیمت روز
139 (8.78%)
تغییر روزانه
۵ تیر ۱۳۹۸
ساعت 17:01:50
84 (5.13%)
تغییر ۳ ماهه
209 (13.80%)
تغییر ۶ ماهه
123 (7.69%)
نوسان سالیانه

PHS All Shares

690
قیمت روز
3 (0.44%)
تغییر روزانه
۵ تیر ۱۳۹۸
ساعت 17:33:07
19 (2.83%)
تغییر ۳ ماهه
50 (7.75%)
تغییر ۶ ماهه
90 (15.00%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری فیلیپین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BDO GS Fund 203.045 202.529 202.529 203.045 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Philam Fund 16.998 16.994 16.994 16.998 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
BDO $ Bond Fund 169.441 169.379 169.379 169.441 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
BDO Equity Fund 461.229 463.298 461.229 463.298 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
BPI Equity Fund 171.11 171.79 171.11 171.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Philequity Fund 39.519 39.469 39.469 39.519 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
ALFM Growth Fund 267.33 268.06 267.33 268.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Philam Bond Fund 4.161 4.158 4.158 4.161 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
BDO Balanced Fund 3461.015 3468.078 3461.015 3468.078 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
BPI Balanced Fund 179.16 179.53 179.16 179.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Metro Equity Fund 2.682 2.69 2.682 2.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
PAMI Horizon Fund 3.776 3.775 3.775 3.776 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
PNB Mabuhay Prime 1.205 1.204 1.204 1.205 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Rizal Equity Fund 4.054 4.072 4.054 4.072 0.02 0.54% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
BDO Peso Bond Fund 2117.308 2113.546 2113.546 2117.308 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
ALFM Euro Bond Fund 217.4 217.27 217.27 217.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
ALFM Peso Bond Fund 350.11 350 350 350.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
BPI Short Term Fund 151.36 151.34 151.34 151.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
MFCP Kabuhayan Fund 2.345 2.336 2.336 2.345 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Rizal Balanced Fund 2.091 2.092 2.091 2.092 0.01 0.24% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Metrofund Elite Fund 1.945 1.942 1.942 1.945 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
PNB Mabuhay Prestige 1.444 1.446 1.444 1.446 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Rizal Peso Bond Fund 1.908 1.907 1.907 1.908 0.00 0.16% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
ALFM Dollar Bond Fund 458.12 458.04 458.04 458.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
BPI Premium Bond Fund 185.74 185.55 185.55 185.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
PAMI Global Bond Fund 1.088 1.089 1.088 1.089 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
ALFM Money Market Fund 123.45 123.41 123.41 123.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
BPI Global Equity Fund 375.6 375.61 375.6 375.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
BPI Institutional Fund 249.06 249.03 249.03 249.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Metrofund Starter Fund 1.661 1.66 1.66 1.661 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Odyssey Peso Bond Fund 287.42 285.57 285.57 287.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
PNB High Dividend Fund 1.463 1.466 1.463 1.466 0.00 0.27% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Rizal Dollar Bond Fund 1.733 1.735 1.733 1.735 0.00 0.06% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
BDO $ Money Market Fund 142.635 142.628 142.628 142.635 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Philam Dollar Bond Fund 2.349 2.348 2.348 2.349 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Rizal Peso Money Market 1.568 1.566 1.566 1.568 0.00 0.06% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Odyssey Peso Income Fund 132.97 132.58 132.58 132.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
UnionBank Infinity Prime 161.735 161.141 161.141 161.735 0.39 0.24% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Metro Capital Growth Fund 3.405 3.406 3.405 3.406 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Philequity Peso Bond Fund 3.677 3.679 3.677 3.679 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Philequity PSE Index Fund 5.393 5.39 5.39 5.393 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
BDO Peso Money Market Fund 1591.675 1591.52 1591.52 1591.675 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
BPI Global Philippine Fund 305.34 305.33 305.33 305.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Metrofund Peak Earner Fund 1.937 1.93 1.93 1.937 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Philam Managed Income Fund 1.213 1.212 1.212 1.213 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
BPI lnternational Fund Plus 175.49 175.29 175.29 175.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Philippine Stock Index Fund 897.54 900.52 897.54 900.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Metro Dollar Short Term Fund 1.332 1.331 1.331 1.332 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Philam Strategic Growth Fund 553.3 553.35 553.3 553.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
ATR-Kim Eng Fixed Income Fund 1.646 1.642 1.642 1.646 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
BDO Institutional Equity Fund 5247.955 5268.052 5247.955 5268.052 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Sun Life Prosperity GS Fund A 1.642 1.639 1.639 1.642 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Odyssey Philippine Equity Fund 467.02 468.81 467.02 468.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Rizal Dollar Money Market Fund 1.394 1.393 1.393 1.394 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
UnionBank Tax Exempt Portfolio 217.069 215.113 215.113 217.069 1.28 0.59% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
ABF Philippines Bond Index Fund 230.62 231.23 230.62 231.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
PNB Global Filipino Dollar Fund 1.274 - 1.274 1.274 0.00 0.08% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Metrodollar Philippine Bond Fund 2.033 2.031 2.031 2.033 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Odyssey Diversified Capital Fund 185.13 184.43 184.43 185.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Odyssey Diversified Balanced Fund 203.18 202.67 202.67 203.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
UnionBank Peso Balanced Portfolio 139.344 138.756 138.756 139.344 0.27 0.19% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Metrodollar Philippine Liquid Fund 1.705 1.704 1.704 1.705 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
ATR-Kim Eng Equity Opportunity Fund 4.165 4.146 4.146 4.165 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
BPI Philippine Dollar Bond Index Fu 232.76 232.52 232.52 232.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Odyssey Philippine Dollar Bond Fund 29.77 29.75 29.75 29.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Sun Life Prosperity Money Market Fund 1.244 1.243 1.243 1.244 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
First Metro Save and Learn Equity Fund 5.553 5.547 5.547 5.553 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
PNB Enhanced Phil-Index Reference Fund 1.828 1.833 1.828 1.833 0.01 0.33% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
First Metro Save and Learn Balanced Fund 2.684 2.68 2.68 2.684 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Sun Life Of Canada Prosperity Bond Fund A 2.954 2.949 2.949 2.954 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
UnionBank Long Term Fixed Income Portfolio 149.16 147.76 147.76 149.16 0.82 0.55% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Sun Life Prosperity Dollar Advantage Fund A 3.767 3.772 3.767 3.772 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
First Metro Save and Learn Fixed-Income Fund 2.309 2.306 2.306 2.309 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Sun Life Of Canada Prosperity Balanced Fund A 3.921 3.918 3.918 3.921 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Odyssey Asia Pacific High Dividend Equity Fund 11.5 - 11.5 11.5 0.05 0.43% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Odyssey Philippine High Conviction Equity Fund 140.72 141.3 140.72 141.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
UnionBank Large Cap Philippine Equity Portfolio 635.454 637.106 635.454 637.106 1.49 0.23% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
UnionBank Peso Short Term Fixed Income Portfolio 141.298 141.101 141.101 141.298 0.14 0.10% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
UnionBank Philippine Peso Fixed Income Portfolio 273.526 271.496 271.496 273.526 1.36 0.50% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Sun Life Of Canada Prosperity Philippine Equity Fu 4.408 4.406 4.406 4.408 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
UnionBank Intermediate Term Fixed Income Portfolio 169.602 169.321 169.321 169.602 0.36 0.21% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
UnionBank Dollar Bond Portfolio 2.235 - 2.235 2.235 0.00 0.09% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۶:۳۵
Sun Life Prosperity Dollar Abundanc 3.081 - 3.081 3.081 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
Grepalife Dollar Bond 1.716 - 1.715 1.716 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
PNB Global Filipino Peso Fund 1.378 - 1.378 1.378 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
Prudentialife Fixed Income Fund 1.892 - 1.891 1.898 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
PNB Dollar Profit 1.478 - 1.476 1.478 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۸:۰۱
PNB DREAM Builder Intermediate Term Bond Fund 1.254 - 1.254 1.254 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۸:۰۱
Filipino Fund Inc 12.286 - 12.286 12.286 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ ساعت ۲۳:۳۱
PNB Prime Dollar Money Market Fund 1.095 - 1.095 1.095 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ ساعت ۲۳:۰۲
Grepalife Fixed Income Fund 1.606 - 1.606 1.606 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ ساعت ۲۰:۰۲
First Metro Save and Learn Dollar Bond Fund 0.026 - 0.026 0.026 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۷ ساعت ۲۰:۰۳
Infinity Peso Long Term Bond Fund 1498.976 - 1498.976 1527.233 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۷:۰۲
EWBC Dollar Maximizer 136.251 - 135.971 137.317 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۷:۰۳
Infinity Peso Money Market Fund 1348.02 - 1344.411 1348.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۷:۰۳
EWBC Peso Maximizer 1932.511 - 1932.511 1932.511 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۱:۰۳
Philequity Dollar Income Fund 0.059 - 0.059 0.059 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۷ ساعت ۲۰:۰۲
EPCIB US Dollar Fund 1.892 - 1.892 1.892 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۹ ساعت ۲۰:۰۳