کالایاب
شاخص یاب
فیلیپین
فیلیپین

PHP/USD

0.0192
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 14:24:19
0 (0.52%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.67%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,858
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 16:02:07
270 (17.00%)
تغییر ۳ ماهه
221 (13.50%)
تغییر ۶ ماهه
342 (22.56%)
نوسان سالیانه

PHS All Shares

674
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 03:31:52
9 (1.36%)
تغییر ۳ ماهه
3 (0.47%)
تغییر ۶ ماهه
28 (4.33%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری فیلیپین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Metro Equity Fund 2.626 - 2.595 2.636 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Metrofund Elite Fund 1.991 - 1.991 1.991 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Metro Capital Growth Fund 3.412 - 3.412 3.412 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Metrofund Peak Earner Fund 1.99 - 1.99 1.993 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Metrodollar Philippine Bond Fund 2.069 - 2.069 2.069 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
BDO GS Fund 208.737 - 208.737 208.737 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Philam Fund 17.136 - 17.136 17.136 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
BDO $ Bond Fund 171.072 - 171.072 171.072 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
BDO Equity Fund 451.172 - 451.172 451.172 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
BPI Equity Fund 169.2 - 169.2 169.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Philequity Fund 38.833 - 38.229 38.833 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
ALFM Growth Fund 259.99 - 259.99 259.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Philam Bond Fund 4.327 - 4.327 4.327 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
BDO Balanced Fund 3461.574 - 3461.574 3461.574 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
BPI Balanced Fund 178.28 - 178.28 178.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
PAMI Horizon Fund 3.828 - 3.828 3.828 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
BDO Peso Bond Fund 2182.15 - 2182.15 2182.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
ALFM Euro Bond Fund 219.95 - 219.95 219.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
ALFM Peso Bond Fund 353.48 - 353.48 353.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
BPI Short Term Fund 152.28 - 152.28 152.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
MFCP Kabuhayan Fund 2.324 - 2.324 2.324 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
ALFM Dollar Bond Fund 462.81 - 462.81 462.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
BPI Premium Bond Fund 189.37 - 189.37 189.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Grepalife Dollar Bond 1.717 - 1.717 1.717 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
ALFM Money Market Fund 124.42 - 124.42 124.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
BPI Global Equity Fund 370.66 - 370.66 370.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
BPI Institutional Fund 251.02 - 251.02 251.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Odyssey Peso Bond Fund 297.22 - 297.22 297.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
BDO $ Money Market Fund 142.988 - 142.988 142.988 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Philam Dollar Bond Fund 2.414 - 2.414 2.414 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Odyssey Peso Income Fund 136.33 - 136.33 136.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
UnionBank Infinity Prime 166.111 - 166.111 166.111 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Philequity Peso Bond Fund 3.749 - 3.749 3.749 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Philequity PSE Index Fund 5.309 - 5.309 5.309 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
BPI Global Philippine Fund 306.25 - 306.25 306.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
BPI lnternational Fund Plus 175.94 - 175.94 175.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Philippine Stock Index Fund 881.13 - 881.13 881.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Philam Strategic Growth Fund 545.98 - 545.98 545.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
ATR-Kim Eng Fixed Income Fund 1.552 - 1.552 1.552 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
BDO Institutional Equity Fund 5118.953 - 5118.953 5118.953 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Sun Life Prosperity GS Fund A 1.681 - 1.681 1.681 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Odyssey Philippine Equity Fund 462.2 - 462.2 462.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
UnionBank Tax Exempt Portfolio 226.51 - 226.51 226.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
ABF Philippines Bond Index Fund 241.05 - 241.05 241.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
UnionBank Dollar Bond Portfolio 2.285 - 2.267 2.288 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Odyssey Diversified Capital Fund 188.57 - 188.57 188.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Odyssey Diversified Balanced Fund 205.26 - 205.26 205.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
UnionBank Peso Balanced Portfolio 141.254 - 140.163 141.254 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
ATR-Kim Eng Equity Opportunity Fund 4.054 - 4.054 4.054 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
BPI Philippine Dollar Bond Index Fu 239.32 - 239.32 240 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Odyssey Philippine Dollar Bond Fund 30.64 - 30.64 30.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Sun Life Prosperity Dollar Abundanc 3.176 - 3.176 3.176 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
First Metro Save and Learn Equity Fund 5.451 - 5.451 5.451 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
First Metro Save and Learn Balanced Fund 2.67 - 2.67 2.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Sun Life Of Canada Prosperity Bond Fund A 3.03 - 3.03 3.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
UnionBank Long Term Fixed Income Portfolio 155.937 - 155.937 155.937 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Sun Life Prosperity Dollar Advantage Fund A 3.714 - 3.714 3.714 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
First Metro Save and Learn Fixed-Income Fund 2.35 - 2.35 2.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Sun Life Of Canada Prosperity Balanced Fund A 3.922 - 3.883 3.922 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Odyssey Philippine High Conviction Equity Fund 138.57 - 138.57 138.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
UnionBank Large Cap Philippine Equity Portfolio 626.369 - 626.369 626.369 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
UnionBank Peso Short Term Fixed Income Portfolio 143.326 - 143.326 143.326 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
UnionBank Philippine Peso Fixed Income Portfolio 282.607 - 273.526 282.864 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Sun Life Of Canada Prosperity Philippine Equity Fu 4.346 - 4.289 4.346 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
UnionBank Intermediate Term Fixed Income Portfolio 174.205 - 174.205 174.205 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
PNB Enhanced Phil-Index Reference Fund 1.805 - 1.773 1.805 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
Rizal Peso Money Market 1.582 - 1.581 1.582 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۱۶:۰۲
Odyssey Asia Pacific High Dividend Equity Fund 10.87 - 10.87 10.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۱۴:۰۲
Rizal Equity Fund 4.044 - 4.044 4.044 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۱۱:۰۲
Rizal Balanced Fund 2.119 - 2.119 2.119 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۱۱:۰۲
PNB Mabuhay Prestige 1.463 - 1.447 1.463 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۱۱:۰۲
Rizal Peso Bond Fund 1.974 - 1.974 1.974 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۱۱:۰۲
PNB High Dividend Fund 1.392 - 1.392 1.392 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۱۱:۰۲
Rizal Dollar Money Market Fund 1.399 - 1.394 1.399 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۱۱:۰۲
Metrofund Starter Fund 1.669 - 1.669 1.669 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۲۳:۰۲
Metrodollar Philippine Liquid Fund 1.721 - 1.721 1.721 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۲۳:۰۲
PAMI Global Bond Fund 1.105 - 1.105 1.105 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
BDO Peso Money Market Fund 1600.469 - 1600.469 1600.469 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
Philam Managed Income Fund 1.238 - 1.238 1.238 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
Rizal Dollar Bond Fund 1.759 - 1.759 1.759 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۷:۰۲
Filipino Fund Inc 12.086 - 12.086 12.086 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۲:۳۱
PNB Global Filipino Peso Fund 1.386 - 1.386 1.386 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۰۳
PNB Dollar Profit 1.485 - 1.485 1.485 0.00 0.13% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۱:۰۲
Metro Dollar Short Term Fund 1.337 - 1.337 1.337 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲:۰۲
Prudentialife Fixed Income Fund 1.911 - 1.911 1.911 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۰۲
PNB Prime Dollar Money Market Fund 1.098 - 1.098 1.098 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۱۱:۰۲
Sun Life Prosperity Money Market Fund 1.251 - 1.251 1.251 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ساعت ۲۰:۰۲
PNB DREAM Builder Intermediate Term Bond Fund 1.261 - 1.261 1.261 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ساعت ۲۰:۰۲
PNB Mabuhay Prime 1.211 - 1.211 1.211 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ساعت ۲۰:۰۳
Infinity Peso Long Term Bond Fund 1574.103 - 1574.103 1584.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ساعت ۷:۰۲
EWBC Peso Maximizer 1984.346 - 1984.346 1984.346 22.36 1.14% ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ ساعت ۱۹:۰۳
EWBC Dollar Maximizer 138.078 - 138.078 138.078 0.44 0.32% ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ ساعت ۱۹:۰۳
Infinity Peso Money Market Fund 1357.159 - 1357.159 1357.159 8.66 0.64% ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ ساعت ۱۹:۰۳
Philequity Dollar Income Fund 0.06 - 0.06 0.06 0.00 1.69% ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۰۳
PNB Global Filipino Dollar Fund 1.276 - 1.276 1.276 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۱ ساعت ۱۷:۰۳
Grepalife Fixed Income Fund 1.608 - 1.608 1.608 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ساعت ۲۰:۰۲
First Metro Save and Learn Dollar Bond Fund 0.026 - 0.026 0.026 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۷ ساعت ۲۰:۰۳
EPCIB US Dollar Fund 1.892 - 1.892 1.892 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۹ ساعت ۲۰:۰۳