شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
فیلیپین
فیلیپین

PHP/USD

0.0197
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ آبان ۱۳۹۸
ساعت 15:35:20
0 (3.14%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.68%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.14%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,784
قیمت روز
14 (0.79%)
تغییر روزانه
۲۹ آبان ۱۳۹۸
ساعت 16:01:32
81 (4.34%)
تغییر ۳ ماهه
187 (11.71%)
تغییر ۶ ماهه
270 (17.83%)
نوسان سالیانه

PHS All Shares

675
قیمت روز
3 (0.41%)
تغییر روزانه
۲۹ آبان ۱۳۹۸
ساعت 04:31:27
3 (0.44%)
تغییر ۳ ماهه
21 (3.28%)
تغییر ۶ ماهه
48 (7.57%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری فیلیپین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BPI Equity Fund 169.53 - 169.53 169.53 0.29 0.17% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
ALFM Growth Fund 254.35 - 254.35 254.35 0.41 0.16% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
BPI Balanced Fund 178.53 - 178.53 178.53 0.13 0.07% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
ALFM Euro Bond Fund 219.61 - 219.61 219.61 0.01 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
ALFM Peso Bond Fund 356.33 - 356.33 356.33 0.03 0.01% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
BPI Short Term Fund 153.29 - 153.29 153.29 0.01 0.01% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
PNB Mabuhay Prestige 1.451 1.453 1.425 1.453 0.00 0.14% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
ALFM Dollar Bond Fund 466.54 - 466.54 466.54 0.21 0.05% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
BPI Premium Bond Fund 191.07 - 191.07 191.07 0.13 0.07% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
ALFM Money Market Fund 125.34 - 125.34 125.34 0.01 0.01% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
BPI Global Equity Fund 390.58 - 390.58 390.58 1.07 0.27% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
BPI Institutional Fund 252.94 - 252.94 252.94 0.02 0.01% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
Odyssey Peso Bond Fund 295.29 - 295.29 295.29 0.02 0.01% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
PNB High Dividend Fund 1.325 1.338 1.325 1.338 0.00 0.23% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
Odyssey Peso Income Fund 137.1 - 137.1 137.1 0.01 0.01% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
UnionBank Infinity Prime 165.844 - 165.844 165.844 0.03 0.02% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
BDO Peso Money Market Fund 1610.457 1548.473 1548.473 1610.457 0.10 0.01% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
BPI Global Philippine Fund 307.59 - 307.59 307.59 0.02 0.01% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
BPI lnternational Fund Plus 177.09 - 177.09 177.09 0.11 0.06% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
Philippine Stock Index Fund 881.15 - 881.15 881.15 1.59 0.18% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
BDO Institutional Equity Fund 5081.149 4941.377 4941.377 5081.149 8.66 0.17% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
Odyssey Philippine Equity Fund 462.62 - 462.62 462.62 1.32 0.29% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
UnionBank Tax Exempt Portfolio 224.757 - 224.757 224.757 0.23 0.10% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
ABF Philippines Bond Index Fund 239.15 - 239.15 239.15 0.14 0.06% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
UnionBank Dollar Bond Portfolio 2.267 - 2.267 2.267 0.00 0.13% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
Odyssey Diversified Capital Fund 187.19 - 187.19 187.19 0.20 0.11% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
Odyssey Diversified Balanced Fund 203.88 - 203.88 203.88 0.35 0.17% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
UnionBank Peso Balanced Portfolio 139.665 - 139.665 139.665 0.37 0.26% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
BPI Philippine Dollar Bond Index Fu 238.31 - 238.31 238.31 0.69 0.29% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
Odyssey Philippine Dollar Bond Fund 30.4 - 30.4 30.4 0.08 0.26% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
PNB Enhanced Phil-Index Reference Fund 1.793 1.796 1.793 1.796 0.00 0.22% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
UnionBank Long Term Fixed Income Portfolio 155.127 - 155.127 155.127 0.17 0.11% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
PNB DREAM Builder Intermediate Term Bond Fund 1.27 - 1.27 1.27 0.00 0.08% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
Odyssey Philippine High Conviction Equity Fund 137.97 - 137.97 137.97 0.38 0.28% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
UnionBank Large Cap Philippine Equity Portfolio 618.7 - 618.7 618.7 2.46 0.40% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
UnionBank Peso Short Term Fixed Income Portfolio 144.866 - 144.866 144.866 0.03 0.02% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
UnionBank Philippine Peso Fixed Income Portfolio 282.909 - 282.909 282.909 0.32 0.11% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
UnionBank Intermediate Term Fixed Income Portfolio 174.331 - 174.331 174.331 0.48 0.27% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
Philam Fund 17.032 - 17.032 17.032 0.03 0.18% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
Philequity Fund 38.427 - 38.427 38.427 0.11 0.29% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
Philam Bond Fund 4.336 - 4.336 4.336 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
PAMI Horizon Fund 3.807 - 3.807 3.807 0.01 0.18% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
MFCP Kabuhayan Fund 2.245 - 2.245 2.245 0.01 0.36% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
Grepalife Dollar Bond 1.709 - 1.709 1.709 0.00 0.06% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
Philam Dollar Bond Fund 2.388 - 2.388 2.388 0.00 0.17% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
Philequity Peso Bond Fund 3.764 - 3.764 3.764 0.00 0.08% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
Philequity PSE Index Fund 5.286 - 5.286 5.286 0.02 0.38% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
Philam Strategic Growth Fund 540.29 - 540.29 540.29 1.69 0.31% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
ATR-Kim Eng Fixed Income Fund 1.486 - 1.486 1.486 0.00 0.13% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
Sun Life Prosperity GS Fund A 1.682 - 1.682 1.682 0.00 0.06% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
Prudentialife Fixed Income Fund 1.927 - 1.927 1.927 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
ATR-Kim Eng Equity Opportunity Fund 3.833 - 3.833 3.833 0.02 0.55% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
Sun Life Prosperity Dollar Abundanc 3.152 - 3.152 3.152 0.00 0.13% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
First Metro Save and Learn Equity Fund 5.39 - 5.39 5.39 0.02 0.37% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
First Metro Save and Learn Balanced Fund 2.644 - 2.644 2.644 0.01 0.23% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
Sun Life Of Canada Prosperity Bond Fund A 3.047 - 3.047 3.047 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
Sun Life Prosperity Dollar Advantage Fund A 3.825 - 3.825 3.825 0.01 0.29% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
Sun Life Of Canada Prosperity Balanced Fund A 3.888 - 3.888 3.888 0.01 0.31% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
Sun Life Of Canada Prosperity Philippine Equity Fu 4.268 - 4.268 4.268 0.02 0.45% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
PNB Dollar Profit 1.486 1.435 1.435 1.486 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۳:۰۱
PNB Mabuhay Prime 1.219 1.17 1.17 1.219 0.00 0.08% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۳:۰۱
PNB Global Filipino Peso Fund 1.394 1.337 1.337 1.394 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۳:۰۱
PNB Global Filipino Dollar Fund 1.281 1.257 1.257 1.281 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۳:۰۱
Odyssey Asia Pacific High Dividend Equity Fund 11.31 - 11.31 11.31 0.06 0.53% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۳:۰۱
BDO GS Fund 192.511 - 192.511 192.511 16.91 8.78% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۱:۳۲
BDO $ Bond Fund 162.059 - 162.059 162.059 9.29 5.73% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۱:۳۲
BDO Equity Fund 441.841 - 441.841 441.841 7.31 1.65% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۱:۳۲
BDO Balanced Fund 3319.568 - 3319.568 3319.568 131.60 3.96% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۱:۳۲
BDO Peso Bond Fund 2011.481 - 2011.481 2011.481 183.33 9.11% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۱:۳۲
BDO $ Money Market Fund 140.667 - 140.667 140.667 2.85 2.02% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۱:۳۲
Rizal Equity Fund 3.978 - 3.978 3.978 0.02 0.43% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۰:۰۲
Rizal Balanced Fund 2.105 - 2.105 2.105 0.01 0.29% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۰:۰۲
Rizal Peso Bond Fund 1.984 - 1.984 1.984 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۰:۰۲
Rizal Dollar Bond Fund 1.746 - 1.746 1.746 0.00 0.17% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۰:۰۲
Rizal Peso Money Market 1.594 - 1.594 1.594 0.00 0.06% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۰:۰۲
Metro Equity Fund 2.63 - 2.63 2.63 0.01 0.34% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱:۰۱
Metro Capital Growth Fund 3.412 - 3.412 3.412 0.01 0.21% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱:۰۱
Metrofund Peak Earner Fund 1.992 - 1.992 1.992 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱:۰۱
Metrodollar Philippine Bond Fund 2.057 - 2.057 2.057 0.00 0.10% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱:۰۱
Metrofund Elite Fund 2.007 - 2.007 2.007 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۹:۰۱
PAMI Global Bond Fund 1.093 - 1.093 1.093 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۹:۰۱
Rizal Dollar Money Market Fund 1.403 - 1.403 1.403 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۹:۰۱
Metrodollar Philippine Liquid Fund 1.722 - 1.722 1.722 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۹:۰۱
PNB Prime Dollar Money Market Fund 1.102 - 1.102 1.102 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۹:۰۱
First Metro Save and Learn Fixed-Income Fund 2.345 - 2.345 2.345 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۹:۰۱
Philam Managed Income Fund 1.248 - 1.248 1.248 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۶:۰۱
Sun Life Prosperity Money Market Fund 1.26 - 1.26 1.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۶:۰۱
Metrofund Starter Fund 1.677 - 1.677 1.677 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۹:۰۱
Metro Dollar Short Term Fund 1.342 - 1.342 1.342 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۹:۰۱
EWBC Peso Maximizer 2016.662 - 2016.662 2016.662 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ساعت ۱۷:۰۴
EWBC Dollar Maximizer 139.542 - 139.542 139.542 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ساعت ۱۷:۰۴
Infinity Peso Money Market Fund 1365.491 - 1365.491 1365.491 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ساعت ۱۷:۰۴
Infinity Peso Long Term Bond Fund 1608.438 - 1608.438 1608.438 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ساعت ۱۷:۰۴
Grepalife Fixed Income Fund 1.609 - 1.609 1.609 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ساعت ۱۹:۰۳
Filipino Fund Inc 12.086 - 12.086 12.086 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۲:۳۱
Philequity Dollar Income Fund 0.06 - 0.06 0.06 0.00 1.69% ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۰۳
First Metro Save and Learn Dollar Bond Fund 0.026 - 0.026 0.026 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۷ ساعت ۲۰:۰۳
EPCIB US Dollar Fund 1.892 - 1.892 1.892 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۹ ساعت ۲۰:۰۳