کالایاب
شاخص یاب
نروژ
نروژ

کرون نروژ / دلار

0.111
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 01:25:05
0 (2.37%)
تغییر ۳ ماهه
0 (4.97%)
تغییر ۶ ماهه
0 (6.25%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

324
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 11:01:49
57 (21.35%)
تغییر ۳ ماهه
52 (19.12%)
تغییر ۶ ماهه
86 (36.13%)
نوسان سالیانه

Oslo OBX

827
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 19:32:59
55 (6.28%)
تغییر ۳ ماهه
38 (4.35%)
تغییر ۶ ماهه
63 (7.06%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری نروژ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SKAGEN Global D 206.099 - 204.505 206.099 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ساعت ۱۲:۰۱
ODIN Norden B 114.73 - 114.73 114.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ساعت ۷:۰۱
ODIN Sverige Skandia Link 5270.256 - 5270.256 5270.256 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ساعت ۷:۰۱
Storebrand Offensiv Pensjon P 1607.562 - 1607.562 1607.562 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ساعت ۷:۰۱
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BP 181.67 - 181.67 183.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۲۱:۰۲
N1 Emerging Stars Equity Fund BP NO 1087.58 - 1087.58 1098 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۶:۳۳
SKAGEN Global D 223.648 - 222.818 223.648 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۳:۳۳
SKAGEN Global C 187.345 - 187.345 188.648 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۳:۰۳
SKAGEN Global A 183.394 - 182.876 183.394 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۲:۳۲
DNB Global indeks NOK 312.849 - 311.909 312.849 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۲:۰۳
SKAGEN Global A 1501.316 - 1490.825 1501.316 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۱:۳۲
SKAGEN Kon-Tiki E 75.539 - 75.539 82.212 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۱:۳۲
SKAGEN Kon-Tiki E 889.756 - 882.746 889.756 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۹:۳۲
Nordea Kreditt 1061.997 - 1061.997 1062.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
Global Bond Fund Institutional AccV 222.44 - 222.44 222.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
Global Bond Fund Investor Acc NOK H 212.39 - 212.39 212.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
Nordea Global II 2119.933 - 2119.933 2134.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
Aktiva Bedrift 50 201.918 - 201.918 201.918 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
Nordea Stabile Aksjer Global 2648.164 - 2648.164 2665.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
KLP AksjeGlobal Indeks II 2437.491 - 2437.491 2500.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۳۲
N1 European High Yield Bond Fund Bn 342.11 - 342.11 342.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
N1 Global Stable Equity Fund BP NOK 220.36 - 220.36 220.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
ODIN Norden A 11.573 - 11.573 12.527 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP NOK 135.11 - 135.11 135.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
ODIN Norden D 11.488 - 11.488 11.657 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۶:۳۲
ODIN Norden D 123.2 - 121.72 123.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۶:۳۲
DNB Norge (IV) 6683.929 - 6683.929 6749.903 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۶:۳۲
SKAGEN Kon-Tiki B 75.37 - 75.37 76.403 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۶:۳۲
SKAGEN Kon-Tiki C 814.327 - 811.621 814.327 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۶:۳۲
Storebrand Offensiv Pensjon 272.691 - 272.691 277.659 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۶:۳۲
SKAGEN Kon-Tiki C 875.145 - 868.26 875.145 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۵:۳۲
SKAGEN Kon-Tiki D 613.553 - 609.009 613.553 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۵:۳۲
ODIN Norden C 247.927 - 245.147 247.927 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۵:۰۲
DNB AM Kort Obligasjon 2 1009.652 - 1009.555 1009.652 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۵:۰۲
Alfred Berg Nordic Investment Grade Classic 103.685 - 103.685 103.764 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۵:۰۲
ODIN Norden B 123.22 - 121.73 123.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۴:۳۲
DNB High Yield 1161.062 - 1161.062 1175.816 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۴:۳۲
SKAGEN Global D 2057.95 - 2046.203 2057.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۴:۳۲
SKAGEN Kon-Tiki C 88.497 - 88.41 88.497 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۴:۳۲
KLP AksjeGlobal LavBeta I 2098.159 - 2086.091 2098.159 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۴:۰۲
Pensjonsprofil 80 222.602 - 222.602 223.224 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۴:۰۲
Storebrand Global Kreditt IG 1052.952 - 1048.304 1052.952 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۴:۰۲
ODIN Norden A 115.56 - 115.56 115.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۰۲
ODIN Norden A 124.11 - 124.11 124.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۰۲
ODIN Norden B 11.49 - 11.49 11.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۰۲
ODIN Norden C 2658.84 - 2658.84 2658.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۰۲
ODIN Norden C 2475.65 - 2475.65 2475.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۰۲
ODIN Norden D 114.71 - 114.71 114.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۰۲
SKAGEN Global A 218.441 - 218.441 218.441 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۰۲
SKAGEN Global A 2160.151 - 2160.151 2160.151 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۰۲
SKAGEN Global A 2010.031 - 2010.031 2010.031 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۰۲
SKAGEN Global A 201.3 - 201.3 201.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۰۲
SKAGEN Global A 222.99 - 222.99 222.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۰۲
SKAGEN Global B 202.413 - 202.413 202.413 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۰۲
SKAGEN Global B 184.408 - 184.408 184.408 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۰۲
SKAGEN Global B 2021.14 - 2021.14 2021.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۰۲
SKAGEN Global C 2053.333 - 2053.333 2053.333 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۰۲
SKAGEN Global C 1533.658 - 1533.658 1533.658 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۰۲
SKAGEN Global C 2206.687 - 2206.687 2206.687 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۰۲
SKAGEN Global C 205.637 - 205.637 205.637 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۰۲
SKAGEN Global C 223.147 - 223.147 223.147 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۰۲
SKAGEN Global D 187.767 - 187.767 187.767 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۰۲
SKAGEN Global D 1537.107 - 1537.107 1537.107 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۰۲
SKAGEN Global D 2211.648 - 2211.648 2211.648 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۰۲
SKAGEN Kon-Tiki A 602.848 - 602.848 602.848 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۰۲
SKAGEN Kon-Tiki A 73.641 - 73.641 73.641 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۰۲
SKAGEN Kon-Tiki A 867.4 - 867.4 867.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۰۲
SKAGEN Kon-Tiki A 89.541 - 89.541 89.541 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۰۲
SKAGEN Kon-Tiki A 87.714 - 87.714 87.714 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۰۲
SKAGEN Kon-Tiki A 80.831 - 80.831 80.831 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۰۲
SKAGEN Kon-Tiki A 807.12 - 807.12 807.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۰۲
SKAGEN Kon-Tiki B 826.07 - 826.07 826.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۰۲
SKAGEN Kon-Tiki B 82.729 - 82.729 82.729 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۰۲
SKAGEN Kon-Tiki C 608.23 - 608.23 608.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۰۲
SKAGEN Kon-Tiki C 81.553 - 81.553 81.553 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۰۲
SKAGEN Kon-Tiki C 74.299 - 74.299 74.299 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۰۲
SKAGEN Kon-Tiki D 82.267 - 82.267 82.267 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۰۲
SKAGEN Kon-Tiki D 882.804 - 882.804 882.804 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۰۲
SKAGEN Kon-Tiki D 74.949 - 74.949 74.949 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۰۲
SKAGEN Kon-Tiki D 821.453 - 821.453 821.453 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۰۲
SKAGEN Kon-Tiki D 89.272 - 89.272 89.272 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۰۲
SKAGEN Kon-Tiki E 82.915 - 82.915 82.915 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۰۲
SKAGEN Kon-Tiki E 618.385 - 618.385 618.385 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۰۲
SKAGEN Kon-Tiki E 89.975 - 89.975 89.975 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۰۲
SKAGEN Kon-Tiki E 827.922 - 827.922 827.922 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۰۲
Alfred Berg Nordic Investment Grade Inst 104.559 - 104.559 104.559 0.08 0.08% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۳۲
DNB Global IV 384.453 - 384.453 384.453 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۳
DNB Global Credit 10105.08 - 10105.08 10105.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۳
DNB Teknologi NOK 1734.395 - 1734.395 1734.395 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۳
KLP AksjeGlobal indeks 1 A 3477.823 - 3477.823 3477.823 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۳
Pensjonsprofil 50 188.133 - 188.133 188.133 0.22 0.11% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۳
KLP AksjeNorge Indeks 2527.282 - 2527.282 2527.282 17.14 0.68% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۳
DNB AM Kort Obligasjon 1008.85 - 1008.85 1008.85 0.11 0.01% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۳
DNB AM Lang Obligasjon 1033.987 - 1033.987 1033.987 2.25 0.22% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۳
KLP Obligasjon Global I 1220.576 - 1220.576 1220.576 1.36 0.11% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۳
Alfred Berg Likviditet Pluss 103.957 - 103.957 103.957 0.01 0.01% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۳
Storebrand Balansert Pensjon P 1453.036 - 1453.036 1453.036 0.71 0.05% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۳
KLP Aksje Fremvoksende Markeder Indeks I 1921.477 - 1921.477 1921.477 8.91 0.47% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۳
DNB Obligasjon III 10425.925 - 10425.925 10425.925 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۷:۰۳
Storebrand Global Multifaktor 2295.823 - 2295.823 2295.823 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۷:۰۳
Storebrand Likviditet B 10131.695 - 10131.695 10131.695 0.72 0.01% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۷:۰۳
Storebrand Balansert Pensjon 240.14 - 240.14 240.14 0.11 0.05% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۷:۰۳
Storebrand Norsk Kreditt IG B 1059.774 - 1059.774 1059.774 1.34 0.13% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۷:۰۳
Danske Invest Norsk Obligasjon Inst 1097.442 - 1097.442 1097.442 2.34 0.21% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۷:۰۳
Kombinert Forvaltning Aksjer 2552.12 - 2552.12 2552.12 127.02 4.98% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۷:۰۲
ODIN Norden UL. 6.844 - 6.844 6.844 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ساعت ۷:۰۲
N1 Stable EM Equity Fund BI NOK 641.44 - 641.44 641.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۳:۰۵
N1 Stable EM Equity Fund BP NOK 598 - 598 598 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۳:۰۵
FIRST Rente 1020.749 - 1020.749 1020.749 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
Eika Kreditt 1016.524 - 1016.524 1016.524 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
Eika Pensjon 2119.841 - 2119.841 2119.841 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
FIRST Generator 2990.224 - 2990.224 2990.224 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
FIRST Høyrente 1021.986 - 1021.986 1021.986 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
FORTE Obligasjon 109.383 - 109.383 109.383 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
Alfred Berg Aktiv 1654.98 - 1654.98 1654.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
DNB High Yield (I) 1070.579 - 1070.579 1070.579 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
Landkreditt Utbytte 188.834 - 188.834 188.834 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
KLP Obligasjon 5 år 1294.281 - 1294.281 1294.281 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
KLP Kredittobligasjon 1065.129 - 1065.129 1065.129 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
KLP AksjeUSA Indeks USD A 3132.758 - 3132.758 3132.758 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
DNB Private Banking Premium 50 189.273 - 189.273 189.273 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
DNB Aktiv 30 158.848 - 158.848 158.848 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
DNB Aktiv 50 314.004 - 314.004 314.004 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
DNB Aktiv 80 267.277 - 267.277 267.277 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
ODIN Kreditt A 102.61 - 102.61 102.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
ODIN Kreditt B 102.51 - 102.51 102.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
ODIN Kreditt C 123.87 - 123.87 123.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
ODIN Kreditt D 101.19 - 101.19 101.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
Alfred Berg Gambak 33094.037 - 33094.037 33094.037 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
KLP Statsobligasjon 1017.643 - 1017.643 1017.643 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
KLP AksjeVerden Indeks 3143.677 - 3143.677 3143.677 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
Alfred Berg Norge Classic 1001.422 - 1001.422 1001.422 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
DNB Private Banking Premium 80 225.865 - 225.865 225.865 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
Delphi Norge 19662.928 - 19662.928 19662.928 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۱۷:۱۸
Delphi Kombinasjon 5125.245 - 5125.245 5125.245 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۱۷:۱۸
DNB Global High Grade 835.257 - 835.257 835.257 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۱۷:۱۸
Pareto Nordic Return A 105057.74 - 105057.74 105057.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۱۷:۱۸
Pareto Nordic Return B 6868.78 - 6868.78 6868.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۱۷:۱۸
Pareto Nordic Return C 6801.24 - 6801.24 6801.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۱۷:۱۸
Schroder International Selection Fund Frontier Mar 1258.592 - 1258.592 1258.592 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۱۷:۱۸
Delphi Nordic 33606.154 - 33606.154 33606.154 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۱۷:۱۸
DNB Obligasjon 11124.216 - 11124.216 11124.216 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۱۷:۱۸
Nordea Plan 30 1648.82 - 1648.82 1648.825 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۱۷:۱۸
Nordea Plan 50 1823.7 - 1823.695 1823.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۱۷:۱۸
Nordea Plan 80 1990.22 - 1990.217 1990.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۱۷:۱۸
DNB Aktiv Rente 102.885 - 102.885 102.885 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۱۷:۱۸
DNB Health Care 328.927 - 328.927 328.927 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۱۷:۱۸
Holberg Global A 295.95 - 295.95 295.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۱۷:۱۸
PLUSS Obligasjon 1025.55 - 1025.55 1025.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۱۷:۱۸
Nordea Avkastning 2478.62 - 2478.62 2478.621 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۱۷:۱۸
Storebrand Stat A 1139.931 - 1139.931 1139.931 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۱۷:۱۸
Nordea Norge Pluss 2154.69 - 2154.69 2154.692 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۱۷:۱۸
Pareto Investment Fund A 310804.03 - 310804.03 310804.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۱۷:۱۸
Pareto Investment Fund B 19493.53 - 19493.53 19493.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۱۷:۱۸
Pareto Investment Fund C 19967.69 - 19967.69 19967.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۱۷:۱۸
Storebrand Trippel Smart 2820.191 - 2820.191 2820.191 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۱۷:۱۸
Danske Invest Norge Vekst 24098.225 - 24098.225 24098.225 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۱۷:۱۸
Nordea Global Statsobligasjon 957.51 - 957.51 957.512 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۱۷:۱۸
Storebrand Indeks - Alle Markeder 2860.788 - 2860.788 2860.788 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۱۷:۱۸
Nordea Europeisk Kredittobligasjon 1074.47 - 1074.47 1074.473 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۱۷:۱۸
Holberg Kreditt 110.837 - 110.837 110.837 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۱۷:۱۸
DNB Aktiv Rente II 99.855 - 99.855 99.855 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۱۷:۱۸
Storebrand Global Indeks I 2882.938 - 2882.938 2882.938 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۱۷:۱۸
Parvest Equity Russia Classic-Capitalisation 1359.44 - 1359.44 1359.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۱۰:۴۸
Parvest Equity Europe Small Cap Classic-Capitalisa 2272.98 - 2272.98 2272.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۱۰:۴۸
Arctic Nordic Equities B 2992.16 - 2992.16 2992.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ ساعت ۷:۰۳
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Ad 136.98 - 136.98 136.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۸:۰۳
Nordea 1 - Global Real Estate Fund BI NOK 1683.37 - 1683.37 1683.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۷:۰۳
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD 307 - 307 307 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۷:۰۳
Nordea 1 - European Small and Middle Cap Equity Fu 6799.89 - 6799.89 6799.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۷:۰۳
Nordea 1 - European Small and Middle Cap Equity Fu 7218.16 - 7218.16 7218.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۷:۰۳
Delphi Nordic 36751.211 - 36751.211 36751.211 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۲:۰۲
ODIN Europa A 114.01 - 114.01 114.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۲:۰۲
ODIN Europa B 113.06 - 113.06 113.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۲:۰۲
ODIN Europa D 113.05 - 113.05 113.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۲:۰۲
ODIN Global A 155.35 - 155.35 155.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۲:۰۲
ODIN Global B 153.87 - 153.87 153.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۲:۰۲
ODIN Global D 153.85 - 153.85 153.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۲:۰۲
SKAGEN Avkastning 16.104 - 16.104 16.104 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۲:۰۲
SKAGEN Avkastning 14.398 - 14.398 14.398 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۲:۰۲
SKAGEN Avkastning 12.31 - 12.31 12.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۲:۰۲
Danske Invest Norsk Kort Obligasjon Klasse NOK I 115.6 - 115.6 115.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۲:۰۲
Arctic Return Class I 1278.77 - 1278.77 1278.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۳ ساعت ۲۰:۰۳
KLP AksjeAsia Indeks I 1814.921 - 1814.921 1814.921 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۹ ساعت ۲۰:۰۵
Danske Invest Norsk Kort Obligasjon Klasse NOK 113.38 - 113.38 113.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Borea European Credit 1300.3 - 1300.3 1300.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ ساعت ۸:۰۱
Arctic Nordic Equities A 2823.69 2821.74 2821.74 2823.69 51.03 1.81% ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ ساعت ۱۹:۰۵
C WorldWide Asia 2A 1580.23 - 1580.23 1601.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ ساعت ۲۳:۰۵
C WorldWide Asia 2A 160.09 - 160.09 160.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ ساعت ۲۳:۰۵
C WorldWide Asia 4A 1699.11 - 1699.11 1699.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ ساعت ۲۳:۰۵
C WorldWide Asia 4A 1579.18 - 1579.18 1600.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ ساعت ۲۳:۰۵
C WorldWide Asia 2A 183.53 - 183.53 186.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ ساعت ۲۲:۰۵
C WorldWide Asia 3A 1585.24 - 1585.24 1585.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۰۵
C WorldWide Asia 3A 1630.11 - 1630.11 1630.11 14.10 0.87% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۵
C WorldWide Asia 2A 1649.51 - 1649.51 1649.51 14.35 0.87% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۰۴
Handelsbanken Global Index Criterin 235.27 - 235.27 235.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۰۳
Handelsbanken Global Index Criterni 242.35 - 242.35 242.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۰۳
Handelsbanken Russia Shares 67.67 - 67.67 67.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۰۱
Handelsbanken America Small Cap 755.52 - 748.71 755.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۲۲:۳۲
Handelsbanken Høyrente 111.666 - 111.666 111.666 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Handelsbanken Obligasjon 127.679 - 127.679 127.679 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund BP NOK 237.31 - 237.31 237.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ساعت ۶:۰۳