شاخص یاب
نروژ
نروژ

کرون نروژ / دلار

0.1161
قیمت روز
0 (0.26%)
تغییر روزانه
۲۹ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 16:13:15
0 (2.11%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.94%)
تغییر ۶ ماهه
0 (9.79%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

271
قیمت روز
3 (1.12%)
تغییر روزانه
۲۶ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 19:02:01
35 (14.83%)
تغییر ۳ ماهه
33 (13.87%)
تغییر ۶ ماهه
271 (0.00%)
نوسان سالیانه

Oslo OBX

866
قیمت روز
1 (0.08%)
تغییر روزانه
۲۹ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 16:05:58
6 (0.74%)
تغییر ۳ ماهه
24 (2.66%)
تغییر ۶ ماهه
56 (6.95%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری نروژ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Holberg Kreditt 108.468 - 108.468 108.468 0.07 0.07% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۶:۰۵
Holberg Global A 273.792 - 273.792 273.792 0.21 0.08% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۶:۰۵
Danske Invest Norge Vekst 23636.134 - 23636.134 23636.134 357.80 1.54% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۶:۰۵
Parvest Equity Russia Classic-Capitalisation 1302.19 - 1302.19 1302.19 12.65 0.98% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۰۵
Parvest Equity Europe Small Cap Classic-Capitalisa 2151.75 - 2151.75 2151.75 13.11 0.61% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۰۵
Nordea Plan 50 1752.503 - 1752.503 1752.503 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۶:۰۴
Nordea Plan 80 1860.735 - 1860.735 1860.735 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۶:۰۴
Nordea Avkastning 2376.185 - 2348.282 2376.185 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۶:۰۴
Nordea Kreditt 1044.306 - 1044.306 1044.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۰:۰۵
Global Bond Fund Institutional AccV 209.73 - 209.73 209.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۰:۰۵
Global Bond Fund Investor Acc NOK H 200.61 - 200.61 200.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۰:۰۵
Nordea Plan 30 1604.547 - 1604.547 1604.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۰:۰۵
Nordea Norge Pluss 2077.474 - 2077.47 2077.474 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۰:۰۵
Nordea Global Statsobligasjon 945.771 - 943.945 945.771 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۰:۰۵
Nordea Europeisk Kredittobligasjon 1047.424 - 1047.42 1047.424 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۰:۰۵
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Ad 134.86 - 134.86 134.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۰:۰۵
FIRST Generator 2741.467 - 2741.467 2741.467 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۶:۰۵
Arctic Nordic Equities A 2769.32 - 2769.32 2769.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۶:۰۵
Arctic Nordic Equities B 2890.95 - 2890.95 2890.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۶:۰۵
Nordea 1 - European Small and Middle Cap Equity Fu 6613.04 - 6613.04 6613.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۶:۰۵
N1 Stable EM Equity Fund BI NOK 646.66 - 646.66 646.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۳۴
ODIN Global A 142.74 - 142.74 142.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۳۴
Delphi Nordic 35257.921 - 35257.921 35257.921 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۰۳
ODIN Europa A 106.24 - 106.24 106.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۰۳
ODIN Europa B 105.42 - 105.42 105.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۰۳
ODIN Europa D 105.4 - 105.4 105.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۰۳
ODIN Global B 141.46 - 141.46 141.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۰۳
ODIN Global D 141.43 - 141.43 141.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۰۳
Danske Invest Norsk Kort Obligasjon Klasse NOK I 114.5 - 114.5 114.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۰۳
SKAGEN Avkastning 15.979 - 15.979 15.979 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۰۴
SKAGEN Avkastning 14.192 - 14.192 14.192 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۰۴
SKAGEN Avkastning 12.472 - 12.472 12.472 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۰۴
C WorldWide Asia 2A 177.37 - 177.37 177.37 1.44 0.81% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۰۴
C WorldWide Asia 2A 1535.94 - 1535.94 1535.94 10.99 0.72% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۰۴
C WorldWide Asia 2A 1649.51 - 1649.51 1649.51 14.35 0.87% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۰۴
C WorldWide Asia 2A 157.42 - 157.42 157.42 0.89 0.57% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۰۴
C WorldWide Asia 3A 1617.8 1631.85 1617.8 1631.85 57.20 3.67% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۰۴
Arctic Return Class I 1266.52 - 1266.52 1266.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۰۴
KLP AksjeGlobal LavBeta I 1932.913 - 1932.913 1932.913 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۰۴
KLP AksjeGlobal indeks 1 A 3249.302 - 3249.302 3249.302 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۰۴
FIRST Rente 1009.817 - 1009.817 1009.817 0.26 0.03% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۰۴
Eika Kreditt 998.999 - 998.999 998.999 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۰۴
Eika Pensjon 2049.135 - 2049.135 2049.135 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۰۴
DNB High Yield 1131.209 - 1131.209 1131.209 4.51 0.40% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۰۴
ODIN Kreditt A 99.53 - 99.53 99.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۰۴
ODIN Kreditt B 99.45 - 99.45 99.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۰۴
ODIN Kreditt C 120.21 - 120.21 120.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۰۴
ODIN Kreditt D 98.18 - 98.18 98.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۰۴
FIRST Høyrente 998.444 - 998.444 998.444 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۰۴
FORTE Obligasjon 107.88 - 107.88 107.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۰۴
Alfred Berg Aktiv 1595.51 - 1595.51 1595.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۰۴
Alfred Berg Gambak 31342.076 - 31342.076 31342.076 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۰۴
KLP Statsobligasjon 1021.042 - 1021.042 1021.042 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۰۴
Landkreditt Utbytte 178.58 - 178.58 178.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۰۴
KLP Obligasjon 5 år 1288.491 - 1288.491 1288.491 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۰۴
KLP Kredittobligasjon 1057.825 - 1057.825 1057.825 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۰۴
KLP AksjeAsia Indeks I 1753.85 - 1753.85 1753.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۰۴
KLP AksjeVerden Indeks 2928.072 - 2928.072 2928.072 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۰۴
Alfred Berg Norge Classic 969.305 - 969.305 969.305 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۰۴
KLP AksjeUSA Indeks USD A 2909.088 - 2909.088 2909.088 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۰۴
DNB Global IV 351.085 - 351.085 351.085 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۶:۰۴
DNB Global Credit 9335.012 - 9335.012 9335.012 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۶:۰۴
DNB Teknologi NOK 1600.415 - 1600.415 1600.415 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۶:۰۴
DNB Obligasjon III 10142.395 - 10142.395 10142.395 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۶:۰۴
DNB Global indeks NOK 292.56 - 292.56 292.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۶:۰۴
Storebrand Global Multifaktor 2260.454 - 2260.454 2260.454 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۶:۰۴
Delphi Norge 18511.47 - 18511.47 18511.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۶:۰۴
DNB Aktiv 30 154.544 - 154.544 154.544 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۶:۰۴
DNB Aktiv 50 302.664 - 302.664 302.664 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۶:۰۴
DNB Aktiv 80 254.455 - 254.455 254.455 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۶:۰۴
Delphi Nordic 32826.901 - 32826.901 32826.901 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۶:۰۴
DNB Obligasjon 11016.436 - 11016.436 11016.436 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۶:۰۴
DNB Aktiv Rente 101.478 - 101.478 101.478 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۶:۰۴
DNB Health Care 332.01 - 332.01 332.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۶:۰۴
PLUSS Obligasjon 1015.49 - 1015.49 1015.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۶:۰۴
Storebrand Stat A 1145.096 - 1145.096 1145.096 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۶:۰۴
Delphi Kombinasjon 5054.407 - 5054.407 5054.407 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۶:۰۴
DNB Aktiv Rente II 98.422 - 98.422 98.422 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۶:۰۴
DNB High Yield (I) 1044.793 - 1044.793 1044.793 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۶:۰۴
DNB Global High Grade 827.821 - 827.821 827.821 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۶:۰۴
Pareto Nordic Return A 103103.69 - 103103.69 103103.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۶:۰۴
Pareto Nordic Return B 6737.45 - 6737.45 6737.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۶:۰۴
Pareto Nordic Return C 6664.83 - 6664.83 6664.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۶:۰۴
Pareto Investment Fund A 306920.53 - 306920.53 306920.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۶:۰۴
Pareto Investment Fund B 19215.09 - 19215.09 19215.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۶:۰۴
Pareto Investment Fund C 19663.61 - 19663.61 19663.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۶:۰۴
Storebrand Trippel Smart 2666.257 - 2666.257 2666.257 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۶:۰۴
Storebrand Global Indeks I 2677.828 - 2677.828 2677.828 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۶:۰۴
DNB Private Banking Premium 50 182.422 - 182.422 182.422 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۶:۰۴
DNB Private Banking Premium 80 215.022 - 215.022 215.022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۶:۰۴
Storebrand Indeks - Alle Markeder 2667.88 - 2667.88 2667.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۶:۰۴
Schroder International Selection Fund Frontier Mar 1238.275 - 1238.275 1238.275 1.92 0.15% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۶:۰۴
C WorldWide Asia 4A 1545.81 - 1545.81 1557.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۲۲:۳۵
C WorldWide Asia 3A 1523.96 - 1523.96 1523.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ ساعت ۱:۰۴
C WorldWide Asia 4A 1657.44 - 1657.44 1657.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ ساعت ۱:۰۴
N1 Stable EM Equity Fund BP NOK 601.22 - 601.22 601.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۰ ساعت ۶:۰۷
N1 Emerging Stars Equity Fund BP NO 1026.71 - 1026.71 1026.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۰ ساعت ۶:۰۷
Borea European Credit 1278 - 1278 1278 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ ساعت ۲۲:۰۴
N1 European High Yield Bond Fund Bn 317.88 - 317.88 317.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۴ ساعت ۱:۰۳
Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP NOK 123.91 - 123.91 123.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۴ ساعت ۱:۰۳
Danske Invest Norsk Kort Obligasjon Klasse NOK 112.08 - 112.08 112.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ ساعت ۶:۰۴
Handelsbanken Global Index Criterin 235.27 - 235.27 235.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۰۳
Handelsbanken Global Index Criterni 242.35 - 242.35 242.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۰۳
Handelsbanken Russia Shares 67.67 - 67.67 67.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۰۱
Handelsbanken America Small Cap 755.52 - 748.71 755.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۲۲:۳۲
Handelsbanken Høyrente 111.666 - 111.666 111.666 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Handelsbanken Obligasjon 127.679 - 127.679 127.679 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
N1 Global Stable Equity Fund BP NOK 205.37 - 205.37 205.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ساعت ۱:۳۱
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BP 161.1 - 161.1 161.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ساعت ۱:۰۱
Nordea 1 - Global Real Estate Fund BI NOK 1491.38 - 1491.38 1491.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ساعت ۶:۴۱
Nordea 1 - European Small and Middle Cap Equity Fu 6067.86 - 6067.86 6067.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ساعت ۶:۴۱
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD 262.3 - 262.3 262.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ساعت ۶:۰۳
Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund BP NOK 237.31 - 237.31 237.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ساعت ۶:۰۳