کالایاب
شاخص یاب
نروژ
نروژ

کرون نروژ / دلار

0.1175
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۱ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 01:13:12
0 (0.60%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.37%)
تغییر ۶ ماهه
0 (8.13%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

258
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۱ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 10:02:04
2 (0.77%)
تغییر ۳ ماهه
22 (9.32%)
تغییر ۶ ماهه
258 (0.00%)
نوسان سالیانه

Oslo OBX

890
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 22:02:42
35 (4.14%)
تغییر ۳ ماهه
10 (1.13%)
تغییر ۶ ماهه
44 (5.22%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری نروژ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nordea 1 - Global Real Estate Fund BI NOK 1605.66 - 1605.66 1605.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۷:۰۱
Danske Invest Norsk Kort Obligasjon Klasse NOK 113.35 - 113.35 113.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۷:۰۱
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD 297 - 297 297 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۷:۰۱
Nordea 1 - European Small and Middle Cap Equity Fu 6672.77 - 6672.77 6672.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۷:۰۱
Nordea 1 - European Small and Middle Cap Equity Fu 7081.63 - 7081.63 7081.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۷:۰۱
Global Bond Fund Institutional AccV 212.36 - 212.36 212.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۸:۰۷
Global Bond Fund Investor Acc NOK H 203 - 203 203 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۸:۰۷
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Ad 136.23 - 136.23 136.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۸:۰۷
Nordea Kreditt 1052.859 - 1052.792 1052.859 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
Delphi Nordic 36685.209 - 36685.209 36685.209 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Nordea Europeisk Kredittobligasjon 1067.139 - 1067.139 1067.139 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
N1 Stable EM Equity Fund BI NOK 648.63 - 648.63 648.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
N1 Stable EM Equity Fund BP NOK 604.95 - 604.95 604.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
N1 Emerging Stars Equity Fund BP NO 1106.41 - 1106.41 1106.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
N1 European High Yield Bond Fund Bn 328.5 - 328.5 328.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
N1 Global Stable Equity Fund BP NOK 208.12 - 208.12 208.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
DNB High Yield 1171.446 - 1171.446 1171.446 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Nordea Plan 30 1632.751 - 1632.75 1633.257 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Alfred Berg Aktiv 1675.004 - 1675.004 1675.004 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Alfred Berg Gambak 33166.137 - 33166.137 33166.137 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Alfred Berg Norge Classic 1010.832 - 1010.832 1010.832 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP NOK 124.6 - 124.6 124.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BP 176.64 - 176.64 176.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Nordea Plan 50 1796.422 - 1796.42 1797.133 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۱:۰۲
Parvest Equity Russia Classic-Capitalisation 1330.93 - 1330.93 1330.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۱:۰۲
Parvest Equity Europe Small Cap Classic-Capitalisa 2246.5 - 2246.5 2246.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۱:۰۲
Nordea Plan 80 1942.879 - 1942.879 1942.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۸:۰۱
Nordea Avkastning 2510.713 - 2510.71 2510.713 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۸:۰۱
Nordea Norge Pluss 2193.933 - 2193.93 2193.933 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۸:۰۱
Nordea Global Statsobligasjon 951.858 - 951.858 951.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۸:۰۱
Danske Invest Norsk Kort Obligasjon Klasse NOK I 115.42 - 115.42 115.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲:۰۱
ODIN Europa A 109.97 - 109.97 110.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۳:۰۲
ODIN Europa B 109.07 - 109.07 109.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۳:۰۲
ODIN Europa D 109.06 - 109.06 109.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۳:۰۲
ODIN Global A 149.1 - 149.1 149.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۳:۰۲
ODIN Global B 147.7 - 147.7 148.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۳:۰۲
ODIN Global D 147.68 - 147.68 148.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۳:۰۲
FIRST Rente 1018.603 - 1018.603 1018.603 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Delphi Norge 19784.343 - 19784.343 19784.343 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
FIRST Generator 2988.03 - 2988.03 2988.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Delphi Kombinasjon 5125.868 - 5125.868 5125.868 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
DNB High Yield (I) 1066.394 - 1066.394 1066.394 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
KLP Obligasjon 5 år 1289.586 - 1289.586 1289.586 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
DNB Global High Grade 833.252 - 833.252 833.252 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Pareto Nordic Return A 105618.41 - 105618.41 105618.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Pareto Nordic Return B 6904.63 - 6904.63 6904.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Pareto Nordic Return C 6835.29 - 6835.29 6835.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
KLP AksjeUSA Indeks USD A 3091.931 - 3091.931 3091.931 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Schroder International Selection Fund Frontier Mar 1236.19 - 1236.19 1236.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
DNB Global IV 377.124 - 377.124 377.124 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
DNB Global Credit 9522.401 - 9522.401 9522.401 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
DNB Teknologi NOK 1694.929 - 1694.929 1694.929 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
DNB Obligasjon III 10213.167 - 10213.167 10213.167 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
DNB Global indeks NOK 304.1 - 304.1 304.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
KLP AksjeGlobal LavBeta I 1976.276 - 1976.276 1976.276 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
KLP AksjeGlobal indeks 1 A 3380.702 - 3380.702 3380.702 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Storebrand Global Multifaktor 2301.345 - 2301.345 2301.345 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
DNB Aktiv 30 157.764 - 157.764 157.764 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
DNB Aktiv 50 311.088 - 311.088 311.088 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
DNB Aktiv 80 264.094 - 264.094 264.094 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Eika Kreditt 1012.988 - 1012.988 1012.988 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Eika Pensjon 2096.616 - 2096.616 2096.616 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Delphi Nordic 33680.112 - 33680.112 33680.112 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
DNB Obligasjon 11087.106 - 11087.106 11087.106 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
ODIN Kreditt A 102.08 - 102.08 102.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
ODIN Kreditt B 101.99 - 101.99 101.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
ODIN Kreditt C 123.24 - 123.24 123.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
ODIN Kreditt D 100.68 - 100.68 100.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
DNB Aktiv Rente 102.6 - 102.6 102.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
DNB Health Care 312.141 - 312.141 312.141 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
FIRST Høyrente 1015.1 - 1015.1 1015.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Holberg Kreditt 110.421 - 110.421 110.421 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
FORTE Obligasjon 109.113 - 109.113 109.113 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Holberg Global A 292.025 - 292.025 292.025 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
SKAGEN Avkastning 16.534 - 16.534 16.534 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
SKAGEN Avkastning 14.624 - 14.624 14.624 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
SKAGEN Avkastning 12.677 - 12.677 12.677 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Storebrand Stat A 1136.644 - 1136.644 1136.644 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
DNB Aktiv Rente II 99.568 - 99.568 99.568 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
KLP Statsobligasjon 1014.91 - 1014.91 1014.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Landkreditt Utbytte 188.725 - 188.725 188.725 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Arctic Return Class I 1276.26 - 1276.26 1276.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
KLP Kredittobligasjon 1062.26 - 1062.26 1062.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
KLP AksjeAsia Indeks I 1775.571 - 1775.571 1775.571 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
KLP AksjeVerden Indeks 3044.332 - 3044.332 3044.332 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Pareto Investment Fund A 314883.66 - 314883.66 314883.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Pareto Investment Fund B 19741.49 - 19741.49 19741.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Pareto Investment Fund C 20217.36 - 20217.36 20217.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Storebrand Trippel Smart 2754.515 - 2754.515 2754.515 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Danske Invest Norge Vekst 24210.087 - 24210.087 24210.087 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Storebrand Global Indeks I 2782.945 - 2782.945 2782.945 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
DNB Private Banking Premium 50 187.515 - 187.515 187.515 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
DNB Private Banking Premium 80 223.163 - 223.163 223.163 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Storebrand Indeks - Alle Markeder 2768 - 2768 2768 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
PLUSS Obligasjon 1023.5 - 1023.5 1023.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۷:۰۳
Arctic Nordic Equities B 3008.95 - 3001 3008.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۶ ساعت ۲۰:۰۱
Borea European Credit 1300.3 - 1300.3 1300.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ ساعت ۸:۰۱
Arctic Nordic Equities A 2823.69 2821.74 2821.74 2823.69 51.03 1.81% ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ ساعت ۱۹:۰۵
C WorldWide Asia 2A 1580.23 - 1580.23 1601.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ ساعت ۲۳:۰۵
C WorldWide Asia 2A 160.09 - 160.09 160.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ ساعت ۲۳:۰۵
C WorldWide Asia 4A 1699.11 - 1699.11 1699.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ ساعت ۲۳:۰۵
C WorldWide Asia 4A 1579.18 - 1579.18 1600.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ ساعت ۲۳:۰۵
C WorldWide Asia 2A 183.53 - 183.53 186.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ ساعت ۲۲:۰۵
C WorldWide Asia 3A 1585.24 - 1585.24 1585.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۰۵
C WorldWide Asia 3A 1630.11 - 1630.11 1630.11 14.10 0.87% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۵
C WorldWide Asia 2A 1649.51 - 1649.51 1649.51 14.35 0.87% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۰۴
Handelsbanken Global Index Criterin 235.27 - 235.27 235.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۰۳
Handelsbanken Global Index Criterni 242.35 - 242.35 242.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۰۳
Handelsbanken Russia Shares 67.67 - 67.67 67.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۰۱
Handelsbanken America Small Cap 755.52 - 748.71 755.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۲۲:۳۲
Handelsbanken Høyrente 111.666 - 111.666 111.666 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Handelsbanken Obligasjon 127.679 - 127.679 127.679 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund BP NOK 237.31 - 237.31 237.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ساعت ۶:۰۳