شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
نروژ
نروژ

کرون نروژ / دلار

0.1098
قیمت روز
0 (0.27%)
تغییر روزانه
۳۰ آبان ۱۳۹۸
ساعت 13:03:24
0 (1.70%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.77%)
تغییر ۶ ماهه
0 (6.31%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

319
قیمت روز
3 (0.94%)
تغییر روزانه
۳۰ آبان ۱۳۹۸
ساعت 10:01:37
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
54 (20.38%)
تغییر ۶ ماهه
83 (35.17%)
نوسان سالیانه

Oslo OBX

897
قیمت روز
4 (0.42%)
تغییر روزانه
۳۰ آبان ۱۳۹۸
ساعت 13:31:37
52 (6.21%)
تغییر ۳ ماهه
7 (0.82%)
تغییر ۶ ماهه
42 (4.94%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری نروژ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Global Bond Fund Institutional AccV 221.18 - 221.18 221.18 0.36 0.16% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۰:۰۱
Global Bond Fund Investor Acc NOK H 211 - 211 211 0.34 0.16% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۰:۰۱
Nordea Kreditt 1070.83 - 1070.83 1070.83 0.14 0.01% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۰۱
ODIN Norden A 129.83 - 129.83 129.83 0.04 0.03% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۰۱
ODIN Norden A 12.849 - 12.849 12.849 0.01 0.04% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۰۱
ODIN Norden A 136.89 - 136.89 136.89 0.28 0.20% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۰۱
ODIN Norden B 128.81 - 128.81 128.81 0.04 0.03% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۰۱
ODIN Norden B 135.82 - 135.82 135.82 0.27 0.20% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۰۱
ODIN Norden B 12.748 - 12.748 12.748 0.01 0.04% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۰۱
ODIN Norden C 274.727 - 274.727 274.727 0.10 0.04% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۰۱
ODIN Norden C 2926.93 - 2926.93 2926.93 6.02 0.21% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۰۱
ODIN Norden C 2775.9 - 2775.9 2775.9 1.02 0.04% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۰۱
ODIN Norden D 12.746 - 12.746 12.746 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۰۱
ODIN Norden D 135.8 - 135.8 135.8 0.28 0.21% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۰۱
ODIN Norden D 128.79 - 128.79 128.79 0.05 0.04% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۰۱
SKAGEN Global C 2201.18 - 2201.18 2201.18 5.66 0.26% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۰۱
SKAGEN Global C 186.507 - 186.507 186.507 0.62 0.33% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۰۱
SKAGEN Global D 218.119 - 218.119 218.119 0.29 0.13% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۰۱
SKAGEN Global D 187.027 - 187.027 187.027 0.62 0.33% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۰۱
SKAGEN Global D 2207.314 - 2207.314 2207.314 5.68 0.26% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۰۱
SKAGEN Global D 1629.985 - 1629.985 1629.985 2.36 0.14% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۰۱
SKAGEN Global D 2327.182 - 2327.182 2327.182 3.24 0.14% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۰۱
Nordea Global II 2337.15 - 2337.15 2337.15 4.30 0.18% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۰۱
SKAGEN Kon-Tiki C 931.579 - 931.579 931.579 5.44 0.58% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۰۱
SKAGEN Kon-Tiki C 883.596 - 883.596 883.596 4.11 0.46% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۰۱
SKAGEN Kon-Tiki D 892.024 - 892.024 892.024 4.14 0.46% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۰۱
SKAGEN Kon-Tiki E 898.451 - 898.451 898.451 4.23 0.47% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۰۱
Kombinert Forvaltning Aksjer 2803.583 - 2803.583 2803.583 0.38 0.01% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۰۱
Nordea Stabile Aksjer Global 2918.43 - 2918.43 2918.43 2.58 0.09% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۰۱
SKAGEN Kon-Tiki A 74.185 - 74.185 74.185 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۰۱
SKAGEN Kon-Tiki A 923.088 - 923.088 923.088 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۰۱
SKAGEN Kon-Tiki A 95.854 - 95.854 95.854 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۰۱
SKAGEN Kon-Tiki A 95.166 - 95.166 95.166 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۰۱
SKAGEN Kon-Tiki A 86.518 - 86.518 86.518 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۰۱
SKAGEN Kon-Tiki A 875.542 - 875.542 875.542 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۰۱
SKAGEN Kon-Tiki B 897.376 - 897.376 897.376 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۰۱
SKAGEN Kon-Tiki B 76.035 - 76.035 76.035 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۰۱
SKAGEN Kon-Tiki B 88.676 - 88.676 88.676 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۰۱
SKAGEN Kon-Tiki C 652.489 - 652.489 656.261 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۰۱
SKAGEN Kon-Tiki C 87.314 - 87.314 87.828 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۰۱
SKAGEN Kon-Tiki C 74.867 - 74.867 75.159 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۰۱
SKAGEN Kon-Tiki C 96.041 - 96.041 96.418 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۰۱
SKAGEN Kon-Tiki D 88.147 - 88.147 88.665 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۰۱
SKAGEN Kon-Tiki D 940.465 - 940.465 945.949 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۰۱
SKAGEN Kon-Tiki D 75.582 - 75.582 75.582 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۰۱
SKAGEN Kon-Tiki D 658.713 - 658.713 662.517 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۰۱
SKAGEN Kon-Tiki D 96.957 - 96.957 97.337 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۰۱
SKAGEN Kon-Tiki E 88.782 - 88.782 88.782 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۰۱
SKAGEN Kon-Tiki E 947.241 - 947.241 947.241 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۰۱
SKAGEN Kon-Tiki E 663.458 - 663.458 663.458 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۰۱
SKAGEN Kon-Tiki E 97.656 - 97.656 98.045 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۰۱
SKAGEN Kon-Tiki E 76.126 - 76.126 76.126 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۰۱
SKAGEN Global A 234.573 - 234.573 234.573 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۰۱
SKAGEN Global A 2275.309 - 2275.309 2275.309 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۰۱
SKAGEN Global A 2158.113 - 2158.113 2158.113 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۰۱
SKAGEN Global A 213.258 - 213.258 213.258 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۰۱
SKAGEN Global A 1593.652 - 1593.652 1593.652 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۰۱
SKAGEN Global A 236.269 - 236.269 236.269 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۰۱
SKAGEN Global A 182.858 - 182.858 182.858 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۰۱
SKAGEN Global B 214.52 - 214.52 214.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۰۱
SKAGEN Global B 183.94 - 183.94 183.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۰۱
SKAGEN Global B 2170.885 - 2170.885 2170.885 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۰۱
SKAGEN Global C 1625.455 - 1625.455 1625.455 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۰۱
SKAGEN Global C 2320.714 - 2320.714 2320.714 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۰۱
SKAGEN Global C 217.513 - 217.513 217.513 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۰۱
SKAGEN Global C 239.254 - 238.467 239.254 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۰۱
SKAGEN Global D 239.921 - 239.131 239.921 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۰۱
SKAGEN Kon-Tiki A 646.541 - 646.541 646.541 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۰۱
KLP AksjeGlobal LavBeta I 2264.873 - 2264.873 2264.873 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
KLP AksjeGlobal indeks 1 A 3889.227 - 3889.227 3889.227 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
DNB High Yield 1158.971 - 1158.971 1158.971 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
Pensjonsprofil 50 199.912 - 199.912 199.912 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
Pensjonsprofil 80 245.582 - 245.582 245.582 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
KLP AksjeNorge Indeks 2794.594 - 2794.594 2794.594 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
KLP Obligasjon Global I 1220.566 - 1220.566 1220.566 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
KLP AksjeGlobal Indeks II 2688.447 - 2688.447 2688.447 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
Alfred Berg Likviditet Pluss 104.38 - 104.38 104.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
Storebrand Balansert Pensjon P 1530.749 - 1530.749 1530.749 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
Alfred Berg Nordic Investment Grade Inst 105.308 - 105.308 105.308 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
KLP Aksje Fremvoksende Markeder Indeks I 2143.523 - 2143.523 2143.523 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
Alfred Berg Nordic Investment Grade Classic 104.401 - 104.401 104.401 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
DNB Global IV 442.465 - 442.465 442.465 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
DNB Global Credit 10066.441 - 10066.441 10066.441 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
DNB Teknologi NOK 1931.282 - 1931.282 1931.282 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
DNB Obligasjon III 10405.085 - 10405.085 10405.085 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
DNB Global indeks NOK 349.489 - 349.489 349.489 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
Storebrand Global Multifaktor 2531.734 - 2531.734 2531.734 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
DNB Norge (IV) 7393.298 - 7393.298 7393.298 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
Aktiva Bedrift 50 211.786 - 211.786 211.786 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
DNB AM Kort Obligasjon 1012.345 - 1012.345 1012.345 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
DNB AM Lang Obligasjon 1023.454 - 1023.454 1023.454 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
Storebrand Likviditet B 10176.091 - 10176.091 10176.091 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
DNB AM Kort Obligasjon 2 1013.112 - 1013.112 1013.112 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
Storebrand Offensiv Pensjon 296.692 - 296.692 296.692 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
Storebrand Balansert Pensjon 253.216 - 253.216 253.216 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
Storebrand Global Kreditt IG 1054.999 - 1054.999 1054.999 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
Storebrand Norsk Kreditt IG B 1054.395 - 1054.395 1054.395 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
Danske Invest Norsk Obligasjon Inst 1090.036 - 1090.036 1090.036 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
ODIN Norden UL. 6.856 - 6.856 6.856 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۹:۰۱
N1 Emerging Stars Equity Fund BP NO 1210.09 - 1210.09 1210.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۶:۰۲
N1 European High Yield Bond Fund Bn 347.78 - 347.78 347.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۶:۰۲
N1 Global Stable Equity Fund BP NOK 240.99 - 240.99 240.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۶:۰۲
Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP NOK 134.19 - 134.19 134.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۶:۰۲
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BP 203.05 - 203.05 203.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۶:۰۲
Storebrand Offensiv Pensjon P 1742.481 - 1742.481 1742.481 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۹:۰۱
ODIN Sverige Skandia Link 5581.323 - 5581.323 5581.323 26.83 0.48% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۷:۰۳
N1 Stable EM Equity Fund BI NOK 641.44 - 641.44 641.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۳:۰۵
N1 Stable EM Equity Fund BP NOK 598 - 598 598 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۳:۰۵
FIRST Rente 1020.749 - 1020.749 1020.749 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
Eika Kreditt 1016.524 - 1016.524 1016.524 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
Eika Pensjon 2119.841 - 2119.841 2119.841 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
FIRST Generator 2990.224 - 2990.224 2990.224 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
FIRST Høyrente 1021.986 - 1021.986 1021.986 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
FORTE Obligasjon 109.383 - 109.383 109.383 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
Alfred Berg Aktiv 1654.98 - 1654.98 1654.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
DNB High Yield (I) 1070.579 - 1070.579 1070.579 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
Landkreditt Utbytte 188.834 - 188.834 188.834 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
KLP Obligasjon 5 år 1294.281 - 1294.281 1294.281 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
KLP Kredittobligasjon 1065.129 - 1065.129 1065.129 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
KLP AksjeUSA Indeks USD A 3132.758 - 3132.758 3132.758 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
DNB Private Banking Premium 50 189.273 - 189.273 189.273 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
DNB Aktiv 30 158.848 - 158.848 158.848 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
DNB Aktiv 50 314.004 - 314.004 314.004 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
DNB Aktiv 80 267.277 - 267.277 267.277 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
ODIN Kreditt A 102.61 - 102.61 102.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
ODIN Kreditt B 102.51 - 102.51 102.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
ODIN Kreditt C 123.87 - 123.87 123.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
ODIN Kreditt D 101.19 - 101.19 101.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
Alfred Berg Gambak 33094.037 - 33094.037 33094.037 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
KLP Statsobligasjon 1017.643 - 1017.643 1017.643 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
KLP AksjeVerden Indeks 3143.677 - 3143.677 3143.677 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
Alfred Berg Norge Classic 1001.422 - 1001.422 1001.422 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
DNB Private Banking Premium 80 225.865 - 225.865 225.865 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
Delphi Norge 19662.928 - 19662.928 19662.928 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۱۷:۱۸
Delphi Kombinasjon 5125.245 - 5125.245 5125.245 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۱۷:۱۸
DNB Global High Grade 835.257 - 835.257 835.257 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۱۷:۱۸
Pareto Nordic Return A 105057.74 - 105057.74 105057.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۱۷:۱۸
Pareto Nordic Return B 6868.78 - 6868.78 6868.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۱۷:۱۸
Pareto Nordic Return C 6801.24 - 6801.24 6801.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۱۷:۱۸
Schroder International Selection Fund Frontier Mar 1258.592 - 1258.592 1258.592 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۱۷:۱۸
Delphi Nordic 33606.154 - 33606.154 33606.154 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۱۷:۱۸
DNB Obligasjon 11124.216 - 11124.216 11124.216 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۱۷:۱۸
Nordea Plan 30 1648.82 - 1648.82 1648.825 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۱۷:۱۸
Nordea Plan 50 1823.7 - 1823.695 1823.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۱۷:۱۸
Nordea Plan 80 1990.22 - 1990.217 1990.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۱۷:۱۸
DNB Aktiv Rente 102.885 - 102.885 102.885 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۱۷:۱۸
DNB Health Care 328.927 - 328.927 328.927 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۱۷:۱۸
Holberg Global A 295.95 - 295.95 295.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۱۷:۱۸
PLUSS Obligasjon 1025.55 - 1025.55 1025.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۱۷:۱۸
Nordea Avkastning 2478.62 - 2478.62 2478.621 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۱۷:۱۸
Storebrand Stat A 1139.931 - 1139.931 1139.931 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۱۷:۱۸
Nordea Norge Pluss 2154.69 - 2154.69 2154.692 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۱۷:۱۸
Pareto Investment Fund A 310804.03 - 310804.03 310804.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۱۷:۱۸
Pareto Investment Fund B 19493.53 - 19493.53 19493.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۱۷:۱۸
Pareto Investment Fund C 19967.69 - 19967.69 19967.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۱۷:۱۸
Storebrand Trippel Smart 2820.191 - 2820.191 2820.191 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۱۷:۱۸
Danske Invest Norge Vekst 24098.225 - 24098.225 24098.225 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۱۷:۱۸
Nordea Global Statsobligasjon 957.51 - 957.51 957.512 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۱۷:۱۸
Storebrand Indeks - Alle Markeder 2860.788 - 2860.788 2860.788 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۱۷:۱۸
Nordea Europeisk Kredittobligasjon 1074.47 - 1074.47 1074.473 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۱۷:۱۸
Holberg Kreditt 110.837 - 110.837 110.837 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۱۷:۱۸
DNB Aktiv Rente II 99.855 - 99.855 99.855 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۱۷:۱۸
Storebrand Global Indeks I 2882.938 - 2882.938 2882.938 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۱۷:۱۸
Parvest Equity Russia Classic-Capitalisation 1359.44 - 1359.44 1359.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۱۰:۴۸
Parvest Equity Europe Small Cap Classic-Capitalisa 2272.98 - 2272.98 2272.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۱۰:۴۸
Arctic Nordic Equities B 2992.16 - 2992.16 2992.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ ساعت ۷:۰۳
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Ad 136.98 - 136.98 136.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۸:۰۳
Nordea 1 - Global Real Estate Fund BI NOK 1683.37 - 1683.37 1683.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۷:۰۳
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD 307 - 307 307 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۷:۰۳
Nordea 1 - European Small and Middle Cap Equity Fu 6799.89 - 6799.89 6799.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۷:۰۳
Nordea 1 - European Small and Middle Cap Equity Fu 7218.16 - 7218.16 7218.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۷:۰۳
Delphi Nordic 36751.211 - 36751.211 36751.211 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۲:۰۲
ODIN Europa A 114.01 - 114.01 114.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۲:۰۲
ODIN Europa B 113.06 - 113.06 113.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۲:۰۲
ODIN Europa D 113.05 - 113.05 113.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۲:۰۲
ODIN Global A 155.35 - 155.35 155.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۲:۰۲
ODIN Global B 153.87 - 153.87 153.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۲:۰۲
ODIN Global D 153.85 - 153.85 153.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۲:۰۲
SKAGEN Avkastning 16.104 - 16.104 16.104 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۲:۰۲
SKAGEN Avkastning 14.398 - 14.398 14.398 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۲:۰۲
SKAGEN Avkastning 12.31 - 12.31 12.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۲:۰۲
Danske Invest Norsk Kort Obligasjon Klasse NOK I 115.6 - 115.6 115.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۲:۰۲
Arctic Return Class I 1278.77 - 1278.77 1278.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۳ ساعت ۲۰:۰۳
KLP AksjeAsia Indeks I 1814.921 - 1814.921 1814.921 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۹ ساعت ۲۰:۰۵
Danske Invest Norsk Kort Obligasjon Klasse NOK 113.38 - 113.38 113.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Borea European Credit 1300.3 - 1300.3 1300.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ ساعت ۸:۰۱
Arctic Nordic Equities A 2823.69 2821.74 2821.74 2823.69 51.03 1.81% ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ ساعت ۱۹:۰۵
C WorldWide Asia 2A 1580.23 - 1580.23 1601.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ ساعت ۲۳:۰۵
C WorldWide Asia 2A 160.09 - 160.09 160.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ ساعت ۲۳:۰۵
C WorldWide Asia 4A 1699.11 - 1699.11 1699.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ ساعت ۲۳:۰۵
C WorldWide Asia 4A 1579.18 - 1579.18 1600.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ ساعت ۲۳:۰۵
C WorldWide Asia 2A 183.53 - 183.53 186.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ ساعت ۲۲:۰۵
C WorldWide Asia 3A 1585.24 - 1585.24 1585.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۰۵
C WorldWide Asia 3A 1630.11 - 1630.11 1630.11 14.10 0.87% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۵
C WorldWide Asia 2A 1649.51 - 1649.51 1649.51 14.35 0.87% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۰۴
Handelsbanken Global Index Criterin 235.27 - 235.27 235.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۰۳
Handelsbanken Global Index Criterni 242.35 - 242.35 242.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۰۳
Handelsbanken Russia Shares 67.67 - 67.67 67.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۰۱
Handelsbanken America Small Cap 755.52 - 748.71 755.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۲۲:۳۲
Handelsbanken Høyrente 111.666 - 111.666 111.666 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Handelsbanken Obligasjon 127.679 - 127.679 127.679 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund BP NOK 237.31 - 237.31 237.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ساعت ۶:۰۳