کالایاب
شاخص یاب
نروژ
نروژ

کرون نروژ / دلار

0.1148
قیمت روز
0 (0.09%)
تغییر روزانه
۲۷ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 03:19:09
0 (2.13%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.78%)
تغییر ۶ ماهه
0 (6.51%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

265
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۹ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 11:02:08
2 (0.76%)
تغییر ۳ ماهه
29 (12.29%)
تغییر ۶ ماهه
17 (6.85%)
نوسان سالیانه

Oslo OBX

861
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 11:08:13
19 (2.18%)
تغییر ۳ ماهه
41 (5.04%)
تغییر ۶ ماهه
34 (3.82%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری نروژ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ODIN Sverige Skandia Link 5563.52 - 5563.52 5563.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ساعت ۷:۰۷
Storebrand Offensiv Pensjon P 1643.353 - 1643.353 1643.353 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ساعت ۷:۰۷
Aktiva Bedrift 50 202.374 - 202.374 202.374 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ساعت ۷:۰۷
Nordea Kreditt 1055.962 - 1055.962 1055.962 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ساعت ۷:۰۷
Storebrand Offensiv Pensjon 278.522 - 278.522 278.522 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ساعت ۷:۰۷
Danske Invest Norsk Obligasjon Inst 1083.083 - 1083.083 1083.083 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ساعت ۷:۰۷
ODIN Norden A 119.93 - 119.93 119.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
ODIN Norden A 12.271 - 12.271 12.271 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
ODIN Norden A 130.47 - 130.47 130.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
ODIN Norden B 119.12 - 119.12 119.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
ODIN Norden B 129.59 - 129.59 129.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
ODIN Norden B 12.188 - 12.188 12.188 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
ODIN Norden C 263.225 - 263.225 263.225 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
ODIN Norden C 2798.77 - 2798.77 2798.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
ODIN Norden C 2572.63 - 2572.63 2572.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
ODIN Norden D 12.186 - 12.186 12.186 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
ODIN Norden D 129.57 - 129.57 129.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
ODIN Norden D 119.1 - 119.1 119.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
DNB High Yield 1179.028 - 1179.028 1179.028 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
ODIN Norden UL. 6.884 - 6.884 6.884 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
Nordea Global II 2154.469 - 2154.469 2154.469 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
Pensjonsprofil 80 226.543 - 226.543 226.543 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
KLP AksjeNorge Indeks 2656.9 - 2656.9 2656.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
Storebrand Likviditet B 10097.254 - 10097.254 10097.254 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
Nordea Stabile Aksjer Global 2690.332 - 2690.332 2690.332 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
Storebrand Global Kreditt IG 1025.991 - 1025.991 1025.991 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
KLP Aksje Fremvoksende Markeder Indeks I 1933.322 - 1933.322 1933.322 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
DNB Norge (IV) 7042.653 - 7042.653 7042.653 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
SKAGEN Kon-Tiki A 642.2 - 642.2 642.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
SKAGEN Kon-Tiki A 76.57 - 76.57 76.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
SKAGEN Kon-Tiki A 914.755 - 914.755 914.755 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
SKAGEN Kon-Tiki A 96.634 - 96.634 96.634 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
SKAGEN Kon-Tiki A 96.304 - 96.304 96.304 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
SKAGEN Kon-Tiki A 86.001 - 86.001 86.001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
SKAGEN Kon-Tiki A 841.025 - 841.025 841.025 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
SKAGEN Kon-Tiki B 860.425 - 860.425 860.425 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
SKAGEN Kon-Tiki C 647.654 - 647.654 647.654 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
SKAGEN Kon-Tiki C 922.523 - 922.523 922.523 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
SKAGEN Kon-Tiki C 86.732 - 86.732 86.732 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
SKAGEN Kon-Tiki C 77.221 - 77.221 77.221 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
SKAGEN Kon-Tiki C 848.168 - 848.168 848.168 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
SKAGEN Kon-Tiki C 97.122 - 97.122 97.122 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
SKAGEN Kon-Tiki D 87.458 - 87.458 87.458 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
SKAGEN Kon-Tiki D 930.244 - 930.244 930.244 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
SKAGEN Kon-Tiki D 77.867 - 77.867 77.867 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
SKAGEN Kon-Tiki D 855.267 - 855.267 855.267 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
SKAGEN Kon-Tiki D 653.075 - 653.075 653.075 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
SKAGEN Kon-Tiki D 97.935 - 97.935 97.935 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
SKAGEN Kon-Tiki E 88.112 - 88.112 88.112 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
SKAGEN Kon-Tiki E 937.198 - 937.198 937.198 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
SKAGEN Kon-Tiki E 657.957 - 657.957 657.957 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
SKAGEN Kon-Tiki E 98.667 - 98.667 98.667 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
SKAGEN Kon-Tiki E 78.449 - 78.449 78.449 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
SKAGEN Kon-Tiki E 861.66 - 861.66 861.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
Alfred Berg Likviditet Pluss 103.596 - 103.596 103.596 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
Storebrand Norsk Kreditt IG B 1048.426 - 1048.426 1048.426 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
Alfred Berg Nordic Investment Grade Inst 103.694 - 103.694 103.694 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
Alfred Berg Nordic Investment Grade Classic 102.847 - 102.847 102.847 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
SKAGEN Kon-Tiki B 78.337 - 78.337 78.337 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
SKAGEN Kon-Tiki B 87.985 - 87.985 87.985 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
DNB AM Lang Obligasjon 1019.503 - 1019.503 1019.503 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
Storebrand Balansert Pensjon 241.926 - 241.926 241.926 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
DNB Teknologi NOK 1665.763 - 1665.763 1665.763 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
DNB Obligasjon III 10306.082 - 10306.082 10306.082 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
DNB Global indeks NOK 308.881 - 308.881 308.881 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
Storebrand Global Multifaktor 2287.813 - 2287.813 2287.813 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
N1 Emerging Stars Equity Fund BP NO 1058.54 - 1058.54 1058.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
N1 Global Stable Equity Fund BP NOK 214.32 - 214.32 214.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
DNB AM Kort Obligasjon 1005.553 - 1005.553 1005.553 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
DNB AM Kort Obligasjon 2 1006.325 - 1006.325 1006.325 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
Storebrand Balansert Pensjon P 1464.725 - 1464.725 1464.725 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
DNB Global IV 382.758 - 382.758 382.758 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
DNB Global Credit 9714.861 - 9714.861 9714.861 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
KLP AksjeGlobal LavBeta I 2047.172 - 2047.172 2047.172 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
KLP AksjeGlobal indeks 1 A 3428.472 - 3428.472 3428.472 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
Global Bond Fund Institutional AccV 216.61 - 216.61 216.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
Global Bond Fund Investor Acc NOK H 206.95 - 206.95 206.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
N1 European High Yield Bond Fund Bn 332.43 - 332.43 332.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
SKAGEN Global A 219.285 - 219.285 219.285 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
SKAGEN Global A 2082.896 - 2082.896 2082.896 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
SKAGEN Global A 1915.015 - 1915.015 1915.015 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
SKAGEN Global A 195.825 - 195.825 195.825 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
SKAGEN Global A 1462.29 - 1462.29 1462.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
SKAGEN Global A 220.035 - 220.035 220.035 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
SKAGEN Global A 174.351 - 174.351 174.351 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
SKAGEN Global B 196.892 - 196.892 196.892 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
SKAGEN Global B 175.301 - 175.301 175.301 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
SKAGEN Global B 1925.448 - 1925.448 1925.448 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
SKAGEN Global C 1952.11 - 1952.11 1952.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
SKAGEN Global C 1490.615 - 1490.615 1490.615 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
SKAGEN Global C 2123.243 - 2123.243 2123.243 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
SKAGEN Global C 177.728 - 177.728 177.728 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
SKAGEN Global C 199.619 - 199.619 199.619 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
SKAGEN Global C 223.533 - 223.533 223.533 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
SKAGEN Global D 200.362 - 200.362 200.362 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
SKAGEN Global D 178.389 - 178.389 178.389 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
SKAGEN Global D 1959.375 - 1959.375 1959.375 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
SKAGEN Global D 1496.163 - 1496.163 1496.163 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
SKAGEN Global D 224.365 - 224.365 224.365 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
SKAGEN Global D 2131.145 - 2131.145 2131.145 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
Pensjonsprofil 50 188.635 - 188.635 188.635 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
KLP Obligasjon Global I 1177.744 - 1177.744 1177.744 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
KLP AksjeGlobal Indeks II 2496.343 - 2496.343 2496.343 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP NOK 129.36 - 129.36 129.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BP 178.84 - 178.84 178.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ ساعت ۷:۰۲
N1 Stable EM Equity Fund BI NOK 641.44 - 641.44 641.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۳:۰۵
N1 Stable EM Equity Fund BP NOK 598 - 598 598 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۳:۰۵
FIRST Rente 1020.749 - 1020.749 1020.749 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
Eika Kreditt 1016.524 - 1016.524 1016.524 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
Eika Pensjon 2119.841 - 2119.841 2119.841 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
FIRST Generator 2990.224 - 2990.224 2990.224 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
FIRST Høyrente 1021.986 - 1021.986 1021.986 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
FORTE Obligasjon 109.383 - 109.383 109.383 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
Alfred Berg Aktiv 1654.98 - 1654.98 1654.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
DNB High Yield (I) 1070.579 - 1070.579 1070.579 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
Landkreditt Utbytte 188.834 - 188.834 188.834 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
KLP Obligasjon 5 år 1294.281 - 1294.281 1294.281 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
KLP Kredittobligasjon 1065.129 - 1065.129 1065.129 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
KLP AksjeUSA Indeks USD A 3132.758 - 3132.758 3132.758 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
DNB Private Banking Premium 50 189.273 - 189.273 189.273 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
DNB Aktiv 30 158.848 - 158.848 158.848 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
DNB Aktiv 50 314.004 - 314.004 314.004 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
DNB Aktiv 80 267.277 - 267.277 267.277 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
ODIN Kreditt A 102.61 - 102.61 102.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
ODIN Kreditt B 102.51 - 102.51 102.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
ODIN Kreditt C 123.87 - 123.87 123.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
ODIN Kreditt D 101.19 - 101.19 101.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
Alfred Berg Gambak 33094.037 - 33094.037 33094.037 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
KLP Statsobligasjon 1017.643 - 1017.643 1017.643 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
KLP AksjeVerden Indeks 3143.677 - 3143.677 3143.677 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
Alfred Berg Norge Classic 1001.422 - 1001.422 1001.422 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
DNB Private Banking Premium 80 225.865 - 225.865 225.865 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
Delphi Norge 19662.928 - 19662.928 19662.928 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۱۷:۱۸
Delphi Kombinasjon 5125.245 - 5125.245 5125.245 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۱۷:۱۸
DNB Global High Grade 835.257 - 835.257 835.257 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۱۷:۱۸
Pareto Nordic Return A 105057.74 - 105057.74 105057.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۱۷:۱۸
Pareto Nordic Return B 6868.78 - 6868.78 6868.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۱۷:۱۸
Pareto Nordic Return C 6801.24 - 6801.24 6801.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۱۷:۱۸
Schroder International Selection Fund Frontier Mar 1258.592 - 1258.592 1258.592 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۱۷:۱۸
Delphi Nordic 33606.154 - 33606.154 33606.154 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۱۷:۱۸
DNB Obligasjon 11124.216 - 11124.216 11124.216 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۱۷:۱۸
Nordea Plan 30 1648.82 - 1648.82 1648.825 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۱۷:۱۸
Nordea Plan 50 1823.7 - 1823.695 1823.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۱۷:۱۸
Nordea Plan 80 1990.22 - 1990.217 1990.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۱۷:۱۸
DNB Aktiv Rente 102.885 - 102.885 102.885 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۱۷:۱۸
DNB Health Care 328.927 - 328.927 328.927 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۱۷:۱۸
Holberg Global A 295.95 - 295.95 295.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۱۷:۱۸
PLUSS Obligasjon 1025.55 - 1025.55 1025.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۱۷:۱۸
Nordea Avkastning 2478.62 - 2478.62 2478.621 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۱۷:۱۸
Storebrand Stat A 1139.931 - 1139.931 1139.931 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۱۷:۱۸
Nordea Norge Pluss 2154.69 - 2154.69 2154.692 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۱۷:۱۸
Pareto Investment Fund A 310804.03 - 310804.03 310804.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۱۷:۱۸
Pareto Investment Fund B 19493.53 - 19493.53 19493.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۱۷:۱۸
Pareto Investment Fund C 19967.69 - 19967.69 19967.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۱۷:۱۸
Storebrand Trippel Smart 2820.191 - 2820.191 2820.191 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۱۷:۱۸
Danske Invest Norge Vekst 24098.225 - 24098.225 24098.225 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۱۷:۱۸
Nordea Global Statsobligasjon 957.51 - 957.51 957.512 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۱۷:۱۸
Storebrand Indeks - Alle Markeder 2860.788 - 2860.788 2860.788 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۱۷:۱۸
Nordea Europeisk Kredittobligasjon 1074.47 - 1074.47 1074.473 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۱۷:۱۸
Holberg Kreditt 110.837 - 110.837 110.837 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۱۷:۱۸
DNB Aktiv Rente II 99.855 - 99.855 99.855 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۱۷:۱۸
Storebrand Global Indeks I 2882.938 - 2882.938 2882.938 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۱۷:۱۸
Parvest Equity Russia Classic-Capitalisation 1359.44 - 1359.44 1359.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۱۰:۴۸
Parvest Equity Europe Small Cap Classic-Capitalisa 2272.98 - 2272.98 2272.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۱۰:۴۸
Arctic Nordic Equities B 2992.16 - 2992.16 2992.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ ساعت ۷:۰۳
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Ad 136.98 - 136.98 136.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۸:۰۳
Nordea 1 - Global Real Estate Fund BI NOK 1683.37 - 1683.37 1683.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۷:۰۳
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD 307 - 307 307 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۷:۰۳
Nordea 1 - European Small and Middle Cap Equity Fu 6799.89 - 6799.89 6799.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۷:۰۳
Nordea 1 - European Small and Middle Cap Equity Fu 7218.16 - 7218.16 7218.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۷:۰۳
Delphi Nordic 36751.211 - 36751.211 36751.211 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۲:۰۲
ODIN Europa A 114.01 - 114.01 114.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۲:۰۲
ODIN Europa B 113.06 - 113.06 113.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۲:۰۲
ODIN Europa D 113.05 - 113.05 113.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۲:۰۲
ODIN Global A 155.35 - 155.35 155.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۲:۰۲
ODIN Global B 153.87 - 153.87 153.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۲:۰۲
ODIN Global D 153.85 - 153.85 153.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۲:۰۲
SKAGEN Avkastning 16.104 - 16.104 16.104 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۲:۰۲
SKAGEN Avkastning 14.398 - 14.398 14.398 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۲:۰۲
SKAGEN Avkastning 12.31 - 12.31 12.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۲:۰۲
Danske Invest Norsk Kort Obligasjon Klasse NOK I 115.6 - 115.6 115.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۲:۰۲
Arctic Return Class I 1278.77 - 1278.77 1278.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۳ ساعت ۲۰:۰۳
KLP AksjeAsia Indeks I 1814.921 - 1814.921 1814.921 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۹ ساعت ۲۰:۰۵
Danske Invest Norsk Kort Obligasjon Klasse NOK 113.38 - 113.38 113.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Borea European Credit 1300.3 - 1300.3 1300.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ ساعت ۸:۰۱
Arctic Nordic Equities A 2823.69 2821.74 2821.74 2823.69 51.03 1.81% ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ ساعت ۱۹:۰۵
C WorldWide Asia 2A 1580.23 - 1580.23 1601.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ ساعت ۲۳:۰۵
C WorldWide Asia 2A 160.09 - 160.09 160.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ ساعت ۲۳:۰۵
C WorldWide Asia 4A 1699.11 - 1699.11 1699.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ ساعت ۲۳:۰۵
C WorldWide Asia 4A 1579.18 - 1579.18 1600.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ ساعت ۲۳:۰۵
C WorldWide Asia 2A 183.53 - 183.53 186.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ ساعت ۲۲:۰۵
C WorldWide Asia 3A 1585.24 - 1585.24 1585.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۰۵
C WorldWide Asia 3A 1630.11 - 1630.11 1630.11 14.10 0.87% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۵
C WorldWide Asia 2A 1649.51 - 1649.51 1649.51 14.35 0.87% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۰۴
Handelsbanken Global Index Criterin 235.27 - 235.27 235.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۰۳
Handelsbanken Global Index Criterni 242.35 - 242.35 242.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۰۳
Handelsbanken Russia Shares 67.67 - 67.67 67.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۰۱
Handelsbanken America Small Cap 755.52 - 748.71 755.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۲۲:۳۲
Handelsbanken Høyrente 111.666 - 111.666 111.666 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Handelsbanken Obligasjon 127.679 - 127.679 127.679 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund BP NOK 237.31 - 237.31 237.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ساعت ۶:۰۳