شاخص یاب
نروژ
نروژ

کرون نروژ / دلار

0.116
قیمت روز
0 (0.78%)
تغییر روزانه
۲۳ آذر ۱۳۹۷
ساعت 15:42:12
0 (4.29%)
تغییر ۳ ماهه
0 (5.84%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.97%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

236
قیمت روز
1 (0.42%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۷
ساعت 20:01:28
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
14 (5.60%)
تغییر ۶ ماهه
236 (0.00%)
نوسان سالیانه

Oslo OBX

832
قیمت روز
7 (0.86%)
تغییر روزانه
۲۳ آذر ۱۳۹۷
ساعت 16:03:26
75 (8.31%)
تغییر ۳ ماهه
67 (7.43%)
تغییر ۶ ماهه
36 (4.53%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری نروژ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DNB Global IV 335.597 - 335.597 335.597 0.67 0.20% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
Nordea Kreditt 1058.5 1058.501 1058.5 1058.501 0.32 0.03% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
DNB Global Credit 9518.433 - 9518.433 9518.433 18.18 0.19% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
DNB Teknologi NOK 1503.33 - 1503.33 1503.33 6.67 0.44% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
DNB Obligasjon III 10285.548 - 10285.548 10285.548 0.79 0.01% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
DNB Global indeks NOK 278.824 - 278.824 278.824 0.11 0.04% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
Storebrand Global Multifaktor 2121.591 - 2121.591 2121.591 9.19 0.43% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
Delphi Norge 17860.58 - 17860.58 17860.58 184.54 1.03% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
DNB Aktiv 50 292.678 - 292.678 292.678 0.38 0.13% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
DNB Aktiv 80 243.152 - 243.152 243.152 0.60 0.25% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
Delphi Nordic 31844.585 - 31844.585 31844.585 158.67 0.50% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
DNB Obligasjon 11089.46 - 11089.46 11089.46 0.75 0.01% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
Nordea Plan 30 1570.87 1570.865 1570.865 1570.87 0.57 0.04% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
Nordea Plan 50 1699.98 1699.985 1699.98 1699.985 0.46 0.03% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
DNB Aktiv Rente 102.95 - 102.95 102.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
DNB Health Care 330.338 - 330.338 330.338 0.04 0.01% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
Holberg Kreditt 113.933 - 113.933 113.933 0.19 0.16% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
Holberg Global A 255.279 - 255.279 255.279 0.39 0.15% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
Nordea Avkastning 2277.89 2277.894 2277.89 2277.894 17.82 0.78% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
Storebrand Stat A 1140.586 - 1140.586 1140.586 0.11 0.01% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
Delphi Kombinasjon 4986.528 - 4986.528 4986.528 9.38 0.19% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
DNB Aktiv Rente II 100.052 - 100.052 100.052 0.01 0.01% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
DNB High Yield (I) 1118.255 - 1118.255 1118.255 1.35 0.12% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
Nordea Norge Pluss 1989.93 1989.931 1989.93 1989.931 17.68 0.89% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
DNB Global High Grade 876.588 - 876.588 876.588 0.39 0.04% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
Pareto Nordic Return A 101595.31 - 101595.31 101595.31 98.03 0.10% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
Pareto Nordic Return B 6636.07 - 6636.07 6636.07 6.36 0.10% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
Pareto Nordic Return C 6559.53 - 6559.53 6559.53 6.20 0.09% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
Pareto Investment Fund A 294186.77 - 294186.77 294186.77 2554.28 0.87% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
Pareto Investment Fund B 18391.83 - 18391.83 18391.83 159.21 0.87% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
Pareto Investment Fund C 18807.05 - 18807.05 18807.05 162.55 0.86% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
Storebrand Trippel Smart 2508.028 - 2508.028 2508.028 0.94 0.04% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
Danske Invest Norge Vekst 22256.379 - 22256.379 22256.379 134.55 0.60% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
Storebrand Global Indeks I 2548.167 - 2548.167 2548.167 1.30 0.05% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
Nordea Global Statsobligasjon 931.39 931.385 931.385 931.39 0.18 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
DNB Private Banking Premium 50 176.42 - 176.42 176.42 0.23 0.13% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
DNB Private Banking Premium 80 205.451 - 205.451 205.451 0.51 0.25% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
Storebrand Indeks - Alle Markeder 2534.617 - 2534.617 2534.617 3.50 0.14% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
Nordea Europeisk Kredittobligasjon 1034.9 1034.905 1034.9 1034.905 2.52 0.24% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
Schroder International Selection Fund Frontier Mar 1159.79 - 1159.79 1159.79 4.34 0.38% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
Parvest Equity Russia Classic-Capitalisation 1216.86 - 1216.86 1216.86 2.22 0.18% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۳:۰۴
Parvest Equity Europe Small Cap Classic-Capitalisa 1982.64 - 1982.64 1982.64 10.59 0.53% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۳:۰۴
Nordea Plan 80 1785.512 1784.51 1784.51 1785.512 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۰:۰۲
Global Bond Fund Institutional AccV 205.96 - 205.96 205.96 0.06 0.03% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۰:۰۲
Global Bond Fund Investor Acc NOK H 197.12 - 197.12 197.12 0.05 0.03% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۰:۰۲
Delphi Nordic 33971.916 - 33971.916 33971.916 664.54 2.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Danske Invest Norsk Kort Obligasjon Klasse NOK I 113.76 - 113.76 113.76 0.01 0.01% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
N1 Stable EM Equity Fund BI NOK 608.09 - 608.09 608.09 5.82 0.97% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۰۲
Handelsbanken Global Index Criterin 236.76 - 236.76 236.76 0.05 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۰۲
Handelsbanken Global Index Criterni 243.88 - 243.88 243.88 0.05 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۰۲
ODIN Europa A 99.83 - 99.83 99.83 0.08 0.08% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۰۲
ODIN Europa B 99.1 - 99.1 99.1 0.08 0.08% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۰۲
ODIN Europa D 99.08 - 99.08 99.08 0.07 0.07% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۰۲
ODIN Global A 129.72 - 129.72 129.72 0.21 0.16% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۰۲
ODIN Global B 128.61 - 128.61 128.61 0.21 0.16% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۰۲
ODIN Global D 128.59 - 128.59 128.59 0.21 0.16% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۰۲
SKAGEN Avkastning 16.247 - 16.247 16.247 0.04 0.25% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۰۲
SKAGEN Avkastning 14.333 - 14.333 14.333 0.03 0.17% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۰۲
SKAGEN Avkastning 12.865 - 12.865 12.865 0.01 0.07% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۰۲
Nordea 1 - European Small and Middle Cap Equity Fu 6101.58 - 6101.58 6101.58 13.75 0.23% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۰۲
FORTE Obligasjon 110.759 - 110.759 110.759 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Arctic Return Class I 1257.73 - 1257.73 1257.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Arctic Nordic Equities A 2675.87 - 2675.87 2675.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
KLP AksjeGlobal LavBeta I 1862.522 - 1862.522 1862.522 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۳۵
KLP AksjeGlobal indeks 1 A 3092.599 - 3092.599 3092.599 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۳۵
FIRST Rente 1024.835 - 1024.835 1024.835 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۳۵
Eika Kreditt 1049.925 - 1049.925 1049.925 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۳۵
Eika Pensjon 1988.351 - 1988.351 1988.351 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۳۵
DNB High Yield 1181.399 - 1181.399 1181.399 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۳۵
ODIN Kreditt A 101.66 - 101.66 101.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۳۵
ODIN Kreditt B 101.46 - 101.46 101.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۳۵
ODIN Kreditt C 122.5 - 122.5 122.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۳۵
ODIN Kreditt D 100.16 - 100.16 100.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۳۵
FIRST Generator 2794.243 - 2794.243 2794.243 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۳۵
FIRST Høyrente 1044.561 - 1044.561 1044.561 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۳۵
Alfred Berg Aktiv 1556.258 - 1556.258 1556.258 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۳۵
Alfred Berg Gambak 29932.985 - 29932.985 29932.985 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۳۵
KLP Statsobligasjon 1020.218 - 1020.218 1020.218 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۳۵
Landkreditt Utbytte 172.474 - 172.474 172.474 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۳۵
KLP Obligasjon 5 år 1300.739 - 1300.739 1300.739 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۳۵
KLP Kredittobligasjon 1073.566 - 1073.566 1073.566 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۳۵
KLP AksjeAsia Indeks I 1678.447 - 1678.447 1678.447 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۳۵
KLP AksjeVerden Indeks 2780.109 - 2780.109 2780.109 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۳۵
Alfred Berg Norge Classic 949.616 - 949.616 949.616 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۳۵
KLP AksjeUSA Indeks USD A 2796.912 - 2796.912 2796.912 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۳۵
DNB Aktiv 30 150.875 - 150.875 150.875 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
PLUSS Obligasjon 1030.18 - 1030.18 1030.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۹:۰۳
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Ad 131.5 - 131.5 131.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۰:۳۳
Handelsbanken Russia Shares 67.67 - 67.67 67.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۰۱
N1 Stable EM Equity Fund BP NOK 561.81 - 561.81 561.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱:۰۱
N1 Emerging Stars Equity Fund BP NO 965.42 - 965.42 965.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱:۰۱
N1 European High Yield Bond Fund Bn 310.91 - 310.91 310.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱:۰۱
Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP NOK 122.81 - 122.81 122.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱:۰۱
Handelsbanken America Small Cap 755.52 - 748.71 755.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۲۲:۳۲
Handelsbanken Høyrente 111.666 - 111.666 111.666 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Handelsbanken Obligasjon 127.679 - 127.679 127.679 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
N1 Global Stable Equity Fund BP NOK 205.37 - 205.37 205.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ساعت ۱:۳۱
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BP 161.1 - 161.1 161.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ساعت ۱:۰۱
Borea European Credit 1365.808 - 1365.808 1365.808 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ ساعت ۲۲:۳۲
Nordea 1 - Global Real Estate Fund BI NOK 1491.38 - 1491.38 1491.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ساعت ۶:۴۱
Nordea 1 - European Small and Middle Cap Equity Fu 6067.86 - 6067.86 6067.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ساعت ۶:۴۱
Danske Invest Norsk Kort Obligasjon Klasse NOK 112.09 - 112.09 112.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ساعت ۶:۰۳
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD 262.3 - 262.3 262.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ساعت ۶:۰۳
Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund BP NOK 237.31 - 237.31 237.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ساعت ۶:۰۳
C WorldWide Asia 2A 181.68 - 181.68 181.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۱:۰۵
C WorldWide Asia 2A 1653.5 - 1653.5 1653.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۱:۰۵
C WorldWide Asia 2A 162.54 - 162.54 162.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۲:۰۴
C WorldWide Asia 3A 1527.95 - 1527.95 1527.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۲:۰۴
C WorldWide Asia 2A 1548.56 - 1548.56 1548.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲:۰۴
C WorldWide Asia 3A 1650.81 - 1650.81 1650.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۷:۰۴
C WorldWide Asia 4A 1764.81 - 1764.81 1764.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ ساعت ۰:۰۰